Наредба №8 от 25 април 2006 Г. За платените услуги, извършвани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лицастраница1/11
Дата24.07.2016
Размер1.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
НАРЕДБА № 8 ОТ 25 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ПЛАТЕНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ, ПОИСКАНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., изм. ДВ. бр.66 от 15 Август 2006г., изм. ДВ. бр.74 от 14 Септември 2007г.

Чл. 1. С тази наредба се определят платените услуги, които извършват регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), поискани от физически или юридически лица.

Чл. 2. Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве извършват платени услуги, поискани от физически или юридически лица, свързани със:

1. лабораторни изследвания, измервания и експертизи, извършвани извън задълженията по държавния здравен контрол, на:

а) въздух;

б) води - за питейно-битови цели, води за къпане, минерални води от източника, бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, води от плувни басейни, природни води и отпадни води;

в) почви;

г) физични фактори на жизнената среда - шум, вибрации, осветление, микроклимат, лъчения;

д) радиационни фактори на жизнената среда чрез радиофизични, радиохимични и гамаспектрометрични анализи;

е) химични агенти и прахови частици във въздуха на работната среда;

ж) храни и суровини за производството на храни, вкл. генетично-модифицирани храни, хранителни добавки и аромати;

з) материали и предмети, предназначени за контакт с храни и технологични добавки за тяхното производство;

и) козметични продукти;

й) химически вещества, вкл. биоциди, пестициди и торове;

к) други продукти и стоки със значение за здравето на хората;

л) микроскопски, токсикохимични, токсикоклинични, микологични, серологични, микробиологични, вирусологични и паразитологични изследвания;

м) физиологични, психологични и ергономични изследвания;

2. научноизследователската, научно-приложната, консултативната и експертната дейност, свързана със:

а) съгласуване на устройствени схеми и планове, проектиране, строителство, реконструкция, разширение, въвеждане в експлоатация на жилищни сгради и обекти с обществено предназначение;

б) нови продукти и стоки със значение за здравето на човека;

в) нови технологии и съоръжения за производство на продукти и стоки със значение за здравето на човека;

г) системи за оценка на опасностите и за контрол на критичните точки в обектите за производство и търговия с храни;

д) оценка на технологичната документация за производство на храни;

е) медицинска консултация по хранене и диететика;

3. социологически проучвания;

4. имунизиране с препоръчителни имунизации;

5. медицинско освидетелстване за работа в чужбина по искане на приемащата страна;

6. допълнително хигиенно-противоепидемично осигуряване на национални и международни конгреси, симпозиуми, семинари и други обществени прояви;

7. обучение на медицински и немедицински специалисти.

Чл. 3. (1) Платените услуги, извършвани от РИОКОЗ, поискани от физически или юридически лица, се заплащат по цени съгласно приложението.

(2) В случаите, когато има направени транспортни и командировъчни разходи, те се заплащат допълнително.

(3) Когато физическо или юридическо лице поиска извършването на услуга, която не е включена в приложението към ал. 1, стойността на услугата не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното предоставяне.

Чл. 4. Фактите и обстоятелствата, които са станали известни на служителите на РИОКОЗ при извършване на платените услуги, са служебна тайна, с изключение на случаите, когато е налице заплаха за здравето и живота на гражданите.

Заключителни разпоредбиПараграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 18, ал. 1, т. 2, буква "б" от Закона за здравето.

Приложение към чл. 3, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 66 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2007 г.)

Код

Наименование

Лева

01. ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗМЕРВАНИЯ И ЕКСПЕРТИЗИ, ИЗВЪРШВАНИ ИЗВЪН ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДЗК, НА:

01.01.

ВЪЗДУХ

 

01.01.001

Азотен диоксид в атмосферен въздух

5.00

01.01.002

Амоняк в атмосферен въздух (с натриев салицилат)

5.00

01.01.003

Общ суспендиран прах в атмосферен въздух

19.00

01.01.004

Серен диоксид в атмосферен въздух

5.50

01.01.005

Сероводород в атмосферен въздух

5.50

01.01.006

Фенол в атмосферен въздух

4.50

01.01.007

Формалдехид в атмосферен въздух

8.00

01.01.008

Определяне на фини прахови частици РМ10 и РМ2.5 в атмосферен въздух

53.50

01.01.009

Спектрофотометрично определяне съдържанието на хлор в атмосферен въздух

23.50

01.01.010

Спектрофотометрично определяне съдържанието на хлороводород в атмосферен въздух

25.50

01.01.011

Разработване на проба за тежки метали във въздух

6.00

01.01.012

Тежки метали в разработена проба (за 1 елемент)

1.50

01.01.020

Въздух в затворени помещения - общ брой микроорганизми

1.50

01.01.021

Въздух в затворени помещения - брой на санитарно-показателните микроорганизми

3.00

01.01.022

Въздух в затворени помещения - брой на патогенните стафилоки

15.50

01.02. ВОДИ - ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ, ВОДИ ЗА КЪПАНЕ, МИНЕРАЛНИ ВОДИ ОТ ИЗТОЧНИКА, БУТИЛИРАНИ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ, ВОДИ ОТ ПЛУВНИ БАСЕЙНИ, ПРИРОДНИ ВОДИ И ОТПАДНИ ВОДИ

01.02.001

Активна реакция (рН на води)

2.50

01.02.002

Определяне на алуминий във води

11.00

01.02.003

Амониеви йони с реактив на Неслер на води

2.00

01.02.004

Амониеви йони по индофенолов метод на води

2.00

01.02.005

Определяне на арсен във води

5.00

01.02.006

Определяне съдържанието на бензен и някои негови производни във води чрез газова хроматография

15.00

01.02.007

HPLC - метод за определяне съдържанието на бензапирен във води

84.50

01.02.008

Определяне на бор във води

6.00

01.02.009

Вкус и мирис на води

2.00

01.02.010

Определяне на лесно летливи халогенирани въглеводороди във води чрез газова хроматография: 1,2-дихлоретан и трихлоретен

15.50

01.02.011

Електропроводимост на води

10.00

01.02.012

Определяне на желязо във води

1.50

01.02.013

Определяне на кадмий във води

1.50

01.02.014

Определяне на калций във води

2.00

01.02.015

Определяне на магнезий във води

1.00

01.02.016

Определяне на манган във води

1.50

01.02.017

Определяне на мед във води

1.50

01.02.018

Мътност на води

2.00

01.02.019

Определяне на натрий във води

5.50

01.02.020

Определяне на никел във води

2.50

01.02.021

Определяне на нитрати във води

3.00

01.02.022

Определяне на нитрити във води

2.50

01.02.023

Обща твърдост

2.50

01.02.024

Определяне на олово във води

1.50

01.02.025

Остатъчен хлор във води

2.50

01.02.026

Перманганатна окисляемост

2.50

01.02.027

Съдържание на органохлорни пестициди в питейни води

42.50

01.02.028

Качество на водата. Определяне на органофосфорни съединения чрез екстракция с дихлорметан и газхроматографски анализ

26.50

01.02.029

HPLC - метод за определяне съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди във води

56.00

01.02.030

Определяне на селен във води

5.50

01.02.031

Определяне на сулфати във води

3.00

01.02.032

Определяне на лесно летливи халогенирани въглеводороди във води чрез газова хроматография: тетрахлоретен

14.50

01.02.033

Определяне на трихалометани във води

14.00

01.02.034

Определяне на флуориди във води

3.00

01.02.035

Определяне на фосфати във води

3.50

01.02.036

Определяне на хлориди във води

3.50

01.02.037

Определяне на общ хром във води

2.50

01.02.038

Цвят на води

6.00

01.02.039

Определяне на цианиди във води

9.00

01.02.040

Определяне на цинк във води

1.50

01.02.041

Определяне на азот (по Келдал) във води

15.00

01.02.042

Общо количество окисляеми от йода серни съединения в минерални води

10.00

01.02.043

Съдържание на озон в бутилирани води

1.00

01.02.044

Определяне съдържанието на неразтворени вещества във води

10.50

01.02.045

Съдържание на ПАВ, реагиращи с метиленово синьо

6.50

01.02.046

Определяне на прозрачност на води

12.00

01.02.047

Разтворен кислород във води

2.50

01.02.048

Свободен въглероден диоксид в минерални води

3.50

01.02.049

Сух остатък във води

2.00

01.02.050

Температура на води

1.00

01.02.051

Фенолен индекс

12.00

01.02.052

Химичен анализ на морска вода - екстрахируеми вещества по МЗ-76

10.00

01.02.053

Разработване на проба за определяне на тежки метали във води

3.00

01.02.054

Фотометрично определяне на сулфати във води - експресен метод - тест 14791

4.50

01.02.055

Фотометрично определяне на сулфати във води - експресен метод - тест 14548

5.00

01.02.056

Фотометрично определяне на хром във води - експресен метод

2.50

01.02.057

Фотометрично определяне на цинк във води - експресен метод

9.00

01.02.058

Фотометрично определяне на флуориди във води - експресен метод

3.00

01.02.059

Фотометрично определяне на амоняк във води - експресен метод

2.50

01.02.060

Фотометрично определяне на желязо във води - експресен метод

2.50

01.02.061

Фотометрично определяне на кадмий във води - експресен метод

5.50

01.02.062

Фотометрично определяне на мед във води - експресен метод - тест 14767

3.00

01.02.063

Фотометрично определяне на мед във води - експресен метод - тест 14553

7.50

01.02.064

Фотометрично определяне на нитрати във води - експресен метод

4.50

01.02.065

Фотометрично определяне на олово във води - експресен метод

4.50

01.02.066

Приготвяне на 1 % разтвор на О-толуидин за определяне съдържанието на остатъчен хлор в повърхностно течащи води

3.50

01.02.067

Колититър и Е.коли в питейни води

23.50

01.02.068

Колититър и Е.коли в бутилирани води

8.50

01.02.069

Псеудомонас аеругиноза в бутилирани води с мембранна филтрация

20.50

Каталог: NormativhaUredba files
NormativhaUredba files -> Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
NormativhaUredba files -> Наредба №2 от 10 януари 2005 Г. За организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
NormativhaUredba files -> Отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
NormativhaUredba files -> Наредба №54 от 13 декември 2010 Г. За дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната
NormativhaUredba files -> Наредба №27 от 16 август 2005 Г. За здравните изисквания към дрехите втора употреба
NormativhaUredba files -> Наредба №8 от 16 април 2002 Г. За изискванията към използване на добавки в храните
NormativhaUredba files -> Наредба №3 от 16 октомври 2000 Г. За условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални
NormativhaUredba files -> Наредба №4 от 19 октомври 2012 Г. За реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
NormativhaUredba files -> Наредба №15 от 21 август 1987 Г. За хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница