Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"страница10/16
Дата22.07.2016
Размер2.3 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

| | за сглобяване и| | ки за защита. | |

| | разглобяване: | | | |

| | комплект шло- | | | |

| | серски инстру- | | | |

| | менти, специал-| | | |

| | ни приспособле-| | | |

| | ния, механизи- | | | |

| | рани, ръчни ин-| | | |

| | струменти и | | | |

| | др.; | | | |

| | Измервателни | | | |

| | инструменти; | | | |

| | Инструкции за | | | |

| | здравословни и | | | |

| | безопасни усло-| | | |

| | вия на труд. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 6. Контрол на | Уреди, инстру- | Качество и | Работа с ин- | Прецизност; |

| качеството на | менти и съоръ- | точност на по-| струменти за | логическо мис-|

| произведеното | жения за кон- | върхнини; | контрол; | лене; |

| изделие, тех- | трол: | Точност на | Работа с изме-| технически |

| ническото об- | - шублер; | размери; | рителни уреди | усет; |

| служване и ре-| - калибри; | Точност на | и съоръжения | съобразител- |

| монта на маши-| - микрометри; | взаимно разпо-| за контрол (на| ност; |

| ни и съоръ- | - измервателни | ложение; | линейни и ъг- | трудова и тех-|

| жения | часовници; | Инструменти за| лови размери и| нологична дис-|

| | Уреди за измер-| контрол; | качество и | циплина; |

| | ване на грапа- | Контролна кар-| взаимно разпо-| отговорност; |

| | вост и др.; | та (серти- | ложение на по-| комуникатив- |

| | Контролна карта| фикат). | върхнини и | ност; |

| | (сертификат); | | оси); | работа в екип;|

| | Норми за техни-| | Анализ, оценка| сръчност; |

| | ческа годност; | | на резултатите| координация. |

| | Визуален кон- | | и вземане на | |

| | трол на зава- | | решения; | |

| | ръчните шевове.| | Визуален кон- | |

| | | | трол на зава- | |

| | | | ръчните ше- | |

| | | | вове. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 7. Управление | Нормативни до- | Организация и | Организация на| Прецизност; |

| на малка фир- | кументи (за от-| ръководство на| труда; | логическо мис-|

| ма, ръковод- | читане разхода | работа в екип | Разпределение | лене; |

| ство и органи-| на труд за из- | в малка фирма,| на дейностите;| технически |

| зация на рабо-| работване на | производствен | Определяне на | усет; |

| тен екип | изделие, за | участък и др.;| техническата | съобразител- |

| | определяне тех-| Техническо | себестойност | ност; |

| | нологичната се-| нормиране; | на изделията; | трудова и тех-|

| | бестойност, | Попълване на | Разпределение | нологична дис-|

| | стандарти, Ко- | планови, сче- | на дейностите | циплина; |

| | декс на труда и| товодни и оце-| на членовете | отговорност; |

| | Закон за здра- | нъчни доку- | на екипа съ- | комуникатив- |

| | вословни и без-| менти; | образно квали-| ност; |

| | опасни условия | Бизнес плани- | фикацията им и| работа в екип;|

| | на труд); | ране; | реда на техно-| сръчност; |

| | Планови и оце- | Маркетинг и | логичния | координация. |

| | нъчни доку- | реклама. | процес; | |

| | менти; | | Управление на | |

| | Документи за | | малка фирма | |

| | разкриване и | | (разработване | |

| | управление на | | на бизнес | |

| | малка фирма. | | план, оферти, | |

| | | | соговори, сче-| |

| | | | товодство). | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 15. Специалност 5210115 "Автоматизирани и роботизирани системи" |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 1. Разчита и | Чертежи на де- | Съдържание и | Разчитане на | Прецизност; |

| ползва кон- | тайли, сглобени| ползване на: | конструкторска| логическо мис-|

| структорска и | единици и чер- | Технологична | и технологична| лене; |

| технологична | теж на общия | документация: | документация; | технически |

| документация | вид; | маршрутна кар-| Използване на | усет; |

| на изделие с | Технологична | та, операцион-| справочна ли- | съобразител- |

| неголяма слож-| документация; | на карта, тех-| тература; | ност; |

| ност | технологична | нологична | Използване на | трудова дис- |

| | карта; | карта; | стандарти. | циплина; |

| | Справочници за | Справочници за| | отговорност; |

| | материали, ма- | за изобразява-| | комуникатив- |

| | шини, инстру- | не на детайли | | ност; |

| | менти; | и сглобени | | работа в екип;|

| | Стандарти; | единици; | | концентрация |

| | Компютър с пе- | Означаване, | | на вниманието;|

| | риферни устрой-| свойства и | | наблюдателност|

| | ства; | приложение на | | и простран- |

| | Приложни про- | материалите в | | ствена пред- |

| | грамни продукти| машинострое- | | става. |

| | с възможности | нето. | | |

| | за изработване | | | |

| | на конструктор-| | | |

| | ска и техноло- | | | |

| | гична докумен- | | | |

| | тация. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 2. Участва в | Машинни детай- | Съдържание на | Използване на | Прецизност; |

| разработването| ли, чертежи на | техническа до-| справочна ли- | технически |

| на конструк- | детайли, черте-| кументация; | тература и | усет; |

| торска и тех- | жи на сглобени | Изобразяване | стандарти; | съобразител- |

| нологична до- | единици и чер- | на детайли и | Изработване на| ност; |

| кументация на | тежи на общия | сглобени еди- | чертежи на де-| трудова и тех-|

| изделие с не- | вид; | ници: изгледи,| тайли и сгло- | нологична дис-|

| голяма слож- | Маршрутна кар- | разрези, сече-| бени единици; | циплина; |

| ност | та, операционна| ния, оразмеря-| Изработване на| отговорност; |

| | технологична | ване, качество| технологични | комуникатив- |

| | карта; | и точност на | карти; | ност; |

| | Справочници за | повърхнини; | Работа с при- | работа в екип;|

| | материали, ма- | Машинострои- | ложни програм-| координация. |

| | шини, инстру- | телни материа-| ни продукти за| |

| | менти и режими | ли (видове, | изработване на| |

| | на рязане и за-| свойства, оз- | чертежи на де-| |

| | варяване; | чение, прило- | тайли и сгло- | |

| | Компютър с пе- | жение); | бени единици и| |

| | риферни устрой-| Технологични | технологични | |

| | ства; | карти (съдър- | карти. | |

| | Приложни про- | жание); | | |

| | грамни продукти| Стандарти, ме-| | |

| | с възможности | тоди и процеси| | |

| | за изработване | за обработване| | |

| | на конструктор-| на металите, | | |

| | ска и техноло- | режими на ра- | | |

| | гична докумен- | бота, базира- | | |

| | тация. | не, режими на | | |

| | | заваряване; | | |

| | | Машини, ин- | | |

| | | струменти и | | |

| | | екипировка | | |

| | | (предназначе- | | |

| | | ние и прило- | | |

| | | жение); | | |

| | | Основни изис- | | |

| | | квания на За- | | |

| | | кона за здра- | | |

| | | вословни и | | |

| | | безопасни | | |

| | | условия на | | |

| | | труд. | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 3. Организира-| Заготовки, ин- | Обзавеждане на| Създаване на | Прецизност; |

| не на работно-| струменти; ма- | работното мяс-| рационална ор-| технически |

| то място; | шини, приспо- | място; | ганизация на | усет; |

| подготовка на | собления; тех- | Правила за ор-| работното мяс-| съобразител- |

| машини, ин- | ническа доку- | ганизация на | то (избиране | ност; |

| струменти, | ментация; | трудова дей- | на инструменти| трудова и тех-|

| приспособ- | Инструкции за | ност; | и почистване | нологична дис-|

| ления; | здравословни и | Ергономични | на работното | циплина; |

| подготовка на | безопасни усло-| изисквания за | място); | отговорност; |

| заготовки; | вия на труд, | организация на| Използване на | комуникатив- |

| подготовка на | лични и колек- | работното | лични и колек-| ност; |

| специално ра- | тивни предпазни| място; | тивни средства| работа в екип;|

| ботно облекло | средства. | Правила за | за защита (за-| координация. |

| | | здравословни и| щитни прегради| |

| | | безопасни | и екрани, ас- | |

| | | условия на | пирационни | |

| | | труд. | системи); | |

| | | | Съоръжения за | |

| | | | противопожарна| |

| | | | защита. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 4. Изработване| Основни машини:| Устройство, | Разчитане на | Прецизност; |

| на изделие | стругови, фре- | принципи на | техническа до-| логическо мис-|

| (ротационно- | зови, шлифовъч-| работа и тех- | кументация; | лене; |

| симетрични и | ни, пробивни, | ническо об- | Избиране на | технически |

| призматични с | агрегатни; | служване на | заготовка; | усет; |

| неголяма слож-| Инструменти: | машините; | Избор на ин- | съобразител- |

| ност или полу-| стругарски но- | Приспособле- | струменти и | ност; |

| чени чрез за- | жове, свредла, | ния, принад- | приспособ- | трудова и тех-|

| варяване). | фрези, абразив-| лежности, сис-| ления; | нологична дис-|

| Текущ контрол | ни инструменти;| теми и меха- | Работа и на- | циплина; |

| | Инструменти за | низми за изра-| стройка на ма-| отговорност; |

| | контрол: шубле-| ботване на из-| шините, вкл. | комуникатив- |

| | ри, микрометри,| делия; | заваръчни ма- | ност; |

| | калибри и | Устройство и | шини и прави- | работа в екип;|

| | шаблони; | работа на за- | лен избор на | сръчност; |

| | Приспособления | варъчните апа-| добавъчни ма- | координация. |

| | и принадлеж- | рати, видове | териали; | |

| | ности: патрон- | заваръчни ше- | Прихващане и | |

| | ници, планшай- | вове, режими | заваряване ъг-| |

| | би, люнети, ко-| на заваряване;| лов шев на | |

| | нусни линеали, | Правила за | лист към лист | |

| | дорници, цен- | осигуряване на| на неотговорни| |

| | три, универса- | здравословни и| съоръжения | |

| | лен делителен | безопасни | (възли, еле- | |

| | апарат, захран-| условия на | менти) в раз- | |

| | ващи устрой- | труд; | лични про- | |

| | ства; | Основни опас- | странствени | |

| | Системи за: | ности, съпът- | положения - | |

| | управление, | стващи дей- | долно (PA), | |

| | смазване и | ността, и мер-| хоризонтално | |

| | охлаждане, кон-| ки за защита; | във вертикал- | |

| | трол; | Инструменти за| ната равнина | |

| | Механизми за | работа и кон- | (PB), хоризон-| |

| | преобразуване | трол; | тално и таван-| |

| | на движенията; | Заготовки, из-| но положение | |

| | Съединители и | делия, техни- | (PD) и верти- | |

| | спирачки; | ческа докумен-| кално отдолу | |

| | Машини и съоръ-| тация. | нагоре (PF); | |

| | жения за зава- | | Текущ контрол;| |

| | ряване; | | Използване на | |

| | Основни машини | | лични и колек-| |

| | и съоръжения за| | тивни предпаз-| |

| | ръчно електро- | | ни средства. | |

| | дъгово заваря- | | | |

| | ване (РЕДЗ, | | | |

| | МИГ/МАГ, ВИГ и | | | |

| | др.); | | | |

| | Заготовки, | | | |

| | електроди, за- | | | |

| | варъчна тел и | | | |

| | др.; | | | |

| | Помощни сред- | | | |

| | ства (за изчук-| | | |

| | ване на шлака и| | | |

| | др). | | | |

| | Заготовки, из- | | | |

| | делия, техни- | | | |

| | ческа докумен- | | | |

| | тация; | | | |

| | Основни изис- | | | |

| | квания на Зако-| | | |

| | на за здраво- | | | |

| | словни и без- | | | |

| | опасни условия | | | |

| | на труд и Зако-| | | |

| | на за техничес-| | | |

| | ките изисквания| | | |

| | към продуктите.| | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 5. Техническо | Основни машини:| Общо устрой- | Правилно изби-| Прецизност; |

| обслужване и | автоматизирани | ство, принципи| ране на подхо-| логическо мис-|

| ремонт на ма- | системи за ме- | на работа и | дящи инстру- | лене; |

| шини и съоръ- | ханична обра- | техническо об-| менти за сгло-| технически |

| жения | ботка, сглобя- | служване на | бяване и раз- | усет; |

| | ване и контрол,| машините и | глобяване, за | съобразител- |

| | промишлени ро- | системите с | измерване на | ност; |

| | боти, бързо- | програмно | присъединител-| трудова и тех-|

| | сменни затягащи| управление на | ни повърхнини;| нологична дис-|

| | приспособления,| техническите | Работа с ин- | циплина; |

| | захранващи | средства за | струменти и | сръчност; |

| | устройства, ин-| автоматизация | приспособления| отговорност; |

| | струментални | и роботизация | за сглобяване | комуникатив- |

| | магазини, пале-| на агрегатни | и разглобява- | ност; |

| | ти и подпалетни| машини и авто-| не и измерва- | работа в екип;|

| | станции; | матични линии.| телни инстру- | координация. |

| | Система за | | менти; | |

| | смазване и | | Правилно и ка-| |

| | охлаждане, за- | | чествено из- | |

| | хранване с ин- | | пълнение на | |

| | струменти и за-| | дейностите по | |

| | готовки; | | поддържане на | |

| | Механизми за | | машините и съ-| |

| | реверсиране и | | оръженията за | |

| | преобразуване | | автоматизация | |

| | на движенията, | | и роботизация;| |

| | съединители и | | Правила за | |

| | спирачки; | | осигуряване на| |

| | Технически | | здравословни и| |

| | средства за ав-| | безопасни | |

| | томатизация и | | условия на | |

| | роботизация; | | труд; | |

| | Агрегатни маши-| | Основни опас- | |

| | ни и автоматич-| | ности, съпът- | |

| | ни линии; | | стващи дей- | |

| | Инструменти и | | ността, и мер-| |

| | приспособления | | ки за защита. | |

| | за сглобяване и| | | |

| | разглобяване: | | | |

| | гаечни ключове,| | | |

| | отвертки, кле- | | | |

| | щи, секачи, | | | |

| | шприцове, го- | | | |

| | релки, чукове, | | | |

| | гайковерти, ни-| | | |

| | товачки, преси,| | | |

| | специални при- | | | |

| | способления и | | | |

| | др.; | | | |

| | Инструменти за | | | |

| | измерване; | | | |

| | Инструкции за | | | |

| | здравословни и | | | |

| | безопасни усло-| | | |

| | вия на труд. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 6. Контрол на | Уреди, инстру- | Качество и | Работа с ин- | Прецизност; |

| качеството на | менти и съоръ- | точност на съ-| струменти за | логическо мис-|

| произведеното | жения за кон- | оръженията, | контрол; | лене; |

| изделие, на | трол: | системите и | Работа с изме-| технически |

| техническото | шублер; | механизмите за| рителни уреди | усет; |

| обслужване и | калибри; | изработване на| и съоръжения | съобразител- |

| ремонта на ма-| микрометри; | детайли и | за контрол (на| ност; |

| шини и съоръ- | измервателни | сглобяване на | линейни и ъг- | трудова и тех-|

| жения | часовници; | изделия; | лови размери и| нологична дис-|

| | Уреди за измер-| Работа с ин- | качество и | циплина; |

| | ване на грапа- | струменти за | взаимно разпо-| отговорност; |

| | вост и др.; | сгобяване, ре-| ложение на по-| комуникатив- |

| | Контролна карта| монт и измер- | върхнини и | ност; |

| | (сертификат); | вателна тех- | оси); | работа в екип;|

| | Норми за техни-| ника; | Анализ, оценка| сръчност; |

| | ческа годност. | Начини за из- | на резултатите| координация. |

| | | пълнение на | и вземане на | |

| | | основните шло-| решения за | |

| | | серско-монтаж-| годността на | |

| | | ни и ремонтни | детайлите и | |

| | | дейности, точ-| сглобените | |

| | | ност и грапа- | единици; | |

| | | вост на по- | Визуален кон- | |

| | | върхнини; | трол на зава- | |

| | | Инструменти за| ръчните ше- | |

| | | контрол; | вове. | |

| | | Контролна кар-| | |

| | | та (серти- | | |

| | | фикат). | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 7. Управление | Нормативни до- | Организация и | Организация на| Прецизност; |

| на малка фир- | кументи (за от-| ръководство на| труда; | логическо мис-|

| ма, ръковод- | читане разхода | работа в екип | Разпределение | лене; |

| ство и органи-| на труд за из- | в малка фирма,| на дейностите;| технически |

| зация на рабо-| работване на | производствен | Определяне на | усет; |

| тен екип | изделие, за | участък и др.;| техническата | съобразител- |

| | определяне тех-| Техническо | себестойност | ност; |

| | нологичната се-| нормиране; | на изделията; | трудова и тех-|

| | бестойност, | Попълване на | Разпределение | нологична дис-|

| | стандарти, Ко- | планови, сче- | на дейностите | циплина; |

| | декс на труда и| товодни и оце-| на членовете | отговорност; |

| | Закон за здра- | нъчни доку- | на екипа съ- | комуникатив- |

| | вословни и без-| менти; | образно квали-| ност; |

| | опасни условия | Бизнес плани- | фикацията им и| работа в екип;|

| | на труд); | ране; | реда на техно-| сръчност; |

| | Планови и оце- | Маркетинг и | логичния | координация. |

| | нъчни доку- | реклама. | процес; | |

| | менти; | | Управление на | |

| | Документи за | | малка фирма | |

| | разкриване и | | (разработване | |

| | управление на | | на бизнес | |

| | малка фирма. | | план, оферти, | |

| | | | договори, сче-| |

| | | | товодство). | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 16. Специалност 5210116 "Промишлена естетика и дизайн" |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 1. Разчита и | Работни чертежи| Съдържание и | Разчитане на | Прецизност; |

| ползва кон- | на детайли, | ползване на | конструкторска| логическо мис-|

| структорска и | сглобени едини-| конструкторска| и технологична| лене; |

| технологична | ци и чертеж на | и технологична| документация; | технически |

| документация | общия вид; | документация -| Използване на | усет; |

| на изделие с | Технологична | маршрутна кар-| справочна ли- | съобразител- |

| неголяма слож-| документация - | та, операцион-| тература; | ност; |

| ност | технологична | на карта, тех-| Използване на | трудова дис- |

| | карта; | нологична | стандарти. | циплина; |

| | Стандарти; | карта; | | отговорност; |

| | Справочници за | Справочници за| | комуникатив- |

| | материали, ма- | за изобразява-| | ност; |

| | шини, инстру- | не на детайли | | работа в екип.|

| | менти; | и сглобени | | |

| | Компютър с пе- | единици; | | |

| | риферни устрой-| Означаване, | | |

| | ства; | свойства и | | |

| | Приложни про- | приложение на | | |

| | грамни продукти| материалите в | | |

| | с възможности | машинострое- | | |

| | за изработване | нето. | | |

| | на конструктор-| | | |

| | ска и техноло- | | | |

| | гична докумен- | | | |

| | тация. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 2. Разработва | Машинни детай- | Съдържание на | Използване на | Прецизност; |

| конструкторска| ли, работни | техническа до-| справочна ли- | логическо мис-|

| и технологична| чертежи на де- | кументация; | тература и | лене; |

| документация | тайли, чертежи | Изобразяване | стандарти; | пространствено|

| на изделие с | на сглобени | на детайли и | Изработване на| мислене; |

| неголяма слож-| единици и чер- | сглобени еди- | работни черте-| съобразител- |

| ност | тежи на общия | ници: | жи на детайли | ност; |

| | вид; | изгледи, раз- | и сглобени | трудова дис- |

| | Маршрутна кар- | рези, сечения,| единици; | циплина; |

| | та, операционна| оразмеряване, | Изработване на| отговорност; |

| | карта, техноло-| качество, точ-| технологични | комуникатив- |

| | гична карта; | ност и покри- | карти; | ност; |

| | Справочници за | тия на повърх-| Работа с при- | работа в екип.|

| | материали, ма- | нини; | ложни програм-| |

| | шини, инстру- | Означаване, | ни продукти за| |

| | менти и приспо-| свойства и | изработване на| |

| | собления; | приложение на | чертежи на де-| |

| | Компютър с пе- | на материалите| тайли и сгло- | |

| | риферни устрой-| в машинострое-| бени единици и| |

| | ства; | нето, стандар-| технологични | |

| | Приложни про- | ти, методи и | карти. | |

| | грамни продукти| процеси за об-| | |

| | с възможности | работване на | | |

| | за изработване | материалите, | | |

| | на конструктор-| режими на ра- | | |

| | ска и техноло- | бота. | | |

| | гична докумен- | Машини, ин- | | |

| | тация. | струменти и | | |

| | | екипировка | | |

| | | (предназначе- | | |

| | | ние и прило- | | |

| | | жение); | | |

| | | Технологични | | |

| | | карти (съдър- | | |

| | | жание и прило-| | |

| | | жение); | | |

| | | Основни изис- | | |

| | | квания на За- | | |

| | | кона за здра- | | |

| | | вословни и | | |

| | | безопасни | | |

| | | условия на | | |

| | | труд. | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 3. Организира-| Заготовки; | Обзавеждане на| Създаване на | Прецизност; |

| не на работно-| Инструменти; | работното мяс-| рационална ор-| технически |

| то място, под-| Машини; | място; Правила| ганизация на | усет; |

| готовка на ма-| Приспособления;| за организация| работното мяс-| съобразител- |

| шини, инстру- | Техническа до- | на трудовата | то (избиране, | ност; |

| менти, приспо-| кументация; | дейност; | подреждане и | трудова и тех-|

| собления, под-| Инструкции за | Ергономични | правилно из- | нологична дис-|

| готовка на за-| здравословни и | изисквания за | ползване на | циплина; |

| готовки; Из- | безопасни усло-| организация на| инструменти, | отговорност; |

| ползване на | вия на труд, | работното | почистване на | комуникатив- |

| специално ра- | лични и колек- | място; | работното | ност; |

| ботно облекло | тивни предпазни| Правила за | място); | работа в екип;|

| | средства. | здравословни и| Използване на | координация на|

| | | безопасни | лични и колек-| движения и |

| | | условия на | тивни предпаз-| дейности. |

| | | труд. | ни средства | |

| | | | (защитни пре- | |


Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница