Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница13/107
Дата22.07.2016
Размер9.86 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   107


361. 5,5'-Ди-изопропил-2,2'-диметилбифенил-4,4'-диилдихипойодит

362. 3'-Етил-5',6',7',8'-тетрахидро-5',5',8',8'-тетраметил-2'-ацетонафтон (7-ацетил-6-етил-1,1,4,4- тетраметил-1,2,3,4 тетрахидронафтален АЕТТ)

363. о-Фениленедиамин и неговите соли

364. 4-Метил-m-фениленедиамин и неговите соли

365. Аристолохинова киселина и нейните соли; Aristolochia spp. и техните препарати

366. Хлороформ

367. 2,3,7,8-Тетра хлордибензо-р-диоксин

368. 2,6-Диметил-1,3-диоксан-4-ил ацетат (диметоксан)

369. Пиритион натрий (INNM)

370. N-(Трихлорметилтио)-4-циклохексен-1,2-дикарбоксимид (каптан)

371. 2,2'-Дихидрокси-3,3',5,5',6,6'-хексахлордифенилметан (хексахлорофен)

372. 6-(Пиперидинил)-2,4-пиримидиндиамин 3-оксид (миноксидил) и неговите соли

373. 3,4',5-Трибромсалициланилид

374. Phytolacca spp. и техните препарати

375. Третиноин* (ретинова киселина и нейните соли)

376. 1-Метокси-2,4-диаминобензол (2,4-диаминоанизол-CI 76050) и техните соли

377. 1-Метокси-2,5-диаминобензол (2,5-диаминоанизол) и техните соли

378. Багрило CI 12140

379. Багрило CI 26105

380. Багрило CI 42555

Багрило CI 42555-1

Багрило CI 42555-2

381. Амил 4-диметиламинобензоат, смесени (разнородни) изомери (Падимат А (INN))

382.

383. 2-Амино-4-нитрофенол

384. 2-Амино-5-нитрофенол

385. 11--Хидроксипрен-4-ен-3,20-дион и неговите естери

386. Багрило CI 42640

387. Багрило CI 13065

388. Багрило CI 42535

389. Багрило CI 61554

390. Антиандрогени със стероидна структура

391. Цирконий и неговите съединения, с изключение на веществата, посочени под № 50 на приложение № 7, и циркониеви лакове, пигменти или соли на багрила, посочени с означение (2) на приложение № 3

392.

393. Ацетонитрил

394. Тетрахидрозолин и неговите соли

395. Хидрокси-8-хинолин и неговия сулфат, с изключение на случаите на употреба, предвидени в № 51 на приложение № 7

396. Дитио-2,2'-биспиридин-диоксид 1,1' (с добавка на трихидратен магнезиев сулфат) - (пиритион дисулфид + магнезиев сулфат)

397. Багрило CI 12075 и неговите цветни лакове, пигменти и соли

398. Багрило CI 45170 и 45170:1

399. Лидокаин

400. 1,2-Епоксибутан

401. Багрило CI 15585

402. Стронциев лактат

403. Стронциев нитрат

404. Стронциев поликарбоксилат

405. Прамокаин

406. 4-Етокси-m-фенилендиамин и неговите соли

407. 2,4-Диаминофенилетанол и неговите соли

408. Катехол

409. Пирогалол

410. Нитрозамини

411. Вторични алкил- и алканоламини и техните соли

412. 4-Амино-2-нитрофенол

413. 2-Метил-m-фенилендиамин

414. 4-терт-Бутил-3-метокси-2,6-динитротолуен (Musk Ambrette)

415.

416. Човешки клетки, тъкани или продукти

417. 3,3-Бис(4-хидроксифенил)фталид(Фенолфталейн*)

418. 3-Имидазол-4-ил акрилова киселина и нейния етилов естер (уроканова киселина)

419. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Материал от категория 1 и материал от категория 2 съгласно чл. 4 и 5 на Регламент (ЕО) 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека и съставките, произхождащи от тях

420. Необработен и пречистен каменовъглен катран

421. 1,1,3,3,5-Пентаметил-4, 6-динитроиндан (москен)

422. 5-терт-Бутил-1,2,3-триметил-4,6-динитробензен (тибетски мускус)

423. Масло от бял оман (Inula helenium) (CAS № 97676-35-2), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

424. Бензилцианид (CAS № 140-29-4), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

425. Цикламен алкохол (CAS № 4756-19-8), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

426. Диетилмалеат (CAS № 141-05-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

427. Дихидрокумарин (CAS № 119-84-6), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

428. 2,4-Дихидрокси-3-метилбензалдехид (CAS № 6248-20-0), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

429. 3,7-Диметил-2-октен-1-ол (6,7-дихидрогераниол) (CAS № 40607-48-5), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

430. 4,6-Диметил-8-терт-бутилкумарин (CAS № 17874-34-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

431. Диметил цитраконат (CAS № 617-54-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

432. 7,11-Диметил-4,6,10-додекатриен-3-он (CAS № 26651-96-7), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

433. 6,10-Диметил-3,5,9-ундекатриен-2-он (CAS № 141-10-6), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

434. Дифениламин (CAS № 122-39-4), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

435. Етилакрилат (CAS № 140-88-5), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

436. Абсолю от смокинови листа (Ficus carica) (CAS № 68916-52-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

437. транс-2-Хептенал (CAS № 18829-55-5), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

438. транс-2-Хексеналдиетил ацетал (CAS № 67746-30-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

439. транс-2-Хексеналдиметил ацетал (CAS № 18318-83-7), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

440. Хидроабиетилалкохол (CAS № 13393-93-6), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

441. 6-Изопропил-2-декахидронафталенол (CAS № 34131-99-2), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

442. 7-Метоксикумарин (CAS № 531-59-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

443. 4-(4-Метоксифенил)-3-бутен-2-он) (CAS № 943-88-4), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

444. 1-(4-Метоксифенил)-1-пентен-3-он (CAS № 104-27-8), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

445. Метил транс-2-бутеноат (CAS № 623-43-8), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

446. 7-Метилкумарин (CAS № 2445-83-2), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

447. 5-Метил-2,3-хександион (CAS № 13706-86-0), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

448. 2-Пентилиденциклохексанон (CAS № 25677-40-1), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

449. 3,6,10-Триметил-3,5,9-ундекатриен-2-он (CAS № 1117-41-5), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

450. Етерични масла от върбика (Lippia citriodora Kunth.) и производните им, различни от абсолю (CAS № 8024 - 12 - 2), когато се използват като съставка на парфюмна композиция

451. Метилевгенол (CAS № 95-15-2), освен естественото съдържание в използващите се натурални етерични съставки, при условие че концентрацията не надвишава:

(а) 0,01% в чисти парфюмни композиции

(в) 0,004% в тоалетни води

(в) 0,002% в парфюмиращи кремове

(г) 0,001% в продукти, които се отмиват

(д) 0,0002% в други продукти, които не се отмиват, и в продукти за хигиена на устната кухина

452. 6-(2-Хлороетил)-6-(2-метоксиетокси)-2,5,7,10-тетраокса-6-силаундекан (CAS № 37894-46-5)

453. Кобалтов дихлорид (CAS № 7646-79-9)

454. Кобалтов сулфат (CAS № 10124-43-3)

455. Никелов моноoксид (CAS № 1313-99-1)

456. Диникелов триоксид (CAS № 1314-06-3)

457. Никелов диоксид (CAS № 12035-36-8)

458. Триникелов дисулфид (CAS № 12035-72-2)

459. Тeтракарбонилникел (CAS № 13463-39-3)

460. Никелов сулфид (CAS № 16812-54-7)

461. Калиев бромат (CAS № 7758-01-2)

462. Въглероден монооксид (CAS № 630-08-0)

463. Бута-1,3-диен (CAS № 106-99-0)

464. Изобутан (CAS № 75-28-5), ако съдържа 0,1% масови части в % бутадиен

465. Бутан (CAS № 106-97-8), ако съдържа 0,1% масови части в % бутадиен

466. Газове (нефт), С3-4 (CAS № 68131-75-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

467. Остатъчен газ (нефт), каталитично крекиран дестилат и каталитично крекирана нафта след фракциониращ абсорбер (CAS № 68307-98-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

468. Остатъчен газ (нефт), каталитично полимеризирана нафта след фракционен стабилизатор (CAS № 68307-99-3), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

469. Остатъчен газ (нефт), нафта от каталитичен риформинг след фракционен стабилизатор, несъдържащ сероводород (CAS № 68308-00-9), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

470. Остатъчен газ (нефт), крекиран дестилат от стрипинг колона след хидрогениране (CAS № 68308-01-0), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

471. Остатъчен газ (нефт), абсорбер за газьол от каталитичен крекинг (CAS № 68308-03-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

472. Остатъчен газ (нефт), инсталация за възвръщане на газ (CAS № 68308-04-3), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

473. Остатъчен газ (нефт), деетанизатор от инсталация за възвръщане на газ (CAS № 68308-05-4), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

474. Остатъчен газ (нефт), фракционатор за хидродесулфуриран дестилат и хидродесулфурирана нафта, несъдържащ киселини (CAS № 68308-06-5), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

475. Остатъчен газ (нефт), стрипинг колона за хидродесулфуриран вакуумен газьол, несъдържащ сероводород (CAS № 68308-07-6), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

476. Остатъчен газ (нефт), фракционен стабилизатор за изомеризирана нафта (CAS № 68308-08-7), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

477. Остатъчен газ (нефт), стабилизатор на лека нафта от пряка дестилация, несъдържащ сероводород (CAS № 68308-09-8), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

478. Остатъчен газ (нефт), хидродесулфуриран дестилат от пряка дестилация, несъдържащ сероводород (CAS № 68308-10-1), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

479. Остатъчен газ (нефт), деетанизатор за подготовка преди подаване за алкилиране с пропан-пропилен (CAS № 68308-11-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

480. Остатъчен газ (нефт), вакуумен газьол, хидродесулфуриран, несъдържащ сероводород (CAS № 68308-12-3), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

481. Газове (нефт), каталитично крекирани горни фракции (CAS № 68409-99-4), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

482. Алкани, C1-2 (CAS № 68475-57-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

483. Алкани, C2-3 (CAS № 68475-58-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

484. Алкани, C3-4 (CAS № 68475-59-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

485. Алкани, C4-5 (CAS № 68475-60-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

486. Горивни газове (CAS № 68476-26-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

487. Горивни газове, дестилати от суров нефт (CAS № 68476-29-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

488. Въглеводороди, C3-4 (CAS № 68476-40-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

489. Въглеводороди, C4-5 (CAS № 68476-42-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

490. Въглеводороди, C2-4, богати на C3 (CAS № 68476-49-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

491. Газове (нефт), втечнени (CAS № 68476-85-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

492. Газове (нефт), втечнени, дезодорирани чрез сероочистване (CAS № 68476-86-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

493. Газове (нефт), C3-4, богати на изобутан (CAS № 68477-33-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

494. Дестилати (нефт), C3-6, богати на пиперилен (CAS № 68477-35-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

495. Газове (нефт), захранване на аминната система (CAS № 68477-65-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

496. Газове (нефт), хидродесулфуриран отпадъчен газ от инсталация за бензен (CAS № 68477-66-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

497. Газове (нефт), рецикъл от инсталация за бензен, обогатени на водород (CAS № 68477-67-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

498. Газове (нефт), смесено масло, отпадъчни, обогатени на водород и азот (CAS № 68477-68-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

499. Газове (нефт), горна фракция от разделител на бутан (CAS № 68477-69-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

500. Газове (нефт), C2-3 (CAS № 68477-70-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

501. Газове (нефт), каталитично крекиран газьол от дъното на депропанизатора, богати на C4, несъдържащи киселини (CAS № 68477-71-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

502. Газове (нефт), каталитично крекирана нафта от дъното на дебутанизатора, богати на C3-5 (CAS № 68477-72-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

503. Газове (нефт), каталитично крекирана нафта от върха на депропанизатора, богати на C3, несъдържащи киселини (CAS № 68477-73-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

504. Газове (нефт), инсталация каталитичен крекинг (CAS № 68477-74-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

505. Газове (нефт), инсталация каталитичен крекинг, обогатени на C1-5 (CAS № 68477-75-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

506. Газове (нефт), каталитично полимеризирана горна фракция от стабилизатор за нафта, богати на C2-4 (CAS № 68477-76-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

507. Газове (нефт), горна фракция от стрипинг колона за нафта след каталитичен риформинг (CAS № 68477-77-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

508. Газове (нефт), инсталация каталитичен риформинг, обогатени на C1-4 (CAS № 68477-79-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

509. Газове (нефт), рецикъл от инсталация каталитичен риформинг на C6-8 (CAS № 68477-80-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

510. Газове (нефт), инсталация каталитичен риформинг на C6-8 (CAS № 68477-81-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

511. Газове (нефт), рецикъл от каталитичен риформинг на C6-8, обогатени на водород (CAS № 68477-82-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

512. Газове (нефт), захранване на алкилирането с олефини-парафини C3-5 (CAS № 68477-83-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

513. Газове (нефт), обратен поток на C2 (CAS № 68477-84-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

514. Газове (нефт), обогатени на C4 (CAS № 68477-85-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

515. Газове (нефт), от върха на деетанизатора (CAS № 68477-86-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

516. Газове (нефт), от върха на деизобутанизаторна колона (CAS № 68477-87-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

517. Газове (нефт), от депропанизатор, сухи, обогатени на пропен (CAS № 68477-90-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

518. Газове (нефт), от върха на депропанизатора (CAS № 68477-91-8), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

519. Газове (нефт), сухи, серосъдържащи, отпадъчни от инсталация за концентриране на газа (CAS № 68477-92-9), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

520. Газове (нефт), от дестилацията на концентрирани газове от реабсорбер (CAS № 68477-93-0), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

521. Газове (нефт), газове от върха на депропанизатора в инсталация за извличане на газа, (CAS № 68477-94-1), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

522. Газове (нефт), захранване на инсталация Girbatol (CAS № 68477-95-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

523. Газове (нефт), отпадъчни от водороден абсорбер (CAS № 68477-96-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

524. Газове (нефт), богати на водород (CAS № 68477-97-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

525. Газове (нефт), смесено масло от рецикъл след хидроочистка, богати на водород и азот (CAS № 68477-98-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

526. Газове (нефт), след фракционатор на изомеризирана нафта, богати на С4, несъдържащи сероводород (CAS № 68477-99-6, ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

527. Газове (нефт), рециклирани, богати на водород (CAS № 68478-00-2), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

528. Газове (нефт), захранване на инсталация за риформинг, богати на водород (CAS № 68478-01-3), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

529. Газове (нефт), риформинг хидроочистка (CAS № 68478-02-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

530. Газове (нефт), риформинг хидроочистка, богати на водород и метан (CAS № 68478-03-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

531. Газове (нефт), захранване на риформинг хидроочистка, богати на водород (CAS № 68478-04-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

532. Газове (нефт), от дестилация след термичен крекинг (CAS № 68478-05-7), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

533. Остатъчен газ (нефт), каталитично крекирано осветлено масло и термично крекиран вакуумен остатък от барабан за рецикъл от фракциониране (CAS № 68478-21-7), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

534. Остатъчен газ (нефт), стабилизиращ абсорбер за каталитично крекирана нафта (CAS № 68478-22-8), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

535. Остатъчен газ (нефт), комбиниран фракционатор след каталитичен крекинг, каталитичен риформинг и хидродесулфуратор (CAS № 68478-24-0), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

536. Остатъчен газ (нефт), абсорбер за рефракциониране след каталитичен крекинг (CAS № 68478-25-1), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

537. Остатъчен газ (нефт), от фракциониращ стабилизатор на нафта след каталитичен риформинг (CAS № 68478-26-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

538. Остатъчен газ (нефт), сепаратор на нафта след каталитичен риформинг (CAS № 68478-27-3), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

539. Остатъчен газ (нефт) стабилизатор на нафта след каталитичен риформинг (CAS № 68478-28-4), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

540. Остатъчен газ (нефт), сепаратор след хидроочистка на крекирания дестилат (CAS № 68478-29-5), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

541. Остатъчен газ (нефт), сепаратор за хидродесулфурирана нафта от пряка дестилация (CAS № 68478-30-8), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

542. Остатъчен газ (нефт), смесен поток от инсталация за наситен газ, обогатен на C4 (CAS № 68478-32-0), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

543. Остатъчен газ (нефт), инсталация за регенерация на наситен газ, обогатен на C1-2 (CAS № 68478-33-1), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

544. Остатъчен газ (нефт), вакуумни остатъци от термичен крекинг (CAS № 68478-34-2), ако съдържа > 0,1% масови части в % бутадиен

545. Въглеводороди, обогатени на C3-4, нефтен дестилат (CAS № 68512-91-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

546. Газове (нефт), от върха на стабилизатор за нафта от пряка дестилация след каталитичен риформинг (CAS № 68513-14-4), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

547. Газове (нефт), отпадъчни газове от дехексанизтор на пълнообхватна нафта от пряка дестилация (CAS № 68513-15-5), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен

548. Газове (нефт), отпадъчни газове от депропанизатор след хидрокрекинг, обогатени на въглеводороди (CAS № 68513-16-6), ако съдържат > 0,1% масови части в % бутадиен
Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова
2011 -> Десети общински преглед на художествената самодейност – пордим`2011


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   107


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница