Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"страница12/16
Дата22.07.2016
Размер2.3 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията "Машинен техник" може да се обучава по друга професия от професионално направление "Металообработване и машиностроене", като обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.


3. Цели на обучението
Основна цел на обучението по професията "Машинен техник" - трета степен на професионална квалификация, е получаването от знания и умения, необходими и достатъчни за рационална експлоатация, поддържане и ремонт на машини, уреди и съоръжения, разработване на техническа документация, контрол на качеството на произвежданите изделия, ръководство и организация на човешките ресурси, фирмени стратегии за комуникация и мениджмънта на малкия бизнес.

3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- познава и прилага основните правила за безопасна работа и условия на труд на работното място, да ползва лични и колективни средства за защита, не замърсява с работата си околната среда;

- осъществява ефективни комуникации при изпълнение на трудовата си дейност в работен екип - умее да формулира проблеми, да задава въпроси, да прави отчет за извършената работа;

- познава пазарните отношения, мястото и ролята на отделните лица, фирмите,институциите и държавата в тях;

- познава правата и задълженията си като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбира договорните отношения между работодател и работник;

- разпределя и участва при разпределението на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа, отнася се с чувство за отговорност при изпълнение на задачите;

- разбира собствената си роля в производството и съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията;

- притежава знания и умения за развиване на собствен бизнес;

- анализира и разграничава отделните субекти на стопанската дейност, като посочва основните им характеристики и критериите за избор на конкретна правна форма на организация на бизнеса, описва същността и съдържанието на предприемаческия план;

- описва процеса на комуникация, посочва основните видове и принципи на комуникация, знае основните бариери пред успешното комуникиране и посочва начините за тяхното преодоляване, разглежда съвременните форми за усъвършенстване на комуникативните умения;

- познава общите правила за работа с компютър и ползва програмни продукти;

- осъществява кратка комуникация на чужд език при изпълнение на трудовите си задачи.

3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от професията "Машинен техник" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Машиностроене"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- умее да разчита техническа документация - чертежи на детайли, сглобени единици и чертежи на общия вид, технологични карти;

- прилага усвоените теоретични знания при проектиране и изработване на промишлени изделия, детайли и елементи;

- познава основните машини, инструменти, приспособления и уреди за измерване с цел правилната им експлоатация и приложение;

- познава и спазва технологиите за проектиране, производство и експлоатация на промишлените изделия, ремонт и поддържане на съответната техника с цел изпълнение на технологичния процес, описан в съответните специалности;

- познава устройството и управлението на машините, уредите и съоръженията в съответното производство за правилна експлоатация, поддържане и техническо обслужване;

- познава предназначението и функциите на използвания инструментариум при упражняване на дейността по заваряване;

- прилага подходящи техники на заваряване, като използва правилно машини, инструменти и материали;

- възможност за придобиване на правоспособност Е2 - заварчик на ъглови шевове;

- познава и прилага приложни програмни продукти за автоматизирано изработване на техническа документация.

3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Машинен техник" задължителна професионална подготовка

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- притежава знания и умения за измервания и контрол на точността и качеството на провежданите операции от технологичния процес;

- ръководи работен екип в малка фирма, дизайнерско ателие, производствен участък и др., като разпределя дейностите на членовете между екипа съобразно квалификацията им и реда на технологичния процес;

- разработва техническа документация - чертежи на детайли, сглобени единици и чертежи на общия вид, технологични карти и техническа документация, предхождаща етапа на серийно производство на проектираното промишлено изделие;

- ползва приложен софтуер при изпълнението на задачите;

- прилага усвоените теоретични знания при проектирането на детайли и възли, техническото обслужване и ремонта на машини и съоръжения;

- оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания до степен способност за анализ и пренос на знания в различни ситуации.

3.3.1. Специалност 5210101 "Машини и съоръжения за обработка на металите"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- умее да сглобява, ремонтира и извършва техническо обслужване и регулиране на металорежещи машини и съоръжения за обработка на металите, като използва различни инструменти и приспособления за целта, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;

- избира подходящи инструменти и приспособления за поддържане и ремонт на машини и съоръжения, като познава предназначението, областите на приложение и начините за безопасна работа с тях;

- спазва технологията на ремонта, техническото обслужване, регулировката и поддържането на машините и съоръженията за обработка на металите;

- определя методите на дефектация на детайлите и възлите;

- поддържа и ремонтира машините и съоръженията, използвайки различни инструменти и приспособления;

- анализира условията на работа и съобразно тях извършва необходимите трудови навици с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата си дейност и на работното си място;

- оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания до степен способност за анализ и пренос на знания в различни ситуации;

- ръководи работен екип в малка фирма, производствен участък и др., като разпределя дейностите между членовете на екипа съобразно квалификацията им и реда на технологичния процес.

3.3.2. Специалност 5210102 "Специално машиностроене "

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- умее да сглобява, ремонтира и извършва техническо обслужване и регулиране на металорежещи машини и съоръжения за обработка на металите, като използва различни инструменти и приспособления за целта, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;

- знае предназначението, областите на приложение и начините за безопасна работа с инструменти и приспособления при ремонта и поддържането на машини и съоръжения до степен правилен избор на инструмент и приспособление за поддържане и ремонт;

- познава технологията на ремонта, техническото обслужване, регулировката и методите за поддържане на машините и съоръженията за обработка на металите;

- определя методите на дефектация на детайлите и възлите;

- осъществява поддържането и ремонта на машините и съоръженията, използвайки различни инструменти и приспособления, до степен способност за постигане на зададено качество на технологичния процес;

- анализира условията на работа и съобразно тях дейности с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата дейност и на работното място с цел създаване на рационална организация;

- оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания.

3.3.3. Специалност 5210103 "Машини и съоръжения в металургията"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- умее да сглобява, ремонтира и извършва техническо обслужване и регулиране на машини и съоръжения в металургията, като използва различни инструменти и приспособления за целта, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;

- знае предназначението, областите на приложение и начините за безопасна работа с инструменти при ремонта и поддържането на машини и съоръжения в металургията до степен на правилен избор на инструменти и приспособления за поддържане и ремонт;

- познава технологията на ремонта, техническото обслужване, регулировката и методите за поддържане на машините и съоръженията в металургията;

- определя методите на дефектация на детайлите и възлите;

- осъществява поддържането и ремонта на машините и съоръженията, използвайки различни инструменти и приспособления до степен способност за постигане на зададено качество на технологичния процес;

- анализира условията на работа и съобразно тях дейности с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата дейност и на работното място с цел създаване на рационална организация;

- оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания.

3.3.4. Специалност 5210104 "Машини и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- умее да сглобява, ремонтира и извършва техническо обслужване и регулиране на металорежещи машини и съоръжения за обработка на металите, като използва различни инструменти и приспособления за целта, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;

- знае предназначението, областите на приложение и начините за безопасна работа с инструменти и приспособления при ремонта и поддържането на машини и съоръжения до степен правилен избор на инструменти и приспособления за поддържане и ремонт;

- познава технологията на ремонта, техническото обслужване, регулировката и методите за поддържане на машините и съоръженията за обработка на металите;

- определя методите на дефектация на детайлите и възлите;

- осъществява поддържането и ремонта на машините и съоръженията, използвайки различни инструменти и приспособления до степен способност за постигане на зададено качество на технологичния процес;

- анализира условията на работа и съобразно тях дейности с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата дейност и на работното място с цел създаване на рационална организация;

- оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания.

3.3.5. Специалност 5210105 "Машини и системи с ЦПУ"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- умее да сглобява, ремонтира и извършва техническо обслужване и регулиране на металорежещи машини с ЦПУ, като използва различни инструменти и приспособления за целта, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;

- знае предназначението, областите на приложение и начините за безопасна работа с инструменти и приспособления при ремонта и поддържането на металорежещите машини и машините с ЦПУ до степен правилен избор на инструмент и приспособление за поддържане и ремонт;

- познава технологията на ремонта, техническото обслужване, регулировката и методите за поддържане на металорежещите машини и машините с ЦПУ;

- определя методите на дефектация на детайлите и възлите;

- осъществява поддържането и ремонта на машините и съоръженията, използвайки различни инструменти и приспособления до степен способност за постигане на зададено качество на технологичния процес;

- анализира условията на работа и съобразно тях дейности с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата дейност и на работното място с цел създаване на рационална организация;

- оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания.

3.3.6. Специалност 5210106 "Машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- умее да сглобява, ремонтира и извършва техническо обслужване и регулиране на металорежещи машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката, като използва различни инструменти и приспособления за целта, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;

- знае предназначението, областите на приложение и начините за безопасна работа с инструменти и приспособления при ремонта и поддържането на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката, до степен правилен избор на инструменти и приспособления за поддържане и ремонт;

- познава технологията на ремонта, техническото обслужване, регулировката и методите за поддържане на машините и съоръженията за обработка в хидро- и пневмотехниката;

- определя методите на дефектация на детайлите и възлите;

- осъществява поддържането и ремонта на машините и съоръженията, използвайки различни инструменти и приспособления до степен способност за постигане на зададено качество на технологичния процес;

- анализира условията на работа и съобразно тях дейности с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата дейност и на работното място с цел създаване на рационална организация;

- оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания.

3.3.7. Специалност 5210107 "Машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- умее да сглобява, ремонтира и извършва техническо обслужване и регулиране на машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост, като използва различни инструменти и приспособления за целта, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;

- знае предназначението, областите на приложение и начините за безопасна работа с инструменти и приспособления при ремонта и поддържането на машини и съоръжения в шевната и обувната промишленост до степен правилен избор на инструмент и приспособление за поддържане и ремонт;

- познава технологията на ремонта, техническото обслужване, регулировката и методите за поддържане на машините и съоръженията в шевната и обувната промишленост;

- определя методите на дефектация на детайлите и възлите;

- прилага усвоените теоретични знания при поддържането и ремонта на машините и съоръженията в шевната и обувната промишленост, използвайки различни инструменти и приспособления, до степен способност за постигане на зададено качество на технологичния процес;

- анализира условията на работа и съобразно тях дейности с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата дейност и на работното място с цел създаване на рационална организация;

- оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания.

3.3.8. Специалност 5210108 "Машини и съоръжения в дървообработването"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- умее да сглобява, ремонтира и извършва техническо обслужване и регулиране на машини и съоръжения в дървообработващата промишленост, като използва различни инструменти и приспособления за целта, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;

- знае предназначението, областите на приложение и начините за безопасна работа с инструменти и приспособления при ремонта и поддържането на машини и съоръжения в дървообработващата промишленост до степен правилен избор на инструменти и приспособления за поддържане и ремонт;

- познава технологията на ремонта, техническото обслужване, регулировката и методите за поддържане на машините и съоръженията в дървообработващата промишленост;

- определя методите на дефектация на детайлите и възлите;

- прилага усвоените теоретични знания при поддържането и ремонта на машините и съоръженията в дървообработващата промишленост, използвайки различни инструменти и приспособления, до степен способност за постигане на зададено качество на технологичния процес;

- анализира условията на работа и съобразно тях дейности с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата дейност и на работното място с цел създаване на рационална организация;

- оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания.

3.3.9. Специалност 5210109 "Машини и съоръжения в химическата промишленост"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- умее да сглобява, ремонтира и извършва техническо обслужване и регулиране на машини и съоръжения в химическата промишленост, като използва различни инструменти и приспособления за целта, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;

- знае предназначението, областите на приложение и начините за безопасна работа с инструменти и приспособления при ремонта и поддържането на машини и съоръжения в химическата промишленост до степен правилен избор на инструменти и приспособления за поддържане и ремонт;

- познава технологията на ремонта, техническото обслужване, регулировката и методите за поддържане на машините и съоръженията в химическата промишленост;

- определя методите на дефектация на детайлите и възлите;

- прилага усвоените теоретични знания при поддържането и ремонта на машините и съоръженията в химическата промишленост, използвайки различни инструменти и приспособления, до степен способност за постигане на зададено качество на технологичния процес;

- анализира условията на работа и съобразно тях дейности с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата дейност и на работното място с цел създаване на рационална организация;

- оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания.

3.3.10. Специалност 5210110 "Машини и съоръжения в текстилната промишленост"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- умее да сглобява, ремонтира и извършва техническо обслужване и регулиране на машини и съоръжения в текстилната промишленост, като използва различни инструменти и приспособления за целта, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;

- знае предназначението, областите на приложение и начините за безопасна работа с инструменти и приспособления при ремонта и поддържането на машини и съоръжения в текстилната промишленост, до степен правилен избор на инструмент и приспособление за поддържане и ремонт;

- познава технологията на ремонта, техническото обслужване, регулировката и методите за поддържане на машините и съоръженията в текстилната промишленост;

- определя методите на дефектация на детайлите и възлите;

- прилага усвоените теоретични знания при поддържането и ремонта на машините и съоръженията в текстилната промишленост, използвайки различни инструменти и приспособления, до степен способност за постигане на зададено качество на технологичния процес;

- анализира условията на работа и съобразно тях дейности с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата дейност и на работното място с цел създаване на рационална организация;

- оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания.

3.3.11. Специалност 5210111 "Машини и съоръжения в минната промишленост"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- умее да сглобява, ремонтира и извършва техническо обслужване и регулиране на машини и съоръжения в минната промишленост, като използва различни инструменти и приспособления за целта, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;

- знае предназначението, областите на приложение и начините за безопасна работа с инструменти и приспособления при ремонта и поддържането на машини и съоръжения в минната промишленост до степен правилен избор на инструмент и приспособление за поддържане и ремонт;

- познава технологията на ремонта, техническото обслужване, регулировката и методите за поддържане на машините и съоръженията в минната промишленост;

- определя методите на дефектация на детайлите и възлите;

- прилага усвоените теоретични знания при поддържането и ремонта на машините и съоръженията в минната промишленост, използвайки различни инструменти и приспособления, до степен способност за постигане на зададено качество на технологичния процес;

- анализира условията на работа и съобразно тях да извършва необходимите трудови дейности с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата дейност и на работното си място с цел създаване на рационална организация;

- оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания, до степен способност за анализ и пренос на знания в различни ситуации.

3.3.12. Специалност 5210112 "Машини и съоръжения за сондиране"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- умее да сглобява, ремонтира и извършва техническо обслужване и регулиране на машини и съоръжения за сондиране, като използва различни инструменти и приспособления за целта, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;

- знае предназначението, областите на приложение и начините за безопасна работа с инструменти и приспособления при ремонта и поддържането на машини и съоръжения за сондиране до степен правилен избор на инструмент и приспособление за поддържане и ремонт;

- познава технологията на ремонта, техническото обслужване, регулировката и методите за поддържане на машините и съоръженията за сондиране;

- определя методите на дефектация на детайлите и възлите;

- прилага усвоените теоретични знания при поддържането и ремонта на машините и съоръженията за сондиране, използвайки различни инструменти и приспособления, до степен способност за постигане на зададено качество на технологичния процес;

- анализира условията на работа и съобразно тях да извършва необходимите трудови дейности с цел прилагане на усвоените знания в нови ситуации;

- прилага усвоените знания и умения за правилно организиране на трудовата дейност и на работното си място с цел създаване на рационална организация;

- оценява годността и качеството на извършената дейност, като отчита предявените технически изисквания, до степен способност за анализ и пренос на знания в различни ситуации.

3.3.13. Специалност 5210113 "Машини и съоръжения за заваряване"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- умее да сглобява, ремонтира и извършва техническо обслужване и регулиране на машини и съоръжения в заваряването, като използва различни инструменти и приспособления за целта, до степен самостоятелно изпълнение на практическо задание в позната ситуация;


Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница