Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница83/107
Дата22.07.2016
Размер9.86 Mb.
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   107


 

 

4-ил)азо]- N,N,Nтриметил-, хлорид

окислител

 

 

 

 

Basic Yellow 57

 

 

 

 

 

(наименование по INCI)

 

 

 

 

 

CAS № 68391-31-1

 

 

 

 

 

ЕО № 269-943-5

 

 

 

 

275

(Нов - ДВ, бр. 88 от 2012 г., в сила от 01.09.2013 г.) Етанол, -2,2'-

Вещество за

0,3 %

 

 

 

[[4-[(4-амино-фенил) азо фенил]имино]бис-

боядисване на коса в продукти за

(от сместа в съотношение

 

 

 

Disperse Black 9

боядисване на коса

1:1 от 2,2'-[4-(4-

 

 

 

(наименование по INCI)

без окислител

аминофенилазо) енил- имино]диетанол и

 

 

 

CAS № 20721-50-0

 

лигносулфат)

 

 

 

ЕО № 243-987-5

 

 

 

 

276

(Нов - ДВ, бр. 88 от 2012 г., в сила от 01.09.2013 г.) 9,10-антра-

Вещество за

0,3 %

- Да не се използва с

 

 

цендион, 1,4-бис

боядисване на

 

нитрозиращи агенти

 

 

[(2,3-дихидро-

коса в продукти

 

- Максимално съдържание на

 

 

ксипропил) амино]-

за боядисване на коса

 

нитрозамини: 50 µg/kg

 

 

HC Blue № 14

с окислител

 

- Да се съхранява в

 

 

(наименование по INCI)

 

 

контейнери, които не съдържат нитрити

 

 

CAS № 99788-75-7

 

 

 

 

 

ЕО № 421-470-7

 

 

 

 

277

(Нов - ДВ, бр. 88 от 2012 г., в сила от 01.09.2013 г.) 2-(4-метил- 2-нитроанилино) етанол Hydroxyethyl-

а) Вещество за боядисване на коса в продукти за

 

а) След смесване при окислителни условия максималната концентрация,

а) Съотношението на смесване трябва да бъде посочено на етикета.

 

2-Nitro-p-Toluidine

боядисване на коса с

 

приложена към косата, не

(!) Багрилата за коса могат да

 

(наименование по INCI)

окислител

 

трябва да превишава 1,0 %

предизвикат тежки алергични реакции.

 

CAS № 100418-33-5

 

 

 

Прочетете и следвайте

 

ЕО № 408-090-7

 

 

 

указанията.

 

 

 

 

 

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

 

 

 

 

 

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат риска от алергия.

 

 

 

 

 

Не боядисвайте косата си, ако:

 

 

 

 

 

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

 

 

 

 

 

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

 

 

 

 

 

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".

 

 

б) Вещество за

б) 1,0 %

За а) и б):

 

 

 

боядисване на

 

- Да не се използва с

 

 

 

коса в продукти

 

нитрозиращи агенти

 

 

 

за боядисване на

 

- Максимално съдържание на

 

 

 

коса без окислител

 

нитрозамини: 50 µg/kg

 

 

 

 

 

- Да се съхранява в

 

 

 

 

 

контейнери, които не

 

 

 

 

 

съдържат нитрити

 

278

(Нов - ДВ, бр. 88 от 2012 г., в сила от 01.09.2013 г.) 1-амино-2-нитро-

а) Вещество за

2,0 %

а) След смесване при

а) Съотношението на смесване

 

4-(2',3'- дихидро-

боядисване на

 

окислителни условия

трябва да бъде посочено на

 

ксипропил)

коса в продукти за

 

максималната концентрация,

етикета.

 

амино-5- хлоро-

боядисване на

 

приложена към косата, не

(!) Багрилата за коса могат да

 

бензен +

коса с окислител

 

трябва да превишава 1,0 %

предизвикат тежки алергични

 

1,4-бис-(2',3'-

б) Вещество за

 

За а) и б):

реакции.

 

дихидрок-сипропил)

боядисване на коса в

 

- Да не се използва с

Прочетете и следвайте

 

амино-2-нитро-

продукти за

 

нитрозиращи агенти

указанията.

 

5-хлоробензен

боядисване на коса

 

- Максимално съдържание на

Продуктът не е предназначен

 

HC Red № 10

без окислител

 

нитрозамини: 50 µg/kg

за употреба от лица на възраст

 

HC Red № 11

 

 

- Да се съхранява в

под 16 години.

 

(наименование по INCI)

 

 

контейнери, които не съдържат нитрити

Временните татуировки с "черна къна" могат да повишат

 

CAS № 95576-89-9 +

 

 

 

риска от алергия.

 

95576-92-4

 

 

 

Не боядисвайте косата си, ако:

 

 

 

 

 

- имате обрив на лицето или скалпът Ви е чувствителен, възпален или наранен;

 

 

 

 

 

- вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

 

 

 

 

 

- в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с "черна къна".


(1) Тези вещества могат да се използват поотделно или в комбинация, при условие че сборът от осреднените нива на всяко от тях в козметичния продукт, изразено като сравнителна величина спрямо максималнодопустимото ниво за всяко от тях, не надвишава 1.

(2) Тези вещества могат да се използват поотделно или в комбинация, при условие че сборът от осреднените нива на всяко от тях в козметичния продукт, изразено като сравнителна величина спрямо максималнодопустимото ниво за всяко от тях, не надвишава 2.

(3) Само ако концентрацията надвишава 0,05%.

(4) Количеството на натриев, калиев или литиев хидроксид се изразява като тегло на натриев хидроксид. При смеси сумата не трябва да надвишава границите от колона 4.

(4а) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 04.04.2009 г.) Като консервант, виж приложение № 4, референтен № 34.

(4б) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 04.04.2009 г.) Ограничението се отнася за веществото, а не за крайния козметичен продукт.

(5) Като консервант, виж приложение № 4, референтен № 3.

(6) Само за продукти, които могат да се използват за деца под 3-годишна възраст и които остават в продължителен контакт с кожата.

(7) Като консервант, виж приложение № 4, референтен № 9.

(8) Като консервант, виж приложение № 4, референтен № 23.

(9) Като консервант, виж приложение № 4, референтен № 8.

(10) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 04.04.2008 г.) Общото количество на тези вещества, използвани в комбинация, не трябва да надвишава максимално разрешената концентрация, посочена в колона 4.

(11) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) Свободната основа и солите на това вещество за боядисване на коса, освен ако не са забранени в приложение № 6, са разрешени за употреба.

(12) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) За употреба като консервант виж приложение № 4, референтен № 58.

Приложение № 7 - част 2 към чл. 5, ал. 1, т. 2
(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., предишно приложение № 7, част 2 към чл. 6, ал. 1, т. 1, изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 15.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2012 г., в сила от 01.09.2013 г.)Списък на условно разрешени вещества

 

 

 

Ограничения

 

 Вещество

област на прило-

максимално

други ограничения

Условия за употреба и

Разрешен

 

 

жение и/или

разрешена

и изисквания

предупреждения, които

до

 

 

употреба

концентрация

 

трябва да се поставят

 

 

 

 

в крайния

 

на етикета

 

 

 

 

козметичен

 

 

 

 

 

 

продукт

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

2

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

3

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

4

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

5

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

6

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

7

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

8

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

9

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

10

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г., зал. - ДВ, бр. 88 от 2012 г., в сила от 01.09.2013 г.)

 

 

 

 

 

11

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

12

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

13

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

14

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

15

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

16

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

17

(отм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.)

 

 

 

 

 

18

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

19

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

20

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

21

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

22

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

23

(отм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.)

 

 

 

 

 

24

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

25

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

26

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

27

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

28

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

29

(зал. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

30

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

31

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

32

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

33

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

34

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

35

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

36

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

37

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

38

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

39

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

40

(отм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.)

 

 

 

 

 

41

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

42

(отм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г.)

 

 

 

 

 

43

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

44

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

45

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

46

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

47

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.)

 

 

 

 

 

48

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

49

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

50

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г., зал. - ДВ, бр. 88 от 2012 г., в сила от 01.09.2013 г.)

 

 

 

 

 

51

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

52

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

53

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

54

(зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г.)

 

 

 

 

 

55

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

56

(зал. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г.)

 

 

 

 

 

57

(зал. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.)

 

 

 

 

 

58

(зал. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

 

 

 

 

 

59

(зал. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.)

 

 

 

 

 

60

(зал. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 8 към чл. 6, т. 3
Символ за ........

Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова
2011 -> Десети общински преглед на художествената самодейност – пордим`2011


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   107


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница