Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница17/107
Дата22.07.2016
Размер9.86 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   107


1111. 2,4,6-Трихлорофенол (CAS № 88-06-2)

1112. Диетилкарбамоилхлорид (CAS № 88-10-8)

1113. 1-Винил-2-пиролидон (CAS № 88-12-0)

1114. Миклобутанил; (2-(4-хлорофенил)-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил) хексаннитрил (CAS № 88671-89-0)

1115. Фенкалаен ацетат (CAS № 900-95-8) (трифенилкалаен ацетат)

1116. Бифенил-2-иламин (CAS № 90-41-5)

1117. Транс-4-циклохексил-L-пролин монохидрохлорид (CAS № 90657-55-9)

1118. 2-Мeтил-m-фенилендиизоцианат (CAS № 91-08-7)

1119. 4-Мeтил-m-фенилендиизоцианат (CAS № 584-84-9)

1120. m-Тoлилидендиизоцианат (CAS № 26471-62-5)

1121. Горива, за реактивни двигатели, течна екстракция на въглища, хидрокрекирани, хидрогенирани (CAS № 94114-58-6)

1122. Горива, дизелови леки, течна екстракция на въглища, хидрокрекирани, хидрогенирани (CAS № 94114-59-7)

1123. Катран (CAS № 61789-60-4), ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[a]пирен

1124. 2-Бутаноноксим (CAS № 96-29-7)

1125. Въглеводороди, C16-20, очистени от восъци с разтворител, хидрокрекирани, парафин-съдържащи, дестилационен остатък (CAS № 97675-88-2)

1126. ,-Дихлоротолуен (CAS № 98-87-3)

1127. Минерална вата, с изключение на специфицираната на друго място в това приложение; (изкуствени стъклени (силикатни) влакна с произволна ориентация и със съдържание на алкален и алкалоземен оксид (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO), по-голямо от 18% масови части в %) (EC № 406-230-1)

1128. Реакционен продукт на: ацетофенон, формалдехид, циклохексиламин, мeтанол и оцетна киселина

1129. Соли на 4,4'-карбонимидоилбис[N,N-диметиланилин]

1130. 1,2,3,4,5,6-Хексахлороциклохексани с изключение на тези, специфицирани на друго място в това приложение

1131. Тринатриев бис(7-ацетамидо-2-(4-нитро-2-oксидофенилазо)-3-сулфонато-1-нафтолато) хромат(1-)

1132. Смес от:

4-Алил-2,6-бис(2,3-епоксипропил)фенол,

4-Алил-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-eпоксипропил)-фенокси)2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)-фенокси-2-хидроксипропил-2-(2,3-епоксипропил)фенол,

4-Алил-6-(3-(4-алил-2,6-бис-(2,3-епоксипропил)фенокси)-2-хидроксипропил)-2-(2,3-епоксипропил)фенокси)фенол и

4-Алил-6-(3-(6-(3-(4-алил-2,6-бис(2,3-епоксипропил)-фенокси)-2-хидроксипропил)-4-алил-2-(2,3-епоксипропил)фенокси)2-хидроксипропил)-2-(2,3-епоксипропил)фенол

1133. Масло от корени на Costus (Saussurea lappa Clarke) (CAS № 8023-88-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

1134. 7-Етокси-4-метилкумарин (CAS № 87-05-8), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

1135. Хексахидрокумарин (CAS № 700-82-3), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

1136. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 04.04.2009 г.) Ексудат от Myroxylon pereirae (наименование по INCI) (Royle) Klotzch (Перуански балсам, суров); CAS № 8007-00-9, когато се използва като съставка на парфюмна композиция.

1137. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Изобутил нитрит (CAS № 542-56-3)

1138. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Изопрен (стабилизиран); (2-метил-1,3-бутадиен) (CAS № 78-79-5)

1139. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1-бромопропан; n-пропил бромид (CAS № 106-94-5)

1140. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Хлоропрен (стабилизиран) (2-хлоробута-1,3-диен) (CAS № 126-99-8)

1141. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,2,3-трихлоропропан (CAS № 96-18-4)

1142. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Етилен гликол диметил етер (EGDME) (CAS № 110-71-4)

1143. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Динокап (ISO) (CAS № 39300-45-3)

1144. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Диаминотолуен, технически продукт - смес от [4-метил-m-фенилен диамин](*1) и [2-метил-m-фенилен диамин](*2); метил-фенилендиамин (CAS № 25376-45-8)

1145. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) р-хлоробензотрихлорид (CAS № 5216-25-1)

1146. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Октабромодифенил етер (CAS № 32536-52-0)

1147. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,2-бис(2-метоксиетокси)етан триетилен гликол диметил етер (TEGDME) (CAS № 112-49-2)

1148. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Тетрахидротиопиран-3-карбоксалдехид (CAS № 61571-06-0)

1149. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 4,4'-бис(диметиламино)бензофенон (кетон на Michler) (CAS № 90-94-8)

1150. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Оксиранметанол, 4-метилбензен-сулфонат, (S)- (CAS № 70987-78-9)

1151. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,2-бензендикарбоксилна киселина, дипентилестер, разклонен и линеен [1]; n-пентил-изопентилфталат [2]; ди-n-пентил фталат [3]; диизопентилфталат [4] (CAS № 84777-06-0)[1]; (CAS № 131-18-0)[3]; (CAS № 605-50-5)[4]

1152. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Бензил бутил фталат (BBP) (CAS № 85-68-7)

1153. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,2-бензендикарбоксилна киселина ди-С 7-11, разклонени и линейни алкилестери (CAS № 68515-42-4)

1154. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Смес от: динатриев 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етоксикарбонил-5-хидрокси-1-(4-сулфонатофенил) пиразол-4-ил)пента-2,4-диенилиден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил)бензенсулфонат и тринатриев 4-(3-етоксикарбонил-4-(5-(3-етоксикарбонил-5-оксидо-1-(4-сулфонатофенил)пиразол-4-ил)пента-2,4-диенилиден)-4,5-дихидро-5-оксопиразол-1-ил) бензенсулфонат (ЕС № 402-660-9)

1155. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) (Метиленбис(4,1-фениленазо(1-(3-(диметиламино)пропил)-1,2-дихидро-6-хидрокси-4-метил-2-оксопиридин-5,3-диил)))-1,1'-дипиридин дихлорид дихидрохлорид (ЕС № 401-500-5)

1156. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 2-[2-хидрокси-3-(2-хлорофенил)карбамоил-1-нафтилазо]-7-[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-2-[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-карбамоил-1-нафтилазо]-7-[2-хидрокси-3-(3-метилфенил)-карбамоил-1-нафтилазо]флуорен-9-он (ЕC № 420-580-2)

1157. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Азафенидин (CAS № 68049-83-2)

1158. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 2,4,5-триметиланилин [1]; 2,4,5-триметиланилин хидрохлорид [2] (CAS № 137-17-7)[1]; (CAS № 21436-97-5)[2]

1159. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 4,4'-тиодианилин и солите му (CAS № 139-65-1)

1160. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 4,4'-оксидианилин (р-аминофенил етер) и солите му (CAS № 101-80-4)

1161. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) N,N,N',N'-тетраметил-4,4'-метилендианилин (CAS № 101-61-1)

1162. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 6-метокси-m-толуидин (р-крезидин) (CAS № 120-71-8)

1163. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 3-етил-2-метил-2-(3-метилбутил)-1,3-оксазолидин (CAS № 143860-04-2)

1164. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Смес от: 1,3,5-трис(3-аминометилфенил)-1,3,5-(1Н, 3Н, 5Н)-триазин-2,4,6-трион и смес от олигомери на 3,5-бис(3-аминометилфенил)-1-поли[3,5-бис(3-аминометилфенил)-2,4,6-триоксо-1,3,5-(1Н, 3Н, 5Н)-триазин-1-ил]-1,3,5-(1Н, 3Н, 5Н)-триазин-2,4,6-трион (ЕC № 421-550-1)

1165. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 2-нитротолуен (CAS № 88-72-2)

1166. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Трибутил фосфат (CAS № 126-73-8)

1167. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Нафтален (CAS № 91-20-3)

1168. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Нонилфенол [1]; 4-нонилфенол, разклонен [2] (CAS № 25154-52-3)[1]; (CAS № 84852-15-3)[2]

1169. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,1,2-трихлороетан (CAS № 79-00-5)

1170. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Пентахлороетан (CAS № 76-01-7)

1171. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Винилиден хлорид (1,1-дихлороетилен) (CAS № 75-35-4)

1172. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Алил хлорид (3-хлоропропен) (CAS № 107-05-1)

1173. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,4-дихлоробензен (р-дихлоробензен) (CAS № 106-46-7)

1174. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Бис(2-хлороетил) етер (CAS № 111-44-4)

1175. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Фенол (CAS № 108-95-2)

1176. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Бисфенол А (4,4'-изопропилидендифенол) (CAS № 80-05-7)

1177. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Триоксиметилен (1,3,5-триоксан) (CAS № 110-88-3)

1178. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Пропаргит (ISO) (CAS № 2312-35-8)

1179. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1-хлоро-4-нитробензен (CAS № 100-00-5)

1180. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Молинат (ISO) (CAS № 2212-67-1)

1181. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Фенпропиморф (CAS № 67564-91-4)

1182. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.)

1183. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Метил изоцианат (СAS № 624-83-9)

1184. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) N,N-диметиланилин тетракис(пентафлуорофенил)борат (СAS № 118612-00-3)

1185. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) О,О'-(етенилметилсилилен) ди[(4-метилпентан-2-он) оксим] (ЕC № 421-870-1)

1186. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Смес 2:1 от: 4-(7-хидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинол-4-ил-трис(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтален-1-сулфонат) и 4-(7-хидрокси-2,4,4-триметил-2-хроманил)резорцинолбис(6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафтален-1-сулфонат) (CAS № 140698-96-0)

1187. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Смес от: продукт от реакция на 4,4'-метиленбис[2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксо-нафталенсулфонат (1:2) и продукт от реакция на 4,4'-метиленбис [2-(4-хидроксибензил)-3,6-диметилфенол] и 6-диазо-5,6-дихидро-5-оксонафталенсулфонат (1:3) (ЕC № 417-980-4)

1188. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Малахитово зелен хидрохлорид [1]; малахитово зелен оксалат [2] (CAS № 569-64-2)[1]; (CAS № 18015-76-4)[2]

1189. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1-(4-хлорофенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол (CAS № 107534-96-3)

1190. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 5-(3-бутирил-2,4,6-триметилфенил)-2-[1-(етоксиимино)пропил]-3-хидрокси-циклохекс-2-ен-1-он (CAS № 138164-12-2)

1191. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Транс-4-фенил-L-пролин (CAS № 96314-26-0)

1192. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Бромоксинил хептаноат (ISO) (CAS № 56634-95-8)

1193. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Смес от: 5-[(4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил) азо]-2,5-диетоксифенил)азо]-2-[(3-фосфонофенил)азо]бензоена киселина и 5-[(4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфо-2-нафтил)азо]-2,5-диетоксифенил)азо]-3-[(3-фосфонофенил)азо] бензоена киселина (CAS № 163879-69-4)

1194. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 2-{4-(2-амониопропиламино)-6-[4-хидрокси-3-(5-метил-2-метокси-4-сулфамоилфенилазо)-2-сулфонатонафт-7-иламино]-1,3,5-триазин-2-иламино}-2-аминопропил формат (ЕC № 424-260-3)

1195. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 5-нитро-о-толуидин [1]; 5-нитро-о-толуидин хидрохлорид [2] (CAS № 99-55-8)[1]; (CAS № 51085-52-0)[2]

1196. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1-(1-нафтилметил)хинолин (CAS № 65322-65-8)

1197. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) (R)-5-бромо-3-(1-метил-2-пиролидинил метил)-1Н-индол (CAS № 143322-57-0)

1198. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Пиметрозин (ISO) (CAS № 123312-89-0)

1199. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Оксадиаргил (ISO) (CAS № 39807-15-3)

1200. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Хлоротолурон; (3-(3-хлоро-р-толил)-1,1-диметилуреа) (CAS № 15545-48-9)

1201. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) N-[2-(3-ацетил-5-нитротиофен-2-илазо)-5-диетиламинофенил] ацетамид (ЕC № 416-860-9)

1202. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) 1,3-бис(винилсулфонилацетамидо)-пропан (СAS № 93629-90-4)

1203. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) р-фенетидин (4-етоксианилин) (СAS № 156-43-4)

1204. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) m-фенилендиамин и солите му (CAS № 108-45-2)

1205. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Остатъци (въглищен катран), креозотово масло от дестилация, ако съдържа > 0,005 % масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 92061-93-3)

1206. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Креозотово масло, аценафтенова фракция, смивно масло, ако съдържа > 0,005 % масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 90640-84-9)

1207. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Креозотово масло, ако съдържа > 0,005 % масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 61789-28-4)

1208. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Креозот, ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 8001-58-9)

1209. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Креозотово масло, дестилат с висока точка на кипене, смивно масло, ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 70321-79-8)

1210. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Екстракционни остатъци (въглища), креозотова мастна киселина, остатък от екстракционно смивно масло, ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 122384-77-4)

1211. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) Креозотово масло, дестилат с ниска точка на кипене, смивно масло, ако съдържа > 0,005% масови части в % бензо[а]пирен (CAS № 70321-80-1)

1212. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 6-метокси-2,3-пиридиндиамин и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 94166-62-8)

1213. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2,3-нафталендиол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 92-44-4)

1214. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2,4-диаминодифениламин, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 136-17-4)

1215. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2,6-бис(2-хидроксиетокси)-3,5-пиридиндиамин и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 117907-42-3)

1216. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2-метоксиметил-p-аминофенол и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 29785-47-5)

1217. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 4,5-диамино-1-метилпиразол и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 20055-01-0)

1218. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 4,5-диамино-1-((4-хлорофенил)метил)-1H-пиразол сулфат, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 163183-00-4).

1219. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 4-хлоро-2-аминофенол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 95-85-2)

1220. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 4-хидроксииндол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 2380-94-1).

1221. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 4-метокситолуен-2,5-диамин и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 56496-88-9).

1222. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 5-амино-4-флуоро-2-метилфенол сулфат, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 163183-01-5).

1223. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) N,N-диетил-m-аминофенол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 91-68-9).

1224. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) N,N-диметил-2,6-пиридиндиамин и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата.

1225. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) N-циклопентил-m-аминофенол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 104903-49-3)

1226. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) N-(2-метоксиетил)-p-фенилендиамин и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 72584-59-9).

1227. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2,4-диамино-5-метилфенетол и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 113715-25-6)

1228. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 1,7-нафталендиол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 575-38-2)

1229. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 3,4-диаминобензоена киселина, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 619-05-6)

1230. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) 2-аминометил-p-аминофенол и неговата HCl сол, когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 79352-72-0)

1231. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Разтворимо червено 1 (CI 12150), когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 1229-55-6)

1232. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Кисело оранжево 24 (CI 20170), когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 1320-07-6)

1233. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Кисело червено 73 (CI 27290), когато се използва като съставка на продукти за боядисване на косата (CAS № 5413-75-2)

1234. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) PEG-3,2',2'-ди-p-фенилендиамин (CAS № 144644-13-3)

1235. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) 6-нитро-o-толуидин (CAS № 570-24-1)

1236. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) HC Yellow № 11 (наименование по INCI) (CAS № 73388-54-2)

1237. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) HC Orange № 3 (наименование по INCI) (CAS № 81612-54-6)

1238. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) HC Green № 1 (наименование по INCI) (CAS № 52136-25-1)

1239. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) HC Red № 8 (наименование по INCI) и неговите соли (CAS № 97404-14-3, 13556-29-1)

1240. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Тетрахидро-6-нитрохиноксалин и неговите соли (CAS № 158006-54-3, 41959-35-7)

1241. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Disperse Red 15 (наименование по INCI), с изключение като примес в Disperse Violet 1 (наименование по INCI) (CAS № 116-85-8)

1242. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) 4-амино-3-флуорофенол (CAS № 399-95-1)

1243. (нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) N,N'-дихексадецил-N,N'-бис(2-хидроксиетил)пропандиамид; Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide (наименование по INCI) (CAS № 149591-38-8)

1244. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 1-метил-2,4,5-трихидроксибензен (CAS № 1124-09-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1245. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 2,6-дихидрокси-4-метилпиридин (CAS № 4664-16-8) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1246. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 5-хидрокси-1,4-бензодиоксан (CAS № 10288-36-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1247. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 3,4-Methylenedioxyphenol (наименование по INCI) (CAS № 533-31-3) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1248. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 3,4-Methylenedioxyaniline (наименование по INCI) (CAS № 14268-66-7) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1249. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Hydroxypyridinone (наименование по INCI) (CAS № 822-89-9) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1250. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 3-Nitro-4-aminophenoxyethanol (наименование по INCI) (CAS № 50982-74-6) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1251. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 2-метокси-4-нитрофенол (CAS № 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1252. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) C.I. Кисело черно 131 (CAS № 12219-01-1) и солите му, при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1253. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 1,3,5-трихидроксибензен (CAS № 108-73-6) (Phloroglucinol) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1254. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 1,2,4-Benzenetriacetate (наименование по INCI) (CAS № 613-03-6) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1255. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Етанол, 2,2'-иминобис-, продукти на реакцията с епихлорхидрин и 2-нитро-1,4-бензендиамин (CAS № 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue № 5) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1256. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) N-метил-1,4-диаминоантрахинон, продукти на реакцията с епихлорхидрин и моноетаноламин (CAS № 158571-57-4) (HC Blue № 4) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1257. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 4-аминобензенсулфонова киселина (CAS № 121-57-3) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1258. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 3,3'-(сулфонилбис(2-нитро-4,1-фенилен)имино)бис(6-(фениламино)) бензенсулфонова киселина и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1259. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 3(или5)-((4-(бензилметиламино)фенил)азо)-1,2-(или1,4)-диметил-1H-1,2,4-триазолий и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1260. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 2,2'-((3-хлоро-4-((2,6-дихлоро-4-нитрофенил)азо)фенил)имино)бисетанол (CAS № 23355-64-8) (Disperse Brown 1) (наименование по INCI) солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1261. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Бензотиазол, 2-[[4-[етил(2-хидроксиетил)амино]фенил]азо]-6-метокси-3-метил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса
Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова
2011 -> Десети общински преглед на художествената самодейност – пордим`2011


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   107


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница