Наредба №36 от 23. 03. 2006 г за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произходстраница1/19
Дата27.01.2017
Размер0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Наредба № 36 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход

Наредба № 36 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход


Издадена от министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г., в сила от 1.09.2006 г., изм. и доп., бр. 79 от 29.09.2006 г., бр. 90 от 7.11.2006 г., изм., бр. 23 от 29.02.2008 г.


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. (1) С тази наредба се определят:

1. специфичните хигиенни изисквания към обектите за производство на храни от животински произход;

2. изискванията към лицата, които се занимават с добив, производство, преработка, съхранение, транспорт и пускане на пазара на храни от животински произход.

(2) Разпоредбите на наредбата се прилагат за непреработени и преработени храни от животински произход.

Чл. 2. (1) Разпоредбите на наредбата не се прилагат за:

1. храни, съдържащи едновременно продукти от растителен произход и преработени продукти от животински произход;

2. производство на суровини за лични нужди;

3. домашно приготвяне, обработка или съхранение на храни за лична консумация;

4. директна доставка от производителя на малки количества суровини до крайния консуматор или до местни обекти за търговия на дребно, от които се извършва директна доставка до крайния консуматор;

5. (изм. – ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила до 31.12.2009 г.) директна доставка от производителя на малки количества месо от птици и зайцевидни животни, заклани във фермата, до крайния консуматор или до местни обекти за търговия на дребно, от които се извършва директна доставка до крайния консуматор на такова месо;

6. ловци, които доставят малки количества дивеч или месо от дивеч директно до крайния консуматор или до местни обекти за търговия на дребно, от които се извършва директна доставка до крайния консуматор;

7. търговия на дребно.(2) Преработените продукти от животински произход, използвани за приготвяне на храни по ал. 1, т. 1, се добиват и обработват съгласно изискванията на тази наредба.

Чл. 3. Разпоредбите на наредбата се прилагат към обектите за търговия на дребно, които извършват дейности, свързани с доставка на храни от животински произход до друг обект, с изключение на:

1. съхранение и транспорт на храни от животински произход с цел доставка до друг обект при спазване на температурните изисквания, посочени в наредбата;

2. директни доставки на храни от животински произход до обекти за търговия на дребно само със същия вид храни, разположени на територията на същата община.

Чл. 4. Разпоредбите на наредбата се прилагат с изискванията:

1. на наредбата по чл. 17, ал. 2 ЗХ;

2. за здравеопазване на животните и опазване здравето на хората, включително за профилактика, контрол и унищожаване на трансмисивните спонгиформни енцефалопатии;

3. за хуманно отношение към животните;4. за идентификация на животните и проследимост на продуктите от животински произход.

Чл. 5. Лицата, които се занимават с добив, производство, преработка, съхранение, транспорт и пускане на пазара на храни от животински произход, осигуряват безопасността на крайния продукт, като спазват изискванията на тази наредба на всеки етап на производствения процес.

Чл. 5а. (Нов – ДВ, бр. 79 от 2006 г.) (1) За отстраняване на замърсяването от повърхността на продуктите от животински произход предприятията използват само питейна вода или чиста вода, в случаите когато това се разрешава съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.) или на тази наредба.

(2) Предприятията могат да използват и други вещества, одобрени от органите на ДВСК и при условията, наложени от тях. Изискванията по чл. 5 се прилагат съответно.


Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ДОБИВ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДРаздел I

Идентификационна маркировкаЧл. 6. (1) Идентификационна маркировка се поставя само върху продукти, произведени съгласно изискванията на тази наредба в обекти, регистрирани по реда на чл. 228 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

(2) Здравна маркировка на прясно месо, поставена съгласно изискванията на Наредба № 35 от 2006 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху суровини и храни от животински произход (ДВ, бр. 35 от 2006 г.) не може да се отстранява, освен ако месото не се разфасова, преработва или обработва по друг начин.

(3) Идентификационната маркировка се поставя върху продукта, преди да напусне предприятието.

(4) Нова идентификационна маркировка не се поставя върху продукта, освен в случаите, когато опаковката му и/или материалът за пакетиране е отстранен или продуктът допълнително е преработен в друго предприятие.

(5) Когато продуктът е преработен допълнително в друго предприятие, новата идентификационна маркировка съдържа ветеринарния регистрационен номер на предприятието, където е извършено преработването.

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Идентификационна маркировка не се поставя върху яйца, които са маркирани съгласно Наредба № 1 за изискванията за предлагане на пазара на кокоши яйца за консумация (ДВ, бр. 13 от 2006 г.).

Чл. 8. Идентификационната маркировка е четлива и неизтриваема и се поставя по начин, който улеснява контрола от органите на държавния ветеринарно-санитарен контрол (ДВСК).

Чл. 9. (Доп. – ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Идентификационната маркировка съдържа означението „България“ или инициалите „BG“ и ветеринарния регистрационен номер на предприятието. Когато предприятието произвежда храни, за които се прилага наредбата, и такива, за които не се прилага, може да се поставя една и съща идентификационна маркировка за двата вида храни.

Чл. 9а. (Нов – ДВ, бр. 79 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) Когато идентификационната маркировка се поставя в предприятие на територията на държавите – членки на Европейския съюз (ЕС), здравната маркировка е овална и включва означението „CE, EC, EF, EG, EK, EY, ES, EU, EK, EB или WE“.

Чл. 10. (1) Идентификационната маркировка се поставя директно върху продукта, опаковката или материала за пакетиране. Тя може да се отпечата и върху етикет, прикрепен върху продукта, опаковката или материала за пакетиране, както и да представлява плочка от устойчив материал.

(2) Когато разфасовано месо или субпродукти са пакетирани, идентификационната маркировка се поставя върху етикет, който е прикрепен или отпечатан върху материала за пакетиране, така че маркировката да се разкъса при отварянето. Запазване на целостта на маркировката се допуска само когато материалът за пакетиране се унищожи след отварянето му.

(3) Когато опаковката осигурява същата защита на продукта както материала за пакетиране, етикетът може да се прикрепи към опаковката.

Чл. 11. Когато продукти от животински произход, поставени в транспортни контейнери или големи опаковки, са предназначени за допълнителна обработка, преработка, опаковане или пакетиране в друго предприятие, идентификационната маркировка може да се постави върху външната повърхност на контейнера или материала за пакетиране.

Чл. 12. Идентификационна маркировка не е необходима при транспортиране на продукти от животински произход в течен вид, във вид на гранули или прах, пренасяни в насипно състояние, както и на рибни продукти, транспортирани в насипно състояние, при условие че придружаващите ги документи съдържат информацията по чл. 9.

Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2006 г.) Когато продукти от животински произход, предназначени за директна доставка до крайния потребител, са поставени в материал за пакетиране, маркировката може да се постави само върху външната повърхност на материала за пакетиране.

Чл. 14. Когато маркировката се поставя директно върху продукти от животински произход, се използват оцветителите, посочени в чл. 14, ал. 4 от Наредба № 8 за изискванията към използване на добавки в храните (ДВ, бр. 44 от 2002 г.).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница