Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт


Раздел IV. Обслужване и ремонт на тежки пътни машинистраница3/20
Дата30.07.2018
Размер1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Раздел IV.
Обслужване и ремонт на тежки пътни машини


Чл. 142. Прегледите и техническото обслужване и ремонтът на тежките пътни машини се извършват на специално определено място, оборудвано с канал.

Чл. 143. Преди започване на прегледа, обслужването или ремонта ръчната спирачка се натяга от двете страни на машината и под колелата се поставя по една спирателна обувка.

Чл. 144. Не се разрешават прегледите, обслужването и ремонтът на машината в движение.

Чл. 145. Работниците спазват габаритите на работната площадка.

Чл. 146. (1) Специфичните изисквания за безопасност и здраве при работа със стрелови железопътен хидравличен кран са посочени в приложение № 4.

(2) Специфичните изисквания за безопасност при рязане и пробиване на релси с релсорезна, релсопробивна машина и газокислородна уредба са посочени в приложение № 5.
Раздел V.
Работа с лека пътна механизация и машини


Чл. 147. При работа с лека пътна механизация работното място по железния път се сигнализира съгласно Наредбата за определяне правилата за движението на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт.

Чл. 148. С лека пътна механизация имат право да работят само лица, притежаващи необходимите знания и усвоили безопасните начини за работа.

Чл. 149. Лека пътна механизация се сваля и качва на железния път от определения брой работници. Свалените от пътя машини се разполагат така, че да не нарушават габарита на железния път.

Чл 150. Леката пътна механизация се придвижва по железния път от едно работно място до друго при изключен двигател и със скорост до 5 km/h.

Чл. 151. При наличие на наднормен шум се ползват антифони.

Чл. 152. Зареждането с гориво се извършва при изключен двигател.

Чл. 153. Ремонтът и профилактиката на лека пътна механизация се извършват от определени за тази цел лица. Забраняват се каквито и да са ремонтни работи от неквалифицирани работници.

Чл. 154. При проверка на железния път от дефектоскопната група се спазват следните правила:

1. извършва се под ръководството на най-опитния дефектоскопист; в зависимост от плана и профила на участъка и интензивността на движението на влаковете се уточняват броят и съставът на охраната, която не може да е по-малко от две длъжностни лица;

2. движението на дефектоскопната количка в района на гара и в междугарие се извършва по условията за движение на лекопреносими возила съгласно Наредбата за определяне правилата за движението на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт;

3. преди започване на измерването ръководителят на железопътния участък (или негов заместник) провежда инструктаж на дефектоскопната група; инструктажът се регистрира в книгата за ежедневен инструктаж, която се съхранява от лицето, извършило инструктажа;

4. групата по охрана е снабдена с необходимите сигнални принадлежности.
Част четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО КОНТАКТНАТА МРЕЖА


Глава четиринадесета.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 155. Изискванията за безопасност и здраве при работа по устройствата и системите на електроснабдяването и електрозахранването на железопътния транспорт са определени в действащите наредби (правилници) за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби и по електрическите мрежи.

Чл. 156. Специфичните изисквания за безопасност и здраве при работа по железопътната контактна мрежа с напрежение 25 kV се определят в тази част.
Раздел I.
Обучение и проверка на знанията по безопасност при работа


Чл. 157. Изискванията, обучението и проверка на знанията за безопасност при работа на длъжностните лица, примерните форми на протокол за проведен изпит за квалификационна група, за дневник от протоколи за изпит за квалификационна група и издадени удостоверения за придобита квалификационна група за безопасност при работа са в съответствие с действащите наредби (правилници) за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и електрически мрежи.

Чл. 158. (1) Специфичните примерни изисквания за квалификация на длъжностните лица при работа в електрифицирани железопътни участъци са посочени в приложение № 6. Квалификацията се определя чрез квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, наричана накратко "квалификационна група за електробезопасност".

(2) В зависимост от заеманата длъжност и изпълняваната работа в съответствие с действащите наредби за електробезопасност и тази наредба работодателят определя необходимата квалификационна група.

Чл. 159. (1) Квалификационна група се придобива, потвърждава или променя при:

1. постъпване на работа;

2. промяна на длъжност, изискваща друга квалификационна група;

3. промяна на характера на работата или дейността, които водят до промяна на риска;

4. прекъсване на работата по заеманата длъжност за повече от 60 дни;

5. периодичните проверки;

6. при документирани нарушения на тази наредба;

7. нареждане за провеждане на извънреден изпит.

(2) Периодични проверки се извършват ежегодно на:

1. длъжностните лица от оперативния и ремонтния персонал, непосредствено извършващи оперативно обслужване и ремонт на контактната мрежа и съоръженията към нея;

2. длъжностните лица, които при определени случаи извършват манипулации по контактната мрежа.

(3) Периодични проверки се извършват на две години на:

1. длъжностните лица, свързани с оперативното обслужване и ремонта на контактната мрежа, но неизвършващи непосредствени действия по нея;

2. всички работници на електрифицирани железопътни участъци.
Раздел II.
Изисквания към командирования персонал


Чл. 160. Командированите работници по контактната мрежа са задължени да носят със себе си удостоверенията за квалификационна група.

Чл. 161. На командирования персонал се разрешава да извършва всички видове работи в съответствие с квалификационната група, която те притежават, с изключение на правата за издаване на наряд. Нарядът за работа се издава и инструктажът на командирования персонал се провежда само от персонала на поделението, в което се извършва работата.

Чл. 162. Целият командирован персонал се инструктира и запознава със схемата за секциониране и нейните особености по отношение безопасността при работа от лице с не по-ниска от четвърта квалификационна група. Инструктажът се документира в книгата за инструктаж.

Чл. 163. Ръководителят на подрайона, предприятието, дружеството, организацията, която командирова персонала:

1. носи отговорност за съответствието на присвоената им квалификационна група и тяхната подготовка за безопасност при работа;

2. писмено посочва лицата, които могат да бъдат отговорни изпълнители на работата.

Чл. 164. През време на работата отговорност за спазване на всички изисквания за безопасност при работа носи ръководителят на групата, която извършва работата.
Раздел III.
Профилактични прегледи и обходи на контактната мрежа


Чл. 165. Прегледите на всички устройства по контактната мрежа (без качване на стълбовете) се извършват еднолично, без наряд, от лице с не по-ниска от трета квалификационна група след провеждане на писмен инструктаж.

Чл. 166. Лицата, извършващи прегледи и обходи, спазват изискванията за безопасност при движение в районите на гари и депа и в междугария и за работа в електрифицирани участъци.

Чл. 167. В тунели обходът се извършва от две лица.

Чл. 168. При затягане на разхлабени кука-болтове на заземители се застава от външната страна на релсата, перпендикулярно на пътя, и се следи за приближаването на возила.

Чл. 169. Лицата, извършващи обход, са длъжни да уведомяват дежурния енергодиспечер при започване и завършване на обхода.
Раздел IV.
Ред за приемане и предаване на дежурство в смяна


Чл. 170. (1) Редът за приемане и предаване на дежурство в смяна се определя с инструкция, утвърдена от работодателя.

(2) Приемането и предаването на дежурство в смяна се оформя със записване в оперативен дневник или ведомост, в които се подписват предаващият и приемащият дежурството в смяната.

Чл. 171. Предаващият дежурството в смяна е длъжен:

1. да запознае приемащия дежурството със състоянието и режима на работа на съоръженията и с всички изменения в схемата на секциониране и управление, както и съоръженията, намиращи се в ремонт;

2. да уведоми за броя и разпределението на групите ремонтен персонал;

3. да съобщи за възникналите извънредни обстоятелства по време на дежурството.

Чл. 172. Приемащият смяната дежурен е длъжен:

1. да се запознае с всички записвания в дневника, нанесени от предшестващия дежурен;

2. да запише в дневника състоянието на съоръженията и схемата за секциониране;

3. да съобщи на по-висшестоящия оперативен дежурен за встъпване в дежурство и за недостатъците, забелязани при приемане на смяната.

Чл. 173. Забранява се предаването на дежурство в смяна за времето до локализиране на авария, а също и по време на извършване превключвания на съоръженията.

Чл. 174. Забранява се напускането на дежурство без предаване на смяната на следващия или друг дежурен независимо от това, дали съоръженията се намират в работа, или са в резерв.

Чл. 175. (1) Ръководството за ликвидиране на авариите в контактната мрежа се осъществява от съответния дежурен персонал, който в присъствието на лице от по-висшестоящия технически персонал еднолично взема необходимите решения и дава указания за възстановяване на нормалния режим. Дежурният персонал носи пълна отговорност за отстраняване на аварията.

(2) Лицето от по-висшестоящия технически персонал има право да отстрани дежурния персонал от ръководството по ликвидиране на авария, ако действията му са неправилни, като поеме върху себе си отговорността за по-нататъшния ход по ликвидирането на аварията и изпълнението на разпорежданията на по-висшестоящия дежурен персонал.
Глава петнадесета.
ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО КОНТАКТНАТА МРЕЖА


Раздел I.
Основни изисквания


Чл. 176. Всички видове работи по съоръженията и устройствата на контактната мрежа и електропроводите се извършват при спазване на следните условия:

1. има наряд или нареждане от лица, упълномощени за това;

2. изпълнени са необходимите организационни и технически мерки, осигуряващи безопасността на работата;

3. работата се извършва най-малко от две лица.

Чл. 177. (1) За да се разреши работа по контактната мрежа, ръководителят на подрайона или упълномощено лице лично или чрез дежурния от подрайона дава на дежурния енергодиспечер заявка за извършване на работа. Тя се записва в оперативните дневници в подрайона и при енергодиспечера. Въз основа на дадените заявки се изготвя нарядът за работа.

(2) Заявката се дава и потвърждение се получава съгласно утвърдения ред в НК "ЖИ".

(3) Извършването на работа по контактната мрежа в участъци, подчинени оперативно на повече от един енергодиспечер, се урежда с инструкция, изготвена от съседните предприятия (поделения).

Чл. 178. Организационните мерки, осигуряващи безопасността на работите по енергосъоръженията, са:

1. определяне на лицата, отговорни за безопасността;

2. работата с наряд и с нареждане;

3. определяне състава на бригадата;

4. допускане до работа;

5. контрол по време на работа;

6. прекъсване и завършване на работата, закриване на наряда.

Чл. 179. (1) Отговорни за безопасността при извършване на работа са:

1. лицето, което издава наряд или дава нареждане;

2. отговорното лице от оперативния персонал, допускащо до работа;

3. отговорният изпълнител на работата;

4. наблюдаващият по време на работа;

5. членовете на бригадата;

6. сигналистите охранители.

(2) Наряд за извършване на работата могат да издават само лица с пета квалификационна група, определени със заповед на работодателя. Препис от заповедта се изпраща на енергодиспечера.

(3) Лицата, които издават нареждания или наряд за работа, определят всички условия за безопасното й извършване и преценяват достатъчна ли е квалификацията на работниците, които ще извършват работата.

(4) За енергодиспечерски кръгове, съоръжени с телеуправление, е възможно съвместяване на функциите на оперативен персонал и допускащ до работа от сменния енергодиспечер.

Чл. 180. (1) Дежурният енергодиспечер, издаващ заповед за допускане бригадите до работа, носи отговорност дали са правилни и достатъчни взетите мерки за осигуряване на безопасността на работещите съгласно заповедта за извършване на превключвания и дадените допълнителни указания за безопасност при работа.

(2) Лицата, извършващи превключвания на контактната мрежа за рампените, деповските и екипировъчните коловози, изпълняват функциите и на допускащи до работа.

Чл. 181. (1) Лицето, на което е издаден наряд или е дадено нареждане за работа, е отговорно за изпълнение на работата.

(2) Отговорният изпълнител отговаря за правилната организация на работата в съответствие с технологичния процес, за предварителното инструктиране на лицата, определени за извършване на работата, за спазването от работещите на тази наредба и за осигуряването на безопасност за движението на влаковете. Той е длъжен да изпълнява точно всички мерки, взети от дежурния енергодиспечер при обезопасяване на работното място.

(3) Преди започването на работата отговорният изпълнител писмено инструктира членовете на бригадата и осигурява непрекъснат контрол, ръководство и наблюдение над всички работещи.

Чл. 182. (1) При контрола наблюдаващият следи дали отделните лица изпълняват изискванията на наредбата и на други нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(2) При извършване на работи от "неелектротехнически" персонал наряд се издава на наблюдаващия.
Раздел II.
Работа с наряд и с нареждане


Чл. 183. Работата по устройствата и съоръженията се извършва:

1. с наряд, връчен лично или по куриер или предаден чрез средства за телекомуникация;

2. с нареждане, дадено непосредствено (устно), чрез телефон или радиотелефон.

Чл. 184. (1) Нарядът е писмено разпореждане, в което се определят характерът на работата, подлежаща на изпълнение, мястото, времето и условията за безопасното й извършване, както и лицата, отговорни за безопасността при работата. Работата с наряд се извършва най-малко от две лица.

(2) Изпълнените и закритите наряди, както и техните копия се пазят в продължение на 60 денонощия от завършване на работата, след което могат да бъдат унищожени. Примерни образци на формуляр за наряд са дадени в приложение № 7а,б.

(3) Ако при извършване на работите са станали злополуки, нарядите се съхраняват в архива на предприятията (дружествата, организациите).

(4) В случай на изгубване или унищожаване на наряда работата се прекратява до издаването на нов наряд по установения ред.

Чл. 185. С наряд се извършват следните видове работи:

1. по изключени и заземени линии и устройства;

2. при извършване на работа от строително-монтажни организации;

3. работа на височина;

4. при особени условия.

Чл. 186. (1) С нареждане се извършва работа:

1. в аварийни и предаварийни случаи по заповед на дежурния енергодиспечер съгласно приложение № 8 въз основа на искане на работник с не по-ниска от четвърта квалификационна група, имащ право да води група за работа;

2. далеч от частите под напрежение, която не изисква изключване на напрежението и не е свързана с изкачване на височина повече от 3 m (от земята до краката на работещия).

(2) Нареждането има еднократен характер и действа в продължение на работния ден на изпълнителя.

Чл. 187. (1) При издаване на наряд се спазват следните изисквания:

1. издава се в два екземпляра на формуляр, попълнен с химикалка ясно и четливо, без никакви поправки и задрасквания, или се съставя на компютър;

2. когато ще се работи с изключване на напрежението в местата на секциониране, един екземпляр от наряда се попълва и от дежурния енергодиспечер под диктовка по телефона или се предава на ръка;

3. единият екземпляр от него се връчва на отговорния изпълнител на работата, а другият (копието) остава у лицето, издаващо наряда;

4. всички позиции на формуляра, попълването на които не се налага, се отбелязват със знака " - "( тире).

(2) Наряд може да се издаде и непосредствено преди започването на работа.

Чл. 188. (1) Времетраенето на наряда се определя от продължителността на работата, която ще се извършва, но не за повече от 15 календарни дни.

(2) При прекъсване на работа нарядът остава действителен, ако условията за обезопасяването на работното място при изпълнението на работата остават без промяна.

(3) Забранява се в процеса на работа да се изменят условията на работа и границите на работното място, посочени в наряда. При промяна на условията на работа нарядът се закрива и се издава нов.

Чл. 189. (1) Наряд се издава на един отговорен изпълнител на работа и на една бригада.

(2) Допуска се съставът на бригадата да се измени само от лицата, издаващи наряди за съответното работно място.

(3) Измененията се записват или се предават на отговорния изпълнител на работата по телефона, който след като приеме измененията, ги нанася в наряда и записва фамилното име на лицето, което дава нареждане или разрешение за тези изменения. Измененията се нанасят в копието при издаващия наряда и при енергодиспечера.

Чл. 190. (1) Броят на нарядите, които могат да бъдат издадени едновременно на един отговорен изпълнител, се определя за всеки конкретен случай от лицето, което издава наряда.

(2) Отговорният изпълнител може да започне работа само по един от нарядите. Работата по другия наряд се разрешава тогава, когато бъде закрит предишният или бъде оформено прекъсване на работата по него.

(3) Нарядът се дава на отговорния изпълнител на ръка или се изпраща с куриер преди започване на работа.

(4) Нарядът остава у отговорния изпълнител на работата до окончателното й завършване, след което се закрива и се предава за съхранение от ръководителя на подрайона.

Чл. 191. (1) Допуска се предаване на наряда по телефон (радиотелефон). Лицето, издаващо наряда, попълва образеца и диктува по телефона (във форма на телефонограма) пълния текст на наряда на отговорния изпълнител, който също попълва образец за наряд, след което се извършва обратно проверка и се разменят контролните номера.

(2) Ако при четенето на наряда в отговорния изпълнител на работата възникнат и най-малки съмнения относно предвидените мерки по безопасност при работа, той незабавно изисква разяснения от лицето, издаващо наряда.

Чл. 192. Наряд има право да издаде само лице, което познава схемата за секциониране и особеностите на участъка и при попълването му ясно си представя мястото на работата и необходимите мерки по безопасност при работа.

Чл. 193. Лицето, издаващо наряда, е задължено устно да инструктира отговорния изпълнител на работата по безопасност и особеностите на предстоящата работа. Ако нарядът се предава по телефона (радиотелефона) или с куриер, инструктажът се извършва по телефона (радиотелефона) (като след това се разменят контролните номера) или писмено.
Раздел III.
Допускане до работа


Чл. 194. (1) Работа по изключени и заземени устройства и съоръжения се извършва със заповед на дежурния енергодиспечер.

(2) Заповедта за работа, издадена от дежурния енергодиспечер, е разрешение за допускане на бригадата до работа.

(3) До издаване на заповед дежурният енергодиспечер е длъжен:

1. да провери съответствието на състава на бригадата с квалификацията на включените в наряда лица;

2. да повери правилни и достатъчни ли са направените изключвания за обезопасяване на работното място и при необходимост да разпореди допълнителни.

Чл. 195. (1) Заповедта за разрешение на работа се записва от отговорния изпълнител под диктовка на дежурния енергодиспечер по телефона, след което отговорният изпълнител повтаря номера и дословния текст на заповедта.

(2) Дежурният енергодиспечер, след като се убеди в правилността на номера и текста, потвърждава заповедта с думата "потвърждавам", след което записва часа, минутата и съобщава своето фамилно име.

Чл. 196. (1) Забранено е:

1. да се започва работа по-рано от посоченото в заповедта време;

2. да се предават посредством условни знаци указания за превключване на разединители и прекъсвачи, за поставяне и снемане на преносими заземители и за пристъпване към работа.

(2) Отговорният изпълнител на работата е длъжен лично да приема заповедите за работа и да предава уведомяванията за завършването й.

(3) Допуска се еднократно препредаване на заповед и уведомяване за започване и завършване на работа чрез телефон или радиотелефон, като лицето, извършващо препредаването, го записва и разменя контролните номера.

(4) Лицето, препредаващо заповедта и уведомлението, трябва да има не по-ниска от втора квалификационна група

Чл. 197. (1) Разрешава се едновременно да се издаде заповед за превключване и заповед за работа, ако са изпълнени следните условия:

1. отговорният изпълнител на работата е с не по-ниска от четвърта квалификационна група и е определен със заповед на работодателя, препис от която има при енергодиспечера;

2. схемата е предварително подготвена така, че изключването на напрежението в участъка, в който ще се работи, се извършва с превключване на един разединител лично от отговорния изпълнител на работата.

(2) Дежурният енергодиспечер не допуска на работа в изключения участък други групи, преди да е получил уведомяване за завършване на работата. След завършване на работата отговорният изпълнител извежда бригадата, лично включва разединителя и уведомява дежурния енергодиспечер за завършване на работата и за извършеното превключване. Уведомяване за изключване и заповед за включване на разединителя в такъв случай не се дават.

Чл. 198. (1) Преди започване на работа отговорният изпълнител е задължен на работното място пред всички работници, включени в групата, да прочете писмения инструктаж, в който посочва:

1. условията за извършване на работата;

2. точните граници на участъка, където трябва да се извърши работата, разположението на частите, намиращи се под работно или индуктирано напрежение (при работа по изключени и заземени линии и устройства);

3. местата на преминаване на проводници с друг потенциал или друго напрежение (осветление, телеуправление и др.);

4. местата на секциониране;

5. местата, където конкретните условия не позволят да се работи;

6. местата за поставяне на преносимите заземители и от кои лица ще бъдат поставяни;

7. особеностите в ограждането на работното място;

8. реда за разполагане на работниците при работа и определянето наблюдаващ при необходимост;

9. началото и края на работата.

(2) Лицата, неучастващи непосредствено в извършването на работата (извършващи превключвания, сигналисти охранители и други), се инструктират предварително писмено.

(3) На всички лица, на които се прави писмен инструктаж, се отбелязват и квалификационните групи.
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница