Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспортстраница20/20
Дата30.07.2018
Размер1.08 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


3. За осигуряване на безопасност и здраве при изпитване:

3.1. изпитвателното поле на изпитвателната станция се огражда с постоянно ограждение с височина най-малко 2 m и се заземява;

3.2. вратите на ограждението се комплектоват с блокировка, осигуряваща изключването на изпитвателното напрежение при отварянето им и невъзможност за включване при отворени врати;

3.3. непосредствено до вратите на ограждението се монтира светлинен и звуков индикатор, който при включено напрежение оповестява за наличието на високо напрежение в изпитвателното поле.

4. Детайлите и възлите от отоплителната система на вагон, за които се изисква изпитване на диелектрическа якост, се монтират след тяхното изпитване.

5. Преди включване на изпитателното напрежение от изпитателния коловоз се отстраняват лицата, незаети с изпитването.

6. Изпитването се извършва от група от най-малко от две лица с квалификационна група по електробезопасност не по-ниска от четвърта. Към групата се допускат лица с квалификационна група не по-ниска от трета.

7. Всички капаци на електрически уреди, електрически печки, разклонителни кутии, апаратурни сандъци и др., които ще бъдат под напрежение, се затварят. Допуска се на тези, при които е необходимо да бъде осъществено наблюдение на работата на комутационната апаратура, капаците да бъдат свалени (отворени), но след като бъдат поставени ограждение и предупредителни табели.

8. Лицето, което ръководи изпитването на отоплителната система на вагоните на изпитателния коловоз:

8.1. свързва проводника на колонката на изпитвателния коловоз към еднополюсния контакт на вагона за изпитване;

8.2. проверява дали е преустановена всякаква работа по отоплителната система на вагона;

8.3. отстранява всички лица, намиращи се във вагона, и всички лица, които не са заети с провеждане на изпитването;

8.4. проверява за правилното поставяне на ограждения и предупредителни табели на изпитвания вагон;

8.5. обявява чрез радиостанция или устно, ако има видима връзка с оператора на пулта на изпитателната станция, "Внимание! Включвай!";

8.6. изчаква потвърждение по радиостанция или устно от оператора на пулта "Внимание! Включвам!";

8.7. изчаква за потвърждение и звуковия и светлинен сигнал "Високо напрежение" за подадено напрежение от изпитвателната станция;

8.8. следи за работата на електрическите съоръжения на изпитвания вагон (вагони).

9. Лицето, което работи на пулта на изпитвателната станция (операторът на пулта) и подава напрежение на изпитателния коловоз:

9.1. превключва изпитвателната уредба за работа на напрежение, съответстващо на работното на отоплителната система на изпитвания вагон (вагони);

9.2. превключва извода на изпитвателната станция към колонката на съответния изпитвателен коловоз;

9.3. при получено нареждане от ръководителя на изпитването лично се убеждава в готовността за провеждането му и оповестява лично или по радиостанция "Внимание!Включвам!";

9.4. подава напрежение на изпитвателния коловоз.

10. Напрежението на изпитвателния коловоз се изключва по нареждане от ръководителя на изпитването.

11. Когато няма пряка видимост при подаване и приемане на командите от ръководителя на изпитването и при липса на радиостанции, напрежението за провеждане на изпитване на електрическата отоплителна уредба на изпитателния коловоз се включва и изключва чрез размяна на телефонограми.

Приложение № 21 към чл. 621, ал. 1
Специфични изисквания за безопасност и здраве при обслужване на възстановителни средства
1. При подготовка и използване на възстановителни средства за ликвидиране или предотвратяване на железопътни произшествия се спазват действащите нормативни документи, регламентиращи правилното технологично използване на средствата и съоръженията, използвани при възстановяване.

2. Забранено е използването на неизправни машини, съоръжения, приспособления и инвентар и такива, на които предпазните и защитните устройства са неизправни.

3. За работа с възстановителните средства лицата се запознават и инструктират за работа с тях и следва да имат необходимата правоспособност, ако се изисква такава.

4. При аварийно-възстановителни работи след железопътни произшествия с наличие на опасни товари работещите се осигуряват със специална екипировка и предпазни средства.

5. При възникване на повреда в машините съоръженията, приспособленията и инвентара по време на възстановителните работи работата с тях се прекратява и се уведомява ръководителят, отговарящ за конкретните възстановителни средства. Работата с тях може да продължи само след гарантирането на безопасната им работа.

6. При работа в наклонени терени се вземат допълнителни мерки за осигуряване стабилността и застопоряването на повдигателните средства срещу самопридвижване или придвижване под въздействие на сили от възстановителните работи.

7. При използване на двупътно възстановително средство качването му върху железния път е възможно само след писмено разрешение от съседните гари. Качването и слизането на и от железния път се извършва само от водача, като останалите служители стоят на безопасно място. Разкачването на осигурителните устройства, свалянето и прибирането на железопътни колички се извършва само при пълно спиране и осигуряване срещу придвижване.

8. Забранено е използването на неизправни въжета и вериги.

9. Забранено е натоварването на въжетата (сапаните), приспособленията и веригите над посочената за тях товароподемност.

10. При промяна на обстановката по време на възстановителните работи, създаваща опасност за здравето на лицата, работещи на мястото, се прави допълнителен инструктаж за запознаване с новонастъпилите промени и изискващите това съответни действия.

11. При повдигане на конструкции, машини, товари или подвижен железопътен състав се осигурява равномерно натоварване на приспособленията, въжетата, веригите и криковете.

12. При превързване преди повдигане се поставят подложки от дърво или мек метал между острите ръбове на повдигания обект и приспособлението, въжето, веригата или крика.

13. Забранено е да се стои под или близо до обект при неговото повдигане, спускане или преместване.

14. Забранени са преминаването и престоят на хора между повдигания товар и стоящи в непосредствена близост конструкции, машини и съоръжения, които ограничават мястото за отдалечаване при нужда.

15. Когато обектът, който ще се повдига или ще се премества, няма специални технологично предвидени места за захващане, се обръща особено внимание на обхващането му от въжетата и приспособленията с цел гарантиране на устойчивост по време на операцията. При заледяване или силно замърсяване мястото на захващането се почиства.

16. Забранено е повдигането на обекти, когато крикът или куката и подемните въжета на крана не са във вертикално положение.

17. При повдигане се осигурява съвпадане на центъра на тежестта на повдигания обект и вертикалната проекция на куката на крана.

18. Забранено е влаченето по терен, площадка или платформа на обекти с повдигащото устройство на крана.

19. При повдигане на товари с маса, близка до максимално допустимата за даденото положение на крана, първоначално товарът се повдига до отлепянето му от терена или площадката. След проверка за правилно окачване, устойчивостта на крана и действието на спирачката се продължават повдигането и отместването.

20. При повдигането и преместването непрекъснато се следи за състоянието на опорите на крана или крика и мястото, на което са базирани.

21. Задължително се следи за точното спазване на товарната диаграма на повдигателното съоръжение.

22. При използване на двуроги куки се осигурява равномерно натоварване на двата рога на куката.

23. При едновременно или последователно повдигане на обект с два крана командите към двата крана се подават само от едно лице - ръководителя на аварийно-възстановителните работи.

24. При поява на неустойчивост на възстановителните средства или на повдигания обект при повдигане товарът незабавно се спуска и повдигането се възобновява само след отстраняване на причините, довели до появата на неустойчивост.

25. При освобождаване на обекта след поставяне на терен, площадка или платформа се осигурява възможност за свободно изтегляне на приспособленията, въжетата или веригите.

26. Забранява се временно поставянето на обектите на възстановителната дейност в неустойчиво положение. Задължително се осигурява гарантирано укрепване срещу преместване, преобръщане или приплъзване.

27. Когато при започнало повдигане се налага престой или преместване на крана или крика, това се извършва само след укрепване на товара върху здрави опори.

28. Използват се хидравлични уредби, осигуряващи плавно спускане.

29. При възстановителни работи след дерайлиране на подвижен железопътен състав се гарантира неговото осигуряване срещу придвижване независимо от дерайлирането. При качване на дерайлирала талига другата се застопорява независимо дали е дерайлирала, или е на железния път.

30. При налагащи се ръчни операции по повдигане, преместване и поставяне на тежки, деформирани, високи и други предмети в операцията участват достатъчен брой лица, съоръжени с необходимите и изправни захватни и помощни приспособления - лостове, крикове, въжета, вериги, тръби и др. Задължително се използват ръкавици.

31. Забранено е при използване на лостове да се натиска с цялата тежест на тялото и прякото захващане с ръце.

32. При използване на въже за издърпване всички лица се отстраняват на разстояние не по-малко от две дължини на въжето.

33. При пренасяне на дълги предмети от няколко лица всички захващат от лява или дясна страна едновременно и са с лице по посока на движение.

Приложение № 22 към чл. 621, ал. 2
Специфични изисквания за безопасност и здраве при възстановяване движението на влаковете
1. Движението на влаковете се възстановява само след като са отстранени причините и последиците от произшествието, които могат да доведат до нараняване на пътници и служители.

2. Подаването на напрежение в контактната мрежа на електрифицирани участъци след аварийно-възстановителни работи, наложили нейното изключване, се извършва само след безспорно убеждаване от ръководителя на възстановителните работи, че всички лица са на безопасно разстояние и са предупредени за предстоящото включване под напрежение.

3. Движението се разрешава само след изтегляне на екипите по възстановяване и използваните от тях средства, инструменти и материали, които нарушават габарита или определените изолационни разстояния в участък с контактна мрежа.

4. При възстановяване на движението се връчват писмени разпореждания на преминаващите возила за условията и особеностите на преминаване.

5. Когато се налагат довършителни работи след възстановяване на движението, работещите задължително се предупреждават и охраняват от преминаващите возила.

6. При използване на технологични колички за превозване на повреден подвижен железопътен състав се обръща особено внимание на неговото укрепване и спазване на габарита.

7. Забранено е наличието на лица вътре или върху подвижен железопътен състав с нарушена или отслабена конструкция след железопътно произшествие при неговото превозване.

8. Останали след възстановяването части, конструкции и подвижен състав, близки до габарита на железния път или коловоза, по който се възстановява движението, се укрепват и осигуряват срещу нарушаване на габарита при преминаване на влаковете покрай тях. Забранени са престоят и изкачването на хора по тях при преминаване на влакове и специализирани машини.

9. На лицата, които ще работят след възстановяване на движението на влаковете, се създават безопасни условия за работа, като се гарантира проходимостта на пътеките, използвани за извършване на маневра и обход, и свободен достъп до съоръженията и мястото за работа.

10. По преценка на ръководителя на възстановителните работи или на определени от него отговорни длъжностни лица може да се оставят лица за наблюдение и контрол след ликвидиране на последиците от железопътното произшествие. Техният брой и квалификация се определя в зависимост от конкретната ситуация.
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница