Наредба №9 от 11. 02. 2003 г за медицинското обслужване на корабитестраница1/3
Дата30.04.2017
Размер487.45 Kb.
  1   2   3
НАРЕДБА № 9

от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите


Издадена от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 17 от 21.02.2003 г., изм. и доп., бр. 26 от 28.03.2006 г.


Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване на медицинското обслужване на корабите, плаващи под българско знаме.

(2) Наредбата не се прилага спрямо военни и гранично-полицейски кораби, кораби за спорт и развлечение, използвани с нетърговска цел, и за пристанищни влекачи.

Чл. 2. Медицинското обслужване обхваща осигуряването на необходимите лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия на борда на кораба, необходимостта от лекар в състава на екипажа, според категорията на кораба, броя на лицата на борда, района и далечината на плаване, както и оказване на медицинска помощ от брега.

Чл. 3. За целите на тази наредба корабите се разделят на следните категории:

1. категория А - морски кораби, включително риболовни кораби, без ограничение в далечината на плаването;

2. категория Б - морски кораби, включително риболовни кораби, които плават на разстояние не повече от 150 морски мили до най-близкото пристанище с подходящо медицинско оборудване, с изключение на плаващите в акваторията на пристанищата или в близост до тях;

3. категория В - речни кораби и кораби, плаващи технически средства и лодки, плаващи в акваторията на пристанищата или в близост до тях.


Раздел II

Лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия

Чл. 4. (1) Всеки кораб трябва да разполага на борда си с лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, и оборудване в зависимост от категорията му.

(2) Количеството и видовете на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването трябва да бъдат съобразени с продължителността и района на плаване, видовете предвидени корабни работи по време на плаването, вида на товара и броя на лицата на борда.

(3) Минималното количество и видовете лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, и оборудване на борда на кораба са посочени за съответната категория кораби в приложения № 1 и 2. Количеството лекарства и оборудване на борда на кораба не трябва да надвишава двойния размер на минималното количество, посочено в приложения № 1 и 2.

(4) Всеки кораб трябва да има на борда списък на наличните количества и видове лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, и оборудване, съдържащ и името на кораба, знамето, под което плава, и пристанището на регистрация. Списъкът се подписва от капитана на кораба и подлежи на проверка.

(5) Лекарствените продукти по приложения № 1 и 4 се закупуват съобразно анатомо-терапевтичния код и/или международните непатентни наименования.

(6) Лекарствените продукти са в оригинални опаковки с придружаващо описание на български и/или английски език и с остатъчен срок на годност при закупуване не по-малък от 75% от обявения.

Чл. 5. (1) Всеки спасителен плот и спасителна лодка на кораб, независимо от неговата категория, трябва да разполага с херметично затворена аптечка за първа помощ, съдържаща лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването, изисквани за кораби от категория В в приложения № 1 и 2.

(2) Съдържанието на аптечката трябва да бъде посочено в списъка по чл. 4, ал. 4 и подлежи на проверка по реда на чл. 18 .

Чл. 6. На всеки кораб с големина над 500 бруто тона, с екипаж 15 или повече лица, извършващ плаване с продължителност над 3 денонощия, се осигурява подходящо обзаведено помещение за оказване на медицинска помощ и съхранение на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването.

Чл. 7. (1) На всеки кораб, на борда на който се намират повече от 75 лица, включително екипажа, извършващ международно плаване с продължителност над 3 денонощия, се осигурява лекар, успешно завършил одобрен курс за начална морска подготовка по одобрена от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") програма съгласно наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване .

(2) Изискването по ал. 1 се отнася и за речни кораби независимо от продължителността на плаването.

Чл. 8. Лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването на борда на кораба са съпроводени с указания за употребата им.
Раздел III

Лекарства, необходими при инциденти на борда на кораби, превозващи опасни товари

Чл. 9. На борда на всеки кораб, превозващ опасни товари, посочени в приложение № 3, се осигуряват лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, в зависимост от неговата категория съгласно приложение № 4.

Чл. 10. (1) На борда на всеки ферибот, за който липсва предварителна информация относно вида на опасните товари, които ще се превозват, се осигуряват лекарства по вид и количество в зависимост от категорията му съгласно приложение № 4.

(2) Когато продължителността на плаването е по-малка от два часа, на борда на ферибота се осигуряват половината от количествата на лекарствата съгласно приложение № 4, необходими за оказване на спешна помощ.

Чл. 11. Видът и количеството на лекарствата, намиращи се на борда на кораба, се посочват в списъка по чл. 4, ал. 4 .
Раздел IV

Осигуряване на медицинско обслужване

Чл. 12. (1) Медицинското обслужване на борда на кораба се осигурява от корабопритежателя, като разходите, направени за членовете на екипажа, са за негова сметка.

(2) Капитанът на кораба носи отговорност за изпълнението на изискванията за медицинското обслужване и за наличието на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването на борда на кораба.

(3) Капитанът може да определи член от екипажа на кораба, който да бъде отговорен за изпълнението на изискванията за медицинското обслужване и за наличието на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването на борда на кораба, като това не изключва отговорността на капитана по ал. 2.

(4) Лицата по ал. 2 и 3 преминават специално обучение за осигуряване на медицинско обслужване на борда на кораб и полагат изпит. Успешно положилите изпит лица са длъжни в края на всеки период от 5 години да преминат опреснителен курс.

Чл. 13. Всеки член на екипажа трябва да е завършил успешно подготвителен курс по медицинска подготовка съгласно изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978.

Чл. 14. (1) Лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, се съхраняват и поддържат съгласно изискванията за това, като се подменят или унищожават в съответствие със срока им за годност.

(2) Лекарствата, съдържащи наркотична или упойваща съставка, се съхраняват в шкаф със секретно заключване.

Чл. 15. При спешни случаи, изискващи употреба на липсващи на борда лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, и оборудване и по възможност след получаване на медицинска консултация, капитанът осигурява тяхното най-бързо доставяне.
Раздел V

Медицински консултации чрез радиовръзка и медицинска помощ от брега

Чл. 16. (1) За осигуряване на квалифицирано медицинско обслужване в случай на необходимост от спешна медицинска помощ лицата по чл. 12, ал. 2 и 3 могат да искат медицинска консултация чрез радиовръзка от специализирана структура за медицинска радиоконсултация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) Специализираните структури за медицинска радиоконсултация се организират от многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, оборудвани с подходящи средства за комуникация, имащи връзка с бреговите радиостанции и Морския спасително- координационен център.

(3) Лекарският екип от специализираните структури се обучава за работа в специални условия, близки до тези на борда на кораб.

(4) Информацията от медицинските консултации, предоставена чрез радиовръзка, е за служебно ползване, записва се на магнитен носител и се съхранява в структурите по ал. 2 за период три години.

Чл. 17. (1) Спешна медицинска помощ на кораби, търпящи бедствие в обявения отговорен район за търсене и спасяване на Република България, се оказва след получаване на информация от бедстващия кораб в Морския спасително-координационен център.

(2) При необходимост в операцията по търсене и спасяване участват хеликоптери от силите на Министерството на отбраната.

(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Изпълнителна агенция "Морска администрация" изпраща актуализирана информация за отговорния район за търсене и спасяване на Република България, в това число и с хеликоптери, до държавите членки и Комисията на ЕС, както и до капитаните на кораби, плаващи под българско знаме.

(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Информацията по ал. 3 се изпраща до корабите по най-подходящия начин, включително и чрез Морския спасително-координационен център или бреговите радиостанции.
Раздел VI

Контрол

Чл. 18. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършва ежегодна проверка на борда на всеки кораб, която включва:

1. проверка за съответствието на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването с изискванията на тази наредба;

2. проверка за съответствието на списъка по чл. 4, ал. 4 с приложения № 1 и 2;

3. проверка за съответствието на списъка по чл. 4, ал. 4 с приложение № 4, когато корабът превозва опасни товари;

4. проверка за правилното съхранение на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването;

5. проверка за спазване на изискването по чл. 4, ал. 6 .

(2) Аптечките за първа медицинска помощ, намиращи се в спасителните плотове, се проверяват ежегодно в рамките на проверките на спасителните плотове. По изключение тези проверки могат да се отложат най-много до пет месеца след изтичане на периода.

(3) Когато корабът отговаря на изискванията по ал. 1 и 2, ИА "МА" издава свидетелство за корабната аптека съгласно наредбата по чл. 86 от Кодекса на търговското корабоплаване .
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г.)

§ 1. По смисъла на тази наредба "опасни товари" са субстанции и вещества, посочени в приложение № 3, независимо в каква форма се намират на борда, включително и като отпадъци или останки от товара.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Министърът на транспорта съвместно с министъра на здравеопазването определят представител на Република България в комитета по чл. 8 от Директива 92/29 EEC относно минималните здравни изисквания и изисквания за безопасност за повишаване на медицинското обслужване на борда на корабите, който взима участие в работата му.

(2) Представителят на Република България в комитета изразява становища по обсъжданите въпроси в съответствие с правилата за работа на комитета.

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Изпълнителният директор на ИА "МА" изпраща на Европейската комисия информация за нормативните актове, включително и за техните изменения и допълнения, въвеждащи изискванията на Директива 92/29 ЕЕС за минималните здравни изисквания и изисквания за безопасност за повишаване на медицинското обслужване на борда на корабите.

§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Министърът на транспорта съвместно с министъра на здравеопазването информират Европейската комисия на всеки 5 години относно прилагането на наредбата, въвеждаща изискванията на Директива 92/29 EEC за минималните здравни изисквания и изисквания за безопасност за повишаване на медицинското обслужване на борда на корабите.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 100а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване .
Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3


Лекарствени продукти

ATC код

Групи лекарствени продукти

Международно непатентно наименование


Лекарствена форма и разфасовка


Количество за съдове група А


Количество за съдове група Б


Количество за съдове група В


1

2

3

4

5

6

7


1.Сърдечно-съдова система


1.1. Сърдечно-съдови аналептици

R03CA01

Симпатикомиметици

Epinephrine


amp. 0,1 % 1 ml


10

5

2
1.2. Средства за лечение на исхемична болест на сърцето

C07AB03

Бета блокери селективни

Atenolole


tabl. 50 mg


60

30

-

C01DA02

Органични нитрати


Glyceryl trinitrate


tabl. 0,5 mg


100

50

50

C01DA08

Органични нитрати


Isosorbide dinitrate


tabl. 20 mg


60

40

10
1.3. Диуретици

C03CA01

Мощни диуретици

Furosemide


tabl. 40 mg


50

12

-

C03CA01

Мощни диуретици


Furosemide


amp. 20 mg/2 ml


10

5

-
1.4. Средства за лечение на кръвоизливи, включително утеротоници, ако на борда има жени

G02AB01

Утероактивни средства

Methylergometrinе


fl. sol. 25 mg/10 ml


20

10

2

G02AB01

Утероактивни средства


Methylergometrinе


amp. 0,2 mg/1 ml


10

5

-
1.5. Средства за лечение на артериална хипертония

C02AC01

Антихипертензивни средства

Clonidinе hydrochloride


amp. 0,15 mg/1ml


10

5

-

C02AC01

Антихипертензивни средства


Clonidinе hydrochloride


tabl. 0,15 mg


50

50

-

C02EA02

Антихипертензивни средства


Enalapril


tabl. 10 mg


60

40

-

C07AB03

Селективни калциеви антагонисти със съдово действие


Nifedipine


dr.10 mg

50

20

-
1.6. Сърдечни гликозиди

C01AA05

Дигиталисови гликозиди

Digoxine

tabl. 0,25 mg

60

40

-


2. Храносмилателна система


2.1. Средства за лечение на стомашни и дуоденални смущения

A02BA02

Н2 рецепторни антагонисти

Ranitidine hydrochloride


tabl.150 mg


100

50

-

А02АA04

Антиацидни средства


Magnesium hydrоxide


or.susp. fl. 170 ml


30

10

-

A02AB01
Aluminium hydroxide

2.2. Антиеметици

A03FA01

Средства, засилващи перисталтиката

Metoclopramidе


tabl. 10 mg


200

100

40

A03FA01

Средства, засилващи перисталтиката


Metoclopramidе


amp.10 mg/2 ml


10

5

-
2.3. Лубриканти - лаксативи

A06AB02

Лаксативи

Bisacodyle


supp. 10 mg


24

12

-
2.4. Антидиарични средства

A07DA03

Антидиарични

Loperamide


caps. 2 mg


120

60

6
2.5. Чревни антисептици

A07AB03

Чревни противовъзпалителни

Sulfaguanidine


tabl. 500 mg


100

50

-

A07BA01

Чревни адсорбенти


Medicinal charcoal


fl. powd. 10 g


100

50

-
2.6. Антихемороидални средства

C05AD01

Антихемороидни средства за локално приложение

Tribenoside Lidocaine


supp.

60

20

-
2.7. Антидиабетични лекарствени средства

A10AA01

Инсулини с бързо действие

Insuline

fl. 10 ml 100 UI

10

5

-


3. Аналгетици и спазмолитици


3.1. Аналгетици, антипиретици и противовъзпалителни

N02BB02

Пиразолони

Metamizole


tabl. 500 mg


300

150

-

N02BE01

Аналгетици


Paracetamole


tabl. 500 mg


200

100

10

N02BA01

Аналгетици


Acetylsalicylic acid


tabl. 500 mg


200

100

-
3.2. Мощни аналгетици

N02AA01

Опиоидни аналгетици

Morphine

аmp. 10 mg/ 1 ml

10

5

-
3.3. Cпазмолитици

A03BB01

Полусинтетични алкалоиди на Atropa Belladonna

Butylscopolamine


amp. 20 mg/2 ml


20

10

-

A03AD02

Синтетични спазмолитици и антихолинергични средства


Drotaverine


tabl. 40 mg


100

40

-


4. Нервна система


4.1. Анксиолитици

N05BA01

Анксиолитици

Diazepam

tabl. 5 mg

100

50

-

N05BA01

Анксиолитици


Diazepam

amp. 10mg/2 ml

30

15

-
4.2. Невролептици

N05AD01

Антипсихотични средства

Haloperidol


amp. 5 mg/ 1 ml


5

2

-
4.3. Средства против морска болест

A04AA01

Антиеметични средства

Ondansetrone


amp. 2mg/2 ml


40

20

-

A04AA01

Антиеметични средства


Ondansetrone


tabl. 4 mg


100

50

10
4.4. Антиепилептици

N03AA02

Антиепилептични средства

Phenobarbital


amp.10mg/2ml


10

5

-

N03AA02

Антиепилептични средства


Phenobarbital


tabl. 100mg


50

20

-


5. Антиалергични и анти- анафилактични средства


5.1. Н1 антихистаминови средства

R06AA04

Антихистаминови средства за системно приложение

Clemastinе


tabl. 1 mg


60

20

-
5.2. Инжекционни глюкокортикоиди

H02AB04

Глюкокортикоиди

Methylprednizolone


amp. 80 mg + solv.


40

20

-


6. Дихателна система


6.1. Бронхолитици

R03CC02

Селективни бета 2 адреномиметици

Salbutamol


tabl. 4 mg


20

10

-

R03DA04

Други антиастматични средства за системно приложение


Aminophylline


tabl. 100 mg


30

-

-
6.2. Антитусивни средства

R05CD06

Муколитици

Ambroxol

tabl. 30 mg

60

20

-
6.3. Лекарства при простудни заболявания и синузити

R01AA07

Назални средства

Xylomethazolin


sol. 10 mg/10 ml


30

15

-

R05X00

Комбинирани средства за лечение на простудни заболявания


Ascorbic acid - 200 mg Paracetamol -500 mg Pheniramine maleate - 25 mg


sc. gran. ? 8


10

5

-


7. Противоинфекциозни


7.1. Антибиотици

J01CA04

Пеницилини с широк спектър на действие

Amoxicillin


caps. 500 mg


300

100

-

J01MA02

Хинолонови антибактериални средства


Ciprofloxacin


tabl. 250 mg


100

50

-

J01FA03

Макролиди


Mydecamicin


tabl. 400 mg


96

48

-

J01AA02

Тетрациклини


Doxycyclini


caps. 100 mg


15

-

-

J01DA06

Цефалоспорини


Ceftriaxone


fl. 1 g + solv. i.m.


50

30

-
7.2. Антибактериални сулфонамиди

J01EE01

Комбинации от сулфонамиди и триметоприм

Sulfamethoxazole Trimethroprim


tabl. 480 mg


100

40

-
7.3. Уроантисептици

G04AG06

Урологични антисептици и антиинфекциозни средства

Nitroxoline


tabl. 50 mg


800

400

-
7.4. Антипаразитни

P02CA01

Антихелминтни средства

Mebendazol


tabl. 100 mg


30

12

-

P01BD01

Хининови алкалоиди


Pyrimethaminе


tabl. 25 mg


24

12

-

J01XD01

Имидазолови производни


Metronidazolе


tabl. 400 mg


40

20

-
7.5. Чревни антиинфекциозни средства

J01BA01

Амфениколи

Chloramphenicole


caps. 250 mg


100

50

-
7.6. Антитетанусни ваксини и имуноглобулини

J07AM01

Тетанични ваксини

Tetanus toxoide


amp. 0,5 ml


5

3

-

J06AA02

Имунни серуми


Tetanus antiserum


amp. 10 000 I.U.


50

30

-


8. Разтвори за рехидратация, въглехидратни вливания и плазмазаместителиB05CB01

Солеви разтвори

Natrii chloride


sol.inf. 500 ml, 0,9 %


5

2

-

B05CX01

Други иригационни разтвори


Glucose monohydrate


sol.inf.500 ml, 5 %


5

2

-

B05AA01

Плазмени заместители и фракции на плазмените протеини


Albumine

fl. 50 ml, 25 %

2

1

-

B05AA05

Плазмени заместители и фракции на плазмените протеини


Dextrane

sol.inf. 500 ml, 10 %

5

2

-


9. Лекарствени средства за външна употреба


9.1. Дерматологични средства

D08AC02

Антисептични разтвори

Chlorhexidine


sol. 500 ml, 20 %


3

1

1

D08AG02

Йодсъдържащи средства


Polyvidone


fl. liq.100 ml cum iode


10

5

1

D06AA04

Антибиотици за локално приложение унгв.


Tetracycline


ung. 20 g, 3 %


10

5

-

D06AX02

Други антибиотици за локално приложение


Chloramphenicole


ung. 20 g, 2 %


10

5

-

M02AA00

Противовъзпалителни и аналгетични унгвенти


Indometacine


ung. 40 g, 10 %


10

5

-

D01AC02

Антимикотични кожни кремове


Myconazole


crеme 30 g, 2 %


10

5

-

D03AA01

Средства за лечение на изгаряния


Retinoli palmite;


Codliver oil;
Balsame peruviane;
Ergocalciferole

ung. 18 g


20

10

2
9.2. Офталмологични средства

S01AA12

Антибиотични капки

Tobramycin


coll. 5 ml, 0,3 %


5

2

-

S01CA01

Антибиотични и противовъзпалителни капки


Tobramycin - 3 mg/g


Dexamethasone -1mg/g

coll. 5 ml


5

2

-

S01HA04

Обезболяващи капки


Proxymetacaine


coll. 15 ml, 3 %


3

1

-

S01EA03

Хипотонични миотични капки


Apraclonidine


coll. 5 ml, 0,5 %


3

1

-
9.3. Отологични средства

S03AA30

Антибиотични разтвори

Neomycin sulfas; Bacitracine


solv. 10 ml


3

1

-

S02DA00

Обезболяващи и противовъзпалителни разтвори


Tetracaine 2,5 %;


Phenazone;
Nitrofural

solv. 5 ml


3

1

-
9.4. Лекарствени средства орални и гърлени инфекции

A01AB03

Антибиотици или антисептици за промивки

Chlorhexidine


sol. or. 115 ml, 0,1 %


3

1

-
9.5. Локални анестетици

N01BA02

Локални анестетици с подкожно приложение

Lidocaine


amp. 10 ml, 0,5 %


5

3

-

N01BB52

Стоматологични обезболяващи и антисептични средства


Lidocaine Epinephrine


аmp. 2 ml, 2 %


5

3

-


10. ДругиV03AN00

Медицински газове за инхалация

Oxygen

fl. 40 l /150 bar.

2

1

-

V07AB01

Разтворители


Aqua redestilate


amp. 10 ml


100

50

-


Забележка. При невъзможност за осигуряване на лекарства с посочените

международни непатентни наименования се набавят такива със същия АТС код.

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница