Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазванетостраница5/6
Дата22.07.2016
Размер0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6
24.

Икономика на здравеопазването

2

25.

Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)

3

26.

Обща хигиена

3

27.

Радиационна хигиена

3

28.

 

 

29.

Хигиена на детско-юношеската възраст

3

30.

Хранене и диететика

3
II.

Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1.

Детска дентална медицина

3

2.

Обща дентална медицина

3

3.

Оперативно зъболечение и ендодонтия

3

4.

Пародонтология и заболявания на оралната лигавица

3

5.

Протетична дентална медицина

3

6.

Социална медицина и обществено дентално здраве

3

7.

Дентална клинична алергология

3

8.

(отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)

 

9.

 

 
III.

Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" - преподаватели във факултети по дентална медицина или с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1.

Дентална образна диагностика

3
IV.

Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "фармация"
1.

Анализ на лекарствените продукти

3

2.

Клинична фармация

3

3.

Лечебни растения и фитофармацевтични продукти

3

4.

Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика

3

5.

Организация и икономика на фармацевтичното производство

3

6.

Технология на лекарствата с биофармация

3

7.

Токсикология и токсикологичен анализ

3

8.

Клинична химия

3
V.

Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "професионален бакалавър" от професионално направление "Здравни грижи"
1.

Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки)

1

2.

Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекциите)

1

3.

Консултант по кърмене и здравословно и диетично хранене

1

4.

Медицинска сестра за социални дейности

1

5.

Обществено здравеопазване (за медицински сестри, акушерки, санитарни инспектори и фелдшери)

1

6.

Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки)

1

7.

Психиатрични грижи (за медицински сестри и фелдшери)

1

8.

Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа - за рехабилитатори и ерготерапевти

1

9.

Първични здравни грижи (за медицински сестри)

1

10.

Спешна медицинска помощ (за медицински сестри и фелдшери)

1

11.

Специфични грижи за пациенти с онкологични заболявания (за медицински сестри и фелдшери)

1

12.

Апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение (за медицински сестри и фелдшери)

1
VI.

Специалности за лица с висше немедицинско образование на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър"
1.

Анализ на лекарствените продукти (за химици)

3

2.

Биохимия (за биохимици, биолози, молекулярни биолози и химици)

4

3.

Биофизика (за биолози и физици)

3

4.

Вирусология (за биолози и микробиолози)

3

5.

Икономика на здравеопазването

2

6.

Клинична психология (за психолози)

3

7.

Клинична химия (за химици, биохимици и биолози)

3

8.

Лабораторна имунология (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози)

3

9.

Лечебни растения и билково дело (за биолози)

3

10.

Медицинска зоология (за биолози)

3

11.

Медицинска информатика и здравен мениджмънт

3

12.

Медицинска радиологична физика (за физици и инженери)

3

13.

Медицинска санитарна физика (за инженери и физици)

3

14.

Медицинска физкултура (за кинезитерапевти - методисти по лечебна физкултура)

3

15.

Микробиология (за микробиолози и биолози)

4

16.

(отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)

 

17.

Радиационна хигиена (за биолози, физици и химици)

3

18.

Радиобиология (за биолози, физици и химици)

4

19.

Санитарна химия (за химици)

3

20.

Санитарно инженерство (за инженери и архитекти)

3

21.

Теоретични основи на медицинската химия (за химици)

3

22.

Токсикология (за химици, биохимици, биолози, молекулярни биолози, биотехнолози)

3

23.

Организация и икономика на фармацевтичното производство (за биолози, икономисти, химици и инженер-химици)

3
VII.

Специалности за лица с висше медицинско и немедицинско образование
1.

Анатомия, хистология и цитология (за лекари, лекари по дентална медицина, биолози, молекулярни биолози)

3

2.

Медицинска биология (за лекари, биолози, молекулярни биолози)

3

4.

Медицинска педагогика (за лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "професионален бакалавър" от професионално направление "Здравни грижи", педагози, психолози)

3

5.

Физиология (за лекари, лекари по дентална медицина)

3

6.

Правно регулиране в здравеопазването (за магистри, работещи в системата на здравеопазването)

2
VIII.

Военномедицински специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", "дентална медицина" или "фармация"
1.

Военна токсикология

4

2.

Военномедицинско планиране

3

3.

Военномедицинско снабдяване (за фармацевти)

3

4.

Превантивна военна медицина

3

 

 

 

Приложение № 1а към чл. 2, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)
Високоспециализирани дейности по чл. 2, ал. 2

 


Високоспециализирана

За лица с призната

 

дейност

специалност

1.

Инвазивна кардиология

Кардиология

2.

Експертна

Кардиология

 

ехокардиография

Детска кардиология

3.

Постоянна

Кардиология

 

кардиостимулация

Детска кардиология

4.

Инвазивна

Кардиология

 

електрофизиология

Детска кардиология

5.

Инвазивна детска

Детска кардиология

 

кардиология

 

6.

Фетална

Детска кардиология

 

ехокардиография

 

7.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

8.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

9.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

10.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

11.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

12.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

13.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

14.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

15.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

16.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

17.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

18.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

19.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

20.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

21.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

22.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

23.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

24.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

25.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

26.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

27.

Профилактика и контрол на вътреболничните инфекции

Специалности с преобладаваща терапевтична, хирургична или клинико-диагностична насоченост

28.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

29.

(зал. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 

Приложение № 1б към чл. 2, ал. 2


(Ново - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., отм. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.)
Приложение № 2 към § 11
(Изм. - ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишно Приложение № 2 към § 10, доп. - ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.)


Специалност, чието

Специалност от номен-

 

наименование е про-

клатурата по чл. 1, ал. 1,

 

менено в номенкла-

по която лицата се полз-

 

турата по чл. 1, ал. 1

ват с права на специалист

 

1

2
I.

Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина"

Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание
docs -> Закон за лицата и семейството законът влиза в сила от 10. 09. 1949 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница