Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазванетостраница3/6
Дата22.07.2016
Размер0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6
    Навигация по данной странице:
  • Чл. 39.
Глава четвърта.
ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ ОТ ЧУЖДЕНЦИ И ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НА ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО И НА ШВЕЙЦАРИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 89 ОТ 2007 Г.)

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) За обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването могат да кандидатстват чужденци, които:

1. владеят български език и професионалната терминология на български език и имат признати висше образование по реда на чл. 9, ал. 3, т. 9 от Закона за висшето образование и професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионална квалификация в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето, или

2. владеят български език и професионалната терминология на български език, имат признато висше образование по реда на чл. 9, ал. 3, т. 9 от Закона за висшето образование и успешно са положили изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква "а" от Закона за здравето.

(2) Чужденците по ал. 1 подават във висшите училища следните документи:

1. молба относно специалността, която желаят да придобият;

2. автобиографична справка;

3. копие от дипломата за висше образование;

4. (зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

5. медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването;

6. документ за владеене на български език и професионална терминология на български език в случаите по чл. 186, ал. 3 от Закона за здравето;

7. удостоверение за признаване на висше образование;

8. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) удостоверение за признаване на професионална квалификация или удостоверение за успешно положен изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква "а" от Закона за здравето.

(3) Документите по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени.

(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Чужденците по ал. 1 се зачисляват на места, утвърдени от министъра на здравеопазването по реда на чл. 18а, ал. 4 след провеждане на конкурс по документи едновременно с провеждането на конкурса по глава втора, раздел IV. Класирането на кандидатите се извършва при условия и по ред, определени от висшите училища. В случай че останат незаети места за чужденци от утвърдените по реда на чл. 18а, ал. 4, висшето училище може да обявява конкурси за тях до утвърждаване на местата за следващата година от министъра на здравеопазването.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Чужденците по ал. 1, които имат разрешено постоянно пребиваване в Република България, бежанците и чужденците от българска народност имат право да специализират при условията, предвидени за българските граждани.
Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)
Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Гражданите на държави - членки на Европейския съюз, на другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария се приемат за обучение за придобиване на специалност при условията и по реда, определени за българските граждани.
Глава четвърта.
"а" ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО (НОВА - ДВ, БР. 58 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2011 Г.)

Чл. 39б. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) (1) Висшите училища, Военномедицинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве осигуряват качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването чрез вътрешна система за оценяване, поддържане и развитие на качеството на обучението, която включва и проучване на мнението на специализантите най-малко веднъж годишно.

(2) Целта на системата по ал. 1 е да поддържа, развива и контролира качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.


Чл. 39в. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) (1) Вътрешната система за оценяване, поддържане и развитие на качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването включва най-малко:

1. за висшите училища, Военномедицинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве:

а) разработване на вътрешни правила, с които се регламентират присъствието, правата и задълженията на специализантите, на ръководителите на специализантите и на други участници в процеса на обучение;

б) периодичен анализ и обновяване на учебната документация, като се взема предвид мнението на специализантите;

в) огласяване на резултатите от проведени вътрешни и външни одити във връзка с обучението;

г) организиране на дейности за поддържане и повишаване квалификацията на преподавателите и на ръководителите на специализантите;

д) провеждане на анкета сред специализантите най-малко веднъж годишно;

е) анализ на успеваемостта на държавен изпит за специалност на специализантите, обучавани в съответната институция;

2. за лечебните заведения:

а) дейностите по т. 1;

б) периодичен анализ на резултатите от участието на специализанта в изпълнението на предвидените в учебната програма операции, манипулации, изследвания и други практически дейности;

в) провеждане на анкета сред персонала на структурата на лечебното заведение, в която се провежда практическото обучение (включващ лекари, медицински сестри и др.), относно комуникативните умения на специализанта и способността му за работа в екип най-малко веднъж годишно.

(2) Конкретната система за поддържане на качеството по ал. 1, начинът й на функциониране, както и редът за проучване на мнението на специализантите и начинът на оповестяване на резултатите от него се определят от висшето училище, Военномедицинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве съгласувано с институциите по чл. 7, провеждащи практическото обучение.
Глава пета.
ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Финансирането на обучението за придобиване на специалност се извършва въз основа на определени със заповед на министъра на здравеопазването стойности на обучението по специалности, след получаване на становище от консултативните съвети за специализация в системата на здравеопазването по чл. 4.
Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Средствата от държавния бюджет за финансиране на обучението на места, финансирани от държавата по определените по реда на чл. 40 стойности се планират по бюджета на Министерството на здравеопазването въз основа на заявка за броя на местата по чл. 18а, ал. 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Министерството на здравеопазването сключва договори с висшите училища и Военномедицинската академия за предоставяне на средствата по ал. 1 въз основа на представена справка за приетите специализанти и сключените договори по чл. 24.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Заплащането на обучението от специализантите, които са приети на места срещу заплащане, се извършва по определените по чл. 40 стойности.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Средствата по ал. 1 за практическото обучение се предоставят от Министерството на здравеопазването на регионалните здравни инспекции или на лечебните или здравните заведения, които са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, заедно с ежемесечната субсидия от държавния бюджет.

(5) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Средствата по ал. 1 за теоретичното обучение, провеждано в случаите по чл. 7, ал. 1, т. 2, се предоставят от Министерството на здравеопазването на националните центрове по проблемите на общественото здраве заедно с ежемесечната субсидия от държавния бюджет.
Чл. 42. (1) Чужденците се обучават за придобиване на специалност срещу заплащане по реда на чл. 95 от Закона за висшето образование.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)


Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.) Условията и редът за провеждане и финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се определят с договор между висшето училище, провеждащото практическото обучение лечебно заведение и обучаващия се.
Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) По смисъла на тази наредба:

1. "Високоспециализирана дейност" е дейност, изискваща специални медицински умения за диагностика и лечение (включително работа със специфична апаратура, медицински изделия и др.), които се придобиват чрез допълнително обучение, проведено след придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

2. "Утвърден специалист" е лице с призната специалност в системата на здравеопазването и значителен професионален опит, което се ползва с авторитет и е получило признание в професионалните и академичните среди в резултат на принос в науката, медицинската практика и следдипломното обучение по съответната специалност.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) В тримесечен срок от влизането в сила на наредбата министърът на здравеопазването създава консултативните съвети по чл. 4 и утвърждава правила за работата им.


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Консултативните съвети по чл. 4 правят предложения до министъра на здравеопазването за определяне на стойността на обучението по специалности в тримесечен срок от създаването им.
§ 4. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) (1) Заповедта по чл. 7, ал. 2, т. 3 се издава и списъкът по чл. 8 се публикува в срок 3 месеца от влизане в сила на наредбата.

(2) До публикуване на списъка по ал. 1 обучението за придобиване на специалност продължава да се извършва по реда на Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 64 от 2001 г.).


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., предишен § 4 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Специализантите, които са приети преди влизане в сила на наредбата:

1. продължават обучението си при условията, при които са приети; в свидетелствата им за призната специалност по чл. 35 се вписва наименованието на специалността, по която са приети;

2. могат да се откажат от обучението си по реда на т. 1 и да кандидатстват по реда на глава втора, раздел IV за придобиване на специалност; в този случай се зачита част от проведеното обучение при условия и по ред, определени от висшето училище.
§ 6. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) (1) Приетите за обучение лекари по специалност, различна от специалността "обща медицина", които са открили индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ, могат да се преместят в обучение по специалността "обща медицина" след провеждане на конкурс по документи.

(2) Лицата по ал. 1 се преместват на местата, определени по реда на чл. 18, преди провеждането на конкурсите. Преместването се извършва въз основа на класиране по бал, получен от сбора на оценките от държавния изпит и средния успех от семестриалните изпити за завършено висше образование по медицина.


§ 7. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) (1) (Предишен текст на § 6, доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Специализантите, които са приети по специалности за лекари по дентална медицина преди влизане в сила на наредбата, довършват обучението си по актуализирани учебни програми, разработени и утвърдени по реда на чл. 12, ал. 1. В свидетелствата им за призната специалност по чл. 35 се вписва наименованието на специалността от номенклатурата на специалностите по чл. 1, ал. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) Специализантите - лекари по дентална медицина, които са приети по специалността "лицево-челюстна хирургия" преди влизането в сила на наредбата, могат да:

1. довършат обучението си при условията, при които са приети;

2. продължат обучението си по специалността "орална хирургия";

3. прекъснат обучението си при условията на чл. 26, ал. 1, т. 3 до придобиването на образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", след което продължават обучението си по "лицево-челюстна хирургия" от номенклатурата на специалностите по чл. 1, ал. 1;

4. придобият образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" и да кандидатстват по реда на глава втора, раздел IV за обучение по специалността "дентална, орална и лицево-челюстна хирургия".

(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) В случаите по ал. 2, т. 1 и 3 в свидетелствата за призната специалност по чл. 35 се вписва специалността "лицево-челюстна хирургия".

(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2007 г.) В случаите по ал. 2, т. 2 и 4 се зачита проведеното обучение по специалността "лицево-челюстна хирургия" при условия и по ред, определени от висшето училище.


§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишен § 7 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Когато лечебно или здравно заведение или регионална здравна инспекция престанат да отговарят на условията по чл. 7, специализантите продължават обучението си в друго лечебно или здравно заведение или регионална здравна инспекция, определени от министъра на здравеопазването.
§ 9. (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишен § 8, изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Носителите на наградата "Златен Хипократ" или "Златен Гален", както и пълните отличници по специалностите от професионално направление "Здравни грижи" могат еднократно да бъдат записани за обучение по избрана от тях специалност, без да се явяват на конкурсен изпит, на места, финансирани от държавата, утвърдени по реда на чл. 18а, ал. 4 за съответната година, по решение на академичния съвет на съответното висше училище.
§ 10. (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., предишен § 9 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.)
§ 11. (Предишен § 10 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Лицата, придобили специалност, чието наименование е променено в номенклатурата на специалностите по чл. 1, ал. 1, се ползват с правата на специалист по специалност съответно посочена в приложение № 2.
§ 12. (Предишен § 11 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) За свидетелство за придобита специалност по смисъла на чл. 35 се признават издадените преди влизане в сила на наредбата документи за придобита специалност и признати права на специалист:

1. диплома за първа специалност, издадена от ректора на медицинска академия съгласно отменената Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;

2. свидетелство за втора специалност, издадено от ректора на медицинска академия съгласно отменената Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;

3. документ, удостоверяващ легализиране на документи за получена в чужбина медицинска специалност, издаден от Министерството на народното здраве съгласувано с Комитета за наука, технически прогрес и висше образование съгласно отменената Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;

4. диплома за основна специалност, издадена от ректора на висш медицински институт съгласно отменената Наредба № 11 от 1994 г. за следдипломното обучение на специалистите с висше медицинско образование в системата на здравеопазването;

5. свидетелство за призната специалност, издадено от ректор на висше училище или началника на Военномедицинска академия съгласно отменените Наредба № 47 от 1995 г. за следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването и Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването.


§ 13. (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., предишен § 12 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Лицата, придобили основна специалност преди влизане в сила на наредбата, както и придобилите специалност по реда на Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването, могат да се обучават за придобиване на специалност по реда на тази наредба, като се зачита част от обучението им по признатата специалност при условия и по ред, определени от висшето училище.
§ 14. (Предишен § 13 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Лицата, придобили основна или профилна специалност преди влизане в сила на наредбата, могат да получат удостоверение от министъра на здравеопазването, че са упражнявали действително и законосъобразно съответните дейности в продължение на не по-малко от 3 последователни години през последните 5 години, предшестващи издаването на удостоверението, когато има несъответствие на придобитата специалност с изискванията по тази наредба и ще упражняват професията в държава - членка на Европейския съюз, други държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария.
§ 15. (Предишен § 14 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Наредбата се издава на основание чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето и отменя Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 64 от 2001 г.).
§ 16. (Предишен § 15 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.
§ 17. (Предишен § 16 - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Наредбата е съгласувана с министъра на образованието и науката и с министъра на финансите.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2008 Г.)


§ 11. Конкурсите за прием на специализанти, които са започнали преди влизане в сила на тази наредба, се довършват по досегашния ред.
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 72 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 14.09.2010 Г.)


§ 31. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.)
§ 32. Навсякъде в текста на наредбата думите "места за клинична ординатура и на други", "място за клинична ординатура или на друго" и "местата за клинична ординатура и на другите" се заличават.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 72 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 14.09.2010 Г.)


§ 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) Националните консултанти, висшите училища и съсловните организации разработват, съгласуват и предлагат на министъра на здравеопазването за утвърждаване единна учебна програма по всяка високоспециализирана дейност по реда на чл. 12, ал. 2 в едногодишен срок от влизането в сила на тази наредба.

(2) До приемането на програмата по ал. 1 по "Инвазивна кардиология" висшето училище издава свидетелство за професионална квалификация по "Инвазивна кардиология" по чл. 35 след успешно полагане на държавен изпит пред определена от министъра на здравеопазването временна изпитна комисия.

(3) До изпита по ал. 2 се допускат лекари, които отговарят на едно от следните условия:

1. притежават призната специалност "Кардиология" и имат най-малко две години професионален опит в областта на инвазивната кардиология, в рамките на който са извършили самостоятелно 600 диагностични процедури в областта на инвазивната кардиология и 150 интервенционални процедури (ангиопластики);

2. притежават призната специалност "Вътрешни болести" и имат най-малко пет години професионален опит в областта на инвазивната кардиология, в рамките на който са извършили самостоятелно 600 диагностични процедури в областта на инвазивната кардиология и 150 интервенционални процедури (ангиопластики);

3. притежават призната специалност "Детска кардиология" и имат най-малко две години професионален опит в областта на инвазивната детска кардиология, в рамките на който са извършили 150 диагностични процедури и 50 интервенционални процедури, включително и в имплантиране на затварящи устройства.

(4) За допускане до държавен изпит лекарите подават молба до ръководителя на висшето училище, към която прилагат следните документи:

1. свидетелство (диплома) за призната специалност "Кардиология", "Вътрешни болести" или "Детска кардиология", съответно документ за признаването й от компетентен орган в Република България, когато специалността е придобита в друга държава;

2. документ за професионален опит в областта на инвазивната кардиология със съответната продължителност по ал. 3;

3. копия от оперативни протоколи или извлечения от оперативните журнали, подписани от началника на съответната клиника, отделение или лаборатория по кардиология, в която се извършват дейности по инвазивна кардиология, в университетска болница в страната, съдържащи информация за съответните процедури по ал. 3.

(5) За определянето на състава на изпитната комисия и провеждането на държавния изпит по ал. 2 се прилагат разпоредбите на чл. 30, 33 и 34.
§ 34. (1) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават на места за клинична ординатура, продължават обучението си на места, финансирани от държавата.

(2) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност "Отоневрология", могат да продължат обучението си по специалност "Ушно-носно-гърлени болести" или по специалност "Нервни болести".

(3) Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност "Козметична (естетична) хирургия", продължават обучението си по специалност "Пластично-възстановителна и естетична хирургия" в акредитирано лечебно заведение по техен избор или определено от министъра на здравеопазването.
§ 35. Прехвърляне на специализанти може да се извършва при условията и по реда на чл. 27б и за приетите преди влизането в сила на тази наредба специализанти на обявените от министъра на здравеопазването по реда на чл. 18, ал. 5 места.
§ 36. За свидетелство за професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 по смисъла на чл. 35 се признават издадените преди влизане в сила на тази наредба удостоверения или свидетелства за професионална квалификация по реда на отменените Наредба за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри, Наредба № 11 от 1994 г. за следдипломното обучение на специалистите с висше медицинско образование в системата на здравеопазването, Наредба № 47 от 1995 г. за следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването и Наредба № 31 от 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 38. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 14.09.2010 Г.)


§ 25. Навсякъде в наредбата думите "високоспециализираната или специфична дейност" и "високоспециализирана или специфична дейност" се заменят съответно с "високоспециализираната дейност" и "високоспециализирана дейност".
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 14.09.2010 Г.)Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание
docs -> Закон за лицата и семейството законът влиза в сила от 10. 09. 1949 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница