Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница12/56
Дата22.07.2016
Размер4.78 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   56

1262. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 2-[(4-хлоро-2-нитрофенил)азо]-N-(2-метоксифенил)-3-оксобутанамид (CAS № 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1263. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 2,2'-[(3,3'-дихлоро[1,1'-бифенил]-4,4'-диил)бис(азо)]бис[3-оксо-N-фенилбутанамид](CAS № 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1264. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 2,2'-(1,2-етендиил)бис[5-((4-етоксифенил)азо]бензенсулфонова киселина) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1265. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 2,3-дихидро-2,2-диметил-6-[(4-(фенилазо)-1-нафталенил)азо]-1H-пиримидин (CAS № 4197-25-5) (Solvent Black 3) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1266. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 3(или5)-[[4-[(7-амино-1-хидрокси-3-сулфонато-2-нафтил)азо]-1-нафтил]азо] салицилова киселина и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1267. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 2-нафталенсулфонова киселина, 7-(бензоиламино)-4-хидрокси-3-[[4-[(4-сулфофенил)азо]фенил]азо]- и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1268. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) (m-((7,7'-иминобис(4-хидрокси-3-((2-хидрокси-5-(N-метилсулфамоил)фенил)азо)нафтален-2-сулфонато))(6-)))дикупрат(2-) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1269. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 3-[(4-(ацетиламино)фенил)азо]-4-хидрокси-7-[[[[5-хидрокси-6-(фенилазо)-7-сулфо-2-нафталенил]амино]карбонил]амино]-2-нафталенсулфонова киселина и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1270. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 2-нафталенсулфонова киселина, 7,7'-(карбонилдиимино)бис(4-хидрокси-3-[[2-сулфо-4-[(4-сулфофенил)азо]фенил]азо]-, (CAS № 25188-41-4) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1271. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Етанамин, N-(4-[бис[4-(диетиламинo)фенил]метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1272. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 3H-индол, 2-[[(4-метоксифенил)метилхидразоно]метил]-1,3,3-триметил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1273. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 3H-индол, 2-(2-((2,4 диметоксифенил)амино)етенил)-1,3,3-триметил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1274. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Нигрозин алкохол разтворим (CAS № 11099-03-9) (Solvent Black 5) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1275. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Феноксазин-5-иев, 3,7-бис (диетиламинo)-, (CAS № 47367-75-9) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1276. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Бензо(а)феназон-7-иев, 9-(диметилaминo)- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1277. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 6-амино-2-(2,4-диметилфенил)-1H-бенз[де]изокинолин-1,3(2H)-дион (CAS № 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1278. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 1-амино-4-[[4-[(диметилaминo)метил]фенил]амино]антрахинон (CAS № 12217-43-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1279. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Laccaic Acid (наименование по INCI) (C.I. Натурално червено 25) (CAS № 60687-93-6) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1280. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Бензенсулфонова киселина, 5-[(2,4-динитрофенил)амино]-2-(фениламино)-, (CAS № 15347-52-1) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1281. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 4-[(4-нитрофенил)азо]анилин (CAS № 730-40-5) (Disperse Orange 3) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1282. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 4-Nitro-m-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 5131-58-8) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1283. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 1-амино-4-(метиламино)-9,10-антрацендион (CAS № 1220-94-6) (Disperse Violet 4) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1284. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 2973-21-9) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1285. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) N1-(2-хидроксиетил)-4-нитро-o-фениленедиамин (CAS № 56932-44-6) (HC Yellow № 5) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1286. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) N1-(трис(хидроксиметил)метил-4-нитро-1,2-фенилендиамин (CAS № 56932-45-7) (HC Yellow № 3) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1287. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 2-нитро-N-хидроксиетил-p-анизидин (CAS № 57524-53-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1288. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) N,N'-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 10228-03-2) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1289. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 3-(N-метил-N-(4-метиламино-3-нитрофенил)амино)пропан-1,2-диол (CAS № 93633-79-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1290. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 4-етилaминo-3-нитробензоена киселина (CAS № 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) (наименование по INCI) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1291. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) (8-[(4-амино-2-нитрофенил)азо]-7-хидрокси-2-нафтил)триметиламин и солите му, с изключение на Basic Red 118 (наименование по INCI) (CAS 71134-97-9) като примес в Basic Brown 17 (наименование по INCI) при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1292. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 5-((4-(диметилaминo)фенил)азо)-1,4-диметил-1H-1,2,4-триазол и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1293. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) m-фенилендиамин, 4-(фенилазо)-, (CAS № 495-54-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1294. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 1,3-бензендиамин, 4-метил-6-(фенилазо)- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1295. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 2,7-нафталендисулфонова киселина, 5-(ацетиламино)-4-хидрокси-3-((2-метилфенил)азо)-и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1296. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 4,4'-[(4-метил-1,3-фенилен)бис(азо)]бис[6-метил-1,3-бензендиамин] (CAS № 4482-25-1) (Basic Brown 4) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1297. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Бензенамин, 3-[[4-[[диамино(фенилазо)фенил]азо]-2-метилфенил]азо]-N,N,N-триметил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1298. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Бензенамин, 3-[[4-[[диамино(фенилазо)фенил]азо]-1-метилфенил]азо]-N,N,N-триметил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1299. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Етанамин, N-[4-[(4-(диетиламинo)фенил)фенилметилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-етил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1300. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 9,10-антрацендион, 1-[(2-хидроксиетил)амино]-4-(метиламино)- (CAS № 86722-66-9) и производните и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1301. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 1,4-диамино-2-метокси-9,10-антрацендион (CAS № 2872-48-2) (Disperse Red 11) (наименование по INCI) солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1302. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 1,4-дихидрокси-5,8-бис[(2-хидроксиетил)амино]антрахинон (CAS № 3179-90-6) (Disperse Blue 7) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1303. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 1-[(3-аминопропил)амино]-4-(метиламино)антрахинон и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1304. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) N-[6-[(2-хлоро-4-хидроксифенил)имино]-4-метокси-3-оксо-1,4-циклохексадиен-1-ил]ацетамид (CAS № 66612-11-1) (HC Yellow № 8) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1305. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) [6-[[3-хлоро-4-(метиламино)фенил]имино]-4-метил-3-оксоциклохекса-1,4-диен-1-ил]уреа (CAS № 56330-88-2) (HC Red № 9) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1306. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Фенотиазин-5-иев, 3,7-бис(диметилaминo)- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1307. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 4,6-бис(2-хидроксиетокси)-m-фениленедиамин и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1308. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine (наименование по INCI) (CAS № 104333-03-1) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1309. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 4,4'-Diaminodiphenylamine (наименование по INCI) (CAS № 537-65-5) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1310. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 4-диетиламино-o-толуидин (CAS № 148-71-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1311. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) N,N-диетил-p-фенилендиамин (CAS № 93-05-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1312. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 99-98-9) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1313. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Toluene-3,4-Diamine (наименование по INCI) (CAS № 496-72-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1314. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 2,4-диамино-5- метилфеноксиетанол (CAS № 141614-05-3) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1315. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 6-Amino-o-cresol (CAS № 17672-22-9) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1316. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Хидроксиетиламинометил-р-аминофенол (CAS № 110952-46-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1317. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 2-Amino-3-nitrophenol (наименование по INCI) (CAS № 603-85-0) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1318. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 50610-28-1) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1319. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 2-Nitro-p-phenylenediamine (наименование по INCI) (CAS № 5307-14-2) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1320. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (наименование по INCI) (CAS № 122252-11-3) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1321. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 6-Nitro-2,5-pyridinediamine (наименование по INCI) (CAS № 69825-83-8) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1322. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Феназин, 3,7-диамино-2,8-диметил-5-фенил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1323. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 3-хидрокси-4-[(2-хидроксинафтил)aзо]-7-нитронафтален-1-сулфонова киселина (CAS № 16279-54-2) и солите й при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1324. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 3-[(2-нитро-4-(трифлуорометил)фенил)амино]пропан-1,2-диол (CAS № 104333-00-8) (HC Yellow № 6) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1325. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 2-[(4-хлоро-2-нитрофенил)амино]етанол (CAS № 59320-13-7) (HC Yellow № 12) (наименование по INCI) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1326. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 3-[[4-[(2-хидроксиетил)метиламино]-2-нитрофенил]амино]-1,2-пропандиол (CAS № 173994-75-7) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1327. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) 3-[[4-[етил(2-хидроксиетил)амино]-2-нитрофенил]амино]-1,2-пропандиол (CAS № 114087-41-1) и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса

1328. (нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2007 г.) Етанамин, N-[4-[[4-(диетиламинo)фенил][4-(етилaминo)-1-нафталенил]метилен]-2,5-циклохексадиен-1-илиден]-N-етил- и солите му при употребата им в продуктите за боядисване на коса.

1329. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) (4-[(4-аминофенил)(4-иминоциклохекса-2,5-диен-1-илиден)метил]-o-толуидин (CAS № 3248-93-9; EINECS № 221-832-2) и неговия хидрохлорид (Basic Violet 14 (наименование по INCI); CI 42510) (CAS № 632-99-5; EINECS № 211-189-6), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1330. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 4-(2,4-дихидроксифенилазо)бензенсулфонова киселина (CAS № 2050-34-2; EINECS № 218-087-0) и нейната натриева сол (Acid Orange 6 (наименование по INCI); CI 14270) (CAS № 547-57-9; EINECS № 208-924-8), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1331. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 3-хидрокси-4-(фенилазо)-2-нафтоена киселина (CAS № 27757-79-5; EINECS № 248-638-0) и нейната калциева сол (Pigment Red 64:1 (наименование по INCI); CI 15800) (CAS № 6371-76-2; EINECS № 228-899-7), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1332. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 2-(6-хидрокси-3-oксo-(3H)-ксантен-9-ил)бензоена киселина; флуоресцеин (CAS № 2321-07-5; EINECS № 219-031-8) и неговата динатриева сол (Acid Yellow 73 sodium salt (наименование по INCI); CI 45350) (CAS № 518-47-8; EINECS № 208-253-0), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1333. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 4',5'-дибромо-3',6'-дихидроксиспиро[изобензофуран-1(3H),9'-[9H]ксантен]-3-он; 4',5'-дибромофлуоресцеин; (Solvent Red 72 (наименование по INCI)) (CAS № 596-03-2; EINECS № 209-876-0) и неговата динатриева сол (CI 45370) (CAS № 4372-02-5; EINECS № 224-468-2), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1334. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 2-(3,6-дихидрокси-2,4,5,7-тетрабромоксантен-9-ил)-бензоена киселина; флуоресцеин, 2',4',5',7'-тетрабромо-; (Solvent Red 43 (наименование по INCI)) (CAS № 15086-94-9; EINECS № 239-138-3), неговата динатриева сол (Acid Red 87 (наименование по INCI); CI 45380) (CAS № 17372-87-1; EINECS № 241-409-6) и неговата алуминиева сол (Pigment Red 90:1 Aluminium lake (наименование по INCI)) (CAS № 15876-39-8; EINECS № 240-005-7), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1335. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Ксантил, 9-(2-карбоксифенил)-3-(2-метилфенил)амино)-6-((2-метил-4-сулфофенил)амино)-, вътрешнокомплексна сол (CAS № 10213-95-3); и нейната натриева сол (Acid Violet 9 (наименование по INCI); CI 45190) (CAS № 6252-76-2; EINECS № 228-377-9), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1336. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 3',6'-дихидрокси-4',5'-дийодоспиро(изобензофуран-1(3H),9'-[9H]ксантен)-3-он; (Solvent Red 73 (наименование по INCI)) (CAS № 38577-97-8; EINECS № 254-010-7) и неговата натриева сол (Acid Red 95 (наименование по INCI); CI 45425) (CAS № 33239-19-9; EINECS № 251-419-2), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1337. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 2',4',5',7'-тетрайодофлуоресцеин (CAS № 15905-32-5; EINECS № 240-046-0), неговата динатриева сол (Acid Red 51 (наименование по INCI); CI 45430) (CAS № 16423-68-0; EINECS № 240-474-8) и неговата алуминиева сол (Pigment Red 172 Aluminium lake (наименование по INCI)) (CAS № 12227-78-0; EINECS № 235-440-4), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1338. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 1-хидрокси-2,4-диаминобензен (2,4-диаминофенол) (CAS № 95-86-3; EINECS № 202-459-4 ) и неговия дихидрохлорид (2,4-Diaminophenol HCl (наименование по INCI)) (CAS № 137-09-7; EINECS № 205-279-4), когато се използват в продукти за боядисване на коса

1339. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 1,4-дихидроксибензен (Hydroquinone (наименование по INCI)) (CAS № 123-31-9; EINECS № 204-617-8), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1340. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) [4-[[4-анилино-1-нафтил][4-(диметиламино)фенил]метилен]циклохекса-2,5-диен-1-илиден]диметиламониев хлорид (Basic Blue 26 (наименование по INCI); CI 44045) (CAS № 2580-56-5; EINECS № 219-943-6), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1341. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Динатриев 3-[(2,4-диметил-5-сулфонатофенил)азо]-4-хидроксинафтален-1-сулфонат (Ponceau SX (наименование по INCI); CI 14700) (CAS № 4548-53-2; EINECS № 224-909-9), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1342. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Тринатриев трис[5,6-дихидро-5-(хидроксиимино)-6-оксонафтален-2-сулфонато(2-)-N5,О6]ферат (3-) (Acid Green 1 (наименование по INCI); CI 10020) (CAS № 19381-50-1; EINECS № 243-010-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1343. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 4-(фенилазо)резорцинол (Solvent Orange 1 (наименование по INCI); CI 11920) (CAS № 2051-85-6; EINECS № 218-131-9) и неговите соли, когато се използват в продукти за боядисване на коса

1344. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 4-[(4-етоксифенил)азо]нафтол (Solvent Red 3 (наименование по INCI); CI 12010) (CAS № 6535-42-8; EINECS № 229-439-8) и неговите соли, когато се използват в продукти за боядисване на коса

1345. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 1-[(2-хлоро-4-нитрофенил)азо]-2-нафтол (Pigment Red 4 (наименование по INCI); CI 12085) (CAS № 2814-77-9; EINECS № 220-562-2) и неговите соли, когато се използват в продукти за боядисване на коса

1346. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 3-хидрокси-N-(о-толил)-4-[(2,4,5-трихлорофенил)азо]нафтален-2-карбоксамид (Pigment Red 112 (наименование по INCI); CI 12370) (CAS № 6535-46-2; EINECS № 229-440-3) и неговите соли, когато се използват в продукти за боядисване на коса

1347. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) N-(5-хлоро-2,4-диметоксифенил)-4-[[5-[(диетиламино)сулфонил]-2-метоксифенил]aзo]-3-хидроксинафтален-2-карбоксамид (Pigment Red 5 (наименование по INCI); CI 12490) (CAS № 6410-41-9; EINECS № 229-107-2) и неговите соли, когато се използват в продукти за боядисване на коса

1348. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Динатриев 4-[(5-хлоро-4-метил-2-сулфонатофенил)азо]-3-хидрокси-2-нафтоат (Pigment Red 48 (наименование по INCI); CI 15865) (CAS № 3564-21-4; EINECS № 222-642-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1349. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Калциев 3-хидрокси-4-[(1-сулфонато-2-нафтил)aзo]-2-нафтоат (Pigment Red 63:1 (наименование по INCI); CI 15880) (CAS № 6417-83-0; EINECS № 229-142-3), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1350. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Тринатриев 3-хидрокси-4-(4'-сулфонатонафтилазо)нафтален-2,7-дисулфонат (Acid Red 27 (наименование по INCI); CI 16185) (CAS № 915-67-3; EINECS № 213-022-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1351. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 2,2'-[(3,3'-дихлоро[1,1'-бифенил]-4,4'-диил)бис(азо)]бис[N-(2,4-диметилфенил)-3-оксобутирамид] (Pigment Yellow 13 (наименование по INCI); CI 21100) (CAS № 5102-83-0; EINECS № 225-822-9), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1352. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 2,2?-[циклохексилиденбис[(2-метил-4,1-фенилен)азо]]бис[4-циклохексилфенол] (Solvent Yellow 29 (наименование по INCI); CI 21230) (CAS № 6706-82-7; EINECS № 229-754-0), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1353. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 1-((4-(фенилазо)фенилазо)-2-нафтол (Solvent Red 23 (наименование по INCI); CI 26100) (CAS № 85-86-9; EINECS № 201-638-4), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1354. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Тетранатриев 6-амино-4-хидрокси-3-[[7-сулфонато-4-[(4-сулфонатофенил)азо]-1-нафтил]азо]нафтален-2,7-дисулфонат (Food Black 2 (наименование по INCI); CI 27755) (CAS № 2118-39-0; EINECS № 218-326-9), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1355. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Етанамин, N-(4-((4-(диетиламино)фенил)(2,4-дисулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етил-, хидроксид, вътрешнокомплексна сол, натриева сол (Acid Blue 1 (наименование по INCI); CI 42045) (CAS № 129-17-9; EINECS № 204-934-1), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1356. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Етанамин, N-(4-((4-(диетиламино)фенил)(5-хидрокси-2,4-дисулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-N-етил-, хидроксид, вътрешнокомплексна сол, калциева сол (2:1) (Acid Blue 3 (наименование по INCI); CI 42051) (CAS № 3536-49-0; EINECS № 222-573-8), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1357. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Бензенметанамин, N-етил-N-(4-((4-(етил((3-сулфофенил)метил)амино)фенил)(4-хидрокси-2-сулфофенил)метилен)-2,5-циклохексадиен-1-илиден)-3-сулфо-, хидроксид, вътрешнокомплексна сол, динатриева сол (Fast Green FCF (наименование по INCI); CI 42053) (CAS № 2353-45-9; EINECS № 219-091-5), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1358. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 1,3-изобензофурандион, продукти от реакция с метилхинолин и хинолин (Solvent Yellow 33 (наименование по INCI); CI 47000) (CAS № 8003-22-3; EINECS № 232-318-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса


Каталог: files -> documents
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   56


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница