Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница7/56
Дата22.07.2016
Размер4.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   56
 

 

Hydroxybenzoyl Hexyl

 

 

 

 

Benzoate);

 

 

 

 

CAS № 302776-68-7)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Не се изисква, ако концентрацията е 0,5% или по-малка и когато се използва само за целите на предпазване на продукта.
Приложение № 6 към чл. 5, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 04.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.)

Списък на веществата, които козметичните продукти не трябва да съдържат

1. N-5-хлорбензоксазол-2-ил ацетамид

2. b-ацетоксиетилтриметиламониев хидроксид (ацетилхолин и неговите соли)

3. Деанолацеглумат*

4. Спиронолактон*

5. [4-(4-Хидрокси-3-йодофенокси)-3,5-дийодофенил] оцетна киселина и нейните соли

6. Метотрексат*

7. Аминокапронова киселина* и нейните соли

8. Цинкофен*, неговите соли, производни и солите на тези производни съединения

9. Тиропропинова киселина* и нейните соли

10. Трихлороцетна киселина

11. Aconitum napellus L. (листа, корени и галенови препарати)

12. Аконитин (основен алкалоид на Aconitum napellus L.) и неговите соли

13. Adonis vernalis L. и неговите препарати

14. Епинефрин*

15. Алкалоидите на Rauwolfia serpentina и техните соли

16. Алкин алкохоли, техните естери, етери и соли

17. Изопреналин*

18. Алилизотиоцианат

19. Алокламид* и неговите соли

20. Налорфин*, неговите соли и етери

21. Симпатикомиметични амини, въздействащи на централната нервна система

22. Анилин, неговите соли и халогенираните и сулфонирани производни

23. Бетоксикаин* и неговите соли

24. Зоксазоламин*

25. Прокаинамид*, неговите соли и производни

26. Бензидин

27. Туаминохептан*, неговите изомери и соли

28. Октодрин* и неговите соли

29. 2-Амино-1,2-бис(4-метоксифенил)етанол и неговите соли

30. 1,3-Диметилпентиламин и неговите соли

31. 4-Аминосалицилова киселина и нейните соли

32. Толуидини, техните изомери, соли, халогенирани и сулфонирани производни

33. Ксилидини, техните изомери, соли и халогенирани и сулфонирани производни

34. Императорин [9-(3-метоксилбут-2-енилокси)фуро (3,2-г)хромен-7-он]

35. Ammi majus и неговите галенови препарати

36. 2,3-Дихлор-2-метилбутан

37. Вещества с андрогенен ефект

38. Антраценово масло

39. Антибиотици

40. Антимон и неговите съединения

41. Apocynum cannabinum L. и неговите препарати

42. Апоморфин (5,6,6а,7-тетрахидро-6-метил-4Н-дибензо(де,г)-хинолин-10,11-дихидро алкохол) и неговите соли

43. Арсен и неговите съединения

44. Atropa belladona L. и нейните препарати

45. Атропин, неговите соли и производни

46. Бариеви соли, с изключение на бариев сулфат и сулфид при условията, посочени в приложение № 7, цветни лакове, соли и пигменти на основата на багрилните вещества, указани с означение (2) в приложение № 3

47. Бензол

48. Бензимидазол-2(3Н)-он

49. Бензазепини и бенздиазепини

50. 1-Диметиламинометил-1-метилпропилбензоат (амилокаин) и неговите соли

51. 2,2,6-Триметил-4-пиперидилбензоат (бензамин) и неговите соли

52. Изокарбоксазид*

53. Бендрофлуметиазид* и неговите производни

54. Берилий и неговите съединения

55. Бром, елемент

56. Бретилиум тозилат*

57. Карбромал*

58. Бромизовал*

59. Бромфенирамин* и неговите соли

60. Бензилониум бромид

61. Тетриламониум бромид*

62. Бруцин

63. Тетракаин* и неговите соли

64. Мофебутазон*

65. Толбутамид*

66. Карбутамид*

67. Фенилбутазон*

68. Кадмий и неговите съединения

69. Кантариди, Cantharis vesicatoria

70. (1R,2S)-Хексахидро-1,2-диметил-3,6-епоксифталов анхидрид (кантаридин)

71. Фенпробамат*

72. Нитропроизводни на карбазола

73. Въглероден дисулфид

74. Каталаза

75. Кефалин и неговите соли

76. Chenopodium ambrosioides (етерично масло)

77. 2,2,2-Трихлоретан-1,1-диол

78. Хлор

79. Хлорпропамид*

80. Дифеноксилат* хидрохлорид

81. 4-Фенилазофенилен-1,3-диаминцитратхидрохлорид (хризоидинцитратхидрохлорид)

82. Хлорзоксазон*

83. 2-Хлор-6-метилпиримидин-4-ил диметиламин (кримидин - ISO)

84. Хлорпротиксен* и неговите соли

85. Клофенамид*

86. N,N-бис (2-хлоретил) метиламин N-оксид и неговите соли

87. Хлорметин* и неговите соли

88. Циклофосфамид* и неговите соли

89. Маномустин* и неговите соли

90. Бутаниликаин* и неговите соли

91. Хлормезанон*

92. Трипаранол*

93. 2-[2-(4-Хлорфенил)-2-фенилацетил] индан 1,3-дион (Хлорфацинон - ISO)

94. Хлорфеноксамин*

95. Фенагликодол*

96. Хлоретан

97. Хром; хромена киселина и нейните соли

98. Claviceps puprurea Tul., неговите алкалоиди и галенови препарати

99. Conium maculatum L. (плод, прах, галенови препарати)

100. Глицикламид*

101. Кобалт бензолсулфонат

102. Колхицин, неговите соли и производни

103. Колхикозид и неговите производни

104. Colchicum autumnale L. и неговите галенови препарати

105. Конвалатоксин

106. Anamirta cocculus L. (плод)

107. Croton tiglium (масло)

108. 1-Бутил-3-(N-кротоноилсулфанилил) урея

109. Кураре и курарин

110. Синтетични кураризанти

111. Водороден цианид и неговите соли

112. 2-a-Циклохексилбензил (N,N,N',N'-тетраетил) триметилендиамин (фенетамин)

113. Цикломенол* и неговите соли

114. Натриев хексациклонат*

115. Хексапропимат*

116. Декстропропоксифен*

117. о, о-Диацетил-N-алил-N-норморфин

118. Пипазетат* и неговите соли

119. 5-(a, b-Дибромфенетил)-5-метилхидантоин

120. N,N'-Пентаметиленбис(триметиламониеви) соли, напр. пентамeтониев бромид*

121. N,N'-[(Метилимино)диетилен] бис (етилдиметиламониеви) соли, напр. азаметониев бромид*

122. Цикларбамат*

123. Клофенотан*; ДДТ (ISO)

124. Хексаметиленбис (триметиламониеви) соли, напр. хексаметониев бромид*

125. Дихлоретани (етилен хлориди)

126. Дихлоретилени (ацетилен хлориди)

127. Лизергид* и неговите соли

128. 2-Диетиламиноетил 3-хидрокси-4-фенилбензоат и неговите соли

129. Хинокаин* и неговите соли

130. 3-Диетиламинопропилцинамат

131. о,о-Диетил-о-4-нитрофенилфосфоротиоат (паратион - ISO)

132. (Оксалилбисиминоетилен) бис [(о-хлорбензил) диетиламониеви] соли, напр. амбеномиев хлорид*

133. Метилприлон* и неговите соли

134. Дигиталин и всички хетерозиди на Digitalis purpurea L.

135. 7-[2-Хидрокси-3-[(2-хидроксиетил)-N-метиламино]пропил] теофилин (ксантинол)

136. Диоксетедрин* и неговите соли

137. Пипрокурариум*

138. Пропифеназон

139. Тетрабеназин* и неговите соли

140. Каптодиам*

141. Мефеклоразин* и неговите соли

142. Диметиламин

143. 1,1-Бис(диметиламинометил)пропилбензоат (амидрикаин, алипин) и неговите соли

144. Метапирилен* и неговите соли

145. Метамфепрамон* и неговите соли

146. Амитриптилин* и неговите соли

147. Метформин* и неговите соли

148. Изосорбид динитрат*

149. Малононитрил

150. Сукцинонитрил

151. Динитрофенолови изомери

152. Инпрокон*

153. Димевамид* и неговите соли

154. Дифенилпиралин* и неговите соли

155. Сулфинпиразон*

156. N-(3-Карбамоил-3,3-дифенилпропил)-N,N-диизопропилметиламониеви соли, напр. изопропамид йодид*

157. Бенактизин*

158. Бензатропин* и неговите соли

159. Циклизин* и неговите соли

160. 5,5-Дифенил-4-имидазолидон

161. Пробенецид*

162. Дисулфирам*; тирам (ISO)

163. Еметин, неговите соли и производни

164. Ефедрин и неговите соли

165. Оксанамид* и неговите производни

166. Езерин или физостигмин и неговите соли

167. (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 08.10.2009 г.) 4-аминобензоена киселина и нейните естери, със свободна аминогрупа

168. Холинови соли и техните естери, напр. холин хлорид

169. Карамифен* и неговите соли

170. Диетил 4-нитрофенилфосфат

171. Мететохептазин* и неговите соли

172. Оксфенеридин* и неговите соли

173. Етохептазин* и неговите соли

174. Метхептазин* и неговите соли

175. Метилфенидат* и неговите соли

176. Доксиламин* и неговите соли

177. Толбоксан*

178. 4-Бензилоксифенол и 4-етоксифенол

179. Паретоксикаин* и неговите соли

180. Фенозолон*

181. Глутетимид* и неговите соли

182. Етиленов оксид

183. Бемегрид* и неговите соли

184. Валноктамид*

185. Халоперидол*

186. Параметазон*

187. Флуанизон*

188. Трифлуперидол*

189. Флуорезон*

190. Флуороурацил*

191. Флуороводородна киселина, нейните нормални соли, нейните комплексни съединения и флуороводороди с изключение на посочените в приложение № 7

192. Фурфурилтриметиламониеви соли, напр. фуртретониев йодид*

193. Галантамин*

194. Прогестогени

195. 1,2,3,4,5,6-Хексахлорциклохексан (ВНС-ISO) (линдан)

196. (1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Хексахлоро-6,7-епокси-1,4,4а,5,6,7,8,8а-октахидро-1,4:5,8-диметанонафталин (ендрин - ISO)

197. Хексахлоретан

198. (1R, 4S, 5R, 8S)-1,2,3,4,10,10-Хексахлоро-1,4,4а,5,8,8а-хексахидро-1,4:5,8-диметанонафталин (изодрин - ISO)

199. Хидрастин, хидрастинин и техните соли

200. Хидразиди и техните соли

201. Хидразин, неговите производни и соли

202. Октамоксин* и неговите соли

203. Варфарин* и неговите соли

204. Етил бис (4-хидрокси-2-оксо-1-бензопиран-3-ил) ацетат и соли на киселината

205. Метокарбамол*

206. Пропатилнитрат*

207. 4,4'-дихидрокси-3,3'-(3-метилтиопропилиден) дикумарин

208. Фенадиазол*

209. Нитроксолин и неговите соли

210. Хиосциамин, неговите соли и производни

211. Hyoscyamus niger L. (листа, семена, прах и галенови препарати)

212. Пемолин* и неговите соли

213. Йод


214. Декаметиленбис (триметиламониеви) соли, напр. декаметониум бромид

215. Ипекакуана (Cephaelis ipecacuanha Brot. и сродните й видове) (корени, прах и галенови препарати)

216. (2-Изопропилпент-4-еноил)урея (апроналид)

217. a-Сантонин ((3S, 5aR, 9bS)-3,3а,4,5,5а,9b-хексахидро-3,5а,9-триметилнафто(1,2-b)фуран-2,8-дион

218. Lobelia inflata L. и нейните галенови препарати

219. Лобелин* и неговите соли

220. Барбитурати

221. Живак и неговите съединения, с изключение на специалните случаи, включени в приложение № 4

222. 3,4,5-Триметоксифенетиламин и неговите соли

223. Металдехид

224. 2-(4-Алил-2-метоксифенокси)-N-N-диетилацетамид и неговите соли

225. Куметарол*

226. Декстрометорфан* и неговите соли

227. 2-Метилхептиламин и неговите соли

228. Изометептен* и неговите соли

229. Мекамиламин*

230. Гуаифенезин*

231. Дикумарол*

232. Фенметразин*, неговите производни и соли

233. Тиамазол*

234. 3,4-Дихидро-2-метокси-2-метил-4-фенил-2Н,5Н, пирано(3,2-с)-(1)бензопиран-5-он(циклокумарол)

235. Каризопродол*

236. Мепробамат*

237. Тефазолин* и неговите соли

238. Ареколин

239. Полдин метилсулфат*

240. Хидроксизин*

241. 2-Нафтол

242. 1-и 2-Нафтиламини и техните соли

243. 3-(1-Нафтил)-4-хидроксикумарин

244. Нафазолин* и неговите соли

245. Неостигмин и неговите соли (напр. неостигмин бромид*)

246. Никотин* и неговите соли

247. Амил нитрити

248. Неорганични нитрити, с изключение на натриев нитрит

249. Нитробензол

250. Нитрокрезоли и техните алкални метални соли

251. Нитрофурантоин*

252. Фуразолидон*

253. Пропан-1,2,3-триилтринитрат

254. Аценокумарол*

255. Алкален пентацианонитрозилферат (2-)

256. Нитростилбени, техните хомолози и производни

257. Норадреналин и неговите соли

258. Носкапин* и неговите соли

259. Гуанетидин* и неговите соли

260. Естрогени, с изключение на изброените в приложение № 2

261. Олеандрин

262. Хлорталидон*

263. Пелетиерин и неговите соли

264. Пентахлоретан

265. Пентаеритрил тетранитрат*

266. Петрихлорал*

267. Октамиламин* и неговите соли

268. Пикринова киселина

269. Фенацемид*

270. Дифенклоксазин*

271. 2-Фенилиндан-1,3-дион (фениндион)

272. Етилфенацемид*

273. Фенпрокумон*

274. Фенирамидол*

275. Триамтерен* и неговите соли

276. Тетраетилпирофосфат; TEPP (ISO)

277. Тритолилфосфат

278. Псилоцибин*

279. Фосфор и метални фосфиди

280. Талидомид* и неговите соли

281. Physostigma venenosum Balf.

282. Пикротоксин

283. Пилокарпин и неговите соли

284. a-Пиперидин-2-илбензил ацетат лявовъртящ треоформ (левофацетоперан) и неговите соли

285. Пипрадрол* и неговите соли

286. Азациклонол*и неговите соли

287. Биетамиверин*

288. Бутопиприн* и неговите соли

289. Олово и неговите съединения

290. Кониин

291. Prunus laurocerasus L. (лавровишнева вода)

292. Метирапон*

293. Радиоактивни вещества съгласно изискванията на Наредбата за основните норми за радиационна защита (ДВ, бр. 73 от 2004 г.)

294. Juniperus sabina L. (листа, етерично масло и галенови препарати)

295. Хиосцин, неговите соли и производни

296. Златни соли

297. Селен и неговите съединения, с изключение на селенов дисулфид при условията, определени в № 49 на приложение № 7

298. Solanum nigrum L. и неговите галенови препарати

299. Спартеин и неговите соли

300. Глюкокортикоиди

301. Datura stramonium L. и неговите галенови перпарати

302. Строфантини, техните аглюкони и съответните им производни

303. Strophantus видове и техните галенови препарати

304. Стрихнин и неговите соли

305. Strychnos видове и техните галенови препарати

306. Наркотици, естествени и синтетични: всички вещества, включени в таблици I и II на Конвенцията за наркотичните медикаменти, подписана в Ню Йорк на 30 март 1961 г.

307. Сулфонамиди (сулфаниламид и неговите производни, получени чрез заместване на един или повече Н-атоми в -NH2 групите) и техните соли

308. Султиам*

309. Неодим и неговите соли

310. Тиотепа*

311. Pilocarpus jaborandi Holmes и неговите галенови препарати

312. Телур и неговите съединения

313. Ксилометазолин* и неговите соли

314. Тетрахлоретилен

315. Тетрахлорметан

316. Хексаетил тетрафосфат

317. Талий и неговите съединения

318. Гликозиден екстракт от Thevetia nerifolia Juss.

319. Етионамид*

320. Фенотиазин* и неговите съединения

321. Тиокарбамид и неговите производни, с изключение на посочените в приложение № 7

322. Мефенезин* и неговите естери

323. Ваксини, токсини или серуми

324. Транилципромин* и неговите соли

325. Трихлорнитрометан (хлорпикрин)

326. 2,2,2-Триброметанол (триброметилов алкохол)

327. Трихлорметин* и неговите соли

328. Третамин*

329. Галамин триетиодид*

330. Urginea scilla Stern. и неговите галенови препарати

331. Вератрин, неговите соли и галенови препарати

332. Schoenocaulon officinale Lind. (семена и галенови препарати)

333. Veratrum Spp. и техните препарати

334. Мономер на винилхлорида

335. Ергокалциферол* и холекалциферол (витамини D2 и D3)

336. Соли на о-алкилдитиовъглеродните киселини

337. Йохимбин и неговите соли

338. Диметил сулфоксид*

339. Дифенхидрамин* и неговите соли

340. 4-терт-Бутилфенол

341. 4-терт-Бутилпирокатехол

342. Дихидротахистерол*

343. Диоксан

344. Морфолин и неговите соли

345. Pyrethrum album L. и неговите галенови препарати

346. 2-(4-Метоксибензил-N-(2-пиридил)амино)етилдиметиламин малеат

347. Трипеленамин*

348. Тетрахлорсалициланилиди

349. Дихлорсалициланилиди

350. Тетрабромсалициланилиди

351. Дибромсалициланилиди

352. Битионол*

353. Тиурам моносулфиди

354. Тиурам дисулфиди

355. Диметилформамид

356. 4-Фенилбут-3-ен-2-он

357. Бензоати на 4-хидрокси-3-метоксицинамил алкохол, с изключение на нормалното съдържание в използваните естествени етерични масла

358. Фурокумарини (напр. триоксизалан*, 8-метоксипсорален, 5-метоксипсорален), с изключение на нормалното съдържание в използваните естествени етерични масла. В слънцезащитните и бронзиращите продукти съдържанието на фурокумарини трябва да бъде под 1 мг/кг

359. Масло от семена на Laurus nobilis L.

360. Сафрол, с изключение на нормалното съдържание в използваните естествени етерични масла при концентрации, ненадвишаващи:

100 ppm в готовите продукти;

50 ppm в продуктите за хигиена на зъбите и устната кухина, като сафролът не трябва да се използва в пастите за зъби, предназначени специално за деца

361. 5,5'-Ди-изопропил-2,2'-диметилбифенил-4,4'-диилдихипойодит

362. 3'-Етил-5',6',7',8'-тетрахидро-5',5',8',8'-тетраметил-2'-ацетонафтон (7-ацетил-6-етил-1,1,4,4- тетраметил-1,2,3,4 тетрахидронафтален АЕТТ)

363. о-Фениленедиамин и неговите соли

364. 4-Метил-m-фениленедиамин и неговите соли

365. Аристолохинова киселина и нейните соли; Aristolochia spp. и техните препарати

366. Хлороформ

367. 2,3,7,8-Тетра хлордибензо-р-диоксин

368. 2,6-Диметил-1,3-диоксан-4-ил ацетат (диметоксан)

369. Пиритион натрий (INNM)

370. N-(Трихлорметилтио)-4-циклохексен-1,2-дикарбоксимид (каптан)

371. 2,2'-Дихидрокси-3,3',5,5',6,6'-хексахлордифенилметан (хексахлорофен)

372. 6-(Пиперидинил)-2,4-пиримидиндиамин 3-оксид (миноксидил) и неговите соли

373. 3,4',5-Трибромсалициланилид

374. Phytolacca spp. и техните препарати

375. Третиноин* (ретинова киселина и нейните соли)

376. 1-Метокси-2,4-диаминобензол (2,4-диаминоанизол-CI 76050) и техните соли

377. 1-Метокси-2,5-диаминобензол (2,5-диаминоанизол) и техните соли

378. Багрило CI 12140

379. Багрило CI 26105

380. Багрило CI 42555

Багрило CI 42555-1

Багрило CI 42555-2

381. Амил 4-диметиламинобензоат, смесени (разнородни) изомери (Падимат А (INN))

382.

383. 2-Амино-4-нитрофенол384. 2-Амино-5-нитрофенол

385. 11-a-Хидроксипрен-4-ен-3,20-дион и неговите естери

386. Багрило CI 42640

387. Багрило CI 13065

388. Багрило CI 42535

389. Багрило CI 61554

390. Антиандрогени със стероидна структура

391. Цирконий и неговите съединения, с изключение на веществата, посочени под № 50 на приложение № 7, и циркониеви лакове, пигменти или соли на багрила, посочени с означение (2) на приложение № 3

392.

393. Ацетонитрил394. Тетрахидрозолин и неговите соли

395. Хидрокси-8-хинолин и неговия сулфат, с изключение на случаите на употреба, предвидени в № 51 на приложение № 7

396. Дитио-2,2'-биспиридин-диоксид 1,1' (с добавка на трихидратен магнезиев сулфат) - (пиритион дисулфид + магнезиев сулфат)

397. Багрило CI 12075 и неговите цветни лакове, пигменти и соли

398. Багрило CI 45170 и 45170:1

399. Лидокаин

400. 1,2-Епоксибутан

401. Багрило CI 15585

402. Стронциев лактат

403. Стронциев нитрат

404. Стронциев поликарбоксилат

405. Прамокаин

406. 4-Етокси-m-фенилендиамин и неговите соли

407. 2,4-Диаминофенилетанол и неговите соли

408. Катехол

409. Пирогалол

410. Нитрозамини

411. Вторични алкил- и алканоламини и техните соли

412. 4-Амино-2-нитрофенол

413. 2-Метил-m-фенилендиамин

414. 4-терт-Бутил-3-метокси-2,6-динитротолуен (Musk Ambrette)

415.


416. Човешки клетки, тъкани или продукти

417. 3,3-Бис(4-хидроксифенил)фталид(Фенолфталейн*)

418. 3-Имидазол-4-ил акрилова киселина и нейния етилов естер (уроканова киселина)

419. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Материал от категория 1 и материал от категория 2 съгласно чл. 4 и 5 на Регламент (ЕО) 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека и съставките, произхождащи от тях

420. Необработен и пречистен каменовъглен катран

421. 1,1,3,3,5-Пентаметил-4, 6-динитроиндан (москен)

422. 5-терт-Бутил-1,2,3-триметил-4,6-динитробензен (тибетски мускус)

423. Масло от бял оман (Inula helenium) (CAS № 97676-35-2), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

424. Бензилцианид (CAS № 140-29-4), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

425. Цикламен алкохол (CAS № 4756-19-8), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

426. Диетилмалеат (CAS № 141-05-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

427. Дихидрокумарин (CAS № 119-84-6), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

428. 2,4-Дихидрокси-3-метилбензалдехид (CAS № 6248-20-0), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

429. 3,7-Диметил-2-октен-1-ол (6,7-дихидрогераниол) (CAS № 40607-48-5), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

430. 4,6-Диметил-8-терт-бутилкумарин (CAS № 17874-34-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

431. Диметил цитраконат (CAS № 617-54-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

432. 7,11-Диметил-4,6,10-додекатриен-3-он (CAS № 26651-96-7), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

433. 6,10-Диметил-3,5,9-ундекатриен-2-он (CAS № 141-10-6), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

434. Дифениламин (CAS № 122-39-4), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

435. Етилакрилат (CAS № 140-88-5), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

436. Абсолю от смокинови листа (Ficus carica) (CAS № 68916-52-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

437. транс-2-Хептенал (CAS № 18829-55-5), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

438. транс-2-Хексеналдиетил ацетал (CAS № 67746-30-9), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

439. транс-2-Хексеналдиметил ацетал (CAS № 18318-83-7), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

440. Хидроабиетилалкохол (CAS № 13393-93-6), когато се използва като съставка на парфюмна композиция

441. 6-Изопропил-2-декахидронафталенол (CAS № 34131-99-2), когато се използва като съставка на парфюмна композиция


Каталог: files -> documents
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   56


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница