Наредба №919 от 8 декември 2000 Г. За събиране на статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения в република българия


§ 2. Навсякъде в наредбата думитестраница2/3
Дата22.07.2016
Размер0.64 Mb.
1   2   3
§ 2. Навсякъде в наредбата думите:

1. "Министерството на транспорта и съобщенията" се заменят с "Министерството на транспорта";

2. "Национална компания "Пристанища" и "Националната компания "Пристанища" се заменят с "Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация";

3. "териториалното поделение" и "териториалните поделения" се заменят съответно със "съответната териториална дирекция" и "териториалните дирекции".

§ 3. Тази наредба влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".
Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 919 ОТ 2000 Г. ЗА СЪБИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНИТЕ ОПЕРАТОРИ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПРИСТАНИЩА И ПРИСТАНИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2012 Г.)


§ 15. Навсякъде в наредбата думите "Министерство на транспорта" и "Министерството на транспорта" се заменят съответно с "Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията", а думите "Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" се заменят с "Изпълнителна агенция "Морска администрация".

§ 16. Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море, изменена с Решение 2010/216/ЕС на Комисията от 14 април 2010 г. и с Регламент (ЕО) № 1090/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. (OB, L 141 от 6.06.2009 г.) и Делегирано решение на Комисията от 3.02.2012 г. за изменение на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море.


Приложение № 1

към чл. 7, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2004 г.,

в сила от 23.12.2004 г.,

изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.,

изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.)
Основни статистически категории и номенклатури

 

1.1. (отм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.)1.2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Класификация на морските и речните съдове според вида им:


Код

Категория

Подкод

Вид

1

2

3

4

10


наливни товари

 

  

 

 101

нефтен танкер

102

химикаловоз

103

танкер-баржа

104

газовоз

108

несамоходна танкер-баржа

109

други танкери

20


сухи насипни товари

 


201

кораб за насипни товари (бълкер)

202

нефторудовоз

31

контейнери

301

контейнеровоз

32

специализирани

321

лихтеровоз 

 

  

 


322

за превоз на радиоактивни материали

323

за превозване на животни

324

автомобиловоз

325

за превоз на химически материали

329

други специализирани

33


генерални товари,

неспециализирани

 

 

  

 

 331

хладилен

332

ро-ро - пътнически

333

ро-ро - контейнеровоз

335

други ро-ро

336

товаро-пътнически

337

за генерални товари и контейнери

338

за генерални товари - еднопалубен

339

за генерални товари - многопалубен

34


баржи за сухи товари

 

  

 

 341

самоходна палубна баржа

342

тласкана палубна баржа

343

хоппер-баржа (шалан)

344

открита баржа

345

закрита баржа

349

друга баржа

35

пътнически

350

пътнически, с изключение на кораби за круизи

36

пътнически за круизи

360

само за круизи

37


ферибот

 


370

ферибот

371

специализиран кораб за ро-ро товари

41риболовни

 

 411

за улов на риба*

412

за преработка на риба*

413

за улов и преработка на риба*

42


шелфови

 


421

за сондиране и изследване*

422

снабдителни

43


спомагателни кораби

 


431

влекачи*

432

тласкачи*

49разни

 

 491

драгажни*

492

изследователски/проучвателни*

493

други съдове, непосочени в приложението*

ХХ

неизвестен
неизвестен вид плавателен съд

(*) Не влиза в обхвата на Директива 2009/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г.

1.3. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2007 г.) Класификация на морските съдове според големината им в бруто тонаж или дедуейт (Загл. изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г.)
Код

Долна граница

Горна граница

1

2

3

99

 

до 100

01

100

499

02

500

999

03

1000

1999

04

2000

2999

05

3000

3999

06

4000

4999

07

5000

5999

08

6000

6999

09

7000

7999

10

8000

8999

11

9000

9999

12

10000

19999

13

20000

29999

14

30000

39999

15

40000

49999

16

50000

79999

17

80000

99999

18

100000

149999

19

150000

199999

20

200000

249999

21

250000

299999

22

>=300000

 

Забележка. Ако плавателни съдове с бруто тонаж, по-малко от 100 GT, бъдат включени в наблюдението, те се поставят в клас с код "99".
1.4. (доп. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 23.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Класификация на начина на превоз на товарите


Код

Категория*

Под-

код

Вид

Тонаж

Брой

1

2

3

4

5

6

1

наливни товари

 

  

 
наливни товари (не се отчитат товарни единици)

Х
11

втечнен газ

Х
12

суров нефт

Х
13

нефтопродукти

Х
19

други наливни товари

Х
2

сухи насипни товари

 

  

 
сухи насипни товари (не се отчитат товарни единици)

Х
21

руди

Х
22

въглища

Х
23

селскостопански продукти (например зърно, соя, тапиока)

Х
29

други насипни товари

Х
3

контейнери

 

  

 
големи контейнери

Х**

Х

31

20-футови

Х**

Х

32

40-футови

Х**

Х

33

контейнери > 20 и < 40 фута

Х**

Х

34

контейнери > 40 фута

Х**

Х

5

ро-ро (самоходни мобилни единици)

 

  

 

 

ро-ро (самоходни мобилни единици)

Х

Х

51

товарни автомобили и ремаркета

Х**

Х

52

леки автомобили, мотоциклети и комплектоващите ги ремаркета или каравани
Х***

53

пътнически автобуси
Х***

54

превозни средства с търговско предназначение (в това число внесени/изнесени моторни превозни средства)

Х

Х***

56

живи животни, на собствен ход

Х

Х***

59

други

Х

Х

6

ро-ро (несамоходни мобилни

единици)
мобилни несамоходни единици

Х

Х

61

непридружавани товарни пътни ремаркета и полуремаркета

Х**

Х

62

непридружавани каравани и други пътни, селскостопански и промишлени превозни средства

X

Х***

64

железопътни вагони за превоза на товари

Х**

X

65

междупристанищни корабни ремаркета за превоза на товари

Х**

X

66

корабни баржи за превоза на товари

Х**

Х

69

други несамоходни мобилни единици

Х

Х

9

други генерални товари (в това число малки контейнери)други товари, неупоменати другаде

Х
91

дървен материал

Х
92

метали и метални конструкции

Х
99

други генерални товари

Х
* Тези категории съответстват на Препоръка № 21 на ИКЕ - ООН.

** Записва се бруто теглото на товарите (в това число опаковките), но без тара теглото на контейнерите и ро-ро единиците.

*** Записва се само общият брой на единиците.


ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ КЛАСИФИКАЦИЯТА НА НАЧИНА НА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РО-РО КОНТЕЙНЕРИТЕ


Код

Категория*

Под-

код

Вид

Тонаж

Брой

1

2

3

4

5

6

R

Големи ро-ро контейнериголеми ро-ро контейнери

 

X
 

R1

20-футови товарни единици

 

X
 

R2

40-футови товарни единици

 

X
 

R3

над 20- до 40-футови товарни

единици


 

X
 

R4

над 40-футови товарни единици

 

X

* Тези категории съответстват на Препоръка № 21 на ИКЕ - ООН.

1.5. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Морски брегови зони

Номенклатурата, която следва да се използва, е геономенклатурата (номенклатурата на страните и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката на търговията между държавите членки) в сила през годината, за която се отнасят данните.

Кодът се състои от четири знака: стандартния двубуквен ISO-код за всяка страна от гореспоменатата номенклатура, следван от две нули (например код GR00 за Гърция), с изключение на страните, разделени между две или повече морски крайбрежни зони, които се идентифицират чрез четвърти знак, различен от цифрата нула (от 1 до 7), както следва:
FR01

Франция: Атлантически океан и Северно море

FR02

Франция: Средиземно море

FR03

Френски отвъдморски територии: Френска Гвиана

FR04

Френски отвъдморски територии: Мартиника и Гваделупа

FR05

Френски отвъдморски територии: Реюнион

DE01

Германия: Северно море

DE02

Германия: Балтийско море

DE03

Германия: вътрешните зони

GB01

Обединено кралство

GB02

Остров Ман

GB03

Англо-нормандските острови

ES01

Испания: Атлантически океан (северната част)

ES02

Испания: Средиземно море и Атлантически океан (южната част), включително Балеарските и Канарските острови

SE01

Швеция: Балтийско море

SE02

Швеция: Северно море

TR01

Турция: Черно море

TR02

Турция: Средиземно море

RU01

Русия: Черно море

RU03

Русия: Азия

RU04

Русия: Баренцово море и Бяло море

RU05

Русия: Балтийско море (само Финският залив)

RU06

Русия: Балтийско море, с изключение на Финския залив

RU07

Русия: европейските вътрешни водни пътища (включително Каспийско море)

MA01

Мароко: Средиземно море

MA02

Мароко: Западна Африка

EG01

Египет: Средиземно море

EG02

Египет: Червено море

IL01

Израел: Средиземно море

IL02

Израел: Червено море

SA01

Саудитска Арабия: Червено море

SA02

Саудитска Арабия: Персийският залив

US01

Съединени американски щати: Атлантически океан (северната част)

US02

Съединени американски щати: Атлантически океан (южната част)

US03

Съединени американски щати: Мексиканският залив

US04

Съединени американски щати: Тихи океан (южната част)

US05

Съединени американски щати: Тихи океан (северната част)

US06

Съединени американски щати: Големите американски езера

US07

Пуерто Рико

CA01

Канада: Атлантически океан

CA02

Канада: Големите американски езера и горното течение на р. Свети Лаврентий (Сен Лоран)

CA03

Канада: Западен бряг

CO01

Колумбия: Северен бряг

CO02

Колумбия: Западен бряг

МХ01

Мексико: Атлантически океан

МХ02

Мексико: Тихи океан

С допълнителни кодове

ZZ01

Разположени в морето платформи, които не са посочени другаде

ZZ02

Обобщени и непосочени другаде.

1.6. (нова - ДВ, бр. 6 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2012 г.) Държава на регистрацията на плавателните съдове

Номенклатурата, която следва да се използва, е геономенклатурата (номенклатурата на страните и териториите за нуждите на статистиката на външната търговия на Общността и на статистиката на търговията между държавите членки) в сила през годината, за която се отнасят данните.

Кодът се състои от четири знака: стандартния двубуквен ISO-код за всяка страна от гореспоменатата номенклатура, следван от две нули (например код GR00 за Гърция), с изключение на страните с повече от един регистър, които се идентифицират посредством четвърти знак, различен от цифрата нула, както следва:
FR01

Франция

FR02

Френска антарктическа територия (в това число островите Кергелен) [воденето на регистъра е прекратено през април 2007 г.]

FR03

Франция (RIF) (Френски международен регистър) [нов регистър, въведен през май 2007 г.]

IT01

Италия - първи регистър

IT02

Италия - международен регистър

GB01

Обединено кралство

GB02

Остров Ман

GB03

Англо-нормандските острови

GB04

Гибралтар

DK01

Дания

DK02

Дания (DIS)

PT01

Португалия

PT02

Португалия (MAR)

ES01

Испания

ES02

Испания (Ребека)

NO01

Норвегия

NO02

Норвегия (NIS)

US01

Съединени американски щати

US02

Пуерто Рико.

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница