Наредба №53 от 2 юли 2004 Г. За условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищатастраница1/7
Дата23.07.2016
Размер0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
НАРЕДБА № 53 ОТ 2 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩАТА
Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.72 от 17 Август 2004г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.70 от 28 Август 2007г.


Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за постигане сигурността на пристанищата и корабите, плаващи под българско знаме, чрез:

1. събиране, оценяване и обмен на информация по отношение на заплахите за сигурността;

2. определяне нива на сигурност;

3. създаване на организация за обявяване на опасност за сигурността и поддържането на комуникационна система за сигурността на корабите и пристанищата;

4. предотвратяване на неупълномощен достъп до корабите, пристанищата и зоните, забранени за достъп;

5. предотвратяване нерагламентирано внасяне на оръжие, общоопасни вещества и средства на борда на корабите и в пристанищата;

6. монтиране и поддържане на система за обявяване на опасност по сигурността при заплахи или инциденти, свързани със сигурността;

7. техническа и физическа охрана на пристанищата и корабите, плаващи под българско знаме;

8. планове за сигурността на корабите и пристанищата, изготвени въз основа на оценките за сигурността;

9. провеждане на обучения, тренировки и упражнения във връзка с плановете за сигурност.

(2) Наредбата се прилага за:

1. пътнически кораби, включително високоскоростни пътнически плавателни съдове;

2. търговски кораби, включително високоскоростни с бруто тонаж от 500 бруто регистър тона и повече;

3. плаващи сондажни платформи;

4. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) морските пристанища, обслужващи корабите по т. 1 - 3, когато извършват международни плавания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Наредбата не се прилага за военните пристанища, за военни, граничнополицейски, спомагателни кораби и държавните кораби на Република България, използвани за нетърговски цели.

(4) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за кораби, независимо от знамето, под което плават, когато плават към българско пристанище и са в териториалните води на Република България.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за корабите от клас А съгласно Наредба № 20 от 2005 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ДВ, бр. 82 от 2005 г.).

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за пристанища, извън тези по ал. 2, т. 4, като се отчитат особеностите на отделните пристанища.

(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" определя пристанищата по ал. 6 с оглед резултатите от извършена оценка по сигурността на пристанищата по реда на чл. 51 - 53 и съставя списък на тези пристанища.

(8) (*) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Списъкът по ал. 7 се представя на Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Постигане сигурността на корабите и пристанищата се осъществява от:

1. съветът по сигурността;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" към министъра на транспорта;

3. пристанищните оператори;

4. корабопритежателите;

5. офицер по сигурността на компанията;

6. офицер по сигурността на кораба;

7. капитан на кораба;

8. офицер по сигурността на пристанището;

9. службите в Министерството на вътрешните работи;

10. службите в Министерството на финансите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Правилата на тази наредба относно пристанищните оператори се прилагат и по отношение на собствениците на тези пристанища със специално предназначение, които отговарят на изискванията по чл. 1, ал. 2, т. 4.Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Съветът по сигурността е консултативен орган към министъра на транспорта за стратегическо планиране и осъществяване на консултации, съгласуване, сътрудничество и координация между ведомствата, юридическите и физическите лица, които имат отношение към постигане сигурността на корабите и пристанищата.

(2) Съветът се състои от:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) трима съпредседатели - министъра на транспорта, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите или упълномощени от тях лица;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) трима секретари - по един представител от Министерството на транспорта, от Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) членове - представители на Министерството на транспорта, от Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите.

(3) Съветът привлича в своята работа представители на други ведомства и експерти в областта на сигурността на корабите и пристанищата.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Не по-малко от веднъж на 12 месеца съветът анализира резултатите от прилагането на всички нормативни и индивидуални административни актове, отнасящи се до постигане на сигурността на корабите и пристанищата, и препоръчва конкретни мерки за повишаване на ефективността им. При възникване на условия или проява на конкретен риск или заплаха за сигурността на корабите и пристанищата съветът се свиква извънредно.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Министърът на транспорта, министърът на вътрешните работи и министърът на финансите със заповед определят условията и реда за взаимодействие между Министерството на транспорта, Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите при инциденти, свързани с нарушаване или заплахи за сигурността на корабите и пристанищата.

(6) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Министърът на транспорта и министърът на вътрешните работи със заповед определят реда за насочване към Националния морски граничен координационен и информационен център на Министерството на вътрешните работи на сигнал, получен от сигналната система за сигурност на кораба в Координационния център за търсене и спасяване ("закрит сигнал"), както и реда за информиране на компетентните органи на крайбрежната държава по местонахождението на кораба.

Чл. 4. (1) Министерството на вътрешните работи осъществява своите функции и задачи за постигане сигурността на корабите и пристанищата, като:

1. осигурява охраната и защитата на стратегически за страната дейности и обекти;

2. разкрива и предотвратява действия против корабите и пристанищата;

3. осигурява текущо наблюдение и патрулиране в забранените зони на пристанищата;

4. осъществява наблюдение на пристигащите, заминаващите и транзитните пътници с цел разкриване на лица, които могат да представляват заплаха за корабите и пристанищата;

5. планира действия при актове на отвличане на плавателно средство, диверсии, заплахи за взривяване или нападения, граждански безредици и установява контрол над тях;

6. осигурява възможност за бързи ответни мерки, включващи водене на преговори при вземане на заложници, използване на специализирани отряди за борба с тероризма, обезвреждане и унищожаване на взривни устройства и др.;

7. осигурява възможности за бързи ответни мерки с използване на сила при крупни инциденти срещу корабите и пристанищата;

8. обучава персонал, изпълняващ полицейски функции в областта на сигурността на обектите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Главна дирекция "Гранична полиция" на Национална служба "Полиция", осъществява контрол за спазване на граничния режим на пристанищата, като:

1. извършва паспортно-визов контрол на лицата, които влизат, напускат или транзитно преминават през страната с плавателни средства;

2. извършва преглед на багажи, транспортни средства и товари в зоните за граничен контрол на пристанищата;

3. ограничава временно или забранява движението на лица и транспортни средства в района на пристанищата при осъществяването на оперативно-издирвателна дейност за задържане на лица и транспортни средства и ако съществува опасност за здравето и живота на хората.

Чл. 5. (1) Нивата за сигурност се обявяват от:

1. Изпълнителна агенция "Морска администрация" - за корабите;

2. Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" - за пристанищата.

(2) При обявяване нивата на сигурност се отчитат:

1. степента на достоверност на информация за наличие на заплаха;

2. степента, до която информацията за наличие на заплаха е потвърдена;

3. степента, до която заплахата е конкретна или неизбежна според наличната информация;

4. потенциалните последствия от подобен инцидент, свързан със сигурността.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) При обявяване на трето ниво на сигурност Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" дават инструкции и осигуряват необходимата информация, свързана със сигурността на корабите и пристанищата, които биха могли да бъдат засегнати.

Чл. 6. Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" могат да делегират на призната организация по сигурността съгласно глава седма задължения, свързани със сигурността, с изключение на:

1. определяне на нивото на сигурност;

2. одобряване и приемане на оценката за сигурността на пристанището и последващи изменения по приетата оценка;

3. определяне на пристанищата, които трябва да имат офицер по сигурността;

4. одобряване и приемане на план за сигурност на пристанището, както и последващите изменения на одобрения план;

5. упражняване на контролни мерки и мерки за съответствие;

6. определяне изискванията по изготвянето на декларация за сигурност.

Чл. 7. Изпълнителна агенция "Морска администрация" проверява прилагането на корабния план за сигурност, а Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" - плана за сигурност на пристанището.

Чл. 7а. (*) (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" предоставят информация на Европейската комисия, държавите - членки на Европейския съюз и Международната морска организация, свързана с прилагането на мерки за постигане на сигурността на корабите и пристанищата, съгласно чл. 13 от глава ХI-2 от SOLAS.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" предоставят на Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, списък с имената и данните за кореспонденция на служителите си, на които офицерите по сигурността на кораба, на компанията или на пристанището могат да докладват за проблеми, свързани със сигурността.Чл. 7б. (*) (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Когато на кораб е забранено посещение на пристанище или му бъде наредено да напусне пристанище, Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя на крайбрежните държави, намиращи се по планирания път на плаване на кораба, следната информация във връзка с кораба:

1. наименование, знаме, идентификационния номер, позивна, тип и товар;

2. причината за забрана за посещение или за отправяне на нареждане за напускане на пристанището;

3. характера на несъответствие с изискванията за постигане на сигурността на корабите и пристанищата;

4. информация за опити, направени за отстраняване на несъответствията, включително и условия, наложени на кораба за прехода му;

5. предишни посетени пристанища и следващи пристанища за посещение;

6. времето на тръгване и вероятно разчетено време за пристигане в следващите пристанища;

7. инструкциите, които са били дадени на кораба;

8. информация за нивото на сигурност, при което оперира корабът;

9. данни за осъществена комуникация между държавата на знамето и Изпълнителна агенция "Морска администрация";

10. лицето за контакти в Изпълнителна агенция "Морска администрация", което е предоставило настоящата информация;

11. списък на екипажа и всякаква друга съществена информация.
Глава втора

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ


Чл. 8. (1) Капитанът или офицерът по сигурността на кораб може да изиска изготвяне на декларация за сигурност кораб - пристанище или декларация за сигурност кораб - кораб (приложение № 1), когато:

1. корабът оперира при по-високо ниво на сигурност от това на пристанището или друг кораб, с който взаимодейства;

2. съществува споразумение между страни по Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) относно изготвяне на декларация за сигурност за определени международни плавания или определени кораби, извършващи такива плавания;

3. е била налице заплаха за сигурността или инцидент, свързан със сигурността, касаещи кораба или пристанището;

4. корабът се намира в пристанище, за което няма изискване да притежава и изпълнява одобрен план за сигурност на пристанището;

5. се извършват дейности между кораби и за единия кораб няма изискване да притежава и изпълнява одобрен план за сигурност на кораба.

(2) Исканията за изготвяне на декларацията за сигурност се потвърждават от капитана/офицера по сигурността на съответното пристанище или от офицера по сигурността на друг кораб.

(3) Исканията за изготвяне на декларация за сигурност са в писмена форма и се подават от капитана/офицера по сигурността на кораба или от офицера по сигурността на пристанището съответно до офицера по сигурността на пристанището или капитана /офицера по сигурността на кораба чрез корабния агент.

Чл. 9. (1) Декларацията за сигурност може да се изготви и когато в резултат на оценката за сигурност на кораба или оценката за сигурността на пристанището се счете за необходимо.

(2) В случая по ал. 1 причините и условията за изискването на декларация се посочват в плана за сигурност на кораба, съответно в плана за сигурност на пристанището.

Чл. 10. (1) Декларацията за сигурност пристанище - кораб се изготвя съвместно от:

1. капитана или офицера по сигурността на кораб от името на кораба;

2. от офицера по сигурността на пристанището или от друг орган, отговорен за бреговата сигурност от името на пристанището.

(2) Декларацията за сигурност кораб - кораб се изготвя от офицерите по сигурността на корабите/капитаните на корабите.

Чл. 11. Декларацията за сигурност определя мерките за сигурност и отговорността на пристанището и кораба за постигане на сигурност на корабите и пристанищата.

Чл. 12. (1) Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" определя минимален срок за съхраняване на декларациите за сигурност пристанище - кораб, сключени между пристанището и посетилите го кораби.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя минимален срок за съхраняване на декларациите за сигурност пристанище - кораб, сключени между кораба и пристанищата, които той е посетил, и декларациите за сигурност кораб - кораб, като този срок не може да бъде по-малък от срока, през който кораб е посетил последните десет пристанища.

(3) Декларациите по ал. 1 се съхраняват от офицера по сигурност на пристанището, а по ал. 2 от офицера по сигурност на кораба.
Глава трета

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛЯ
Чл. 13. Корабопритежателят е длъжен да определи в плана за сигурност на кораба, че капитанът има преимуществена власт и отговорност за вземане на решения във връзка с безопасността и сигурността на кораба, както и че може да изисква съдействието на корабопритежателя или на друга държава, страна по Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), при необходимост.

Чл. 14. (1) (Предишен текст на чл. 14 - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Корабопритежателят е длъжен да оказва съдействие на офицера по сигурността на компанията, капитана и офицера по сигурността на кораба при изпълняване на техните задължения по сигурността.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Корабопритежателят предоставя на капитана на кораба информация относно:

1. лицата, отговорни за назначаване на персонал на борда на кораба;

2. лицата, които осигуряват фрахтоването на кораба;

3. данните за кореспонденция на страните по договор за наем за определено пътуване или по договор за наем за определено време, ако има такива договори.


Глава четвърта

СИГУРНОСТ НА КОРАБА

Раздел IНива на сигурност на корабите
Чл. 15. Корабите оперират съгласно следните нива на сигурност:

1. първо ниво на сигурност;

2. второ ниво на сигурност;

3. трето ниво на сигурност.

Чл. 16. Нивото на сигурност за корабите, плаващи под българско знаме, се определя от Изпълнителна агенция "Морска администрация" и се съобщава на корабопритежателите за информиране на капитана на кораба или офицера по сигурността на кораба.

Чл. 17. С оглед определяне и предприемане на превантивни мерки срещу възникване на инциденти, свързани със сигурността, при първо ниво на сигурност на корабите се извършват следните дейности, определени в плана за сигурност на кораба:

1. изпълнение на всички задължения по сигурността на кораба;

2. контролиране достъпа до кораба;

3. контролиране качването на лица и техния багаж;

4. контролиране достъпа до забранените зони с цел гарантиране достъпа до тях само от упълномощени за това лица;

5. наблюдение на палубите и зоните около кораба;

6. контролиране на товаро-разтоварните операции и приемането на корабни запаси;

7. гарантиране на действаща комуникация по сигурността.

Чл. 18. При второ ниво на сигурност се прилагат допълнителни предпазни мерки, определени в плана за сигурност на кораба, по отношение на всяка дейност, посочена в чл. 17.

Чл. 19. При трето ниво на сигурност се прилагат допълнителни специфични предпазни мерки, определени в плана за сигурност на кораба, по отношение на всяка дейност, посочена в чл. 17.

Чл. 20. Когато Изпълнителна агенция "Морска администрация" обяви второ или трето ниво на сигурност, офицерът по сигурността на кораба потвърждава промяната на нивото на сигурност и уведомява Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Чл. 21. (1) Непосредствено преди влизане в пристанище или по време на престой в пристанище на територията на държава, страна по SOLAS, обявила второ или трето ниво на сигурност, офицерът по сигурността на кораб потвърждава получаването на инструкции за второ или трето ниво и уведомява офицера по сигурността на пристанището за началото на прилагане на съответните мерки и процедури от плана за сигурността на кораба, а при обявено трето ниво на сигурност - и на инструкциите на държавата, страна по SOLAS, обявила трето ниво на сигурност.

(2) Офицерът по сигурността на кораба информира офицера по сигурността на пристанището относно трудности при прилагане на инструкциите. В този случай офицерът по сигурността на пристанището и офицерът по сигурността на кораба координират съвместни действия за преодоляване на трудностите.

Чл. 22. (1) Когато Изпълнителна агенция "Морска администрация" определи или е определила по-високо ниво на сигурност за кораб от това, което е определено за пристанището, в което корабът възнамерява да влезе или в което се намира, офицерът по сигурността на кораба незабавно уведомява за създалата се ситуация офицера по сигурността на пристанището и компетентния орган на държавата, страна по SOLAS, на чиято територия се намира пристанището.

(2) В случая по ал. 1 офицерът по сигурността на кораба влиза във връзка с офицера по сигурността на пристанището за координиране съответни действия при необходимост.

Чл. 23. При определено второ или трето ниво на сигурност на кораби, плаващи под българско знаме, възнамеряващи да влязат или намиращи се в пристанище на държава, страна по SOLAS, с по-ниско ниво на сигурност, Изпълнителна агенция "Морска администрация" незабавно уведомява държавата за това.Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Когато кораби, плаващи под българско знаме, възнамеряват да влязат или се намират в териториалните води на държава, страна по SOLAS, определила по-високо ниво на сигурност в района, капитанът на кораба или офицерът по сигурността на кораба повишава бдителността в съответствие с предвиденото в плана за сигурност на кораба за съответното ниво, а при наличие на информация, която може да окаже въздействие върху морската сигурност в района, незабавно докладват на корабопритежателя и на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(2) Офицерът по сигурността на пристанището уведомява капитана или офицера по сигурността на кораб, плаващ под чуждо знаме, който възнамерява да влезе или се намира в териториалните води на Република България, за определеното ниво на сигурност и за мерките по сигурността, които той следва да предприеме, както и за мерките, предприети с цел осигуряване на защита срещу заплахата.
Раздел II

Оценка на сигурността на кораба


Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25, изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Оценката на сигурността на кораба включва:

1. определяне на съществуващи мерки, процедури и дейности по сигурността;

2. определяне на най-важните корабни дейности, които е необходимо да бъдат защитени;

3. определяне на възможни заплахи за най-важните корабни дейности и вероятността от тяхното възникване с цел установяване и степенуване на мерки за сигурност;

4. определяне уязвимите места, свързани с дейността на кораба, като се отчита и човешкият фактор.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Оценката по ал. 1 отчита и следните елементи:

1. физическа сигурност;

2. структурна цялост;

3. системи за защита на персонала;

4. процедурни политики;

5. радио- и телекомуникационни системи, в това число компютърни системи и мрежи;

6. други елементи на сигурността, които, ако бъдат застрашени, могат да съставляват риск за лица, имущество или операции на борда на кораба или в пристанището.Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) При извършване на оценката на сигурността на кораба се отчитат и:

1. всички открити места за достъп на кораба, включително и откритите палуби, като се оценява възможността за използването им от лица, целящи нарушаване на сигурността;

2. местата за достъп на кораба, използвани от лица с право на достъп;

3. местата за достъп на кораба, които биха могли да бъдат използвани от лица, целящи качване на борда на кораба през тези места, без да имат това право.

(2) При извършване на оценката на сигурността на кораба се отчитат и постоянната приложимост на съществуващите, свързани със сигурността, мерки, правила, процедури и операции, прилагани при рутинни и аварийни ситуации, като оценката съдържа правила относно:

1. забранените за достъп зони;

2. действията при пожар или други аварийни ситуации;

3. нивото на контрол върху персонала на кораба, пътниците, посетителите, търговците, докерите и др.;

4. честотата и ефективността на патрулирането от лицата, отговорни за сигурността на кораба;

5. системите за контрол на достъп, включително и системите за идентификация;

6. охранителните комуникационни системи;

7. охранителните врати, бариери и осветление;

8. оборудването и системите за наблюдение, ако има такива.

(3) Оценката на сигурността на кораба отчита мерките по защита на:

1. персонала на кораба;

2. пътниците, посетителите, търговците и персонала на пристанището;

3. способността да се поддържа безопасно корабоплаване и да се реагира при аварийни ситуации;

4. товара, особено опасните товари или вещества;

5. запасите на кораба;

6. охранителното комуникационно оборудване и системи, ако има такива;

7. оборудването и системите за наблюдение, ако има такива.

(4) Оценката на сигурността на кораба отчита и всички възможни заплахи, които могат да доведат до:

1. увреждане или разрушаване на кораба или на пристанището;

2. завземане или отвличане на кораба или на лица, намиращи се на борда;

3. неупълномощен достъп до товара, корабното оборудване или системи или корабните запаси;

4. неупълномощен достъп до кораба, включително наличие на нередовни пътници;

5. нерегламентирано внасяне на оръжия или оборудване, включително и оръжия за масово поразяване;

6. използване на кораба за превоз на лица, които възнамеряват да предизвикат инцидент, свързан със сигурността, както и за превоз на тяхното оборудване;

7. използване на кораба като оръжие или като средство за причиняване на щети или разрушение;

8. нападения откъм морето, докато корабът е на кей или котва;

9. нападения, докато корабът е в морето.

(5) Оценката на сигурността на кораба отчита и всички слаби места, като:

1. противоречия между мерките за безопасност и сигурност;

2. противоречия между задълженията на борда на кораба и възложени задачи по сигурността;

3. брой на корабния екипаж и вахти, като се отчита въздействието им върху работоспособността, бдителността и изпълнението на задълженията на екипажа;

4. установени недостатъци, свързани с обучението по сигурността;

5. оборудване и системи за сигурност и комуникационни системи.

Чл. 26. (1) Оценката по сигурността на кораба се извършва от лица с подходящи умения и познания за оценяване сигурността на даден кораб, определени от корабособственика.

(2) Офицерът по сигурността на компанията следи оценката по сигурността на кораба да бъде извършена от лицата по ал. 1.

(3) Оценката на сигурността на кораба може да се извърши и от призната организация по сигурността.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Уменията и познанията на лицата по ал. 1 включват:

1. познания за текущите заплахи за сигурността и похвати в тази област;

2. разпознаване и откриване на оръжия, опасни вещества и устройства;

3. разпознаване, на недискриминационна основа, на характеристики и поведенчески модели на лица, които има вероятност да застрашат сигурността;

4. похвати, използвани за заобикаляне на мерките за сигурност;

5. методи, използвани за причиняване на инцидент, свързан със сигурността;

6. въздействие на експлозиви върху конструкцията на кораба и оборудването;

7. сигурността на кораба;

8. установени практики на взаимодействието кораб/пристанище;

9. планиране за ограничаване на вредното въздействие и за противодействие при възникнал инцидент;

10. физическа сигурност;

11. радио- и телекомуникационни системи и компютърни системи и мрежи;

12. морско инженерство и корабни и пристанищни операции.Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Офицерът по сигурността на компанията получава и регистрира необходимата за извършване оценка на сигурността на кораба информация относно:

1. общия план на кораба;

2. разположението и функцията на помещенията, които са забранени за достъп, както са определени в глава II-2 от SOLAS;

3. разположението и функцията на всяко действително или потенциално място за достъп до кораба;

4. промените в прилива и отлива, които могат да окажат влияние върху сигурността на кораба;

5. товарните помещения и товарния план;

6. местата, където се съхраняват запасите на кораба и оборудването за поддръжката на кораба;

7. местата, където се съхранява багаж без придружител;

8. наличното за поддържане на основни дейности резервно и аварийно оборудване;

9. персонала на кораба, задълженията по сигурността и изискванията, свързани с обучение и тренировки по сигурността;

10. наличното оборудване за сигурност и безопасност на пътниците и персонала на кораба;

11. евакуационните планове и местата за събиране на хората, които трябва да бъдат поддържани за осигуряване на организирана и безопасна евакуация при аварийна ситуация;

12. договорите с лица, предоставящи услуги, свързани със сигурността на кораба;

13. мерките и процедурите по сигурността, включително инспекционни и контролни процедури, разпознавателните системи, оборудването за наблюдение и надзор, документите за идентификация на персонала, алармите, осветлението, контрола върху достъпа и други.Чл. 27. (1) (Предишен текст на чл. 27 - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Корабопритежателят е отговорен за документирането, разглеждането, приемането и съхраняването на оценката на сигурността на кораба.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Оценката на сигурността на кораба се съхранява на електронен носител, защитен чрез процедури, целящи предотвратяване на неупълномощеното му изтриване, разрушаване или промяна на данните в нея.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Оценката на сигурността на кораба е защитена от неупълномощен достъп или разгласяване.


  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница