Наредба №4 от 9 януари 2006 Г. За обучение и квалификация на адвокатитеДата25.07.2016
Размер31.53 Kb.
НАРЕДБА № 4 ОТ 9 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА АДВОКАТИТЕ

ИЗДАДЕНА ОТ ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Обн. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2006г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат структурата, организацията, условията, финансирането и програмите за обучение и квалификация на адвокатите в Република България.

Чл. 2. (1) За обучение, поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите се създава Център за обучение на адвокати.

(2) Адвокатите поддържат и повишават своята квалификация чрез участие и в други форми на обучение.

Чл. 3. (1) Центърът за обучение на адвокати е юридическо лице с нестопанска цел - фондация за осъществяване на дейност в частна полза без ограничение със срок и се регистрира при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Учредител на фондацията е Висшият адвокатски съвет.

(3) Учредителният акт на фондацията се приема и изменя с решение на Висшия адвокатски съвет, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на всички основни членове.

(4) Наименованието на фондацията е Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев"и седалището й е в София.

(5) Висшият адвокатски съвет осъществява цялостен контрол върху дейността на Центъра за обучение на адвокати.

Чл. 4. Основни насоки в дейността на Центъра за обучение на адвокати са:

1. обучение и квалификация на адвокати, включително новоприети и кандидати за адвокати;

2. международни контакти и сътрудничество със сходни организации;

3. развитие и подпомагане на научната дейност в областта на правните и сходните науки.

Чл. 5. Центърът за обучение на адвокати:

1. организира и провежда семинари, лекционни курсове и други форми на обучение;

2. организира и подпомага издаването и разпространението на специализирана правна литература;

3. осъществява сътрудничество и участие в сходни български, чуждестранни и международни организации и институции;

4. извършва и други допустими от закона дейности.

Раздел II.

Структура и форми на обучение

Чл. 6. Центърът за обучение на адвокати осъществява обучението и квалификацията в София и в други населени места в сътрудничество с адвокатските съвети.

Чл. 7. Обучението и квалификацията на новоприетите адвокати се осъществява в Центъра за обучение на адвокати по програмите по чл. 9, ал. 3.

Чл. 8. За поддържане и повишаване на квалификацията си адвокатите са длъжни да участват годишно в не по-малко от четири учебни часа в избрана от тях форма и тематика.

Раздел III.

Организация и програми за обучение

Чл. 9. (1) Дейността на Центъра за обучение на адвокати се организира и ръководи от управителния съвет и се осъществява чрез създадените за целта звена и лица, работещи в центъра по трудов или граждански договор.

(2) Организацията и дейността на центъра се регламентират с правилник, приет от управителния съвет.

(3) Учебните планове и програми за дейността и развитието на Центъра за обучение на адвокати се изготвят ежегодно от управителния съвет и се утвърждават от Висшия адвокатски съвет.

(4) Управителният съвет на Центъра за обучение на адвокати ежегодно изготвя и представя на Висшия адвокатски съвет за утвърждаване годишен отчет за дейността, годишен финансов и счетоводен отчет и проект за годишен бюджет.

Раздел IV.

Финансиране и имущество

Чл. 10. (1) Дейността на Центъра за обучение на адвокати се финансира от:

1. дарените от Висшия адвокатски съвет средства при учредяването му;

2. ежегодно финансиране от Висшия адвокатски съвет и доброволни вноски от адвокатските съвети;

3. дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;

4. субсидии, помощи, спонсорство и други доходи, получени в съответствие със закона;

5. доходи от собствена дейност, осъществявана по предвидения от закона ред, включително такси за участие във формите на обучение и квалификация.

(2) Паричните средства се разходват с решение на управителния съвет в рамките на годишния бюджет.

(3) Разпореждането с недвижими имоти и вещни права върху имоти, собственост на Центъра за обучение на адвокати, се извършва след предварително писмено разрешение на Висшия адвокатски съвет.

Заключителни разпоредбиПараграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 28, ал. 2 и чл. 121, ал. 1 от Закона за адвокатурата и е приета от Висшия адвокатски съвет с решение № 460 на 20.XII.2005 г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница