Наредба №8121з-647 от 1 октомври 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектитестраница1/5
Дата24.07.2016
Размер0.77 Mb.
  1   2   3   4   5


НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ

Издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното проектиране

Обн. ДВ, бр.89 от 28 Октомври 2014г., попр. ДВ, бр. 105 от 2014г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване, наричани за краткост "обекти".

Чл. 2. Правилата и нормите по чл. 1 се прилагат за всички обекти независимо от вида на собственост.

Чл. 3. Държавните органи, юридическите лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите на обектите лица) са длъжни да спазват изискванията на тази наредба.

Чл. 4. Обектите по чл. 1 се подразделят на класове по функционална пожарна опасност и на категории по пожарна опасност съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. на Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Чл. 5. Собствениците или ръководителите на обектите носят отговорност за:

1. създаване на организация за осигуряване на ПБ в обектите и спазване на изискванията на тази наредба;

2. поддържане на обектите в техническо състояние така, че да съответстват на изискванията на чл. 14;

3. поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите съгласно чл. 21 и 23;

4. поддържане и обслужване на пожароизвестителните системи (ПИС), пожарогасителните системи (ПГС), системите за гласово уведомяване (СГУ), пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина на обектите в съответствие с чл. 22;

5. осигуряване на изискващите се пожаротехнически средства по чл. 15;

6. обозначаване на пожарните хидранти, пожарогасителите и на пътищата за достъп до тях, на противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, на устройствата за алармиране или оповестяване, на устройствата за ръчно задействане на ПИС, ПГС и СГУ, на евакуационните пътища и изходи, на входовете на помещенията, на забранените места за тютюнопушене и използване на открит огън, на резервоарите за леснозапалими течности (ЛЗТ), горими течности (ГТ) и горими газове (ГГ) и на складираните материали и изделия в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 2, чл. 23, ал. 3 и 4, чл. 24, чл. 25, ал. 2, чл. 42, ал. 2, чл. 48, ал. 1 и чл. 62, т. 2;

7. наличието (в комбинация или поотделно) на инструкция или указание за употреба, указващи начина на работа с инсталациите за пожарогасене или охлаждане на резервоарите за ЛЗТ и ГТ и поставянето им на видно място;

8. осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. на Министерството на труда и социалната политика за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.);

9. незабавно уведомяване на съответната районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН) при затваряне на отделни участъци от пътищата за противопожарни цели, извършване на ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, възникване на неизправности и повреди в помпени станции, ПИС, СГУ и ПГС, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване;

10. разработване на планове за осигуряване на ПБ при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност в обектите;

11. поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към всички обекти и водоизточници;

12. поддържане в изправно състояние на пожарните хидранти и водоеми и подготовката им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;

13. незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, които може да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др.;

14. поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност;

15. поддържане в изправно състояние на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения (бояджийни и лакозаливни камери, шприц-кабини и др. под.) и други устройства, гарантиращи ПБ при работа (дихателни и предпазни клапани, огнепреградители и др.);

16. извършване на обработка с огнезащитни състави на декорите, завесите и драпериите в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1 за изпълнение на изискванията на чл. 27;

17. поддържане в изправно състояние на осигурените пасивни и активни мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта през целия експлоатационен срок, в т.ч. своевременно предприемане на мерки за отстраняване на всяка неизправност или повреда;

18. поддържане в изправно състояние на аварийното евакуационно и на аварийното работно осветление.


Чл. 6. (1) За спазване на правилата и нормите за ПБ собствениците или ръководителите на обектите:

1. отговарят за разработването и актуализирането на документите по чл. 9, ал. 1, както и на други документи за изпълнение на изискванията на правилата и нормите за ПБ и ги утвърждават;

2. издават заповедите по чл. 9, ал. 2;

3. определят с писмена заповед длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, в т.ч. за осъществяване на контрол на носимите и возимите пожарогасители съгласно чл. 21, ал. 1, за извършване на дейностите по поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 22, ал. 6 и за опериране с ПИС, ПГС, СГУ и със системите за управление на дим и топлина.

(2) Дейностите по ал. 1, т. 3 може да се изпълняват по силата на сключен договор и от търговци по пожарна и аварийна безопасност, получили разрешение за осъществяване на дейността по чл. 129, ал. 2, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

(3) За обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 50 души, дейностите по ал. 1, т. 3 може да се изпълняват от собственика или ръководителя на обекта.

Чл. 7. (1) Всеки работещ на обект е длъжен:

1. да провери и да остави в края на работното време в пожаробезопасно състояние работното си място, апаратите, машините, съоръженията и др., което се удостоверява по ред, определен от собственика или ръководителя на обекта;

2. да знае задълженията си, произтичащи от плановете по чл. 9, ал. 1, т. 2 - 4;

3. да спазва правилата за ПБ и да може да работи с пожаротехническите средства за гасене на пожари и с пожарните кранове;

4. да познава пожарната и експлозивната опасност на работните места в обекта, както и начините за предотвратяване, намаляване и ограничаване на опасностите и рисковете, свързани с работното оборудване, машините, съоръженията и технологичните процеси, използваните материали, пътни маршрути, опасни зони и др.

(2) Лицата, които извършват почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните и други уреди и съоръжения, и лицата, които използват тези уреди и съоръжения, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

(3) Лицата, на които е възложено да оперират с ПИС, ПГС, СГУ и със системите за управление на дим и топлина, и лицата по чл. 22, ал. 6 са длъжни:

1. да познават инструкциите им за експлоатация;

2. да могат да работят с тях;

3. писмено да уведомяват ръководителя на обекта за всяка констатирана неизправност на системите или пожарните кранове, както и за всеки сигнал за повреда на системите.

(4) Лицата, на които е възложено да осъществяват контрол на носимите и возимите пожарогасители, носят отговорност за:

1. поставяне на пожарогасителите в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2;

2. осигуряване на безпрепятствен достъп до пожарогасителите;

3. писмено уведомяване на ръководителя на обекта при наличие на несъответствие на пожарогасител с изискванията по чл. 21, ал. 1, т. 3 - 7 с предложение за предприемане на съответното коригиращо действие (техническо обслужване или отстраняване от експлоатация на пожарогасителя).


Чл. 8. (1) За обектите се създава досие, което съдържа най-малко следните документи:

1. документите по чл. 9, свързани с осигуряването на ПБ на обекта;

2. протоколи за извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите (в комбинация или поотделно) съгласно наредбата по чл. 129, ал. 9 ЗМВР, както и други документи, удостоверяващи поддръжката и обслужването на ПИС, СГУ, ПГС, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина съгласно чл. 21 и 22;

3. съгласувателните, разпоредителните и административнонаказателните документи, издадени от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН);

4. инструкции за експлоатация и поддържане в изправност на предвидените активни мерки за защита (ПГС, ПИС, СГУ, устройствата и съоръженията за евакуация и управление на дима и др.);

5. протоколи по чл. 27, ал. 2 за извършена обработка с огнезащитни състави на декорите в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1;

6. принципна схема на предвидените в обекта активни мерки за защита (със самостоятелно задействане или управлявани от ПИС), начина на привеждането им в действие и осигурените блокировки за съвместната работа на системите;

7. протокол за проведена учебна евакуация по чл. 11, ал. 12.

(2) Досието по ал. 1 се съхранява на обекта от длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.

Чл. 9. (1) За създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите се разработват следните документи:

1. вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта (в това число цехове, помещения, технологични линии и съоръжения, инсталации и др.);

2. планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяването, топлоснабдяването, електрозахранването и др. (приложение № 1);

3. планове за осигуряване на ПБ при извършване на текущи ремонти и на строителни и монтажни работи на обектите, за които дейности не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ), включително в случаите, когато дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица;

4. планове за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария;

5. протоколи за извършени ремонти, почистване или проверки на състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, проверки на изправността на блокировките на смукателни инсталации, обслужващи взривоопасни технологични съоръжения и други устройства, гарантиращи ПБ преди настъпване на есенно-зимния период, и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност.

(2) За спазването на изискванията за ПБ се издават заповед/и, с която/които се уреждат:

1. редът за извършване на огневи работи;

2. редът за използване на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения;

3. забранените места за пушене и използване на открит огън;

4. редът за използване на електрически уреди и съоръжения, в т.ч. изключване на електрическото захранване след приключване на работното време;

5. редът за обучение и подготовка на личния състав в съответствие с изискванията на наредбата;

6. правилата за ПБ на обекта в извънработно време;

7. редът за контрол, техническо обслужване, презареждане и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители и за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС, СГУ на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина;

8. периодичността за почистване на строителните конструкции, на технологичното и електрическото оборудване, на отоплителните тела и инсталации от експлозивоопасни и пожароопасни прахове и други горими материали;

9. редът за събиране и отстраняване на горимите отпадъци, както и на остатъчните продукти от печките с твърдо гориво;

10. определянето на длъжностни лица по чл. 6, ал. 1, т. 3.

(3) За обектите по чл. 6, ал. 3, в които броят на работещите е по-малък от 5, може да се изготвят само вътрешни правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.

(4) Допуска се документите по ал. 1 и 2 да не се изготвят за сгради от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4.

(5) Допуска се да не се разработва план по чл. 9, ал. 1, т. 2 за обект, за който е разработен авариен план/план за защита при бедствия, съдържащ план за действие при пожар, с обхват и съдържание съгласно приложение № 1.

Чл. 10. Плановете за осигуряване на ПБ по чл. 9, ал. 1, т. 3 се разработват за всеки конкретен случай и включват:

1. мероприятия преди ремонта за подготовка на обекта за осигуряване на ПБ при извършване на отделни дейности;

2. мероприятия по време на ремонта за осъществяване на контрол при извършване на отделни пожароопасни дейности;

3. мероприятия за осигуряване на ПБ след ремонта.

Чл. 11. (1) Плановете по чл. 9, ал. 1, т. 4 се разработват в съответствие с приложение № 2.

(2) Планове по ал. 1 се разработват за обекти:

1. от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2 и Ф4.1 - независимо от броя на пребиваващите в тях;

2. от клас на функционална пожарна опасност Ф3, в който пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души;

3. от подкласове Ф4.2, Ф5.1 и Ф5.2, в които има най-малко едно помещение с възможност за едновременно пребиваване на повече от 50 души.

(3) За обекти и сгради на затвори, психиатрични заведения и обекти-сгради със специален статут (обекти - държавна тайна, и други, определени с решения на Министерския съвет) плановете за евакуация се изготвят съобразно специфичните изисквания за сигурност за съответните сгради.

(4) Допуска се за банкови институции схеми за евакуация да се изготвят само за помещенията на паричните салони и за помещенията за административно обслужване на гражданите.

(5) Схемите за евакуация съгласно приложение № 2 се поставят на видни места в обектите, както следва:

1. на разстояние не повече от 7 m от входовете на сградата и до 3 m от етажните изходи към евакуационните стълбища;

2. на всеки 25 m по пътищата за евакуация - за сгради с категории на обитатели "А";

3. на всеки 15 - 20 m по пътищата за евакуация - за сгради с категории на обитатели "Б" и "В";

4. на вътрешната страна на вратата на всяка стая - за сгради с категории на обитатели "Б".

(6) Схемите за евакуация се поставят на стени и на други неподвижни части от строителната конструкция на сградата (с изключение на сградите по ал. 5, т. 4) и се разполагат така, че евакуиращите се максимално бързо да се ориентират къде се намират.

(7) Планът за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 4 се актуализира в случаите на преустройства, с които се засягат конструктивни елементи, както и при промяна на предназначението на обекта, при промяна на технологичното оборудване и при напускане или смяна на работещи, имащи задължения по плана.

(8) На обектите се провежда учебна евакуация в съответствие с определеното в плана за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 4 при спазване на следната периодичност:

1. за обществени сгради (в които пребивават обитатели от категории "А2", "Б2" и "В" съгласно приложение № 2) - не по-малко от два пъти в годината;

2. за учебни и детски заведения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф4.1 - не по-малко от два пъти годишно, като едната от учебните евакуации се провежда при започване на учебната година, но не по-късно от края на октомври;

3. за всички останали обекти по ал. 2 - не по-малко от веднъж годишно.

(9) Учебните евакуации за сгради, в които пребивават обитатели от категория "В3", се изпълняват само от обслужващия персонал на обекта.

(10) Допуска се едната от учебните евакуации за сгради, в които пребивават обитатели от категории "А2", "Б2", "В1" и "В2", да се изпълнява само от обслужващия персонал на обекта.

(11) Десет дни преди провеждането на учебна евакуация собствениците или ръководителите на обекта уведомяват писмено съответната районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН).

(12) Провеждането на учебните евакуации се удостоверява с протокол.

(13) Броят на хората в помещенията се определя съгласно чл. 36 и чл. 660, ал. 3 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Чл. 12. (1) Изключването на електрическото захранване (с изключение на електрическото захранване в сградите от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) се удостоверява в дневник по образец (приложение № 3), който се съхранява на място, определено със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 4.

(2) Допуска се за обекти с площ до 100 m2 да не се води дневник по ал. 1.

Чл. 13. (1) Осъщественият контрол (извършените периодични проверки) на носимите и возимите пожарогасители по чл. 21, ал. 1 се удостоверява в дневник (приложение № 4). Дневникът се води за обекти, в които общият брой на пожарогасителите е повече от 5.

(2) Извършеното (в комбинация или поотделно) техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители по чл. 21, ал. 2 се удостоверява с протокол съгласно наредбата по чл. 129, ал. 9 ЗМВР.Глава трета.
ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ


Раздел I.
Общи изисквания

Чл. 14. (1) Обектите се поддържат в техническото състояние, при което са въведени в експлоатация, и в съответствие с изискванията на тази наредба. Обектите, които съответстват изцяло на изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, но са въведени в експлоатация при спазване изискванията на предходни нормативни актове за безопасност при пожар, може да се поддържат в техническото състояние, съответстващо на изискванията на същата наредба.

(2) (В сила от 31.12.2016 г.) За осигуряване на ПБ при експлоатацията на обектите (с изключение на тези от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.3 и Ф1.4) в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар се изпълняват:

1. пожароизвестителни системи със специфичен звуков сигнал на всеки етаж;

2. аварийно евакуационно и аварийно работно осветление;

3. отделяне на стълбищните клетки съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - за обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф4.1;

4. изискващата се посока на отваряне на евакуационните врати, както и брави тип "антипаник".

(3) Изискванията по ал. 2, т. 1 и 3 се прилагат за обекти, в които не са били изпълнени същите пасивни и активни мерки за пожарна защита въпреки изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежа в експлоатация.

(4) Допуска се изискването по ал. 2, т. 3 да не се изпълнява, когато в обекта е осигурена автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал на всеки етаж.

(5) За обекти, които представляват паметници на културата, изискванията по ал. 2 се прилагат след положително писмено становище на Националния институт за недвижимо културно наследство.


Чл. 15. (1) Обектите се оборудват с пожаротехнически средства, видът и количеството на които се определят съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

(2) Продуктите за пожарогасене, с които се оборудват обектите, трябва да са с удостоверено съответствие съгласно изискванията на наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР.

(3) За продуктите за пожарогасене, с които са оборудвани обектите към датата на влизане в сила на наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР, се счита, че отговарят на изискванията й.
Раздел II.
Изисквания към свободната дворна площ на обектите

Чл. 16. (1) Свободната дворна площ на обектите се поддържа чиста от горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.

(2) Горимите отпадъци, както и остатъчните продукти от печките с твърдо гориво се събират на определени пожарообезопасени места и се отстраняват по ред, определен със заповедта по чл. 9, ал. 2, т. 9.

Чл. 17. (1) Пътищата за противопожарни цели се поддържат така, че да бъде осигурен безпрепятствен достъп до обектите и водоизточниците.

(2) Преди затваряне на отделни участъци от пътищата по ал. 1, при което се затруднява преминаването на пожарни автомобили, незабавно се уведомява съответната РСПБЗН.

Чл. 18. (1) Външното водоснабдяване за пожарогасене на обектите се поддържа в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта.

(2) Пожарните хидранти и водоемите (водоизточници и резервоари) се обозначават в съответствие с приложение № 5.

(3) Преди настъпване на зимния период пожарните хидранти, откритите водоеми и др. се подготвят за експлоатация при отрицателни температури.

Чл. 19. (1) Автоматичните портални врати и бариери се оборудват с устройства за ръчно задвижване.

(2) На прелезите на железопътните линии от вътрешния железопътен транспорт на ведомства, дружества или предприятия се поставят трайни настилки до горните части на релсите за осигуряване преминаването на пожарните автомобили.

Чл. 20. По време на експлоатация не се разрешава:

1. свободната дворна площ на обектите да се използва не по предназначение и в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;

2. оставянето на подвижен железопътен състав на прелезите на железопътните линии от вътрешния железопътен транспорт на ведомства, дружества или предприятия;

3. да се складират материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, както и да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски обслужващи дейности на разстояние, по-малко от нормативно изискващото се съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти и подстъпите, шахтите и площадките за засмукване на вода от водоемите за пожарогасене;

5. използването на открит огън на територията на обекти с категория по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б (ако не е свързано с технологичния процес);

6. изгарянето на горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци.
Раздел III.
Изисквания при експлоатацията на сградите, помещенията, съоръженията, пожаротехническите средства, системите за пожароизвестяване и пожарогасене, системите за гласово уведомяване, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина

Чл. 21. (1) Контролът на носимите и возимите пожарогасители се осъществява от собственика (ръководителя) на обекта или от отговорниците по ПБ чрез извършване на периодични проверки при спазване на изискванията по т. 4.2 от БДС ISO 11602-2:2002 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване". Проверява се дали пожарогасителят отговаря на следните условия:

1. поставен е в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2;

2. достъпът до него е безпрепятствен;

3. инструкциите му за експлоатация са четливи;

4. предпазното устройство за предотвратяване на непреднамерено задействане и пломбите не са повредени или липсващи;

5. пълен е (чрез претегляне или повдигане);

6. не е видимо повреден, корозирал, изтичащ или със запушен струйник;

7. показанието на манометъра или индикатора (където има такъв) е в работния обхват или положение.

(2) Проверките по ал. 1 се извършват при първоначалното поставяне на пожарогасителя в обекта, а впоследствие - на интервали от не повече от 30 дни. Пожарогасителите трябва да се проверяват по-често, когато обстоятелствата налагат това.

(3) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002.

(4) (Попр. ДВ, бр. 105 от 2014 г.) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР.

Чл. 22. (1) Поддържането и обслужването на ПИС, ПГС и на СГУ се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на следните стандарти:

1. за пожароизвестителните системи - СД CEN/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане";

2. за автоматичните спринклерни инсталации - т. 20 от БДС EN 12845 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане";

3. за стационарните пожарогасителни системи с прах - БДС EN 12416-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане";

4. за стационарните пожарогасителни инсталации с газообразни вещества - БДС EN 15004-1 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006, с изменения)";

5. за стационарните пожарогасителни инсталации с пяна - БДС EN 13565-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане";

6. за стационарните пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли - СД CEN/TR 15276-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане";

7. за стационарните пожарогасителни инсталации с разпръсната струя вода - СД CEN/TS 14816 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане";

8. за стационарните пожарогасителни инсталации с въглероден диоксид - БДС ISO 6183 "Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране";

9. за системите за гласово уведомяване - БДС EN 60849 "Звукови системи за извънредни ситуации".

(2) Пожарните кранове се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 "Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч".

(3) Системите за управление на дим и топлина се поддържат в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 12101 "Системи за управление на дим и топлина".

(4) Поддържането и обслужването на ПИС, ПГС, СГУ и на системите за управление на дим и топлина, проектирани по реда на чл. 7 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, се извършват и при спазване на специфичните изисквания на стандарта или на националния нормативен акт, по който са проектирани.

(5) Поддържането и обслужването на ПИС, ПГС, СГУ, на пожарните кранове и на системите за управление на дим и топлина се извършват от търговци, получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на ЗМВР.

(6) Допуска се дейностите по ежедневно, ежеседмично и ежемесечно поддържане и обслужване (ако такива се изискват съгласно инструкциите за експлоатация на производителя или стандартите по ал. 1 - 4) на пожарните кранове, на системите за управление на дим и топлина, на ПИС, ПГС и СГУ (с изключение на ежемесечното обслужване на системите по ал. 1, т. 3) да се извършват от собственика (ръководителя) на обекта или от лица, определени със заповедта по чл. 6, ал. 1, т. 3.

Чл. 23. (1) Пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари се поддържат в изправно състояние в съответствие с указанията за ползване на производителите им.

(2) Пожаротехническите средства се поставят на леснодостъпни и с добра видимост места и в съответствие с тяхното местоположение върху схемите за евакуация за обектите, за които се изискват такива схеми. Пожаротехническите средства се монтират при спазване на следните изисквания:

1. пожарогасителите се поставят на конзоли или стойки или се монтират в шкафове, освен ако не са возим тип;

2. пожарогасители с обща маса 18 kg или по-малка се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 m над пода; пожарогасители с обща маса, по-голяма от 18 kg (с изключение на возимите видове), се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,0 m над пода; разстоянието между дъното на пожарогасителите, монтирани на конзоли или стойки, и пода е не по-малко от 3 cm;

3. когато пожаротехническите средства са монтирани или поставени на предназначените за тях места, инструкциите за работа се обръщат навън или по посока на най-вероятния достъп;

4. когато пожаротехническите средства са монтирани в затворени шкафове, които са поставени навън или са изложени на повишени температури, шкафовете се осигуряват с вентилационни отвори;

5. за пожаротехническите средства, разположени в заключени шкафове или помещения, се предвиждат средства за достъп при аварийна ситуация.

(3) Местоположението на пожарогасителите и пътищата за достъп до тях се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на извънредните ситуации и Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

(4) Противопожарните съоръжения, пожарните кранове, стълбите за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности, устройствата за алармиране или оповестяване, устройствата за ръчното задействане на ПИС, ПГС и СГУ, евакуационните пътища и изходи, както и местата без директна видимост към евакуационните изходи се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Чл. 24. (1) Входовете на помещенията в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 се обозначават със знаци, указващи категорията по пожарна опасност, съгласно т. I от приложение № 6.

(2) На обектите по ал. 1 входовете на местата от групи "Повишена пожарна опасност" и "Експлозивна опасност" (съгласно глава дванадесета от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар) се обозначават със знаци съгласно т. II от приложение № 6.

Чл. 25. (1) Забранява се използването на открит огън и тютюнопушенето в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2, където се използват или съхраняват ЛЗТ, ГТ, ГГ, както и материали, отделящи горими прахове или летящи частици.

(2) Забранените места за пушене и използване на открит огън се обозначават със знаци съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Чл. 26. Аварийното евакуационно и аварийното работно осветление се поддържат в изправност през целия експлоатационен срок на обекта.

Чл. 27. (1) Дървените елементи на сцени в обекти от подклас на функционална пожарна опасност Ф2.1 трябва да отговарят на изискванията за клас по реакция на огън С съгласно БДС EN 13501-1 "Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън".

(2) Всички декори, завеси и драперии, използвани в сценичните комплекси, зрителните зали, фоайетата и други подобни в обекти от подклас по функционална пожарна опасност Ф2.1 за повече от 50 души, трябва да отговарят на следните изисквания по отношение на поведението им при горене:

1. за продуктите от дърво - С-d0, s1, съгласно БДС EN 13501-1;

2. за продуктите от пластмаса - V-0, съгласно БДС ЕN 60695-11-10 "Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50 W";

3. за продуктите за тапициране (пенопласти) - HF-1, съгласно БДС ISO 9772 "Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък";

4. за текстилни продукти - клас 1, съгласно БДС EN 13773 "Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация".

(3) Извършената обработка на реквизитите и декорите с огнезащитни състави за изпълнение на изискванията по ал. 1 и 2 се удостоверява с протокол (приложение № 7).

Чл. 28. Пасивните и активните мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта се поддържат в изправно състояние през целия експлоатационен срок на обекта с оглед спазване на изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за безопасност при пожар.

Чл. 29. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи на обектите (за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ), свързани с преминаване през пожарозащитните прегради на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други съоръжения и комуникации, в местата на преминаването им преградите се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, без да се намалява огнеустойчивостта им.

Чл. 30. Входовете за подпокривните пространства на сградите с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън В до F, се държат заключени, когато в тях не пребивават хора.

Чл. 31. При извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ, в обектите се влагат продукти, съответстващи на изискванията по чл. 5 и 6 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Чл. 32. В сградите и помещенията не се разрешава:

1. складиране на ЛЗТ и ГТ и на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение и в подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън от В до F;

2. използване и съхраняване на пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен по-ниско от нивото на околния терен, с изключение на случаите по чл. 97, ал. 2 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 82 от 2004 г.);

3. използване и съхраняване на ЛЗТ, ГТ и ГГ в количества, по-големи от допустимите, съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4. оставяне без наблюдение на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения (с изключение на такива с автоматичен режим на работа, осигурени със съответната защита);

5. възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните пожарни кранове и местата за управление на ПИС, ПГС, СГУ и системите за управление на огън и дим;

6. нарушаване на целостта и промяна на конструкцията на димоотводи, въздухопроводи и комини, както и използването им за други цели, несвързани с предназначението им;

7. влагане на столове и на продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и на продукти за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.), които са с класове по реакция на огън, несъответстващи на определените в Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ.

Чл. 33. При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите, се разработват и представят в съответната РСПБЗН планове за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и изискванията на тази наредба.

Чл. 34. (1) По време на експлоатация не се разрешава:

1. използване на сградите и помещенията не по предназначение, в нарушение на нормативно установените изисквания за безопасност при пожар;

2. заключване (блокиране в затворено положение) на вратите по пътищата за евакуация от обекти в работно време и в извънработно време, когато в тях пребивават хора, с изключение на затвори, психиатрични заведения и др. под.;

3. поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища под нормативно изискващата се или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;

4. поставяне на горими материали по пътищата за евакуация.

(2) Допуска се изискванията по ал. 1, т. 2 да не се изпълняват, ако е налице най-малко едно от следните условия:

1. заключените врати се освобождават от сигнал на автоматична ПИС, като в непосредствена близост отвътре до вратата се разполага ръчен пожароизвестител;

2. осигурено е автоматично отключване (разблокиране) на вратата при отпадане на електрическото захранване, както и при натискане на бутон, разположен в непосредствена близост отвътре до вратата.

(3) Изискванията по ал. 1, т. 3 не се отнасят за вратите, чиито крила в отворено положение стесняват пътя за евакуация.


  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница