Наредба №22 от 9 декември 1997 Г. За условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на пациентастраница1/4
Дата25.07.2016
Размер365.61 Kb.
  1   2   3   4
НАРЕДБА № 22 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ ПО ИЗБОР НА ПАЦИЕНТА

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.122 от 19 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.29 от 13 Март 1998г., изм. ДВ. бр.40 от 20 Април 2001г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) (1) Тази наредба урежда условията и редът за заплащане на медицинска помощ по избор на пациента в лечебните и здравните заведения.

(2) Тази наредба не се прилага при оказване на медицинска помощ по реда на Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ (приета с ПМС № 206 от 1999 г., ДВ, бр. 101 от 1999 г.) и при условията на чл. 3а от Закона за народното здраве (ЗНЗ), както и от лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения към Министерството на здравеопазването.

Раздел II.
Медицинска помощ по избор на гражданите


Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) (1) Медицинската помощ по избор на гражданите, оказана от здравни заведения, се заплаща по тарифи съгласно приложението.

(2) Медицинската помощ по избор на гражданите, оказана от лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ извън случаите по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, се заплаща по цени, определени от съответните лечебни заведения.

(3) Медицинската помощ по избор на гражданите, оказана от лечебни заведения за болнична помощ, диспансери или от лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието, се заплаща по цени, определени от съответните лечебни заведения.

(4) В случаите по ал. 3 гражданите имат право на предпочетен от тях лекар или лекарски екипи.

(5) Не се заплаща медицинската помощ в случаите, когато е настъпило усложнение на състоянието в хода на лечението по избор, както и в резултат на възникнала вътреболнична инфекция.

(6) По реда на ал. 1, 2 и 3 се заплащат и профилактичните прегледи, изследвания и имунизации извън задължителните по чл. 22, т. 3 и чл. 30, ал. 2 от Закона за народното здраве.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) Стойността на лекарствата, необходими за лечението на пациента, закупени от бюджета на Министерството на здравеопазването по централни доставки, не се включва в цената по чл. 2, ал. 1, 2 и 3 и не се заплаща от пациента.

Раздел III.
Платени здравни услуги


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) Периодичните прегледи на професионални спортисти, провеждани съгласно чл. 53, ал. 1 ЗНЗ, се заплащат по цени, определени от съответните лечебни заведения.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) Допълнително поисканите услуги, извън оказваната медицинска помощ, се заплащат по цени, определени от съответните лечебни заведения.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) За издаване на медицински документ от здравно заведение, удостоверяващ здравословното състояние на лицето, се заплаща такса съгласно приложението.

Раздел IV.
Ред за плащане


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) (1) Таксите по чл. 2, ал. 1 и чл. 5 се заплащат предварително в касата на здравното заведение. На името на лицето се издава фактура за заплатената такса.

(2) Начинът на заплащане на медицинската помощ в лечебните заведения за извънболнична или болнична помощ и в лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на отбраната и Министерството на правосъдието се определя от съответното лечебно заведение.

(3) Лечебното заведение е длъжно да постави на общодостъпни места в сградата на лечебното заведение информация относно:

1. цената на медицинските услуги;

2. случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ;

3. начина на заплащане на медицинската помощ.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) (1) Лекарят, приел пациент по реда на чл. 2, ал. 2 и 3, е длъжен да го уведоми и да му разясни информацията по чл. 6, ал. 3, както и да го уведоми за медицинската помощ, която ще му бъде оказана.

(2) При постъпване в лечебното заведение за болнична помощ се изготвя предварителна сметка за стойността на лечението.

(3) Окончателната сметка за оказаната медицинска помощ се изготвя след приключване на лечението. В този случай се издава фактура за цялата стойност на лечението в четири екземпляра - за болния, за касата, за счетоводството на лечебното заведение за болнична помощ и за история на заболяването.

(4) Надвишените авансово платени суми се възстановяват от лечебното заведение при изписване на болния.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) (1) Извънболничните медицински услуги се извършват след предварителното им заплащане в касата на лечебното заведение, за което се издава фактура в три екземпляра - за болния, за касата и за счетоводството на лечебното заведение.

(2) Номерът на фактурата по ал. 1 се записва в съответните журнали.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) По смисъла на тази наредба:

1. "Здравни заведения" са хигиенно-епидемиологичните инспекции и националните центрове за опазване на общественото здраве.

2. "Усложнение на състоянието в хода на лечението" е влошаване на общото здравословно състояние, възникнало по обективни причини и за което пациентът не е допринесъл с поведението си.

3. "Допълнително поискани услуги" са подобрени битови условия и обслужване, свързани с престоя на пациента в лечебното заведение, извън оказваната медицинска помощ, като самостоятелна стая, телефон, телевизор, меню за хранене по избор и др.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен § 1, изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) Застрахователните организации, сключили договори за медицински застраховки с български граждани, заплащат лечението на застрахованите съгласно тази наредба.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) (1) Получените приходи по реда на тази наредба се администрират от здравните заведения и Министерството на здравеопазването като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(2) Получените приходи по реда на тази наредба се администрират от лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и от съответните министерства, в системата на които има лечебни заведения.

(3) Получените приходи по реда на тази наредба от лечебните заведения по чл. 101, 102 и 103 от Закона за лечебните заведения постъпват в съответните лечебни заведения.

§ 4. (Нов - ДВ, бр. 29 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) Лицата, които работят в лечебни заведения, имат право да получават медицинска помощ освен по реда на чл. 26, ал. 1, 2, 3 и 4 ЗНЗ и в лечебното заведение, в което работят, срещу представяне на съответен документ.

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 29 от 1998 г.) Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Министерство на здравеопазването, районните центрове по здравеопазване и ръководителите на здравните заведения.

§ 6. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 29 от 1998 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 26, ал. 5, чл. 53, ал. 2 и във връзка с § 11 от Закона за народното здраве.

§ 7. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2001 г.) Когато е започнало стационарно лечение преди влизане в сила на тази наредба и е необходимо продължаването му, пациентите заплащат медицинската помощ по досега действащите тарифи.

Приложение към чл. 2, ал. 1(Ново - ДВ, бр. 40 от 2001 г.)

Код на

Изследване

Цена

изслед-

 

(лв.)

ването

 

 

1

2

3

1

Преглед в амбулатория

4,50

2

Вторичен преглед в амбулатория

2,00

3

Медицински документ-дубликат

3,00

4

Медицински документ, изискващ

 

 

преглед

7,50

5

Медицински документ, неизискващ

 

 

преглед

3,00

6

Международен сертификат за

 

 

имунизации

5,00

7

Извършване на имунизация

1,50

8

Медицинска консултация по хранене

 

 

и диетика (първичен преглед)

10,00

9

Медицинска консултация по хранене

 

 

и диетика (вторичен преглед)

5,00

10

Разработване на индивидуални

 

 

хранителни режими

10,00

11

Вземане на венозна кръв

 

 

(само с нова венепункция)

1,80

12

Мускулна инжекция

1,17

13

Венозна инжекция

1,80

14

Вземане на намазки за микро-

 

 

биологично изследване

1,17

15

Епикутанен тест-за всяка проба

1,17

16

Тестове с натриване, скарифициране,

 

 

надраскване

1,17

17

Интракутанен тест, до 20 броя за

 

 

всеки тест

2,34

18

Оцветяване на препарат по Грам

 

 

за гонококция

3,00

19

Диференциално броене на левко-

 

 

цити и морфология на еритроцити

 

 

в периферна кръв (визуално-

 

 

микроскопско изследване)

3,00

20

Имунофенотипизиране на кръвни

 

 

клетки с проточна цитометрия (ми-

100,50-

 

нимален панел-разширен панел)

300,00

21

Електрофореза или неапаратна

 

 

хроматография

5,25

22

Седимент-ориентировъчно

 

 

изследване

1,20

23

Индивидуални белтъци (Иг Г, Иг А,

 

 

Иг М) трансферин, церулоплазмин,

 

 

С-реактивен протеин, хаптоглобин,

 

 

тропонин, миоглобин, феритин,

 

 

гликиран хемоглобин, С-терминален

 

 

пропептид на проколаген I и др.)-

 

 

за всеки показател по

5,25

24

Молекулярно-биологична диагностика

 

 

(ДНК анализ)-за всеки показател по

22,50

25

Количествено определяне на про-

 

 

теинови антигени и на антитела в

 

 

серум или плазма (напр. IgG, IgA,

 

 

IgM, C3, C4) за един тест по-чрез

 

 

имунодифузия в гел чрез тубиди-

 

 

метрия чрез лазерна нефелометрия-

 

 

за всяко по

3,00

26

Доказване на алерген-специфични

 

 

имуноглобулини най-малко за

 

 

4 алергена

7,50

27

До 10 алергена-за всеки след 4-тия по

9,00

28

До 15 алергена-за всеки след 10-ия по

4,50

29

Имуноензимен метод (ELISA)

13,50

30

Радиоимунологичен метод

15,00

31

Количествено определяне на про-

 

 

теинови антигени и на антитела в

 

 

други телесни течности (ликвор,

 

 

ексудат, трансудат, урина, слюнка)-

 

 

албумин, алфа-2 макроглобулин,

 

 

CRP, ревматоиден фактор,

 

 

церулоплазмин, комплементни

 

 

фракции, имуноглобулини и др.

 

 

за един тест по

6,00

32

Определяне на лимфоцитните

 

 

популации и субпопулации с

 

 

флоуцитометричен метод-

 

 

основен панел

37,50

33

Определяне на лимфоцитни

 

 

популации и субпопулации с

 

 

флоуцитометричен метод-

 

 

разширен панел

75,00

34

Имунофенотипизиране на левкози

 

 

и лимфоми

82,50

35

Изследване спонтанната индуцирана

 

 

трансформационна активност на

 

 

лимфоцитите чрез реакция бластна

 

 

трансформация

6,00

36

Биологичен тест за определяне

 

 

цитотоксичната активност на

 

 

естествените клетки-убийци (NK)

 

 

срещу еритробластоидна клетъчна

 

 

линия К562

12,00

37

Количествено определяне серум-

 

 

ните нива на цитокини и рецептори

 

 

за цитокини (IL-2, TNF-алфа,

 
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница