Наредба №8121з-1006 от 24 август 2015 Г. За реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работистраница4/4
Дата24.07.2016
Размер0.53 Mb.
1   2   3   4

Приложение № 10 към чл. 25, ал. 4
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА

НА НАСЕЛЕНИЕТО" - ....................................................

 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ............................../.................... 20 ...... г.

 


Днес, ........ 20 ...... г., подписаният .............................................................................................

........................................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име и длъжността на административнонаказващия орган)

като разгледах акт за установяване на административно нарушение № .................................

от ............ 20 ..... г., съставен от ...................................................................................................,                                                                      (трите имена на актосъставителя)

на длъжност ............................................................ в .................................................................,

                      (посочва се заеманата длъжност)              (структурно звено за ПБЗН)

против ........................................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на предприятието за ЮЛ)

ЕГН .................................., ЕИК ..................................,

адрес (седалище и адрес на управление) гр. (с.) ........................................................................,

представлявано от ........................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя,

когато нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

........................................................................................................................................................,

установих, че:

На ........................................ 20 ..... г. в гр. ..................................................................................,

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................(описват се нарушенията, обстоятелствата, при които са били извършени, последиците от тях, имената на пострадалите лица и претърпените имуществени вреди, както и доказателствата, които ги потвърждават)

с което виновно е нарушил чл. ....................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................


(посочват се законовите разпоредби, които са били нарушени)

Нарушението е за ................................................................................................................... път.

.........................................................................................................................................................

(посочва се номер и дата на влезли в сила наказателни постановления за същото по вид нарушение)

Установеното в АУАН нарушение се потвърждава от приложените доказателства:

..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................(описание на събраните доказателства)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................


Поради което и на основание чл. 53 от Закона за административните нарушения и

наказания и чл. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

(посочват се законовите разпоредби, определящи вида и размера на административната санкция: глоба/имуществена санкция)

от Закона за Министерството на вътрешните работи

 

ПОСТАНОВИХ:

 

НАЛАГАМ на ..............................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име на нарушителя (за ФЛ), наименование на предприятието (за ЮЛ)

ЕГН........................................................., ЕИК ..............................................................................

адрес (седалище и адрес на управление) гр. (с.) .........................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................,представлявано от .......................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име, ЕГН на представителя и длъжност, когато

нарушителят е ЕТ или ЮЛ)

административна санкция: глоба/имуществена санкция в размер на .....................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. лева,

(посочва се цифром и словом размерът на санкцията)

на основание чл. ...........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(законовите разпоредби, регламентиращи санкцията)

ОТНЕМАМ в полза на държавата следните вещи:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(описват се по вид, количество и стойност вещите и се посочва документът, с който са иззети)

на основание чл. ..........................................................................................................................

(посочва се правната норма, регламентираща отнемането на движими вещи в полза на държавата)

Да заплати обезщетение на: .........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(посочват се името и адресът на лицето, държавно предприятие, кооперация или друга обществена организация)

в размер на ............................................................................................................................. лв. Настоящото постановление може да бъде обжалвано по реда на ЗАНН в 7-дневен срок от връчването му пред Районен съд - гр. ........................................................................................

.........................................................................................................................................................

(съда по местоизвършване на нарушението)

чрез ................................................................................................................................................

(посочва се длъжността на административнонаказващия орган)

В двуседмичен срок от връчване на настоящото наказателно постановление преведете по банков път наложената глоба/имуществена санкция, като в платежното нареждане посочите номера и датата на наказателното постановление, както и административнонаказващия орган:

.........................................................................................................................................................

(посочват се банкова сметка, банков код и банката, обслужваща наказващия орган)

Ако в определения срок не внесете доброволно сумите по наложената глоба/имуществена санкция, ще се приложи процедура за принудително изпълнение на задължението.

....................................................................................................

(трите имена, длъжност на наказващия орган и подпис)

 

РАЗПИСКА

Днес, ........................................ г.,

............................................................................................... с ЕГН ...............................................

                            (име, презиме, фамилия)

на длъжност .................................................................................................. в качеството си на

 ............................................................................. на ............................................................................................................................................................................................................................,

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН .........................................., ЕИК ................................................

получих екземпляр от ..................................................................................................................,

издаден от .............................................., на длъжност ..............................................................

.................................................................. в ..................................................................................

При получаване на .............................................................................................. от пълнолетен член на семейството същият се задължава да го предаде на лицето или неговия пълномощник.

 


ВРЪЧИЛ: ........................................................             ПОЛУЧИЛ: .............................................

               (трите имена, длъжност, подпис)                                            (подпис)

БЕЛЕЖКА НА ВРЪЧИТЕЛЯ: (при отказ) ....

СВИДЕТЕЛИ:

Днес, ....................... г., лицето...............................      1. ............................................................

..................................................................................          ............................................................

                   (трите имена и ЕГН)                                                 (трите имена)

..............................................................................          адрес: .....................................................

в качеството му на ............................................,          подпис: ..................................................

на ........................................................................           2. ............................................................

     (име/наименование на задълженото лице)                           (трите имена)

отказа да получи екземпляр от                                    адрес: ......................................................

настоящото наказателно постановление.                   подпис: ..................................................

ВРЪЧИЛ: ...............................................

(трите имена и длъжност)

ПОДПИС: ..............................................

Забележка. Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху НП и то се счита за връчено от деня на отбелязването.

Приложение № 11 към чл. 26
СЪГЛАСИЕ

Подписаният

..........................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия, длъжност)

давам съгласие органите за ПБЗН от Република България да извършат пожарогасителни и

спасителни дейности в ...............................................................................................................(указва се точният адрес и местоположението на посолството, консулството,

жилищни помещения или транспортното средство)

от .................. ч. на ...........................20.......... г. (посочват се часът и датата)

Подпис: .....................

Annex 11 to Art. 26

 

AGREEMENT

Undersigned

.........................................................................................................................................................

(name, surname, position)

Agree the units for fire safety and civil protection of the Republic of Bulgaria to implement firefighting and rescue activities in .......................................................................................................................

(full address and location of the Embassy, Consulate, residential buildings or transport vehicle to be specified)

from .................. hour on ...........................20.......... (time and date to be specified)

Signature: .....................

Приложение № 12 към чл. 27, ал. 2
                                                                               УТВЪРЖДАВАМ:
                                                                               ДИРЕКТОР
                                                                               НА .................................................................
                                                                                                              (структура)
                                                                               ..........................................................................
                                                                                           (име, фамилия, подпис и печат)
                                                                                ................................................................... г.
ПЛАН
              за съсредоточаване на силите и средствата за ограничаване и ликвидиране на пожари в обектите, намиращи се в района на действие на .....................................................


Обекти

Пожарна и спасителна техника

Забележка

 

наименование

адрес, телефон

в района на действие на РСПБЗН (УПБЗН)

вид

брой

от РСПБЗН (УПБЗН) Сектор СОД

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              ПРЕДЛАГА:
                                                                                            .............................................................
                                                                                                                   (длъжност)
                                                                                            .............................................................
                                                                                                          (име, фамилия и подпис)Приложение № 13 към чл. 34, ал. 4
ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Подписаният

.....................................................................................................................................................................................................

                 (име, презиме, фамилия и длъжност в юридическо лице)

...................................................................................................................................................................................................

  (оператор на електроразпределителна, газоразпределителна, топлопреносна система)

в ................................................................................................................................................................................................

(адрес на обект, цех, помещение, съоръжение)

...................................................................................................................................................................................................

потвърждавам, че: електрическото напрежение; снабдяването с природен газ; снабдяването с топлоенергия е прекъснато

...................................................................................................................................................................................................

(посочват се прекъснатите дейности)

в                                                                                              на

......................................................................................          .................................................................................................

             (час, минути)                                                                                  (ден, месец, година)

                                                                                          Подпис: ................................................

                                                                                                          (име, фамилия, длъжност)

Приложение № 14 към чл. 35
СПРАВОЧНИК
за обектите, пътищата и водоизточниците в района на действие на РСПБЗН (УПБЗН)
.........................................................................................................................................................................


Населено място, обекти, улици

Път за придвижване

Водоизточници

брой, вид, диаметър, дебит/налягане

местонахождение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница