Наредба №18 от 22 октомври 2007 Г. За условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица



Дата24.07.2016
Размер155.09 Kb.
НАРЕДБА № 18 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ХРАНИ ОТ ИНТЕРВЕНЦИОННИ ЗАПАСИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ЛИЦА

Издадена от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и продоволствието

Обн. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г.

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат:

1. критериите за избор на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които могат да разпределят храните от интервенционни запаси за социално слаби;

2. критериите за определяне на социално слабите лица, които могат да получават храни;

3. условията и редът за заявяване на нуждите от храни от юридическите лица с нестопанска цел;

4. условията и редът за преработка, пакетиране и доставка на храните;

5. условията и реда за разпределение на храните.

Чл. 2. (1) Разплащателната агенция, ежегодно в срок до 1 февруари, прави искане до Европейската комисия за включването на страната в годишния план за разпределение на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица.

(2) Когато Разплащателната агенция е направила искане за включване на страната в годишния план по ал.1, в срок до 31 май изпраща на Европейската комисия информацията по чл. 1, пар. 2 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 на Комисията от 29 октомври 1992 г. относно установяване на подробни правила за доставка на храни от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се в Общността.

(3) Разплащателната агенция уведомява Европейската комисия за всички промени, които са направени при изпълнението на годишния план на територията на страната, съгласно чл. 3, пар. 3 и 4 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 на Комисията от 29 октомври 1992 г. относно установяване на подробни правила за доставка на храни от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се в Общността.

Чл. 3. (1) Изпълнението на годишния план за разпределение на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица започва на 1 октомври текущата година и завършва на 31 декември следващата календарна година.

(2) Социално слабите лица на територията на страната получават храните безплатно.

Глава втора.

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, КОИТО МОГАТ ДА УЧАСВАТ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ЛИЦА

Чл. 4. (1) Разпределението на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица се извършва от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписани в регистъра към Министерството на правосъдието, съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и одобрени от изпълнителния директор на Разплащателната агенция.

(2) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция одобрява за участие в разпределението на храни от интервенционни запаси за социално слаби юридическите лица по ал. 1, които:

1. имат пунктове за разпределение на храните на територията на цялата страна или във всички общини на определен район на страната, които отговарят на изискванията на Закона за храните;

2. разполагат с обекти за съхранение на подлежащите на разпределение храни.

Чл. 5. (1) Юридическите лица по чл. 4, ал. 1, които желаят да участват в разпределението на храни от интервенционни запаси за социално слаби, подават еднократно в Разплащателната агенция заявление, към което прилагат:

1. акт за регистрация като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

2. удостоверение за актуално състояние на регистрацията;

3. идентификационен код по БУЛСТАТ;

4. копие от устава или учредителния акт на юридическото лице с нестопанска цел;

5. удостоверение от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

6. правилата и реда за извършване на общественополезна дейност;

7. справка за местонахождението на пунктове за разпределение на храните;

8. удостоверения за регистрация на обектите за съхранение на храни по чл. 12 от Закона за храните;

9. документите по чл. 46, ал. 2, т. 3, 4 и 5 ЗЮЛНЦ.

(2) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция назначава със заповед комисия, която разглежда и проверява подадените по ал.1 заявления и мотивирано предлага одобрение или отказ на одобрение.

(3) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция с мотивирана заповед одобрява или отказва одобрение на юридическите лица с нестопанска цел по ал. 1.

(4) Юридическите лица по чл. 4, ал. 1 са длъжни да уведомят Разплащателната агенция за всяка промяна на обстоятелствата по ал. 1, в 7-дневен срок от нейното настъпване.

Чл. 6. (1) Всяка година в срок до 31 януари юридическите лица с нестопанска цел по чл. 4, ал. 1, които желаят да участват в годишния план за разпределение на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица, заявяват в Разплащателната агенция:

1. очаквания брой на лицата, които ще получат храни при изпълнение на годишния план;

2. количествата, необходими за изпълнение на годишния план продукти от всеки вид (изразени в тонове);

3. вида, в който продуктите ще бъдат разпределени на получателите.

(2) Разплащателната агенция сключва с юридическите лица с нестопанска цел по ал.1 договор, с който се уреждат:

1. периодичността и начинът на доставка на храните до обектите за съхранение на храни на юридическото лице с нестопанска цел;

2. документите, с които юридическото лице с нестопанска цел доказва направените разходи при разпределение на храните;

3. редът за бракуване на негодни за употреба храни.

Чл. 7. (1) Социално слаби лица са физическите лица или семействата, чийто минимален доход не надвишава:

1. за лице, живеещо само - 175 % от гарантирания минимален доход (ГМД), чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет;

2. за лице с трайно намалена работоспособност 50 % или над 50 %, живеещо само - 208 % от ГМД;

3. за дете сирак - 164 % от ГМД;

4. за самотен родител с дете до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст - 208 % от ГМД;

5. за всеки един от съвместно живеещи съпрузи - 120 % от ГМД;

6. за дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст - 131 % от ГМД;

7. за дете с трайно увреждане - 164 % от ГМД;

8. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство - 168 % от ГМД;

9. за бременни жени 45 дни преди раждане - 153 % от ГМД;

10. за родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст - 153 % от ГМД;

11. за лице на възраст над 70 години - 153 % от ГМД;

12. за лице на възраст над 65 години, живеещо само - 229 % от ГМД;

13. за лице на възраст над 75 години, живеещо само - 240 % от ГМД;

14. за лице с трайно намалена работоспособност 50 или над 50 % - 153 % от ГМД;

15. за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 % - 186 % от ГМД;

16. за лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 % - 229 % от ГМД.

(2) Министерство на труда и социалната политика изготвя списъци на лицата, които отговарят на критериите по ал. 1 и ги предоставя на Разплащателната агенция и на юридическите лица по чл. 6, ал. 1. Списъците се актуализират ежегодно в срок 30 септември.

Глава трета.

ПРЕРАБОТКА, ПАКЕТИРАНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕ

Чл. 8. (1) Изпълнението на годишния план за разпределение на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица се осъществява чрез:

1. изтегляне на земеделски продукти от интервенционните запаси на Общността;

2. закупуване на земеделски продукти или храни от пазара на Общността.

(2) Годишният план за разпределение на храни се изпълнява чрез закупуване на земеделски продукти или храни от пазара на Общността, когато нужните земеделски продукти в интервенционните запаси временно липсват или не достигат.

Чл. 9. (1) При изпълнение на годишния план за разпределение на храни чрез изтегляне на земеделски продукти от интервенционните запаси Разплащателната агенция провежда процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки за доставка на храните. Обществената поръчка се възлага за:

1. преработка, заготовка и/или пакетиране на продуктите, изтеглени от интервенционните запаси, или

2. замяна на продуктите, изтеглени от интервенционните запаси, срещу храни, които ще бъдат произведени, и когато е необходимо, пакетирани, или

3. замяна на продуктите, изтеглени от интервенционните запаси, срещу храни, които са налични или ще бъдат закупени от пазара на Общността и доставени.

(2) Обявлението за обществена поръчка по ал. 1, освен реквизитите, предвидени в Закона за обществените поръчки, трябва да съдържа и:

1. вида и количеството на земеделските продукти, изтеглени от интервенционните запаси, които ще бъде преработени, пакетирани или заменени срещу храни;

2. вида, количеството и характеристиките на храните, които трябва да бъдат доставени, включително рецептури на храните, които са или ще бъдат произведени;

3. качеството, пакетирането, маркирането, местата и сроковете за доставка на храните; обявлението включва възможност, когато качеството, пакетирането и/или маркирането на доставените храни не отговарят на изискванията, но храните могат да бъдат приети за употреба, Разплащателната агенция да прилага намаления на количеството на заменяните земеделски продукти или на плащанията;

4. транспортните разходи, когато храните трябва да бъдат доставени до обектите за съхранение на храни на организациите по чл. 6, ал. 1;

5. задължение на спечелилия процедурата участник да внесе в полза на Разплащателната агенция гаранция за изпълнение на договора, съгласно чл. 4, ал. 2, буква "а" на Регламент (ЕИО) № 3149/92 на Комисията от 29 октомври 1992 г. относно установяване на подробни правила за доставка на храни от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се в Общността;

6. изискване най-малко 40 % от нетното тегло на доставената храна да бъде получено от преработката на земеделските продукти, изтеглени от интервенционните запаси;

7. задължение на спечелилия процедурата участник да достави храните в обектите за съхранение на храни на организациите по чл. 6, ал. 1 със сертификати за качество.

(3) Гаранцията по ал. 2, т. 5 се внася по реда на Наредба № 3 от 2007 г. за реда за предоставяне на обезпечения в областта на земеделието (ДВ, бр. 16 от 2007 г.). Не се внася гаранция, когато храните вече са доставени.

(4) Разплащателната агенция включва в договорите за обществена поръчка санкции за неизпълнение на задълженията по ал. 2, т. 2, 3, 6 и 7.

Чл. 10. (1) При изпълнение на годишния план за разпределение на храни чрез закупуване на земеделски продукти или храни от пазара на Общността Разплащателната агенция провежда процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки за осигуряване на храните при най-изгодни условия.

(2) Обществената поръчка по ал. 1 се възлага за доставка на определени храни, като критерият за оценка на офертите може да бъде:

1. максимално количество храни, които ще бъдат доставени срещу определена цена;

2. минимална цена за доставка на определено количество храни.

(3) Обявлението за обществена поръчка по ал. 1, освен реквизитите, предвидени в Закона за обществените поръчки, трябва да съдържа и:

1. вида и характеристиките на храните, които трябва да бъдат доставени;

2. качеството, пакетирането, маркирането, местата и сроковете за доставка на храните; обявлението включва възможност, когато качеството, пакетирането и/или маркирането на доставените храни не отговарят на изискванията, но храните могат да бъдат приети за употреба, Разплащателната агенция да прилага намаления на цената;

3. транспортните разходи, когато храните трябва да бъдат доставени до обектите за съхранение на храни на юридическото лице с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1;

4. задължение на спечелилия процедурата участник да достави храните в обектите за съхранение на храни на юридическото лице с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 със сертификати за качество.

(4) Разплащателната агенция включва в договорите за обществена поръчка санкции за неизпълнение на задълженията по ал. 3, т. 1, 2 и 4.

(5) Разплащателната агенция информира Европейската комисия за действията, които е предприела за закупуване на земеделски продукти или храни от пазара на Общността.

Чл. 11. Разплащателната агенция информира Европейската комисия преди началото на изпълнение на годишния план за разпределение на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица, за формата на обявленията за обществена поръчка по чл. 9, ал. 2 и по чл. 10, ал. 3.

Чл. 12. (1) Когато в страната няма налични интервенционни запаси от земеделските продукти, необходими за изпълнение на годишния план за разпределение на храни и Европейската комисия е разрешила, в съответствие с процедурата по чл. 6 от Регламент (ЕИО) № 3730/87 на Съвета от 10 декември 1987 г. относно определяне на общи правила за снабдяването с храна от интервенционни складове на определени организации за разпределянето й сред най-онеправданите лица в Общността, прехвърлянето на интервенционни запаси от друга държава членка, Разплащателната агенция включва в процедурата по чл. 9 обществена поръчка за доставка на разрешените от Европейската комисия количества земеделски продукти от интервенционни запаси, които се съхраняват в друга държава членка.

(2) Обявлението за обществена поръчка по ал. 1, освен реквизитите, предвидени в Закона за обществените поръчки, трябва да съдържа и:

1. стойността на транспортните разходи, които се изплащат за превоз на земеделските продукти;

2. местата и сроковете за доставка на земеделските продукти;

3. възможността задължението за доставка да бъде изпълнено чрез закупуване на земеделските продукти от пазара на Общността, като в този случай доставчикът няма да получи стойността на транспортните разходи;

4. задължение на спечелилия процедурата участник да застрахова земеделските продукти, които превозва;

5. задължение на спечелилия процедурата участник да внесе в полза на Разплащателната агенция гаранция за изпълнение на договора съгласно чл. 7, ал. 4 на Регламент (ЕИО) № 3149/92 на Комисията от 29 октомври 1992 г. относно установяване на подробни правила за доставка на храни от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се в Общността.

(3) Гаранцията по ал. 2, т. 3 се освобождава при представяне на документ за приемане на земеделските продукти в обект за съхранение на храни на юридическото лице с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1.

(4) Разплащателната агенция съобщава на компетентната институция на държавата членка, от която се прехвърлят интервенционни запаси, името (наименованието) на спечелилия процедурата участник.

Чл. 13. (1) Лицата, спечелили процедурите по чл. 9, изтеглят земеделските продукти от интервенционните запаси в сроковете по чл. 3, пар. 2 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 на Комисията от 29 октомври 1992 г. относно установяване на подробни правила за доставка на храни от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се в Общността.

(2) Разплащателната агенция включва в договорите за обществена поръчка санкции за забава при получаване на земеделските продукти от интервенционните запаси.

Чл. 14. Лицата, спечелили процедурите по чл. 9 и по чл. 10, етикетират храните от интервенционни запаси, които ще се разпределят за социално слаби лица съгласно Закона за храните, и поставят надпис "Помощ от ЕО" и изображение на знамето на Европейския съюз.

Чл. 15. (1) Разплащателната агенция проверява дали:

1. изтеглените от интервенционните запаси земеделски продукти се използват по предназначение;

2. отпуснатите суми са използвани за закупуване на храни, които ще се разпределят за социално слаби лица.

(2) Разплащателната агенция извършва проверки на количеството, състава, пакетирането, етикетирането и спазването на сроковете за доставка на храните до обектите за съхранение на храни на организациите по чл. 6, ал. 1.

(3) Безопасността на доставените храни се контролира от органите на държавния здравен контрол и на държавния ветеринарно-санитарен контрол по реда на Закона за храните.

Глава четвърта.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХРАНИТЕ

Чл. 16. (1) Юридическите лица с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 разпределят храните на социално слабите лица, определени съгласно чл. 7.

(2) Юридическите лица с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 съобщават на Разплащателната агенция периодичността, по която ще раздават храни на социално слабите лица.

(3) Храните се раздават на социално слабите лица в заявените от юридическото лице с нестопанска цел пунктове за разпределение срещу подпис въз основа на списъците по чл. 7, ал. 2.

(4) Храните се раздават на социално слабите лица под формата на пакети или консерви.

Чл. 17. (1) Юридическите лица с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 са длъжни да съхраняват получените храни по начин, който гарантира запазване на тяхното количество и качество.

(2) Юридическите лица с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 разпределят на социално слаби лица храни, които отговарят на изискванията за безопасност за консумация от хора.

(3) Юридическите лица с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 са длъжни да съхраняват в продължение на 5 години всички счетоводни документи, свързани с разпределението на храни на социално слаби лица, и да ги представят за проверка на проверяващите от Разплащателната агенция.

Чл. 18. (1) Разплащателната агенция възстановява на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 транспортните разходи за превоз на храните от техните обекти за съхранение на храни до пунктовете за разпределение.

(2) Разплащателната агенция възстановява на юридическите лица с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 административните разходи за разпределение на храните в размер 1 % от стойността на разпределените храни. Стойността на храните се определя съгласно чл. 5, пар. 1 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 на Комисията от 29 октомври 1992 г. относно установяване на подробни правила за доставка на храни от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се в Общността.

(3) Разходите по ал. 1 и 2 се възстановяват в парична форма въз основа на заявление от юридическото лице с нестопанска цел до Разплащателната агенция. Към заявлението се прилагат доказателства за направените разходи - договори, фактури, пътни листове и др.

Чл. 19. Разплащателната агенция проверява:

1. счетоводството, което водят юридическите лица с нестопанска цел по чл. 6, ал. 1 за дейността по разпределение на храните за социално слаби;

2. количеството, качеството, опаковката и маркирането на съхраняваните храни;

3. доставката на храните в пунктовете за разпределение;

4. начина и сроковете за разпределение на храните.

Чл. 20. Всяка година до 30 юни Разплащателната агенция изготвя и изпраща на Европейската комисия доклад за изпълнение на годишния план за разпределение на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица съгласно чл. 10 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 на Комисията от 29 октомври 1992 г. относно установяване на подробни правила за доставка на храни от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се в Общността.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Интервенционни запаси" са стокови запаси от земеделски продукти, собственост на Европейската комисия, натрупани в резултат на публична интервенция, като мярка за регулиране на пазарите на земеделски продукти в Общността.

2. "Пунктове за разпределение" са места за раздаване на храни от интервенционните запаси за социално слаби, определени от юридическите лица с нестопанска цел.

Заключителни разпоредби

§ 2. До одобряване на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по реда на чл. 5 храните от интервенционни запаси за социално слаби лица се разпределят от Българския червен кръст на основание чл. 4, т. 1 от Закона за Българския червен кръст.



§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 32, ал. 2 и 6 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница