Наредба №32 от 5 август 1999 Г. За периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средствастраница1/21
Дата17.07.2017
Размер2.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
НАРЕДБА № 32 ОТ 5 АВГУСТ 1999 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

В сила от 01.09.1999 г.

Издадена от Министерството на транспорта

Обн. ДВ. бр.74 от 20 Август 1999г., доп. ДВ. бр.79 от 14 Септември 2001г., изм. ДВ. бр.32 от 8 Април 2003г., изм. ДВ. бр.52 от 24 Юни 2005г., попр. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за издаване на разрешение за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС).

(2) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) С наредбата се определят и редът и условията за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, с изключение на колесните трактори и теглените от тях ремаркета, както и изискванията към контролно-техническите пунктове (КТП) и техническите специалисти, които извършват прегледите.

Чл. 2. (1) Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС са задължителни за всички регистрирани в Република България ППС без тези на поделенията на въоръжените сили и мотопедите.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) Колесните трактори и ремаркетата, теглени от тях, и самоходните машини, регистрирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника и по реда на Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 48 и 105 от 2002 г.; изм., бр. 68 и 105 от 2003 г.), се подлагат на периодични прегледи за проверка на техническата изправност по реда, определен в Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

(3) Не се подлагат на периодичен преглед за проверка на техническата изправност ППС, които са произведени преди 1.I.1960 г. или представляват музеен или исторически интерес, които се използват за движение по пътищата, отворени за обществено ползване само в изключителни случаи.

Чл. 3. Не се допуска прилагане на по-строги изисквания при периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС от тези, на които е било предвидено първоначално да отговарят при неговото конструиране (производство).

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС могат да се извършват от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които притежават разрешение, издадено по реда, установен в тази наредба.

Чл. 5. Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се извършват в контролно-технически пункт, одобрен за извършване на тази дейност.

Раздел II.

Изисквания към контролно-техническите пунктове и техническите специалисти

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) Контролно-техническите пунктове за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС трябва да бъдат в закрити и проходими помещения.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.)

Чл. 7. (1) Помещенията за извършване на всички проверки по ППС и измерване на показателите по протокола за преглед на ППС трябва да осигуряват свободно и безопасно преминаване и използване на уредите за измерване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Изискванията по ал. 1 за свободно и безопасно преминаване и използване на средствата за измерване са изпълнени в случаите, когато помещенията за КТП осигуряват оборудването на линии за преглед за проверка на техническата изправност на ППС, както следва:

1. за линия за проверка на техническата изправност на ППС от категории: L3, L4, L5, M1, N1, O1 (мотоциклети, леки автомобили, товарни автомобили с допустима максимална маса до 3,5 т и ремаркета с допустима максимална маса до 0,75 т):

а) работната дължина на линията, осигуряваща постъпателното движение на ППС в хода на проверката, е не по-малко от 10 м;

б) широчината на една линия е не по-малко от 4 м, когато в помещението са оборудвани повече от една линия, разстоянието между отделните линии за преглед трябва да е не по-малко от 1,5 м;

в) височината на помещенията е не по-малко от 2,80 м за линия с канал и не по-малко от 4 м в зоната на автоподемника, когато линията е оборудвана с такъв;

2. за линия за проверка на техническа изправност на ППС от всички категории с изключение на трамваите и тролейбусите:

а) работната дължина на линията, осигуряваща постъпателното движение на ППС в хода на проверката, е не по-малко от 25 м;

б) широчината на една линия е не по-малко от 5 м, когато в помещението са оборудвани повече от една линия, широчината на всяка следваща е минимум 4 м, като разстоянието между отделните линии за проверка трябва да не е по-малко от 1,5 м;

в) височината на помещенията е не по-малко от 4,5 м, като светлият отвор на вратите е не по-малко от 4,2 м.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Каналът за преглед на ППС трябва да бъде обезопасен с предпазни реборди и да бъде със:

1. работна дължина:

а) не по-малко от 5 м за преглед на ППС от категории L3, L4, L5, M1, N1 и O1;

б) не по-малко от 15 м за преглед на ППС от всички категории с изключение на трамваите и тролейбусите;

2. широчина - не по-малко от 0,85 м;

3. дълбочина:

а) не по-малко от 1,60 м за преглед на ППС от категории L3, L4, L5, M1, N1 и O1;

б) не по-малко от 1,40 м за преглед на ППС от всички останали категории с изключение на трамваи и тролейбуси.

(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) За общите размери на линиите за проверка на техническото състояние на ППС без височината на помещенията се допускат отклонения до 5 %.

(5) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Към КТП трябва да има обособено помещение за съхранение на документи и измерителни средства, компютърна техника и за работа на комисията.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) (1) Контролно-техническите пунктове, предназначени и за извършване на периодични прегледи, хидравлични и пневматични проверки за годност на ППС за превоз на определени опасни товари съгласно части 6 и 9 от Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63 от 2005 г.), трябва да отговарят на изискванията по чл. 7, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал. 3, т. 1, буква "б", т. 2 и т. 3, буква "б", ал. 4 и 6, както и да разполагат със самостоятелно обособена площадка с твърда настилка за разполагане на допълнителното оборудване.

(2) Площадката по ал. 1 се разполага в непосредствена близост до линията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

(3) Размерите на площадката трябва да осигуряват разполагане на транспортните средства и инсталациите за проверка. Дължината на площадката трябва да бъде не по-малка от 25 метра, а широчината - не по-малка от 10 метра.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г., в сила от 25.12.2005 г.) Контролно техническите пунктове трябва да са оборудвани със следните съоръжения и средства за измерване:

1. стационарен подемник или осветен канал с подемник;

2. стенд за измерване на спирачни сили на ППС с печатащо устройство;

3. уред за проверка регулировката на фаровете;

4. газоанализатор с печатащо устройство;

5. димоизмерител с печатащо устройство;

6. уред за проверка дълбочината на рисунъка на гумите.

7. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г., в сила от 25.12.2005 г.)

8. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 07.08.2008 г.) калибри за проверка на износването в заключващото устройство на седловото устройство на седловия влекач;

9. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 07.08.2007 г.) двустранен шублер с удължени челюсти за външно измерване с обхват над 150 мм или калибър, осигуряващ измерванията съгласно приложение № 14;

10. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 07.08.2007 г.) двустранен шублер за измерване на вътрешни канали с обхват 10 - 150 мм или калибри, осигуряващи измерванията съгласно приложение № 14.

(2) В контролно-техническите пунктове трябва да има:

1. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г., в сила от 25.12.2005 г.) компютър с операционна система и приложен софтуер, съвместими с операционната система и приложния софтуер на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";

2. принтер;

3. метална каса.

(3) В контролно-техническите пунктове трябва да има допълнително следното оборудване:

1. подвижна лампа или фенерче;

2. прибор за осветяване фабричния номер на рамата и двигателя на труднодостъпни места;

3. набор универсални монтьорски инструменти;

4. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 07.05.2007 г.) средство (симулатор) за проверка на електрическите връзки в съединителните устройства към ремаркетата;

5. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 07.05.2007 г.) уред за измерване на дължини (ролетка с дължина не по-малко от 20 м);

6. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 07.05.2007 г.) хронометър.

(4) Измервателните средства по т. 4 и 5 на ал. 1 може да са комбинирани в един уред.

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2005 г., в сила от 25.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Измервателните средства по ал. 1, т. 2, 4, 5, 8, 9 и 10, ал. 3, т. 5 и 6 и ал. 9, т. 1, 2 и манометрите по т. 3 трябва да отговарят на изискванията на Закона за измерванията (ДВ, бр. 46 от 2002 г.), да са преминали метрологичен контрол по реда на същия закон и да позволяват измерване на параметрите, посочени в приложения № 12 и 13, по начините, определени в методиката по чл. 30.

(6) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2005 г., в сила от 25.06.2006 г., попр. относно влизането в сила - ДВ, бр. 58 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) В контролно-техническите пунктове трябва да има компютризирана система, състояща се от система за управление на техническата диагностика на ППС и работата на средствата за измерване и информационна система за електронно регистриране на извършените прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

(7) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2005 г., в сила от 25.06.2006 г., попр. относно влизането в сила - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Системата за компютърно управление на техническата диагностика на ППС и работата на средствата за измерване трябва да осигурява достоверност на провежданите измервания в съответствие с методиката по чл. 30 и да е защитена от операторска нерегламентирана намеса по време на измерванията. Трябва да дава възможност за извеждане на резултатите от измерванията на хартиен носител и предаването им по електронен път към информационната система за регистрация по време на прегледа.

(8) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2005 г., в сила от 25.06.2006 г., попр. относно влизането в сила - ДВ, бр. 58 от 2005 г.) Информационната система за електронно регистриране на извършените прегледи за проверка на техническата изправност на ППС трябва да осигурява възможност за:

1. въвеждане на данните, идентифициращи превозното средство, и на данните от огледа при извършване на прегледа;

2. получаване на резултатите от измерванията по електронен път;

3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) отпечатване на протоколи (приложения № 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 8, 8А, 8Б и 16);

4. отчитане на издадените знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;

5. формиране на база с данни за пътните превозни средства, представени за извършване на преглед за проверка на техническата изправност;

6. предаване на данни към информационната система на регионалното звено на Главна дирекция "Държавна автомобилна инспекция и административнонаказателна дейност" по териториален признак.

(9) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Контролно-техническите пунктове по чл. 7а, ал. 1 трябва да са оборудвани допълнително и със:

1. уред за измерване на сила и напрежение на електрическия ток и електрическо съпротивление;

2. уред за измерване на изолационно съпротивление;

3. инсталация с манометри (с клас на точност не по-нисък от 1) за хидравлични проверки на цистерни;

4. стенд за проверка на експлоатационното оборудване на цистерните;

5. подвижна лампа или ръчно фенерче за работа във взривоопасна среда (с ЕХ защита).

(10) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Контролно-техническите пунктове от I, III и V категория, в които се извършва попълване и заверка на сертификат приложение № 16, трябва да разполагат допълнително и със:

1. стационарен телефонен пост;

2. факс връзка;

3. интернет връзка;

4. технологични карти за съответните ППС съгласно Резолюция СЕМТ/СМ(2005)9/FINAL;

5. Резолюция СЕМТ/СМ(2005)9/FINAL.

(11) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Уредите по ал. 1, т. 8 не се изискват за КТП от II и IV категория.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г., в сила от 25.06.2006 г.)

Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 07.08.2007 г.) Контролно-техническите пунктове следва да имат изградена и сертифицирана от компетентен за Европейския съюз сертифициращ орган, система за управление на качеството по ISO 9001:2000.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) (1) Прегледът за проверка на техническата изправност на ППС се извършва от комисия в състав председател и двама технически специалисти, работещи по трудово правоотношение с лицето, получило разрешение за извършване на техническите прегледи.

(2) Работещите на територията на едно населено място членове на технически комисии могат да бъдат включвани в повече от едно разрешения, издадени на едно и също лице.

Чл. 10. (1) Председателят на комисията за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС трябва да отговаря на следните изисквания:

1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) да има завършено средно или висше образование със специалност съгласно букви "А", "Б", "В" или "Г" на приложение № 1 или специализация, курсът на обучение по която е продължил не по-малко от една година, по специалностите по букви "А" и "Б";

2. да не е осъждан за престъпления от общ характер по реда на глава втора (престъпления против личността) или по реда на глава единадесета, раздел втори (престъпления по транспорта и съобщенията) от Наказателния кодекс;

3. да притежава най-малко 3-годишен трудов стаж по специалности, посочени в приложение № 1;

4. да е правоспособен водач на моторно превозно средство най-малко от категория "В".

(2) Техническите специалисти трябва да отговарят на следните изисквания:

1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) да имат завършено средно или висше образование със специалност по приложение № 1 или специализация, курсът на обучение по която е продължил не по-малко от една година, по специалностите по букви "А" и "Б";

2. да са правоспособни водачи на моторни превозни средства най-малко от категория "В";

3. да не са осъждани за престъпления от общ характер по реда на глава втора (престъпления против личността) или по реда на глава единадесета, раздел втори (престъпления по транспорта и съобщенията) от Наказателния кодекс.

(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 07.08.2007 г.) При назначаване в комисия за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС членовете й следва да притежават удостоверение за преминато допълнително обучение.

(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Допълнителното обучение се извършва на всеки 4 години по единна учебна документация.

(5) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Обучението по ал. 3 обхваща:

1. измененията в конструкцията на съвременните автомобили;

2. техническите и законовите изменения в областта на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС;

3. техническите и законовите изменения в областта на изискванията към средствата за измерване, съоръженията и инсталациите, използвани в КТП;

4. законодателни изменения в областта на регистрацията на ППС.

(6) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Обучението се извършва от учебни заведения, подготвящи специалисти по специалностите, посочени в приложение № 1, букви "А" или "Б".

(7) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Техническите специалисти, извършващи периодични прегледи и проверки на превозни средства, превозващи определени опасни товари по ADR, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. имат завършено висше образование по специалностите съгласно приложение № 1, букви "А"или "Б";

2. отговарят на изискванията по ал. 1, т. 2, 3 и 4;

3. са завършили квалификационен курс за обучение за извършване на периодични прегледи и проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари по ADR.

(8) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Квалификационните курсове и допълнителното обучение за техническите специалисти по ал. 7 се организират и провеждат от учебни заведения, подготвящи специалисти по специалностите, посочени в приложение № 1, букви "А" или "Б".

(9) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Допълнителното обучение за техническите специалисти по ал. 7 се извършва на всеки две години.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 07.05.2007 г.) Министърът на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице утвърждава учебните документации, обема и реда за провеждане на курсове за допълнително обучение по чл. 10, ал. 3 и за квалификационните курсове и за курсовете за допълнителното обучение по чл. 10, ал. 7.

Раздел III.

Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Министърът на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС на лицата, които отговарят на изискванията на тази наредба.

Чл. 12. (1) Лицата, желаещи да извършват периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, подават заявление за преглед на годността в техническия пункт в съответствие с изискванията на тази наредба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Заявленията се подават в съответните регионални отдели на ДАИ заедно със:

1. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) документ за разрешаване ползването на строежа, а за пунктовете от V категория и за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари, издаден от компетентен орган;

2. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) документ за собственост или договор за наем на техническия пункт, а за пунктовете от V категория и за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари;

3. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) план на техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;

4. списък на машините, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименование, марка, модел, тип и фабричен номер, придружен с копие на паспортите или копие на документ за одобрение и премината държавна проверка за годност, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

5. банково бордеро за платена държавна такса за преглед на годността на техническия пункт.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) В едномесечен срок от датата на подаване на заявлението се извършва преглед на пункта и оборудването и се издава протокол (приложения № 2 и 2А) за съответствие с изискванията към контролно-техническия пункт в зависимост от категорията на пункта в три еднообразни екземпляра - един за собственика на пункта и два за Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Прегледът на пункта и оборудването се извършва от комисия, в която участват двама представители на регионална дирекция "Автомобилна администрация", като единият е и председател на комисията, и един представител на собственика на пункта.

(5) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Прегледът на пункта за издаване на разрешение V категория се извършва от комисия, назначена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Лицата, желаещи да извършват периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, подават заявление за издаване на разрешение до министъра на транспорта чрез началника на регионална дирекция "Автомобилна администрация" за съответната област, към което прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) копие от съдебното решение за регистрация;

2. удостоверение за актуално състояние;

3. декларация за кандидата, че не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;

4. копия от удостоверенията за данъчна регистрация и регистрация в БУЛСТАТ, заверени със свеж печат от съответната фирма или организация;

5. протокол за съответствие с изискванията към контролно-техническия пункт;

6. списък на технически специалисти с приложени към него:

а) копие от дипломата за завършено средно или висше образование със специалност по приложение № 1;

б) документ, удостоверяващ трудовия им стаж;

в) копие от трудов договор за всеки технически специалист;

г) (нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) копия от свидетелствата за управление на МПС на всички технически специалисти;

д) (нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) копия от свидетелствата за съдимост на всички технически специалисти;

е) (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 07.08.2007 г.) удостоверение за преминато допълнително обучение за всички специалисти;

ж) (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 07.08.2007 г.) удостоверение за професионална квалификация за извършване на периодични прегледи и проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари, за техническите специалисти по чл. 10, ал. 7;

7. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 07.08.2007 г.) копие на сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2000.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г. , изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Комисията, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда документите и прави писмено предложение до министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Копията на документите, които се прилагат към заявлението за издаване на разрешение или за промяна в списъка, се заверяват с подпис и печат на лицата по чл. 4 и се представят заедно с оригиналите за сверяване от служител на РО ДАИ.

(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Служителят на РО ДАИ проверява оригиналите на документите при подаването им, заверява с подпис и печат копията и връща оригиналите.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) В едномесечен срок министърът на транспорта дава писмен отговор на постъпилите заявления.

(2) Отказът за издаване на разрешение се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 15. (1) В срока по чл. 14, ал. 1 се издават разрешения за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС (приложение № 3).

(2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) В разрешението се посочват типът на ППС, видът на двигателите им и броят на линиите на техническия пункт за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС (приложение № 4).

(3) Неразделна част от разрешението е списък на техническите специалисти, които отговарят на изискванията на тази наредба и ще извършват прегледите на ППС (приложение № 5).

Чл. 16. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се издава за всеки технически пункт за срок 5 години.

Чл. 17. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" заедно с разрешението предоставя индивидуален печат за заверка на протоколите и контролните талони за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и информационна система за електронно регистриране на извършените прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставя на техническите специалисти по чл. 10, ал. 7 индивидуални печати за заверка на протоколите за периодични прегледи и проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Изготвените печати се водят на отчет в регистър от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) (1) Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване.

(2) При смърт на физическото лице - едноличен търговец, или при преобразуване на юридическото лице, получило разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, правата му, произтичащи от разрешението, преминават върху неговия правоприемник. Той е задължен в срок до три месеца да подаде заявление за отразяване на промяната, ако са спазени изискванията за издаване на разрешение.

Чл. 19. (1) Разрешение не се издава, когато:

1. кандидатът не отговаря на изискванията по чл. 13;

2. издаденото разрешение е било отнето през последната година за нарушения на изискванията за извършване на техническите прегледи, определени в тази наредба.

(2) Отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) При промяна на някои от обстоятелствата по чл. 13 притежателят е задължен писмено да уведоми Министерството на транспорта в 7-дневен срок, като приложи документи, удостоверяващи извършената промяна.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:

1. когато се установи, че разрешението е издадено въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание;

2. с прекратяване на дейността на търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел;

3. с изтичане на срока, за който е издадено;

4. по молба на неговия притежател.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Издадените по реда на тази наредба разрешения се отнемат с мотивирана заповед на министъра на транспорта в следните случаи:

1. при нарушаване на изискванията на тази наредба;

2. при използване на средства за измерване, неодобрени от Главна дирекция "Национален център по метрология" и непреминали на задължителна проверка;

3. при изгубване или унищожаване на печати, знаци или протоколи;

4. (нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) при повторно нарушение, за което е наложено наказание по чл. 178, ал. 1, т. 5 от Закона за движението по пътищата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Заедно с разрешението се отнемат индивидуалният печат за заверка на протоколите и контролните талони, индивидуалните печати по чл. 17, ал. 2, както и неизползваните знаци и контролни талони за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Временното спиране на дейността на КТП по чл. 171, т. 6 от Закона за движението по пътищата се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Отнетото разрешение се изпраща в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за получаване на ново разрешение не по-рано от една година от датата на отнемането му.

(2) Отнемането подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) При загубено или унищожено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС притежателят уведомява Министерството на транспорта в 3-дневен срок.

(2) Дубликат на разрешение се издава в срок до 1 месец след подаване на молба.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) При загубени или унищожени печати, знаци, контролни талони или протоколи за периодичен технически преглед притежателят им веднага уведомява съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация".

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" към Министерството на транспорта води регистри на лицата, получили разрешения, и на техническите специалисти, извършващи прегледите.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) (1) За попълване и заверка на сертификат (приложение № 16) лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (I, III или V категория), подават заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" заедно с разработени от тях технологични карти по чл. 8, ал. 10 и копие на сертификат за управление на качеството по ISO 9001:2000.

(2) Комисия, определена от изпълнителния директор на ИА "АА", в едномесечен срок извършва проверка за съответствието на лицата с изискванията по чл. 8, ал. 10.

(3) Въз основа на писмено предложение на комисията изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" одобрява предложените технологични карти и предоставя индивидуален печат за заверка на сертификатите.

(4) В контролно-техническия пункт се води регистър на попълнените и преиздадени сертификати.

Раздел IV.

Организация на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Пътните превозни средства се представят на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност в сроковете, определени в Закона за движението по пътищата и в чл. 37 от тази наредба, считано от датата на предшестващия преглед, отбелязана върху контролния талон или удостоверението за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари.

Чл. 28. (1) (Предишен текст на чл. 28 - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) При периодичния преглед за проверка на техническата изправност на ППС се представят следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) свидетелство за регистрация на ППС - част I и II;

2. застраховка "Гражданска отговорност" за съответната година;

3. документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение - за специалните автомобили (автокранове, циментовози, подвижни стълби, автомобилни газови уредби и др.);

4. за ППС, превозващи опасни товари - Удостоверение за транспортна годност на ППС, превозващи опасни товари;

5. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) документ за платен данък върху превозното средство за съответната година;

6. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;

7. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) сертификат за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност (представя се при попълване и заверка на сертификат съгласно Директива 96/96/ЕС, изменена с Директива 1999/52/ЕС (приложение № 16);

8. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) предишен сертификат за годишен преглед за техническа изправност съгласно Директива 96/96/ЕС, изменена с Директива 1999/52/ЕС, ако има такъв (изисква се за попълване на нов сертификат съгласно Резолюция СЕМТ/СМ(2005)9/FINAL).

(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) При периодичните прегледи и проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари, се представят следните документи:

1. за пътното превозно средство - документация за съответствие на ППС с изискванията на част 9 на ADR;

2. за съдовете:

а) техническа документация от производителя с данни за извършените периодични проверки съгласно част 6 на ADR;

б) сертификат за извършен периодичен преглед на транспортируемите съоръжения под налягане, използвани за превоз на газове от клас 2 на ADR;

3. свидетелство за регистрация на ППС - части I и II;

4. декларация от производителя на ППС за действието на износоустойчивата спирачна система, когато такава се изисква;

5. удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари, ако има такова.

Чл. 29. (1) (Предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на ППС се извършва без разглобяване.

(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Проверката на експлоатационното оборудване на пътните превозни средства, превозващи определени опасни товари, се извършва без разглобяване, освен ако проверките налагат това.

Чл. 30. (1) (Предишен текст на чл. 30 - ДВ, бр. 52 от 2005 г., в сила от 25.12.2005 г.) Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС обхващат комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове и изправността на шумозаглушителните им устройства.

(2) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Периодичните прегледи, хидравличните и пневматичните проверки за годността на ППС за превоз на определени опасни товари обхващат посочените изисквания в части 4, 6 и 9 от Приложение Б на ADR.

(3) (*) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2005 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и периодичните прегледи, хидравличните и пневматичните проверки за годността на ППС за превоз на определени опасни товари се извършват съгласно съответните методики (приложения № 14 и 14А).

(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г., в сила от 07.05.2007 г.) За изпълнение на изискванията, включени в приложение № 14 лицето, получило разрешение по чл. 13, изготвя и утвърждава технологична карта за работа на комисията при проверка на всяка отделна категория ППС (мотоциклет, лек автомобил, автобус, товарен автомобил, ремарке, полуремарке). Технологичната карта се изготвя за всяка отделна линия в КТП и се съгласува със съответния директор на регионална дирекция "Автомобилна администрация".

(5) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Технологичната карта трябва да включва:

1. схема на линията за проверка с обозначени постове за извършване на отделните операции;

2. списък на техническото оборудване;

3. последователност за извършване на периодичния преглед за проверка на техническата изправност на ППС, същност на проверките, изпълнител, необходимо време за всяка операция, използвани средства и съоръжения, условия за отказ, процедури за документооборота и отчитането на ценните образци.

Чл. 31. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на ППС се извършва от комисия в състав от трима технически специалисти, назначена със заповед на лицето, получило разрешение по реда на чл. 13, като единият от тях е председател на комисията. Председателят на комисията упражнява контрол и ръководи цялостната дейност на комисията по изпълнението на техническия преглед за проверка на техническата изправност на ППС.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г., в сила от 25.06.2006 г.) Комисията по ал. 1 проверява ППС, като председателят въвежда данните от проверката в протоколите за периодичен преглед (приложения № 6, 6А, 7 и 8).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) Председателят и членовете на комисията подписват протокола и председателят полага върху него индивидуалния печат за заверка на протоколите и контролните талони за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г., в сила от 25.06.2006 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) Когато пътното превозно средство отговаря на изискванията, председателят на комисията издава знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и контролен талон към него с идентични номера, като:

1. записва номера на знака и контролния талон в протокола;

2. определя месеца и годината на следващия преглед чрез перфорация на знака и контролния талон;

3. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) попълва върху контролния талон регистрационния номер на пътното превозно средство, идентификационния номер и датата, на която е извършен прегледът;

4. полага върху контролния талон индивидуалния печат за заверка на протоколите и контролните талони за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;

5. поставя знака в долния ляв ъгъл на предното стъкло на ППС.

(6) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Председателят на комисията попълва името, презимето, фамилията, ЕГН и номера на документа за самоличност на лицето, представило ППС за преглед.

(7) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г., в сила от 25.06.2006 г.) Вторият екземпляр на протокола за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС се предава на водача на ППС.

(8) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) При издаване на знак за технически преглед на ремаркета, полуремаркета и мотоциклети знакът се поставя на гърба на контролния талон, без да закрива нанесената информация.

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) (1) Периодичните прегледи, хидравличните и пневматичните проверки за годността на ППС за превоз на определени опасни товари се извършват от технически специалист по чл. 10, ал. 7.

(2) Техническият специалист проверява ППС, въвежда данните от проверката в протоколите за периодичен преглед и проверка по ADR (приложение № 8А и 8Б), подписва протоколите и полага върху тях индивидуалния си печат. Протоколите се съставят в два екземпляра. Първият екземпляр се предоставя на лицето, представило превозното средство за преглед, а вторият екземпляр се отчита в регионалната дирекция на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" заедно с протоколи (приложения № 6 и 6А).

(3) За издадените протоколи в КТП се води регистър.

(4) Извършването на периодичните прегледи, хидравличните и пневматичните проверки за годността на ППС за превоз на определени опасни товари съпътства извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и издаването на знак за преминат преглед.

(5) При установяване на несъответствия с изискванията по част 9 от Спогодба ADR относно техническата изправност на ППС, превозващи определени опасни товари, знак за периодичен преглед не се издава, като лицето, извършващо проверките, писмено уведомява (приложение № 15) изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" до изтичането на работния ден.

Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) При извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на леки автомобили и автобуси, предназначени за обществен превоз на пътници, комисията попълва и съответните карти за допълнителен преглед (приложения № 6Б и 6В).

Чл. 31в. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) (1) Попълването и заверката на сертификат за годишен преглед за техническа изправност съгласно Директива 96/96/ЕС, изменена с Директива 1999/52/ЕС, за прилагането на Резолюция СЕМТ/СМ(2005)9/FINAL (приложение № 16) се извършва след извършването на преглед за проверка на техническата изправност на ППС и издаването на знак за технически преглед.

(2) Сертификатът се подписва от председателя на техническата комисия и подпечатва с индивидуалните печати по чл. 26а, ал. 4.

(3) При първоначално попълване на сертификат (приложение № 16) за превозното средство или при изминали повече от 30 дни от изтичането на срока на валидност на представения предишен сертификат лицето, упълномощено по чл. 26а, прилага копия на представените му при прегледа документи към сведението по чл. 40, ал. 3.

(4) В случаите по ал. 3 попълнените сертификати се представят в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за заверка.

Чл. 32. Пътните превозни средства се представят на периодичен преглед за проверка на техническата изправност измити (външно, двигател и основни агрегати).

Чл. 33. На видно място в пункта за периодичен преглед се поставят копие от разрешението за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и ценоразпис на видовете прегледи.

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.)

Чл. 35. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) При констатирани несъответствия между данните от свидетелството за регистрация на МПС и представеното за преглед ППС, както и при констатиране на неизправности на ППС, които застрашават безопасността на движението съгласно чл. 101, ал. 3 ЗДвП, одобрения пункт уведомява писмено (приложение № 9) до изтичане на работния ден най-близкото районно полицейско управление.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) При констатиране на променени не по установения ред купе, кабина, рама, преден или заден мост или други елементи, които изменят външния вид и конструкцията на съответната марка на представеното за периодичен преглед за проверка на техническата изправност ППС, одобреният пункт уведомява писмено (приложение № 10) до изтичане на работния ден най-близката регионална дирекция "Автомобилна администрация".

Чл. 36. (1) Когато представеното на периодичен преглед за проверка на техническата изправност ППС не отговаря на едно от изискванията от протокола за преглед на ППС, подлежи на нов преглед.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) Спряно ППС се пуска в движение след извършване на преглед за проверка на техническата изправност на ППС по реда на Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) Пътните превозни средства подлежат на нов преглед за проверка на техническата изправност при загубен, унищожен или откраднат знак или контролен талон за периодичен преглед за техническа изправност на ППС.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Прегледите за проверка на техническа изправност на ППС в случаите по ал. 2 се извършват само в технически пунктове на МВР по месторегистрация.

Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) (1) Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на регистрираните извънгабаритни ППС на територията на Република България се извършват по местодомуване на ППС от служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

(2) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) Прегледът обхваща предписаните изисквания в приложение № 6 и 6А, за които съществува техническа възможност да бъдат проверени.

Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на МПС с колесна формула различна от 4 x 2, включително и тези от категории L3, L4 и L5, се извършва в КТП, имащи техническата възможност да измерват спирачните им усилия съобразно с конструктивните особености на МПС.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) Сроковете за представяне на пътните превозни средства за периодичен преглед за проверка на техническата изправност са:

1. за леките автомобили - на третата и петата година от първоначалната регистрация като нови, след което всяка година;

2. за автобусите и таксиметровите автомобили - на шест месеца;

3. за тролейбусите и трамвайните мотриси - на шест месеца;

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) за товарните и специалните автомобили и ремаркета с допустима максимална маса над 0,75 т - на една година;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) за мотоциклетите и ремаркетата с допустима максимална маса не повече от 0,75 т - на две години.

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) (1) (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 3641 от 04.04.2006 г. по адм. д. № 8456/2005 г. на ВАС - ДВ, бр. 41 от 2006 г., в сила от 19.05.2006 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Международни удостоверения за технически преглед на ППС по реда на Спогодбата за приемане на еднакви предписания за техническите прегледи на пътните превозни средства и взаимното признаване на тези прегледи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм., бр. 42 от 2006 г.) се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или упълномощени от него лица след представяне на втория екземпляр на протокола за преглед за проверка на техническата изправност на ППС (приложения № 6 и 6А), извършен в КТП от I, III или V категория, или на документ за извършен технически преглед по реда на Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.

(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) За регистрираните нови ППС от съответните категории международно удостоверение за технически преглед по реда на Спогодбата за приемане на еднакви предписания за техническите прегледи на пътните превозни средства и взаимното признаване на тези прегледи се издава след изтичане на първата година от експлоатацията му.

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Образците на знака и контролния талон към него за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС се утвърждават от министъра на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.)

Чл. 39. (1) (*) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, получават контролните талони и знаците за периодичен технически преглед от съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация" срещу заплащане.

(2) (*) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) При получаване на нови контролни талони и знаци за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се представя опис на издадените знаци и протоколи за периодичен технически преглед.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) Знак, контролен талон или протокол за периодичен преглед за техническа изправност на ППС, при перфорирането или попълването на които е допусната грешка, се представят по опис в съответното регионално звено на Главна дирекция "Държавна автомобилна инспекция и административнонаказателна дейност".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) В регионалните звена на Главна дирекция "Държавна автомобилна инспекция и административнонаказателна дейност" се създава и поддържа база с данни за предоставените на лицата по чл. 4, ал. 1 знаци и контролни талони за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г., в сила от 25.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, представят ежеседмично в съответната регионална дирекция "Автомобилна администрация" описи (приложение № 11) на хартиен и магнитен носител. Към описите се прилага първият екземпляр на протокола за периодичен преглед за техническа изправност на ППС и спирачната карта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г., в сила от 25.06.2006 г.) Протоколите за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС се подреждат по възходящ номер и се съхраняват за срок 3 г.

(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Информация за попълнените и заверени за деня сертификати по чл. 31в, ал. 1 и издадените протоколи по чл. 31а, ал. 2 се представя ежедневно до 16 часа в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.)

Чл. 42. Размерът на таксите, събирани по тази наредба, се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Раздел V.

Контрол и санкции

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 44. (1) (Предишен текст на чл. 44 - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Контролните органи проверяват лицата, получили разрешение за извършване на периодичен технически преглед, за качеството на извършените прегледи и техническото състояние на използваните средства за измерване.

(2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Качеството на извършваните прегледи за проверка на техническото състояние на ППС, извършващи обществен превоз на пътници и товари, се установява чрез повторен преглед.

Чл. 45. За констатирани нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Исторически или музеен интерес" представляват тези ППС, свързани пряко или косвено с историческо събитие или личност, независимо от формата на собственост, за които могат да се установят специални изисквания.

2. "Линия за извършване на проверка на техническата изправност на ППС" представлява обособена част от техническия пункт, съоръжена с необходимите машини, средства за измерване и съоръжения, на която в технологична последователност е организиран прегледът за техническа изправност на ППС по всички показатели, включени в протокола за преглед (приложения № 6, 6А, 7 и 8).

3. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) "МПС с дизелов двигател "Евро 4" са МПС, оборудвани с двигател от одобрен тип съгласно граничните стойности за вредни емисии, посочени в ред "B" от таблицата към т. 5.3.1.4 на приложение I от Директива 70/220/ЕИО, така както тя е изменена с Директива 98/69/ЕО, или МПС, оборудвани с двигател от одобрен тип съгласно граничните стойности за вредни емисии, посочени в ред "B1" към т. 6.2.1 на приложение I от Директива 2005/55/ЕО.

4. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) "МПС с дизелов двигател "Евро 5" са МПС, оборудвани с двигател от одобрен тип съгласно граничните стойности за вредни емисии, посочени в ред "B2" от таблицата към т. 6.2.1 на приложение I от Директива 2005/55/ЕО.

5. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) "МПС с двигатели, щадящи околната среда (EEV)" са МПС, оборудвани с двигател от одобрен тип съгласно граничните стойности за вредни емисии, посочени в ред "C" от таблицата към т. 6.2.1 на приложение I от Директива 2005/55/ЕО.

6. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) "Допълнително обучение" е обучение, свързано с изпълнение на професионалните задължения на техническите специалисти, извършвано по утвърдена програма и през определен интервал от време.

7. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) "Площадка за извършване на хидравлични и пневматични проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари" е обособена площ с твърда настилка за извършване проверки на цистерните за превоз на опасни товари и проверки на специализираното оборудване към цистерните, намираща се на един и същи адрес в населеното място с линията по чл. 7.

8. (нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) "Международно удостоверение за технически преглед" е удостоверение, посочващо първата регистрация след производство и удостоверяващо проведените технически прегледи на ППС в съответствие с разпоредбите по чл. 1 и приложение № 2 на Спогодбата за приемане на еднакви предписания за техническите прегледи на ППС и взаимното признаване на тези прегледи.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 147 и 148 от Закона за движението по пътищата.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.IХ.1999 г. и отменя Наредба № 1 за периодичните технически прегледи на моторните превозни средства (ДВ, бр. 12 от 1992 г.).

§ 4. Издадените разрешения по реда на Наредба № 1 за периодичните технически прегледи на моторните превозни средства важат до 15.ХII.1999 г.

§ 5. Изискванията по чл. 8, ал. 1, т. 2, 4 и 5 относно наличието на печатащи устройства влизат в сила от 1.I.2002 г.

§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.)

§ 7. Изискванията по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2 относно наличието на компютър и принтер влизат в сила от 1.I.2000 г.

§ 8. Технически специалисти, извършващи прегледи за техническа изправност на ППС в одобрените за 1999 г. пунктове по реда на Наредба № 1 за периодичните технически прегледи на моторните превозни средства, които имат най-малко 1 г. трудов стаж към датата на влизане в сила на тази наредба, се приравняват на техническите специалисти със специалностите, посочени в приложение № 1.

§ 9. (Отм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.)

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 32 ОТ 1999 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2001 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2001 Г.)Каталог: docs -> safety work
docs -> Опит в група чрез психодрама, социометрия и групова терапия
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Фондация «Гъривер клиринг хауз» (c/o Център за култура и дебат „Червената къща”)
docs -> Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а
docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
safety work -> Наредба №6 от 24 юли 2006 Г. За условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница