Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазванетостраница6/6
Дата22.07.2016
Размер0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6
1.

Акушерство и гине-

Акушерство и гинеко-

 

кология и репродук-

логия

 

тивна медицина

 

2.

Анатомия

Анатомия, хистология и

 

 

цитология

3.

Хистология

Анатомия, хистология и

 

 

цитология

4.

Анестезиология и

Анестезиология и

 

реанимация

интензивно лечение

5.

Гастроентерология

Гастроентерология

 

и диететика

 

6.

Детска ревмокар-

Детска кардиология и

 

диология

Детска ревматология

7.

Детска клинична

Детска клинична хема-

 

хематология

тология и онкология

8.

Детска нефрология

Детска нефрология и

 

 

хемодиализа

9.

Епидемиология

Епидемиология на

 

 

инфекциозните болести

10.

Епидемиология на

Епидемиология на

 

заразните и паразит-

инфекциозните болести

 

ните болести

 

11.

Кардиоревматология

Кардиология и

 

 

Ревматология

12.

Имунология

Клинична имунология

 

 

(за лекари)

13.

 

 

14.

Клинична фармако-

Клинична фармакология

 

логия

и терапия

15.

(отм. - ДВ, бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г.)

 

16.

Медицинска радио-

Лъчелечение

 

логия

 

17.

Медицина на бед-

Медицина на бедствените

 

ствените ситуации

ситуации (медицина на

 

 

катастрофите)

18.

Медицина на катаст-

Медицина на бедствени-

 

рофите

те ситуации (медицина

 

 

на катастрофите)

19.

Медицинска защита

Медицина на бедствени-

 

 

те ситуации (медицина

 

 

на катастрофите)

20.

Организация на

Медицина на бедствени-

 

медико-санитарната

те ситуации (медицина

 

защита

на катастрофите)

21.

Биология

Медицинска биология

22.

Онкология

Медицинска онкология

23.

Медицинска радио-

Нуклеарна медицина

 

логия

 

24.

Рентгенология

Образна диагностика

25.

Обща и клинична

Обща и клинична

 

патоанатомия

патология

26.

Патологична анато-

Обща и клинична

 

мия с цитология

патология

27.

Патологоанатомия

Обща и клинична

 

 

патология

28.

Пластична хирургия

Пластично-възстанови-

 

 

телна и естетична хирургия

29.

Фтизиатрия

Пневмология и

 

 

фтизиатрия

30.

Медицинска инфор-

Социална медицина и

 

матика и здравен

здравен мениджмънт

 

мениджмънт

 

31.

Организация и так-

Социална медицина и

 

тика на медицин-

здравен мениджмънт

 

ската служба

 

32.

Организация на

Социална медицина и

 

здравеопазването

здравен мениджмънт

33.

Социална медицина

Социална медицина и

 

 

здравен мениджмънт

34.

Социална хигиена и

Социална медицина и

 

организация на здра-

здравен мениджмънт

 

веопазването

 

35.

Хигиена на труда

Трудова медицина

36.

Физикална терапия

Физикална и рехабили-

 

и рехабилитация

тационна медицина

37.

Физиотерапия, реха-

Физикална и рехабили-

 

билитация и курорто-

тационна медицина

 

логия

 

38.

Физиотерапия, курор-

Физикална и рехабили-

 

тология и рехабили-

тационна медицина

 

тация

 

39.

Хигиена на хране-

Хранене и диететика

 

нето

 

40.

Хранителна хигиена

Хранене и диететика

41.

Трудова хигиена

Трудова медицина

42.

Детски болести

Педиатрия

43.

Пластично-възстановителна

Пластично-възстановителна и

 

хирургия

естетична хирургия

 

 

 
II.

Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина"
1.

Стоматологична

Дентална образна

 

образна диагностика

диагностика

2.

Терапевтична стома-

Детска дентална

 

тология с детско

медицина

 

зъболечение

 

3.

Детска стоматология

Детска дентална

 

 

медицина

4.

Специалист-

Обща дентална

 

стоматолог

медицина

5.

Обща стоматология

Обща дентална

 

 

медицина

6.

Терапевтична стома-

Оперативно зъболечение

 

тология и Оператив-

и ендодонтия

 

но зъболечение с

 

 

ендодонтия

 

7.

Хирургична стома-

Орална хирургия

 

тология

 

8.

Ортопедична стомато-

Ортодонтия и

 

логия с ортодонтия

Протетична дентал-

 

 

на медицина

9.

Терапевтична стома-

Пародонтология и

 

тология и Пародон-

заболявания на оралната

 

тология и заболява-

лигавица

 

ния на устната

 

 

лигавица

 

10.

Терапевтична стома-

Пародонтология и забо-

 

тология с детско

лявания на оралната

 

зъболечение

лигавица или ендодон-

 

 

тия и оперативно

 

 

зъболечение

11.

Терапевтична стомато-

Оперативно зъболе-

 

логия

чение и ендодонтия

 

 

и Пародонтология

 

 

и заболявания на

 

 

оралната лигавица

12.

Ортопедична стома-

Протетична дентална

 

тология с ортопедия

медицина

13.

Протетична стома-

Протетична дентална

 

тология

медицина

14.

Медицинска инфор-

Социална медицина и

 

матика и здравен

обществено дентално

 

мениджмънт

здраве

15.

Социална медицина

Социална медицина и

 

и организация на

обществено дентално

 

стоматологичното

здраве

 

здраве

 

16.

 

 
III.

Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "фармация"
1.

Анализ на лекарст-

Анализ на лекарствените

 

вените средства

продукти

2.

Организация и ико-

Организация и иконо-

 

номика на аптечното

мика на дистрибутор-

 

дело

ската и аптечната

 

 

практика

3.

Организация на

Организация и иконо-

 

аптечното дело

мика на дистрибутор-

 

 

ската и аптечната

 

 

практика

4.

Фармацевтично

Организация и иконо-

 

законодателство и

мика на дистрибутор-

 

мениджмънт

ската и аптечната

 

 

практика

5.

Технология на лекар-

Технология на лекар-

 

ствените форми и

ствата с биофармация

 

средства

 

6.

Лечебни

Лечебни растения и

 

растения и

фитофармацевтични продукти

 

билково дело

 

7.

Токсикология

Токсикология и токсикологичен

 

 

анализ
IV.

Специалности за лица с висше немедицинско образование с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър"
1.

Анализ на лекарст-

Анализ на лекарствените

 

вените средства

продукти (за химици)

 

(за химици)

 

2.

Имунология

Лабораторна имунология

 

 

(за биолози, биохимици,

 

 

молекулярни биолози,

 

 

биотехнолози)

3.

Медицинска и радио-

Медицинска радиологич-

 

логична физика

на физика (за физици и

 

(за физици)

инженери)

4.

Медицинска и сани-

Медицинска санитарна

 

тарна физика (за ин-

физика (за инженери и

 

женери и физици)

физици)

5.

Медицинска

Клинична психология

 

психология и

(за психолози)

 

педагогическа

 

 

рехабилитация

 

 

(за психолози)

 
V.

Военномедицински специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина", "дентална медицина" или "фармация"
1.

Организация и так-

Военномедицинско

 

тика на медицин-

планиране

 

ската служба

 

2.

Военна епидемио-

Превантивна военна

 

логия

медицина

3.

Военна хигиена

Превантивна военна

 

 

медицина
VІ.

Специалности за лица с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "професионален бакалавър" от професионално направление "Здравни грижи"

 

 
1

Психиатрична сестра

Психиатрични грижи

2

Семейна медицинска сестра (акушерка)

Първични здравни грижи

 

 

 

Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание
docs -> Закон за лицата и семейството законът влиза в сила от 10. 09. 1949 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница