Наредба №3 от 19 февруари 2010 Г. За специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стокиДата24.07.2016
Размер261.86 Kb.
НАРЕДБА № 3 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И КОНТРОЛА, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ

В сила от 26.03.2010 г.

Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. специфичните изисквания към средствата за измерване и контрол и за регистриране и отчитане на количествени и физикохимични показатели на акцизните стоки;

2. контролът, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол, използвани при получаването, производството и складирането на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.


Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за лицата по чл. 103а от Закона за акцизите и данъчните складове, наричани по-нататък "лицата".

(2) Наредбата не се прилага за лицата, които:

1. единствено получават или изпращат предварително опаковани продукти с еднакви номинални количества и с маса от 5 г до 10 кг включително или с обем от 5 мл до 10 л включително;

2. единствено получават или изпращат тютюневи изделия в потребителски опаковки, предназначени за продажба на дребно;

3. регистрираните изпращачи и освободените от акциз крайни потребители;

4. получават предварително опаковани смазочни масла с код по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, отговарящи на изискванията на чл. 33а от Закона за акцизите и данъчните складове.


Чл. 3. (1) По смисъла на тази наредба "средства за измерване и контрол" на акцизни стоки са:

1. средства за измерване и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата, когато това е предвидено в наредбата:

а) средства за измерване, определени в Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативните актове за тяхното прилагане;

б) средства със сумиращи броячи за отчитане на брой късове или потребителски опаковки при тютюневите изделия;

в) средства със сумиращи броячи за отчитане на брой предварително опаковани количества продукти и потребителски опаковки на алкохолни напитки;

г) оразмерени съдове за съхранение, снабдени със средство за измерване на ниво на течности;

2. средства за измерване и контрол, данните от които се отчитат дневно и при промяна в тях се въвеждат в автоматизираната система за отчетност на лицата:

а) средства за измерване, определени в Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативните актове за тяхното прилагане;

б) средства за отчитане на брой бандероли;

в) калибрирани съдове, снабдени с шаблони и калибровъчни таблици с посочена неопределеност, издадени от акредитирана лаборатория;

г) нестационарни оразмерени съдове за съхранение и отлежаване на алкохол и алкохолни напитки;

д) калибрирани апарати и инструменти, използвани в лабораторните анализи (лаборатории).

(2) По смисъла на тази наредба:

1. "точка за контрол" е всяко място, на което лицата са длъжни да използват средства за измерване и контрол, предвидени в тази наредба;

2. "обект" е място за получаване, производство или складиране на акцизни стоки;

3. "анализен сертификат" е документ, съдържащ информация за физикохимични показатели, отнасящи се за произведено количество/партида акцизна стока;

4. "оразмерен съд" е:

а) стационарен съд с вместимост, посочена в издаден от производител документ за обема на съхранявания продукт при определено ниво на течност или обема при максимално запълване;

б) нестационарен съд с вместимост, посочена в издаден от производител документ или в протокол, изготвен съвместно с контролните органи, или в декларация от лицето за обема на съхранявания продукт при определено ниво на течност или за обема при максимално запълване.

(3) В случаите, предвидени в специфичните изисквания на тази наредба, средствата за измерване и контрол по ал. 1, т. 1 предават данни по електронен път и към информационната система на Агенция "Митници".


Глава втора.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗМЕРВАНИЯТА И КОНТРОЛА

Чл. 4. Лицата са длъжни да осигурят средства за измерване и контрол на количествените и физикохимичните показатели на акцизните стоки.


Чл. 5. (1) На контрол подлежат количествените, а в случаите, определени с тази наредба, и физикохимичните показатели на акцизните стоки.

(2) Количествените и физикохимичните показатели се измерват с устройства и системи с измервателна функция по чл. 3, ал. 1. Когато количественият показател е "брой", характеристиките на средствата за измерване и контрол се декларират по реда на чл. 11, т. 4, буква "а".

(3) Количествените и физикохимичните показатели се измерват в точки за контрол.
Чл. 6. (1) Разходомерите за измерване на количествени показатели следва да са предназначени да измерват флуиди със съответните специфични характеристики на акцизните стоки.

(2) Обхватът на измерване на разходомерите, посочен в технологичната им документация, следва да е съобразен с потока на преминаващия през него флуид.

(3) Върху корпуса на разходомера чрез стрелка се означава посоката на движение на флуида.
Чл. 7. Всички съдове се обозначават с трайна маркировка, включваща уникална за обекта идентификация и обща вместимост, като по подходящ начин се означава наименованието на съдържащата се в съда акцизна стока.
Чл. 8. (1) Калибрираните съдове по чл. 3, ал. 1, т. 2, буква "в" имат калибровъчни таблици за определяне на вместимостите им с посочени неопределености, издадени от акредитирана лаборатория. Границите, които не трябва да бъдат превишавани, са:

1. ± 0,2 % разширена неопределеност за посочен номинален обем на вертикални резервоари;

2. ± 0,3 % разширена неопределеност за посочен номинален обем на хоризонтални и наклонени резервоари;

3. ± 0,5 % разширена неопределеност за посочен номинален обем на други типове резервоари.

(2) За съдове, за които има сертификати за калибриране в срок на валидност, изискванията по ал. 1 се прилагат при следващо калибриране.
Чл. 9. (1) В случаите, когато лицата издават документи за резултати от лабораторно изпитване, освен физикохимичните показатели и методите на изпитване в тях задължително се вписват:

1. точката за контрол или идентификацията на съда, откъдето е взета пробата;

2. дата и час на вземане на пробата;

3. показанията на средствата за измерване и контрол, отчитащи количествата акцизна стока към момента на взимане на пробата;

4. означение на партидата, за която е определен физикохимичният показател.

(2) Лабораториите издават анализни сертификати за физикохимични показатели, участващи в акцизното облагане. В случаите, когато лабораториите нямат акредитация по БДС EN ISO 17025, работят с калибрирани средства за измерване и контрол и представят доказателства за успешно участие в междулабораторни изпитвания и тестове за професионална пригодност.

(3) За всяка партида произведена акцизна стока към автоматизираната система за отчетност на лицата се подава информация от лабораторни анализи за физикохимичните показатели, като се посочват и всички данни по ал. 1.
Глава трета.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА

Чл. 10. За целите на контрола, осъществяван от митническите органи, лицата са длъжни:

1. да използват средства за измерване и контрол, достъпни за оглед и отчитане на техните показания;

2. да поставят средства за измерване и контрол в точките за контрол по начин, който да предотврати получаване и извеждане на акцизни стоки от обекта без тяхното отчитане;

3. да осигурят непрекъсната работа на средствата за измерване и контрол по чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 3;

4. в случаи на прекъсване на захранването или аварии на средствата за измерване и контрол да осигурят резервно захранване за срок не по-кратък от 3 часа и да уведомят незабавно по телефон Националния център за анализ на риска на Агенция "Митници";

5. да осигурят възможност за пломбиране на показващите устройства на средствата за измерване и контрол по начин, предотвратяващ манипулирането им;

6. да осигурят възможност за пломбиране на допълнителното и спомагателното оборудване на средствата за измерване и контрол, като се ограничи достъпът до компоненти, които се настройват;

7. да осигурят възможност за пломбиране на връзките на средството за измерване и контрол към инсталацията;

8. да използват всички средства за измерване и контрол по предназначение в работния им обхват, като осигуряват техническата им изправност и правилната им употреба;

9. да демонтират нефункциониращо и монтират резервно средство за измерване и контрол в присъствието на митническите органи и специализирани органи за метрологичен контрол и надзор, като данните от демонтираното и монтираното средство за измерване и контрол се снемат и отразяват в протокол;

10. да подават писмено уведомление до компетентното митническо учреждение и специализираните органи за метрологичен контрол и надзор в 3-дневен срок преди извършване на промени в точките за контрол или на използваните средства за измерване и контрол;

11. да подават писмено уведомление до компетентното митническо учреждение в 3-дневен срок преди осъществяването на дейности, изискващи премахване на пломби, поставени по реда на чл. 51;

12. да отчитат данните от средствата за измерване и контрол, които са снабдени с нулиращи устройства само чрез сумиращи броячи или с поредни номера на измерване в случаите на везни;

13. да поставят средствата за измерване и контрол съобразно функционалните им и технически характеристики в кутии, позволяващи отчитане на данните, с възможност за пломбиране;

14. да демонтират неучастващи в технологичния процес тръби, части от стари инсталации, тръбни връзки и кранове, създаващи възможност за заобикаляне на средствата за измерване и контрол;

15. едновременно с документите, предвидени в чл. 52, ал. 1, да подават декларация за идентификация на наличните средства за измерване и контрол в точките за контрол в съответното компетентно митническо учреждение със следните данни:

а) наименование и тип на средството за измерване и контрол;

б) фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в експлоатация;

в) документ за одобрен тип номер или за оценено съответствие със съществените изисквания към средството за измерване и контрол;

г) сертификат за калибриране;

д) място на монтаж на средството за измерване и контрол;

е) метрологични характеристики: обхват на измерване, клас на точност или допустима грешка, разделителна способност и др.;

ж) ред, начин и формат за предаване на данните по електронен път от средствата за измерване и контрол към автоматизираната система за отчетност на лицата;

16. към декларацията по т. 15 да приложат снимков материал на декларираното средство за измерване и контрол със съответните връзки, тръбопроводи, пломби, обхващащ и част от околното пространство;

17. да не допускат наличие на връзки, отклонения, заглушки, спирателни кранове и друга арматура, заобикалящи точките за контрол, при съблюдаване на изискванията за сигурност, пожарна и аварийна безопасност.


Чл. 11. За целите на контрола, осъществяван от митническите органи за всеки обект, лицата изготвят и поддържат следната документация и отчетност:

1. технологична схема с означени точки за контрол;

2. актуален план на обекта и планове на помещенията с означено разположение на сгради, съоръжения, съдовете с техния обем, резервоари, тръбопроводи и всички средства за измерване и контрол, като информацията се съхранява в електронен формат и на хартиен носител;

3. досие на всяка точка за контрол, което съдържа:

а) описание на използваните средства за измерване и контрол;

б) начините за отчитане на показанията от средствата за измерване и контрол;

в) обработката, документирането и реда на обявяването на резултатите;

г) вида на документа, съдържащ информацията от изпитването, когато точката за контрол е лаборатория;

4. техническо досие на средството за измерване и контрол в определените точки за контрол, което съдържа:

а) документи за придобиване (фактура, договор) и техническа документация (паспорт);

б) документи за одобряване на типа на средствата за измерване и контрол, в т. ч. протоколи за първоначална и последващи проверки, или документи за оценено съответствие със съществените технически изисквания към средството за измерване и контрол;

в) документи, издадени от акредитирани лаборатории за извършено калибриране с посочена неопределеност;

г) допустимите отклонения от измерената и действителната стойност на показателя, отчетен от средствата за измерване и контрол, изразени в "максимално допустима грешка" и "неопределеност" при калибриране;

5. регистър на наличните съдове в обекта, в който се отразява:

а) уникалната им идентификация, общата вместимост и местоположение в обекта;

б) за калибрираните съдове - номер, дата на издаване на сертификата за калибриране и акредитираната лаборатория, която го е издала;

в) за оразмерените съдове - данни съгласно чл. 3, ал. 2, т. 4;

г) вместимостта на съда под долната точка на източване (мъртъв обем);

д) всички последващи промени, свързани със съдовете в обекта.
Чл. 12. (1) Лицата завеждат и съхраняват в обекта на хартиен носител дневник за проверки на средствата за измерване и контрол, който съдържа:

1. пореден номер, дата и вид на извършената проверка;

2. наименование, идентификационен номер на средството за измерване и контрол;

3. моментните показания на средството за измерване и контрол (на дата, час);

4. дата и час на спиране на измерването и място на точката за контрол (в случаите на аварии);

5. предприети мерки за обезпечаване на измерването на акцизната стока в определената точка за контрол в случай на демонтаж (монтирано резервно средство за измерване и контрол, вид, фабричен номер, показания);

6. описание на действията, които са извършени (свалени пломби номер, поставени пломби номер и други);

7. констатации;

8. номер, дата на констативен протокол;

9. име, подпис и печат на контролните органи, извършили проверката.

(2) Към дневника се прилагат и съхраняват връчените на лицата протоколи от извършените проверки.
Глава четвърта.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗМЕРВАНИЯТА И КОНТРОЛА НА АЛКОХОЛА И АЛКОХОЛНИТЕ НАПИТКИ


Раздел I.
Точки за контрол за алкохол и алкохолни напитки

Чл. 13. При получаването, производството или складирането на алкохол и алкохолни напитки в точките за контрол лицата измерват един или повече от следните показатели: маса, обем, плътност, алкохолно съдържание, температура, ниво на течност в съд, предварително опаковани количества продукти и брой потребителски опаковки.


Чл. 14. (1) Точка за контрол е мястото, където на територията на обекта се въвеждат/извеждат алкохол и алкохолни напитки, като обемът се отчита чрез средство за измерване и контрол - разходомер.

(2) В точка за контрол лаборатория се отчитат следните показатели:

1. алкохолното съдържание, измерено при температура 20 °С - за етилов алкохол и дестилати;

2. алкохолното съдържание и екстракт, изразен в градуси Плато - за бира.

(3) Алкохолното съдържание на тихи, шумящи вина, други ферментирали напитки и междинни продукти се определя в точка за контрол лаборатория.

(4) За готови алкохолни напитки алкохолното съдържание се определя в точка за контрол лаборатория.


Чл. 15. (1) За целите на контрола тръбите, през които преминава потокът на акцизния продукт, следва да са ясно обозначени, да се виждат и проследяват през цялата технологична инсталация на територията на контролирания обект.

(2) Тръбите се отразяват и на общия план на обекта, както и на плановете на помещенията.

(3) Когато тръбите минават през стени, подове и тавани, се осигурява възможност за тяхното проследяване.
Раздел II.
Точки за контрол при производството на етилов алкохол

Чл. 16. Лицата, производители на етилов алкохол по смисъла на чл. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове, измерват произведените продукти по обем и алкохолно съдържание при температура 20 °С в определени точки за контрол.


Чл. 17. (1) Лицата, произвеждащи продукти по чл. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове чрез процеси на дестилация и ректификация (поотделно или в последователност), в точка за контрол на изхода на събирателните съдове след дестилационите съоръжения отчитат показател обем чрез средство за измерване и контрол - разходомер.

(2) Средството за измерване и контрол по ал. 1 следва да предава данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".

(3) Алкохолното съдържание на всяка произведена партида етилов алкохол се определя ежедневно в точка за контрол лаборатория, като данните се попълват в анализен сертификат и се въвеждат в автоматизираната система за отчетност на лицата.

(4) На баретата на дестилационните съоръжения се поставя наблюдателно стъкло, защитено, запечатано с пломби с уникални номера от митническите органи, като при необходимост се осигурява възможност лицата да взимат проба за контрол.

(5) Отворите на съдовете за събиране на вторични фракции, както и системата от тръби и помпи, свързани с тях, преди поставения разходомер по ал. 1, се запечатват с пломби с уникални номера от митническите органи.

(6) Етиловият алкохол, предназначен за денатуриране, се отчита по обем чрез средство за измерване и контрол съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2, буква "в", а показателят алкохолно съдържание, измерено при температура 20 °С, се определя в точка за контрол лаборатория.


Чл. 18. (1) Лицата, които произвеждат етилов алкохол по прекъсната схема (тип казани), го събират в съдове, като всички тръбни връзки от апарата до съдовете и самите съдове се пломбират.

(2) Точката за контрол е мястото след съдовете по ал. 1, където показател алкохолно съдържание, измерено при температура 20 °С се определя в точка за контрол лаборатория, а обемът се отчита със средство за измерване и контрол разходомер, който предава данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници". Тръбните връзки от съдовете до разходомера се пломбират и при необходимост се осигурява възможност лицата да взимат проба за контрол.

(3) За вторичните фракции се прилага разпоредбата на чл. 17, ал. 5.
Чл. 19. Точки за контрол са местата, където са разположени съдовете за съхранение на акцизната стока, в които преминалият след разходомера етилов алкохол постъпва в калибрирани или оразмерени съдове, снабдени със средства за измерване и контрол на ниво, както и в оразмерени съдове по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 4, буква "б".
Чл. 20. На линиите за бутилиране или опаковане в точките за контрол се отчита броят на преминалите пълни опаковки чрез средство за измерване и контрол - брояч, който предава данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".
Раздел III.
Точки за контрол при производство на бира

Чл. 21. (1) Лицата, производители на бира, измерват произведените продукти по показатели маса, обем, алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градуси Плато, в следните точки за контрол:

1. местата на подаване на пивна мъст за ферментация (след варката), със средства за измерване и контрол по показател маса или обем;

2. мястото на извеждане на бирата от филтриране, след всички финални обработки с добавяне на вода; средствата за измерване и контрол едновременно отчитат показателите обем, алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градус Плато, и предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници";

3. мястото на извеждане на бирата от успокоителните съдове, където обемът се отчита със средства за измерване и контрол разходомери, а показателите алкохолно съдържание и съдържание на екстракт, изразен в градус Плато, се определят в точка за контрол лаборатория.

(2) Лицата, получили удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна, измерват произведената бира в следните точки за контрол, по показател обем със средства за измерване и контрол - разходомери, а показатели алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градус Плато, се определят в точка за контрол лаборатория:

1. местата, от които бирата напуска ферментаторите или депозитните съдове;

2. мястото на извеждане на бирата от обекта.

(3) Алинея 2 не се прилага за лицата, получили удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна, извършващи единствено продажби на бира за консумация на място, които измерват и отчитат произведената бира на мястото на пълнене в опаковки със средство за измерване и контрол - брояч.
Чл. 22. На линиите за бутилиране или опаковане в точките за контрол чрез средство за измерване и контрол - брояч, се отчита броят на преминалите пълни опаковки.
Раздел IV.
Точки за контрол при производство на тихи, шумящи вина, други ферментирали напитки и междинни продукти

Чл. 23. (1) Лицата, производители на тихи, шумящи вина, други ферментирали напитки и междинни продукти, измерват произведените продукти по обем и алкохолно съдържание в следните точки за контрол:

1. местата, където са разположени съдовете за съхранение на произведената акцизна стока, като показател обем се отчита в оразмерени съдове при запълнен обем или в калибрирани съдове със средства за измерване и контрол на ниво (шаблони, нивомери), а показател алкохолно съдържание се определя в точка за контрол лаборатория;

2. местата, където акцизната стока, която след последващи обработки представлява алкохолна напитка, предназначена за бутилиране или опаковане или ще се извежда от територията на обекта, като показател обем се отчита чрез разходомер, а показател алкохолно съдържание се определя в точка за контрол лаборатория.

(2) На линиите за бутилиране и опаковане в точките за контрол чрез средство за измерване и контрол - брояч, се отчита броят на преминалите пълни бутилки и опаковки.
Раздел V.
Точки за контрол в специализирани малки обекти за дестилиране и обекти за винопроизводство на малки винопроизводители

Чл. 24. За лицата, получили удостоверение за регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране, в точки за контрол се използват средства за измерване и контрол:

1. по показател обем - оразмерени или калибрирани съдове;

2. по показател действително алкохолно съдържание, измерено при температура 20 °С - чрез спиртомер или със средства за измерване и контрол, предвидени в чл. 3, ал. 1, т. 2, буква "д".


Чл. 25. Лицата декларират вида, броя и вместимостта на използваните калибрирани съдове за съхранение, както и тяхното местоположение, номера на сертификата за калибриране и акредитираната лаборатория, издала сертификата.
Чл. 26. (1) Лицата, получили удостоверение за регистрация на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители, измерват със средства за измерване и контрол произведените вина по показател обем и по показател алкохолно съдържание в следните точки за контрол:

1. местата, където са разположени съдовете за съхранение на произведената акцизна стока, като показател обем се отчита в оразмерени съдове при запълнен обем или в калибрирани съдове със средства за измерване и контрол на ниво (шаблони, нивомери), а показател алкохолно съдържание се определя в точка за контрол лаборатория;

2. местата, където акцизната стока, която след последващи обработки представлява алкохолна напитка, предназначена за бутилиране или опаковане или ще се извежда от територията на обекта, като показател обем се отчита чрез разходомер, а показател алкохолно съдържание се определя в точка за контрол лаборатория.

(2) В случаите, когато виното се бутилира на бутилираща линия, броят на бутилките се отчита чрез брояч.


Глава пета.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗМЕРВАНИЯТА И КОНТРОЛА НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ


Раздел I.
Точки за контрол при производството на тютюневи изделия

Чл. 27. Точките за контрол при получаването, производството или складирането на тютюневи изделия са:

1. местата, където се въвеждат за производство или извеждат от обекта суровини за производство на тютюневи изделия (необработен тютюн, тютюнево фолио и жили) и тютюн за пушене;

2. на изхода на цеховете за пакетиране или на входа на складовото помещение.


Чл. 28. (1) В точките за контрол по чл. 27, т. 1 се използват средства за измерване и контрол на маса, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".

(2) В точките за контрол по чл. 27, т. 2 се използват средства за отчитане на брой, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".


Чл. 29. За количеството негоден тютюн (на прах и други ситни фракции), който не е унищожен съгласно изискванията на чл. 25 от Закона за акцизите и данъчните складове и който е напуснал обекта, лицата са длъжни да информират съответното компетентно митническо учреждение и да предоставят информация за получателите на този продукт.
Глава шеста.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗМЕРВАНИЯТА И КОНТРОЛА НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ


Раздел I.
Специфични изисквания към лицата, които получават, произвеждат или складират енергийни продукти и електрическа енергия

Чл. 30. При получаването, производството или складирането на енергийни продукти и електрическа енергия в точките за контрол лицата измерват един или повече от следните показатели: маса, обем, плътност, топлотворна способност, количество електроенергия, измерено в мегаватчаса.


Чл. 31. При получаването, производството или складирането на суров нефт, бензин, газьол, керосин и биодизел лицата изразяват и документират резултатите за количествата:

1. суров нефт - изразено в литри;

2. бензин, газьол, керосин и биодизел - изразено в литри, приведени към сравнителна температура 15 °С.
Чл. 32. При получаването, производството или складирането на тежко гориво, втечнен нефтен газ (LPG) и смазочни масла лицата:

1. декларират с декларацията по чл. 10, т. 15 и използваните измервателни системи, които подлежат на метрологичен контрол;

2. изразяват и документират резултатите за количествата акцизна стока в тонове.
Чл. 33. При получаването, производството или складирането на природен газ лицата изразяват и документират резултатите за топлотворната способност в гигаджаули за количеството природен газ.
Чл. 34. Лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, изразяват и документират резултатите за топлотворната способност в гигаджаули за количествата кокс и въглища.
Чл. 35. Лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове:

1. използват статични електромери от клас 0,5 S или по-точни;

2. използват токови и напрежителни трансформатори от клас 0,5 S за измервателната намотка или по-точни;

3. декларират коефициента на трансформация, изразяват и документират показанията, отчетени по електромер в мегаватчаса, коригирани с коефициента на трансформация, в определените точки за контрол.


Раздел II.
Точки за контрол в обектите за получаване, производство или складиране на бензин, газьол, керосин, биодизел и енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30 и 2707 50

Чл. 36. Точките за контрол в обектите за получаване, производство или складиране на бензин, газьол, керосин, биодизел и енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30 и 2707 50 са:

1. местата за въвеждане и извеждане;

2. местата за съхранение.


Чл. 37. (1) В точките за контрол по чл. 36, т. 1 се използват разходомери за измерване на обем, приведен към сравнителна температура 15 °С, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".

(2) В точките за контрол по чл. 36, т. 2 се използват средства за измерване и контрол, включително оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата.


Раздел III.
Точки за контрол в обектите за получаване, производство или складиране на тежки горива с кодове по КН от 2710 19 51 до 2710 19 69, други тежки масла, различни от смазочните, включени в код по КН 2710 19 99, и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99

Чл. 38. Точките за контрол в обектите за получаване, производство или складиране на тежки горива с кодове по КН от 2710 19 51 до 2710 19 69, други тежки масла, различни от смазочните, включени в код по КН 2710 19 99, и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99 са:

1. местата за въвеждане и извеждане;

2. местата за съхранение.


Чл. 39. (1) В точките за контрол по чл. 38, т. 1 се използват средства за измерване и контрол на маса, които предават данни към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".

(2) В точките за контрол по чл. 38, т. 2 се използват средства за измерване и контрол, включително оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата.


Раздел IV.
Точки за контрол в обектите за получаване, производство или складиране на суров нефт, смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99

Чл. 40. (1) Точките за контрол в обектите за получаване, производство или складиране на смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, са:

1. местата за въвеждане и извеждане;

2. местата за съхранение.

(2) При добив на нефтена суровина точка за контрол е мястото, непосредствено след декантиране.
Чл. 41. (1) В точките за контрол по чл. 40, ал. 1, т. 1 се използват средства за измерване и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".

(2) В точките за контрол по чл. 40, ал. 1, т. 2 и ал. 2 се използват средства за измерване и контрол, включително оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата.

(3) В автоматизираните системи за отчетност на лицата резултатите за измерените количества акцизни стоки по ал. 1 и 2 се изразяват и в литри.
Раздел V.
Точки за контрол в обектите за получаване, производство или складиране на втечнен нефтен газ (LPG)

Чл. 42. (1) Точките за контрол в обектите за получаване, производство или складиране на втечнен нефтен газ (LPG) са:

1. местата за въвеждане и извеждане;

2. местата за съхранение;

3. местата на тръбопроводите за течна фаза, непосредствено преди системите за автоматично пълнене в бутилки на втечнен нефтен газ (LPG) за отопление;

4. местата на тръбопроводите за течна фаза, непосредствено преди системите за автоматично пълнене в бутилки на втечнен нефтен газ (LPG), който не е предназначен за отопление.

(2) В случай че веднага след системите за автоматично пълнене е осигурена техническа възможност за едновременно отчитане на масата на втечнения нефтен газ и броя на напълнените бутилки, тези места са точки за контрол по смисъла на ал. 1, т. 3 и 4.
Чл. 43. (1) В точките за контрол по чл. 42, ал. 1, т. 1 се използват средства за измерване и контрол на маса, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".

(2) В точките за контрол по чл. 42, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2 се използват средства за измерване и контрол, включително оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата.


Раздел VI.
Точки за контрол в обектите за получаване, производство или складиране на природен газ

Чл. 44. Точките за контрол в обектите за получаване, производство или складиране на природен газ са:

1. местата за въвеждане и извеждане;

2. най-близката възможна точка след системите за сепариране и корекция на налягането на добитите количества газ;

3. местата за съхранение.
Чл. 45. (1) В точките за контрол по чл. 44, т. 1 и 2 се използват средства за измерване и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".

(2) В точките за контрол по чл. 44, т. 3 се използват средства за измерване и контрол, включително калибрирани съдове за съхранение, снабдени с калибровъчни таблици, издадени от акредитирана лаборатория.


Раздел VII.
Точки за контрол при производството, вноса или въвеждането на територията на страната на кокс или въглища, както и при сделки с кокс или въглища

Чл. 46. Точките за контрол при производството, вноса или въвеждането на територията на страната на кокс или въглища, както и при сделки с кокс или въглища са:

1. местата за въвеждане и извеждане;

2. най-близката възможна точка след системите за добив на кокс или въглища;

3. местата за съхранение.
Чл. 47. В точките за контрол по чл. 46, т. 1 и 2 се използват средства за измерване и контрол на маса.
Раздел VIII.
Точки за контрол при продажбата на електрическа енергия за битови или стопански нужди

Чл. 48. При продажбата на електрическа енергия за битови или стопански нужди като точка за контрол се определя всяко място, на което лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, отчитат количеството продадена електрическа енергия.


Чл. 49. В точките за контрол по чл. 48 се използват електромери заедно с токови и напрежителни трансформатори, за които е обявен коефициентът на трансформация.
Глава седма.
КОНТРОЛ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО И СКЛАДИРАНЕТО НА АКЦИЗНИ СТОКИ

Чл. 50. (1) В обектите за получаване, производство и складиране на акцизни стоки се извършват проверки на използваните средства за измерване и контрол на основание чл. 102 и 103 от Закона за акцизите и данъчните складове.

(2) При извършване на проверките по ал. 1 лицето осигурява пълен достъп за оглед и отчитане на показанията на използваните средства за измерване и контрол.
Чл. 51. (1) Митническите органи имат право да поставят пломби, да заснемат местата на поставяне, както и да предприемат други мерки за ограничаване на възможностите за неправомерни действия върху средствата за измерване и контрол. Подлежащите на пломбиране места следва да са съобразени с изискванията за сигурност, пожарна и аварийна безопасност.

(2) На задължително пломбиране чрез поставянето на пломби с уникални номера съгласно ал. 1 подлежат:

1. връзките на средствата за измерване и контрол към инсталациите;

2. съдовете, които са спрени от експлоатация;

3. сервизните отвори на съдовете за съхранение на акцизни стоки, както и отдушниците на съдовете, монтирани под земята; пломбирането се осъществява по начин, който да елиминира проникването в съда, с цел извеждане или въвеждане на акцизен продукт, без да бъде отчетен от средството за измерване и контрол, и е съобразено с изискванията за сигурност, пожарна и аварийна безопасност;

4. изходите на дестилационните инсталации, баретите, тръбопроводите, сборните съдове, всички ревизионни люкове и кранове, както и изходите преди средствата за измерване и контрол.

(3) В случаите, когато се констатира, че средството за измерване и контрол не е пломбирано, липсват знаци или пломбите или холограмните стикери са с нарушена цялост, се счита, че в точката за контрол няма средство за измерване и контрол.
Чл. 52. (1) За одобряване на точките за контрол и за констатиране на съответствието на средствата за измерване и контрол с изискванията на наредбата за всеки обект лицата представят в компетентното митническо учреждение следните документи:

1. технологична схема с означени точки за контрол;

2. актуален план на обекта с означено разположение на сгради;

3. планове на помещенията с означени налични съоръжения, съдове с техния обем, резервоари, тръбопроводи, средства за измерване и контрол;

4. в плановете по т. 3 се означават и местата, в които ще се поставят средства за измерване и контрол по тази наредба.

(2) За одобряване на точките за контрол по наредбата и за констатиране на съответствието на средствата за измерване и контрол с изискванията на наредбата митническите органи извършват:

1. документална проверка;

2. проверка на място за съответствие с изискванията на наредбата;

3. изпитване на автоматизираната система за отчетност на лицата в реални условия за съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 9 и чл. 103а, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове.

(3) При одобряване на точките за контрол по ал. 2 митническите органи могат да определят и други места (точки за контрол) за монтиране на средства за измерване и контрол с цел постигане на съответствие с изискванията на тази наредба.

(4) За резултатите от проверката и действията по ал. 2 и 3 митническите органи изготвят протокол за съответствие с изискванията на наредбата в срок до 30 дни от подаване на документите по ал. 1.
Чл. 53. За целите на осъществявания текущ контрол върху средствата за измерване и контрол, използвани в получаването, производството и складирането на акцизни стоки, митническите органи извършват:

1. самостоятелни проверки на място в обектите за констатиране на определени факти и обстоятелства относно спазването на изискванията на наредбата;

2. съвместни проверки с органите за метрологичен контрол и надзор, както и с други контролни органи.
Чл. 54. (1) При извършване на контрола по чл. 52 и 53 лицата представят на митническите органи документацията, предвидена в чл. 11, както и всички други документи, относими към вида на специализираната проверка.

(2) За резултатите от осъществените контролни действия по чл. 53 митническите органи изготвят протокол.

(3) Митническите органи попълват и заверяват дневника за проверки съгласно чл. 12.
Чл. 55. (1) При възникнали технически проблеми със средствата за измерване и контрол митническите органи извършват проверка на място в обекта.

(2) За случаите, предвидени в чл. 10, т. 9, Националният център за анализ на риска на Агенция "Митници" изпраща митнически служител в сроковете, в които лицата могат да осигурят условията за демонтаж на нефункциониращото средство за измерване и контрол, предвидени в тази наредба. Срокът не може да бъде по-кратък от 3 часа.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 103а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове.


§ 2. В срок до 15 дни от влизането в сила на наредбата лицата представят в компетентното митническо учреждение документите по чл. 52, ал. 1.
§ 3. В сроковете по § 81, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 95 от 2009 г.) лицата писмено уведомяват компетентното митническо учреждение за привеждане на дейността си в съответствие с изискванията на наредбата.
§ 4. (1) В срок до 30 дни от датата на обнародването на наредбата в "Държавен вестник" директорът на Агенция "Митници" издава заповед за сформирането на постоянна работна група за решаване на специфични въпроси по прилагането на наредбата с участие на заинтересованите браншови организации.

(2) Директорът на Агенция "Митници" издава периодично методически указания по прилагане на наредбата в съответствие с установените практики и препоръки от работната група.


§ 5. Наредбата влиза в сила 30 дни след датата на обнародването й в "Държавен вестник".
Каталог: media -> 2014
media -> Curriculum vitae Georgi Merdzhanov
media -> Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на иа "нфц" за 2010 г
media -> Организират четвърта Национална експертна среща
media -> До районен прокурор гр. Казанлък м о л б а
media -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media -> Музеят за история на София открива изложбата "Среща с египетски жрец" в новата си сграда
2014 -> На финала на предизборната кампания голямата интрига са малките партии


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница