Наредба №3 от 24 януари 2005 Г. За условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизацииДата09.12.2018
Размер211.72 Kb.
НАРЕДБА № 3 ОТ 24 ЯНУАРИ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.12 от 4 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.14 от 15 Февруари 2011г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации от физически и юридически лица, работещи като:

1. специализирани фирми и организации, извършващи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни (ДДД) дейности срещу заплащане;

2. обособени звена, извършващи ДДД дейности за ведомствени нужди.

(2) Наредбата не се прилага за специфичните дезинфекционни мероприятия, извършвани в лечебните заведения.
Чл. 2. Дезинфекции, дезинсекции и дератизации се извършват с цел намаляване числеността на преносители, причинители, резервоари и вредни организми до степен, безопасна за здравето на човека.
Чл. 3. На дезинфекции, дезинсекции и дератизации подлежат:

1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) обектите с обществено предназначение съгласно § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;

2. административните сгради и прилежащите им площи;

3. производствени и складови сгради и съоръжения и прилежащите им площи;

4. жилищни сгради;

5. паркове, зелени площи и други места за отдих;

6. елементи от инфраструктурата на населените места - канализационна мрежа за отпадни води, депа за твърди отпадъци, колекторни шахти към топлофикация, телекомуникационните съоръжения и енергоснабдяване.
Чл. 4. Всички физически и юридически лица са длъжни да поддържат в обектите си численост на членестоноги и гризачи вредители на нива безопасни за здравето на хората и да осигурят извършването на дезинсекции и дератизации.
Чл. 5. При възникване на непосредствена опасност за общественото здраве министърът на здравеопазването може да разпореди извършването на целеви дезинфекции, дезинсекции и дератизации в обектите по чл. 3, както и на други места.
Раздел II.
Обучение и квалификация


Чл. 6. Дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации могат да се извършват само от лица, придобили правоспособност за това.

Чл. 7. (1) Обучението за придобиване на правоспособност за ръководители и изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации се провежда по програми, утвърдени от министъра на здравеопазването.

(2) Продължителността на обучението по ал. 1 е не по-малко от 200 учебни часа за ръководители и не по-малко от 40 учебни часа за изпълнители.

(3) Обучението завършва с изпит, като на успешно издържалите го лица се издава удостоверение за правоспособност за ръководител съгласно приложение № 1, съответно удостоверение за правоспособност за изпълнител съответно приложение № 2 на ДДД дейности.
Чл. 8. (1) Квалификационни курсове и изпити за ръководители на дезинфекции, дезинсекции и дератизации се организират и провеждат от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Квалификационни курсове и изпити за изпълнители на дезинфекции, дезинсекции и дератизации се организират и провеждат от НЦЗПБ и регионалните здравни инспекции (РЗИ).
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Обучението по чл. 7 се заплаща в НЦЗПБ или в РЗИ в съответствие с тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.
Чл. 10. (1) В квалификационен курс за ръководител на дейност по дезинфекции, дезинсекции и дератизации се допускат физически лица с образователно-квалификационна степен "магистър по медицина" и с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по биология, химия и екология.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)
Чл. 11. (1) Лица с медицинско и биологично образование (лекари, биолози, санитарни инспектори и фелдшери) могат да получат удостоверение за правоспособност за изпълнител на дейност по дезинфекции, дезинсекции и дератизации след положен изпит, без да участват в квалификационен курс.

(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Полагането на изпита по ал. 1 се заплаща в НЦЗПБ или в съответната РЗИ, която го е провела.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Удостоверение за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации могат да получат лица с най-малко средно образование след завършен курс и положен изпит.
Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Националният център по заразни и паразитни болести и всяка РЗИ водят регистър на издадените удостоверения.
Раздел III.
Изисквания към фирмите за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации


Чл. 13. Лицата, които извършват дейностите по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, в 14-дневен срок от започване на дейността си уведомяват за това Министерството на здравеопазването (МЗ) с писмено уведомление съгласно приложение № 3.
Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Дезинфекции, дезинсекции и дератизации се извършват с биоциди, разрешени за пускане на пазара от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице по реда на глава четвърта от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Дезинфекции, дезинсекции и дератизации се извършват с биоциди при спазване на условията на издаденото разрешение по ал. 1 и на изискванията, посочени в етикета.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) При извършването на ДДД дейности се спазват изискванията на Закона за безопасни и здравословни условия на труд, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
Чл. 15. Не се допуска извършването на дезинфекции, дезинсекции и дератизации от лица, които не притежават необходимата професионална правоспособност за ръководители и изпълнители, получена по реда на тази наредба.
Чл. 16. Лицата, извършващи дезинсекции, дезинфекции и дератизации, са длъжни да:

1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) използват само разрешени от МЗ биоциди;

2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) притежават недостъпни за външни лица помещения за съхранение и за подготовка на биоцидите за работа;

3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) съхраняват биоцидите в заключващи се шкафове без възможност за достъп на външни лица.
Раздел IV.
Дейност по дезинфекции, дезинсекции и дератизации


Чл. 17. Лицата, извършващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации, са длъжни:

1. да провеждат обработките, като спазват изискванията за опазване на околната среда от замърсяване с биоциди и здравето на хората;

2. при дезинсекции и дератизации да залагат примамки в специални предпазни сандъчета, тунелчета и други, които се закрепват и поставят на обозначени за целта места в обектите;

3. да провеждат дезинсекции и дератизации в свободни от хора и домашни животни помещения;

4. при обработки в обекти за производство и търговия с храни, включително заведения за обществено хранене, да извършват дейностите по начин, несъздаващ риск от замърсяване на суровините и готовите продукти;

5. да спазват стриктно указаните от производителя начини на употреба (доза, концентрация и време на експозиция);

6. да проследяват ефективността на извършените обработки;

7. да спазват стриктно мерките за безопасност при работа с биоциди;

8. при възможност да прилагат интегриран метод (комбинирано използване на механични, химични и биологични средства) за борба с членестоноги и гризачи.
Чл. 18. Лицата, извършили дезинфекции, дезинсекции и дератизации, съставят протокол по образец съгласно приложение № 4 в два еднообразни екземпляра - по един за съставителя и заявителя.
Чл. 19. Ръководителят на дейностите по дезинфекции, дезинсекции и дератизации организира, контролира и носи отговорност за провеждането им.
Чл. 20. Заплащането на проведените дезинфекции, дезинсекции и дератизации в обществените обекти и прилежащите им площи се извършва от стопанисващите ги организации, а в сградния фонд - от гражданите.
Раздел V.
Регистър и контрол


Чл. 21. Министерството на здравеопазването води регистър съгласно приложение № 5 на лицата по чл. 13, писмено уведомили МЗ.
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) В едномесечен срок от получаване на уведомлението Министерството на здравеопазването писмено информира съответната РЗИ за вписаните в регистъра по чл. 21 лица.
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Контролът по изпълнението на дейностите по ДДД се извършва от РЗИ на териториален принцип както според седалището на лицата по чл. 1, така и според разположението на обектите, в които осъществяват дейността си.
Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Регионалните здравни инспекции контролират:

1. наличието в регистъра на лицата, извършващи ДДД дейности;

2. професионалната правоспособност на ръководителите и изпълнителите на ДДД дейности;

3. наличието на подходяща материална база - сграден фонд и екипировка;

4. лицата, извършващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации, както и обработваните обекти, разположени на контролираната от тях територия;

5. издаването на протокол съгласно приложение № 4 в обработваните обекти;

6. ефективността на провежданите дезинфекции, дезинсекции и дератизации;

7. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) годността на използваната техника за приложение на биоцидите;

8. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) наличието на разрешение за пускане на пазара на използваните биоциди;

9. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) съответствието на посочените в етикета области на приложение на използвания биоцид и начин на употреба;

10. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) датата на производство и срока на годност, условията за съхранение и интервалите от време между отделните приложения на биоцида;

11. предпазните мерки при употреба, транспорт и съхранение;

12. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) отстраняването на храни за хора и животни при употребата на биоцида и даването на указания за предотвратяване експозицията на хора и животни.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) При изпълнение на задълженията си по ал. 1 здравните инспектори от РЗИ имат право на достъп до офисите, работните и складовите помещения на лицата по чл. 1.
Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Дезинфекции" са методи и средства за обезвреждане на вредните микроорганизми във външната среда.

2. "Дезинсекции" са методи и средства за унищожаване на вредните членестоноги - паразити и преносители на инфекциозни и инвазионни болести по хората и животните.

3. "Дератизации" са методи и средства за унищожаване на гризачи - резервоари на инфекции, и вредители на селскостопанско и друго имущество.
Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Лицата, които организират и извършват дезинфекции, дезинсекции и дератизации до 1 януари 2005 г., в 3-месечен срок от влизане в сила на наредбата са длъжни да уведомят за това МЗ.
§ 3. Лицата, които са получили документ за правоспособност за ръководител или изпълнител на дейности по ДДД, издаден от ХЕИ и НЦЗПБ до влизането в сила на тази наредба, могат да изпълняват дейности по ДДД, без да е необходимо да преминават обучение по чл. 7 и 8.
§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от РЗИ.
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 2 от Закона за здравето и отменя Наредба № 8 от 1992 г. за условията и реда за провеждане на дезинсекции и дератизации (ДВ, бр. 49 от 1992 г.).
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2011 Г.)
§ 16. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 3МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ

И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ..................................................................................................................................................................................................................................

от ..................... г.

 

Издава се на основание чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 2005 г. за условията и
реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации в уверение на
това, че
.................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН .................................. Лична карта № ............................. Изд. на ..........................................................................................................................
от МВР гр. .................................................................................................................................................................................................................
 
притежава правоспособност да ръководи дезинфекционни,
дезинсекционни и дератизационни дейности.
 
Дата

Директор:
 

 


Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ГР. ..........................................................................................................................................................................................................................

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ..................................................................................................................................................................................................................................

от ..................... г.

 

Издава се на основание чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 2005 г. за условията и
реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации в уверение на
това, че
.............................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
ЕГН .................................. Лична карта № ............................. Изд. на ..........................................................................................................................
от МВР гр. .................................................................................................................................................................................................................
 
притежава правоспособност да извършва дезинфекционни,
дезинсекционни и дератизационни дейности.
 
Дата

Директор:
 

 


Приложение № 3 към чл. 13
(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)Вх. № ............../................ г.

ДО
 

МИНИСТЕРСТВОТО НА
 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 

ДИРЕКЦИЯ
 

"ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"
 

СОФИЯ
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
 
за извършване на дейности по дезинфекции,
дезинсекции и дератизации
 
от (трите имена) ...............................................................................................................................................................................................

живущ: гр./с. ..................................................... община (район) .............................................................................................................................

ж.к./ул. ................................. № ..... бл. ..... вх. ...... ап. ..... тел. ...........................................................................................................................

в качеството си на ..................................................................................................................................................................................................

(физическо лице, собственик, управител, изпълнителен директор,

представител по пълномощие - № и дата на

нотариално заверено пълномощно)

съдебна регистрация (ако има такава) .................................................................................................................................................................................

с адрес на управление: гр./с. ....................................................................................................................................................................................

община (район) ...................................................................................................................................................................................................

ж.к./ул. ................................. № ..... бл. ..... вх. ...... ап. ..... тел. ...........................................................................................................................

 

Моля на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето да впишете в регистъра

на МЗ извършваните от мен (от ръководената от мен фирма) дейности по:

 

дезинфекции

дезинсекции

дератизации
(ненужното се зачертава)
 
Декларирам, че притежавам следните документи:
1. Съдебна регистрацията.
2. Удостоверение за правоспособност за ръководител на дезинфекционни,
дезинсекционни и дератизационни дейности.
3. Удостоверение за правоспособност за изпълнител/изпълнители на
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Декларирам, че съм запознат с изискванията на Наредба № 3 от 2005 г. за
условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Декларирам, че при настъпили промени в посочените в Уведомлението
дейности, адрес на управление или съдебна регистрация съм задължен да Ви
уведомя в 14-дневен срок.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни и обстоятелства нося
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата .......................... г.

.......................................................................................................................
 

(подпис и печат)
 

 


Приложение № 4 към чл. 18
(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.)ПРОТОКОЛ
за извършена ДДД обработка
 
Днес ................. г. ......................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
.............................................................................................................................................................................................................
(фирма; длъжност на лицето, извършило обработката)
извърших .........................................................................................................................................................................................................

(дезинфекция, дезинсекция, дератизация)

в ..............................................................................................................................................................................................................

(вид и адрес на обекта)

на ..................... кв.м/куб.м

с ..............................................................................................

кг .................................................
 

(наименование на биоцида

(коли-
 

и конц. на работния

чество)
 

разтвор)

 
по заявка на ....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия и адрес на заявителя)
Указание за мерки за защита в обработвания обект: ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
 
Извършил обработката:

Заявител:
(подпис)

(подпис)
 

 


Приложение № 5 към чл. 21Регистър на лицата, извършващи дейности по

дезинфекции, дезинсекции и дератизации

 

Реги-

Дата

Видове

Данни за лицето, което извършва
стра-

на

дейности,

ДДД дейности
ционен

реги-

които се

име

данни

адрес

община

адрес

община
номер

стра-

извърш-

 

от

по

(район)

на

(район)
 

цията

ват

 

съдеб-

место-

 

управ-

 
 

 

 

 

ната

живеене

 

ление

 
 

 

 

 

реги-

 

 

 

 
 

 

 

 

стра-

 

 

 

 
 

 

 

 

ция

 

 

 

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница