Наредба №5 от 25 май 2006 Г. За хигиената на хранитестраница3/3
Дата01.08.2018
Размер438.42 Kb.
1   2   3

3. В случаите на суровини от растителен произход, рибни продукти и дивеч: транспорт за доставяне на суровините, при което основните им характеристики не са съществено променени от мястото на тяхното производството до обекта за производство или търговия с храни.

Приложение № 2 към чл. 32, ал. 1, т. 1

Списък на продуктите, които могат да се транспортират в контейнери и съоръжения, използвани за транспорт по море в насипно състояние на растителни масла и мазниниВещество

CAS №

1

2

Оцетна киселина (етанова киселина,

 

карбокси метанова киселина)

64-19-7

Оцетен анхидрид

108-24-7

Ацетон (диметилкетон; 2-пропанон)

67-64-1

Мастни киселини и мастнокиселинни дестилати - от растителни масла и мазнини и/или техни смеси и от масла и мазнини от животински видове, вкл. и морски

Амониев хидроокис (амониев хидрат,

 

амонячен разтвор, водноамонячен

 

разтвор)

1336-21-6

Амониев полифосфат (Ammonium

 

polyphosphate)

68333-79-9

 

10124-31-9

Масла и мазнини от животински видове, вкл. и морски, масла и мазнини от растителен произход и хидрогенирани мазнини (различни от маслата от кашу и суровите масла)

Пчелен восък (бял и жълт)

8006-40-4

 

8012-89-3

Бензилов алкохол (фармацевтичен и с

 

чистота на реактив)

100-51-6

Бутил ацетати (първични, вторични,

123-86-4

третични)

105-46-4

 

540-88-5

Разтвор на калциев хлорид - допуска се

 

като предходен товар по отношение на

 

храни само когато непосредствено пре-

 

ди него като товар е превозвано някое

 

от изброените в този списък вещества

 

съгласно посочените ограничения

10043-52-4

Калциев лигносулфонат

8061-52-7

Канделилов восък

8006-44-8

Карнаубски восък (Бразилски восък)

8015-86-9

Циклохексан (хексаметилен, хекса-

 

нафталин, хексалхидробензол)

110-82-7

Епоксидирано соево масло (с мини-

 

мум 7 % и максимум 8 % оксираново

 

кислородно съдържание)

8013-07-8

Етанол (етилов алкохол)

64-17-5

Оцетна киселина, етилов естер

 

(ацетов етер)

141-78-6

2-Етилхексанол (2-етилхексилов

 

алкохол)

104-76-7

Мастни киселини:

 

Арахидонова киселина (ейкозанова

 

киселина)

506-30-9

Бехенова киселина (докозанова

 

киселина)

112-85-6

Маслена киселина (n-бутирова кисе-

 

лина, етил оцетна киселина, пропил

 

мравчена киселина)

107-92-6

Капрова киселина (n-деканова

 

киселина)

334-48-5

Капронова киселина (n-хексанова

 

киселина)

142-62-1

Каприлова киселина (n-октанова

 

киселина)

124-07-2

Ерукова киселина (цис-13-додеказо-

 

нова/докозенова киселина)

112-86-7

Хептанова киселина (n-хептанова

 

киселина)

111-14-8

Лауринова киселина (n-додеканова

 

киселина)

143-07-7

Лауролеинова киселина (додеканова/

 

дедеценова киселина)

4998-71-4

Линолеева киселина (9-12-октадека-

 

нова/октадекадиенова киселина)

60-33-3

Линоленова киселина (9-12-15-окта-

 

деканова/октадекатриенова киселина)

463-40-1

Миристинова киселина (n-тетрадека-

 

нова киселина)

544-63-8

Миристиноленова киселина

 

(n-тетрадеканова киселина)

544-64-9

Олеинова киселина (n-октадеценова

 

киселина)

112-80-1

Палминова киселина (n-хексадеканова киселина)

57-10-3

Палмитинова киселина (цис-9-хекса-

 

деканова/хексадеценова киселина)

373-49-9

Пелагронова киселина (n-нонанова

 

киселина)

112-05-0

Рицинова киселина (цис-12-хидрокси

 

окта-9-деканова киселина, киселина

 

от боброво масло)

141-22-0

Стеаринова киселина (n-октадеканова киселина)

57-11-4

Валерианова киселина (n-пентанова

 

киселина)

109-52-4

Мастни алкохоли:

 

Бутилов алкохол (1-бутанол, бутиров

 

алкохол)

71-36-3

Капроилов алкохол (1-хексанол,

 

хексилов алкохол)

111-27-3

Каприлов алкохол (1-n-октанол; хеп-

 

тилкарбинол)

111-87-5

Цетилов алкохол (алкохол С-16, 1-хек-

 

садеканол; палмилов алкохол, n-пър-

 

вичен хексадецилов алкохол)

36653-82-4

Децилов алкохол (1-деканол)

112-30-1

Енантилов алкохол (1-хептанол; хеп-

 

тилов алкохол)

111-70-6

Лаурилов алкохол (n-додеканол; доде-

 

цилов алкохол)

112-53-8

Миристилов алкохол (1-тетрадеканол; тетрадеканол)

112-72-1

Нонилов алкохол (1-нонанол; пеларго-

 

нов алкохол; октилкарбинол)

143-08-8

Олеилов алкохол (октадеканол)

143-28-2

Стеарилов алкохол (1-октадеканол)

112-92-5

Тридецилов алкохол (1-тридеканол)

27458-92-0

 

112-70-9

Смеси на мастни алкохоли

 

Лаурил миристилов алкохол (С12-С14)

 

Цетил стеарилов алкохол (С16-С18)

 

Естери на мастните киселини - всеки естер, получен чрез комбинация на някоя от гореизброените мастни киселини с някой от гореизброените мастни алкохоли. Примери за това са бутил миристат, олеил палмитат и цетил стеарат.

Мастна киселина - метилови естери

 

Метил лаурат (метил додеканоат)

111-82-0

Метил палмитат (метил хексаде-

 

каноат)

112-39-0

Метил стеарат (метил октадеканоат)

112-61-8

Метил олеат (метил октадеценоат)

112-62-9

Мравчена киселина (метанова кисе-

 

лина, хидроген карбоксилова киселина)

64-18-6

Глицерин (глицерол)

56-81-5

Гликоли

 

Бутандиол

 

1-3 Бутандиол (1,3-Бутиленгликол)

107-88-0

1,4-Бутандиол (1,4-Бутиленгликол)

110-63-4

Полипропиленгликол (мол.

 

тегло < 400)

25322-69-4

Пропиленгликол (1,2 пропиленгли-

 

кол; пропан-1,2-диол; 1,2-дихидрок-

 

сипропан; монопропиленгликол

 

(MPG); метилгликол)

57-55-6

1,3-Пропиленгликол (Триметилен

 

гликол; 1,3-пропандиол)

504-63-2

n-Хептан

142-82-5

n-Хептан (технически)

110-54-3

 

64742-49-0

изо-Бутилацетат

110-19-0

изо-Деканол (изодецилов алкохол)

25339-17-7

изо-Нонал (изононилов алкохол)

27458-94-2

изо-Октанол (изооктилов алкохол)

26952-21-6

изо-Пропанол (изопропилов алко-

 

хол, IPA)

67-63-0

Лимонен (дипентен)

138-86-3

Воден разтвор на магнезиев хлорид

7786-30-3

Метанол (метилов алкохол)

67-56-1

Метилетил кетон (2-бутанон)

78-93-3

Метилизобутил кетон - (4-метил-

 

2пентанон)

108-10-1

Метилтерциерен бутилов етер

 

(MTBE)

1634-04-4

Моласа

57-50-1

Планински восък

8002-53-7

Парафин (за хранителни цели)

8002-74-2

 

63231-60-7

Пентан

109-66-0

Фосфорна киселина (ортофосфорна

 

киселина)

7664-38-2

Питейна вода, допустима като предходен товар, само ако непосредствено предхождащият товар се състои от вещества, изброени в този списък

Калиев хидроокис (калиева осно-

 

ва) - допустим като предходен товар,

 

само ако непосредствено предхожда-

 

щият товар се състои от вещества,

 

изброени в този списък

1310-58-3

n-Пропил ацетат

109-60-4

Пропилен тетрамер

6842-15-5

Пропилов алкохол (пропан-1-ол;

 

1-пропанол)

71-23-8

Натриев хидроокис (натриева осно-

 

ва) - допустим като предходен товар,

 

само ако непосредствено предхожда-

 

щият товар се състои от вещества,

 

изброени в този списък

1310-73-2

Силикон диоксид (Микросиликагел)

7631-86-9

Натриев силикат (водно стъкло)

1344-09-8

Сорбитол (D-сорбитол, хексахидро

 

алкохол, d-сорбит)

50-70-4

Сярна киселина

7664-93-9

Нитратен разтвор на карбамид

 

(UAN)

 

Винена кал (камък) (винаса, аргол,

 

суров калиев битартарат)

868-14-4

Бели минерални масла

8042-47-5

 

 

Приложение № 3 към чл. 73, ал. 3

Регистър на произвежданите храни

от фирма .....................................................

 Храна

№ и дата на

Дата на прекра-

по

 

въвеждане

тяване на ползва-

ред

 

на техноло-

нето на техноло-

 

 

гичната до-

гичната докумен-

 

 

кументация

тация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог: cms -> folders -> For%20Farmers
folders -> Програма с полет от Будапеща
folders -> Швейцария ски сезон 2010/2011
folders -> Цени за пътуване със собствен транспорт цените са в евро и се заплащат по официалния фиксинг на бнб децата са безплатни или ползват отстъпки
folders -> Програма 2 8 дни / 7 нощувки септември октомври 2011 периоди на пътуване & пакетни цени
folders -> Контакти маркетинг био-продукция
For%20Farmers -> Наредба №8 от 04. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
For%20Farmers -> Зърнено-житни култури код 3001 Обикновена (мека) пшеница
For%20Farmers -> За опазване на почвата от ерозия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница