Наредба №8121з-1006 от 24 август 2015 Г. За реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работистраница3/4
Дата24.07.2016
Размер0.53 Mb.
1   2   3   4

Приложение № 3 към чл. 22, ал. 2
ДНЕВНИК

за сдаване и приемане на смяната в сектор СОД, РСПБЗН (УПБЗН) ...........................................

№ по ред

Дата

Кратко описание на възникналите произшествия и състояние на техниката по време на смяната

Сдаващ смяната (фамилия и подпис)

Приемащ смяната
(фамилия и подпис)

Подпис на началника на сектор СОД, РСПБЗН (УПБЗН)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 Приложение № 4 към чл. 22, ал. 3                                                                                                                             УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                                                                             НАЧАЛНИК НА

                                                                                                                             (структура)

                                                                                                                                      ............................................................

                                                                                                                                                     (име, фамилия и подпис)

                                                                                   ...................................................................................................... г.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

за професионалната подготовка на държавните служители, работещи на смени при .........................

за времето от ..................... до ...........................

 


Ден/дата

09:15/10:00

І ч.


10:15/11:00

ІІ ч.


11:15/12:00

ІІІ ч.


13:00/13:45

ІV ч.


14:00/14:45

V ч.


15:00/15:45

VІ ч.


16:00/16:45

VІІ ч.


17:00/17:45

VІІІ ч.


Понеделник

 


 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКА

ПОДГОТОВКАВторник

 


 

 

 

 

 

 

 

Сряда

 


 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък

 


 

 

 

 

 

 

 

Петък

 


Провеждане на пропуснати занятия

Събота

 


Почистване на техниката, уредите и съоръженията

Неделя

 


Почистване на помещенията и районите

 

                                                                                                                                                                    ПРЕДЛАГА:

                                                                                                                                  .............................................................

                                                                                                                                                (длъжност)

.............................................................

                                                                                                                                        (име, фамилия и подпис)


Приложение № 5 към чл. 23, ал. 2


Приложение № 6 към чл. 23, ал. 2

Приложение № 7 към чл. 25, ал. 1


 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

Подписаният ..................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

длъжност .................................................. в ..................................................................................................

                                                                                                    (РДПБЗН/РСПБЗН)

Удостоверявам,

че при провеждането на операции за  ........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................(ограничаване/ликвидиране на пожари, бедствия, извънредни ситуации или провеждане на НАВР)

бе използвано на основание чл. 124, ал. 1, т. 3 ЗМВР ..............................................................................

........................................................................................................................................................................,(указват се типът, количество, рег. № или друг № на спасителни, гасителни, превозни, съобщителни и други технически средства)

собственост на ..............................................................................................................................................

(трите имена на собственика или фирмата)

от .................... ч. на ..................................... до .................... ч. на ...................................................., при

                                               (дата)                                                                     (дата)

което са изминати .............................................. км и ................................... часа работа (моточаса).

При ликвидиране на произшествието участваха следните лица:

1. .....................................................................................................................................................................

(трите имена, собственик, заеманата длъжност при юридическо лице)

2. .....................................................................................................................................................................

(трите имена, собственик, заеманата длъжност при юридическо лице)

3. .....................................................................................................................................................................

(трите имена, собственик, заеманата длъжност при юридическо лице)

 

                                                                               Началник на РСПБЗН ....................................................

                                                                               Подпис: ............................................... (име и фамилия)

                                                                               ..... 20....... г. (дата на издаване на удостоверението)

Приложение № 8 към чл. 25, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА

НАСЕЛЕНИЕТО"-

....................................................

                                                                                                    Сериен № ..................................

 

АКТ № _____________________

за установяване на административно нарушение

 

Днес, __________________ 20____ г., подписаният ________________________________________,

                                                                                            (име, презиме и фамилия)

на длъжност ______________________________________ при _______________________________,

                         (посочва се заеманата длъжност)                (структурно звено за ПБЗН)

в присъствието на свидетелите: 1. ______________________________________________________

(трите имена по лична карта и точен адрес, посочва се какъв е свидетелят: очевидец;

_________________________________ ЕГН: ________________________________________________;

присъствал при установяването на нарушението или при съставяне на акта)

2. ____________________________________________________________________________________

_________________________________ ЕГН: ________________________________________________;

съставих настоящия акт против ________________________________________________________

                                                   (собствено, бащино и фамилно име на нарушителя)

_________________________________ ЕГН: ________________________________________________;

Адрес (седалище и адрес на управление) гр./с. __________________________________________

№ ___ в гр. (с.) ______________, на длъжност ____________________________________________

(посочва се какво работи, къде и адрес на местоработата)

затова, че: 1. На ______. 20______ г. в гр. (с.) ___________, ул. ______________________, № ___

_______________________________________________________________________________________

(описват се нарушението и обстоятелствата, при които е извършено)

2. На ______________ 20______________ г. в гр. (с.) ___________________________ ____________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. На ______________ 20______________ г. в гр. (с.) ___________________________ ____________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

с което е нарушил: По т. 1: _____________________________________________________________

                                           (посочват се законовите разпоредби, които са нарушени)

По т. 2: ________________________________________________________________________________

По т. 3: ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

От нарушението са претърпели имуществени вреди ____________________________________

 


(посочват се трите имена (наименованието) и точният адрес на пострадалите лица или обекти и какви вреди са причинени)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Иззех като доказателства _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(описват се иззетите писмени документи, материали и вещи и на кого се предават за пазене)

_______________________________________________________________________________________

Запознах се със съдържанието на акта и правя следните обяснения и възражения: _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________(попълва се от нарушителя)

АКТОСЪСТАВИТЕЛ: ________________________       НАРУШИТЕЛ: ______________________

                                                 (подпис)                                                                (подпис)

СВИДЕТЕЛИ: 1. _______________________________

                                              (подпис)

____________________________________________

(дата на подписване на акта от нарушителя)

2. _______________________________

                           (подпис)

Забележка. Отказът на нарушителя да подпише акта се установява с подпис на един свидетел:

_______________________________________________________________________________________

(трите имена и точният адрес на свидетеля по лична карта)

_______________________________                                           _______________________________

                    (дата)                                                                                     (подпис)

Настоящият акт се състави в 3 еднообразни екземпляра.

 

Р А З П И С К А

 

Подписаният _________________________________________________________________________,

                                                          (трите имена на нарушителя)

получих препис от акта. Уведомен съм, че в 3-дневен срок мога да направя допълнителни обяснения и възражения. Задължавам се при промяна на адреса си да посочвам новия.

______________________________________                 ПОДПИС: _______________________________

(дата на получаване препис от акта)

Приложение № 9 към чл. 25, ал. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

 

Рег. №........................, екз. №.......

......................................... 201 ... г.

                                                                                                        ДО

__________________________________

                                                                                                          (име, фамилия, длъжност)

__________________________________

                                                                                                         (наименование на обекта)

                                                                                                        ул. ____________________________

                                                                                                        гр. (с.) ________________________

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл. 25, ал. 3 от Наредба № 8121з-1006 от 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите на ПБЗН на МВР и във връзка с извършеното от Вас административно нарушение моля да се явите на ______________ 20__ г. в ___________ часа в ________________________________________________________________________________

                                                      (структурно звено за ПБЗН)

ет. _______, стая № ________, при __________________________________________________________________

                                    (посочва се служителят, при когото трябва да се яви поканеният)

При явяването си носете следните документи:

1. Лична карта.

2. ___________________________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________________________

При неявяване ще Ви бъде съставен акт за установяване на административно нарушение във Ваше отсъствие съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.

                                                                                 ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, УСТАНОВИЛО

                                                                                 АДМИНИСТРАТИВНОТО НАРУШЕНИЕ:

                                                                                                                                                                  _______________________________________________

                                                                                               ( трите имена, подпис)

Дата: ____________ 20___ г.

Забележки: 1. Поканата се изпраща съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 3 от наредбата.

                     2. Сроковете за явяване на нарушителя, определени в поканата, следва да

                         бъдат съобразени със:                     - процедурните срокове в ЗАНН, имащи отношение към производството по

                        установяване на административно нарушение;                     - времето, необходимо за придвижване на писмото по пощата.

                     3. При реализиране на процедурата по чл. 40, ал. 2 ЗАНН административнонаказателната преписка трябва да съдържа оригинал на известието - обратна разписка, удостоверяваща връчване на поканата на нарушителя, както и екземпляр от самата покана.
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница