Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница19/107
Дата22.07.2016
Размер9.86 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   107


1355. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Етанамин, N-(4-((4-(диетиламино)фенил)(2,4-дисулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етил-, хидроксид, вътрешнокомплексна сол, натриева сол (Acid Blue 1 (наименование по INCI); CI 42045) (CAS № 129-17-9; EINECS № 204-934-1), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1356. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Етанамин, N-(4-((4-(диетиламино)фенил)(5-хидрокси-2,4-дисулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етил-, хидроксид, вътрешнокомплексна сол, калциева сол (2:1) (Acid Blue 3 (наименование по INCI); CI 42051) (CAS № 3536-49-0; EINECS № 222-573-8), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1357. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Бензенметанамин, N-етил-N-(4-((4-(етил((3-сулфофенил)метил)амино)фенил)(4-хидрокси-2-сулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-3-сулфо-, хидроксид, вътрешнокомплексна сол, динатриева сол (Fast Green FCF (наименование по INCI); CI 42053) (CAS № 2353-45-9; EINECS № 219-091-5), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1358. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 1,3-изобензофурандион, продукти от реакция с метилхинолин и хинолин (Solvent Yellow 33 (наименование по INCI); CI 47000) (CAS № 8003-22-3; EINECS № 232-318-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1359. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Нигрозин (CI 50420) (CAS № 8005-03-6), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1360. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 8,18-дихлоро-5,15-диетил-5,15-дихидродииндоло[3,2-b:3',2'-m]трифенодиоксазин (Pigment Violet 23 (наименование по INCI); CI 51319) (CAS № 6358-30-1; EINECS № 228-767-9), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1361. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 1,2-дихидроксиантрахинон (Pigment Red 83 (наименование по INCI); CI 58000) (CAS № 72-48-0; EINECS № 200-782-5), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1362. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Тринатриев 8-хидроксипирен-1,3,6-трисулфонат (Solvent Green 7 (наименование по INCI); CI 59040) (CAS № 6358-69-6; EINECS № 228-783-6), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1363. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 1-хидрокси-4-(р-толуидино)антрахинон (Solvent Violet 13 (наименование по INCI); CI 60725) (CAS № 81-48-1; EINECS № 201-353-5), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1364. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 1,4-бис(р-толиламино)антрахинон (Solvent Green 3 (наименование по INCI); CI 61565) (CAS № 128-80-3; EINECS № 204-909-5), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1365. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 6-хлоро-2-(6-хлоро-4-метил-3-оксобензо[b]тиен-2(3H)-илиден)-4-метилбензо[b]тиофен-3(2H)-он (VAT Red 1 (наименование по INCI); CI 73360) (CAS № 2379-74-0; EINECS № 219-163-6), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1366. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 5,12-дихидрохино[2,3-b]акридин-7,14-дион (Pigment Violet 19 (наименование по INCI); CI 73900) (CAS № 1047-16-1; EINECS № 213-879-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1367. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) (29Н,31Н-фталоцианинато(2)-N29, N30, N31,N32)мед (Pigment Blue 15 (наименование по INCI); CI 74160) (CAS № 147-14-8; EINECS № 205-685-1), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1368. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Динатриев [29H,31H-фталоцианиндисулфонато(4-)-N29,N30,N31,N32]купрат(2-) (Direct Blue 86 (наименование по INCI); CI 74180) (CAS № 1330-38-7; EINECS № 215-537-8), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1369. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Полихлоро меден фталоцианин (Pigment Green 7 (наименование по INCI); CI 74260) (CAS № 1328-53-6; EINECS № 215-524-7), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1370. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 05.11.2009 г.) 2,2'-оксидиетанол (Diethylene glycol (DEG) (наименование по INCI)) (CAS № 111-46-6; EC № 203-872-2) - за нивото на остатъчните количества, виж приложение № 7

1371. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 05.11.2009 г.) Phytonadione (наименование по INCI), phytomenadione (INN) (CAS № 84-80-0 / 81818-54-4; EC № 201-564-2)

1372. (Нова - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) 2-Аминофенол (o-Aminophenol (наименование по INCI); CI 76520) и неговите соли (CAS № 95-55-6/67845-79-8/51-19-4; ЕО № 202-431-1/267-335-4)

1373. (Нова - ДВ, бр. 88 от 2012 г., в сила от 01.09.2013 г.) N-(2-нитро-4-аминофенил)-алиламин (HC Red № 16 (наименование по INCI) и неговите соли (CAS № 160219-76-1).

________________________
(*) Наименованията, означени със звездичка, са публикувани в "Компютърна разпечатка 1975 на Международните непатентовани наименования (INN) на фармацевтичните продукти, списъци 1 - 33 на предложените INN", СЗО Женева, август 1995.

(*1) За отделната съставка виж т. 364 от приложението.

(*2) За отделната съставка виж т. 413 от приложението.

Приложение № 7 - част 1 към чл. 5, ал. 1, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 04.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 15.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г. (*)(**), изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2012 г.)Списък на веществата, които козметичните продукти не трябва да съдържат,
извън посочените концентрации при дадените ограничения и условия
 
 

 

Ограничения

 


Вещество

Област на прило-

Максимално

Други ограничения

Условия за употреба и
 

 

жение и/или

разрешена

и изисквания

предупреждения, които
 

 

употреба

концентрация

 

трябва да се поставят
 

 

 

в крайния

 

на етикета
 

 

 

козметичен

 

 
 

 

 

продукт

 

 
1

2

3

4

5

6
1а.

Борна киселина,

(а) Талк

(а) 5% (изразено

(а)

(а)
 

борати и

 

като борна кисе-

1. Да не се използва

1. "Да не се използва за деца
 

тетраборати, с

 

лина, масови

в продукти за деца

под 3-годишна възраст"
 

изключение на

 

части в %)

под 3-годишна възраст

2. "Да не се използва върху въз-
 

веществото,

 

 

2. Да не се използва

палена или увредена кожа"
 

посочено в т. 1184

 

 

върху възпалена или

 
 

на приложение № 6

 

 

увредена кожа, ако кон-

 
 

 

 

 

центрацията на свобод-

 
 

 

 

 

ния разтворим борат

 
 

 

 

 

надвишава 1,5% (изра-

 
 

 

 

 

зено като борна кисе-

 
 

 

 

 

лина, масови части в %)

 
 

 

(б) Продукти за

(б) 0,1% (изразено

(б) Да не се използва

(б)
 

 

хигиена на уст-

като борна кисе-

в продукти за деца под

1. "Да не се гълта"
 

 

ната кухина

лина, масови час-

3-годишна възраст

2. "Да не се използва за деца
 

 

 

ти в %)

 

под 3-годишна възраст"
 

 

(в) Други про-

(в) 3% (изразено

(в)

(в)
 

 

дукти (с изклю-

като борна кисе-

1. Да не се използва

1. "Да не се използва за деца
 

 

чение на продук-

лина, масови

в продукти за деца

под 3-годишна възраст"
 

 

ти за баня и за

части в %)

под 3-годишна възраст

2. "Да не се използва върху въз-
 

 

къдрене на коса)

 

2. Да не се използва

палена или увредена кожа"
 

 

 

 

върху възпалена или

 
 

 

 

 

увредена кожа, ако кон-

 
 

 

 

 

центрацията на свобод-

 
 

 

 

 

ния разтворим борат

 
 

 

 

 

надвишава 1,5% (изра-

 
 

 

 

 

зено като борна кисе-

 
 

 

 

 

лина, масови части в %)

 
1б.

Тетраборати

(а) Продукти за

(а) 18% (изразено

(а) Да не се използва в

(а) "Да не се използва за къ-
 

 

баня

като борна кисе-

продукти за деца под

пане при деца под 3-годишна
 

 

 

лина, масови час-

3-годишна възраст

възраст"
 

 

 

ти в %)

 

 
 

 

(б) Продукти за

(б) 8% (изразено

 

(б) "Да се изплаква обилно"
Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова
2011 -> Десети общински преглед на художествената самодейност – пордим`2011


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   107


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница