Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"страница15/16
Дата22.07.2016
Размер2.3 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

| то на машините и съоръженията | уредби и съоръжения. |

| (основни елементи и възли) в за- | Електродъгово заваряване - зава-|

| варяването. | ръчни генератори, трансформато- |

| | ри, инвертори, импулсна техника.|

| | Газозащитно заваряване: |

| | ВИГ заваряване - източници на |

| | заваръчен ток и съоръжения за |

| | заваряване. |

| | МИГ/МАГ заваряване - източници |

| | на заваръчен ток и съоръжения за|

| | заваряване. |

| | Други методи на заваряване - |

| | подфлюсово заваряване, електро- |

| | съпротивително заваряване и др. |

| | Бутилки за защитни газове: аце- |

| | тилен, кислород, аргон, каргон, |

| | CO2 и др. |

| | Принадлежности и захранващи |

| | устройства, инструменти и заго- |

| | товки. |

| | Оптимални режими на работа на |

| | машините. |

| | Технологична последователност на|

| | заваръчния процес. |

| | Напрегнато състояние, вид на на-|

| | преженията и допустими напреже- |

| | ния на заваръчното съединение. |

+----------------------------------+---------------------------------+

| 2. Извършва правилен избор на ра-| Приложимост, устройство и работа|

| ботни и измервателни инструменти,| с инструменти и приспособления |

| приспособления, механизирани ин- | за сглобяване и ремонт. |

| струменти, машини и съоръжения за| Начини и правила за използване |

| сглобяване, ремонт и контрол. | на механизирани инструменти, ма-|

| | шини и съоръжения в процесите на|

| | сглобяване, разглобяване, ремонт|

| | и контрол. |

| | Качество на заварените изделия, |

| | методи за оценка на качествените|

| | показатели, методи за контрол на|

| | заварените съединения. |

+----------------------------------+---------------------------------+

| 3. Познава и прилага технологията| Технология за поддържане и ре- |

| за сглобяване, монтажи, поддържа-| монт на машините и съоръженията |

| не на машините и съоръженията в | в заваряването. |

| заваряването. | Контрол при монтаж и демонтаж. |

| Познава и участва в провеждането | Изпитване на възли, машини, съ- |

| на контролни дейности и изпит- | оръжения и инсталации. |

| ване. | |

+----------------------------------+---------------------------------+

| 4. Ползва и участва в разработва-| Контрол на качеството на извърш-|

| нето на технологичен процес за | ваната дейност при изработване |

| изработване на детайли, разглобя-| на детайли, сглобяване, разгло- |

| ване, сглобяване и ремонт на ма- | бяване и ремонт на изделия. |

| шини и съоръжения в заваряването.| |

+----------------------------------+---------------------------------+

| 5. Познава и прилага принципите | Организация и разпределение на |

| на ръководство и организация на | различните видове дейности между|

| екип при изработване на детайли, | членовете на екипа, съобразно |

| сглобяване, разглобяване и ремонт| квалификацията им и реда на тех-|

| на изделия за машини и съоръжения| нологичния процес. |

| в заваряването. | |

+----------------------------------+---------------------------------+

| Специалност 5210114 "Машини и съоръжения |

| за производство на строителни материали" |

+----------------------------------+---------------------------------+

| 1. Знания и умения за видовете, | Устройство на машините и съоръ- |

| общото устройство, принцип на ра-| женията за производство на |

| бота, техническо обслужване и на-| строителни материали, монтаж и |

| стройка на машините и съоръжения-| експлоатация. |

| та за производство на строителни | |

| материали. | |

+----------------------------------+---------------------------------+

| 2. Извършва правилен (обоснован) | Приложимост, устройство и работа|

| избор на подходящи инструменти за| с инструменти и приспособления |

| разглобяване, изработване, измер-| за разглобяване, измерване, из- |

| ване, сглобяване, настройка, ре- | работване, сглобяване, настрой- |

| монт и контрол на машините и съ- | ка, ремонт и контрол. |

| оръженията. | Начини и правила за използване |

| | на механизирани инструменти. |

+----------------------------------+---------------------------------+

| 3. Познава и прилага технологията| Технология на ремонта на машини |

| за демонтаж, дефектация, изработ-| и съоръжения. |

| ване, сглобяване, настройка и ре-| Контрол на дейностите по демон- |

| монт на машините и съоръженията. | таж, дефектация, изработване, |

| | сглобяване, настройка на машини |

| | и съоръжения. |

+----------------------------------+---------------------------------+

| Специалност 5210115 "Автоматизирани и роботизирани системи" |

+----------------------------------+---------------------------------+

| 1. Знания и умения за общото | Устройство и видове автоватизи- |

| устройство, принцип на работа, | рани и роботизирани системи, |

| техническо обслужване и настрой- | принадлежности, технически сред-|

| ка, автоматизирани системи, авто-| ства за автоматизация, палетни и|

| матизирани и роботизирани ком- | подпалетни станции. |

| плекси. | |

+----------------------------------+---------------------------------+

| 2. Извършва правилен (обоснован) | Приложимост, устройство и работа|

| избор на подходящи инструменти за| с инструменти и приспособления |

| разглобяване, изработване, измер-| за разглобяване, измерване, из- |

| ване, сглобяване, настройка, ре- | работване, сглобяване, настрой- |

| монт и контрол на машините и съ- | ка, ремонт и контрол. |

| оръженията. | Начини и правила за използване |

| | на механизирани инструменти. |

+----------------------------------+---------------------------------+

| 3. Познава и прилага технологията| Технология на ремонта на машини |

| за демонтаж, дефектация, изработ-| и съоръжения. |

| ване, сглобяване, настройка и ре-| Контрол на дейностите по демон- |

| монт на машините и съоръженията. | таж, дефектация, изработване, |

| | сглобяване, настройка на машини |

| | и съоръжения. |

+----------------------------------+---------------------------------+

| Специалност 5210116 "Промишлена естетика и дизайн" |

+----------------------------------+---------------------------------+

| 1. Спазва технологичната последо-| Нормативна уредба в отрасъла |

| вателност на операциите, свързани| (БДС, ISO и др.). |

| с проектирането, конструирането и| Методика на дизайнерското проек-|

| изработването на промишлени из- | тиране. |

| делия. | Етапи на дизайнерското проекти- |

| | ране - аналитичен, творчески |

| | етап и етап на реализация. |

| | Разработване на принципни ре- |

| | шения. |

| | Разработване на идейни вариан- |

| | ти - графично изобразяване и ма-|

| | кетиране. |

| | Избор на вариант и анализ на |

| | функционално-техническите, функ-|

| | ционално-експлоатационните, про-|

| | изводствено-техническите и худо-|

| | жествено-техническите свойства |

| | на изделието. |

| | Анализ на надеждността и техно- |

| | логичността на изделието. |

| | Оптимизиране на избрания ва- |

| | риант. |

| | Основни дейности, свързани с ин-|

| | телектуалната собственост. |

| | Експертна оценка на дизайнерския|

| | проект. |

| | Създаване на прототип, опитен |

| | образец, пробна серия и серийно |

| | производство. |

| | Устройство и принцип на работа |

| | на машините за производство на |

| | изделия от различни материали. |

+----------------------------------+---------------------------------+

| 2. Познава принципите на формооб-| Основи на формообразуването. |

| разуването и композиционното фор-| Теория на композицията. |

| моизграждане и ги прилага при из-| Основни свойства на формите и |

| граждане на проекта си. | композициите. |

| Избира подходящи инструменти и | Анализ и синтез на обемно-про- |

| материали за работа. | странствени структури. |

| | Симетрия - видове и приложимост.|

| | Анализ на видовете композиции. |

| | Композиционни средства за създа-|

| | ване на хармонични форми. |

| | Особености и възможности на раз-|

| | личните композици. |

| | Основни свойства на формата. |

| | Обективни формообразуващи фак- |

| | тори. |

| | Изправени плоски и обемни струк-|

| | тури. |

| | Основни понятия в моделирането и|

| | макетирането - обем, простран- |

| | ство, ажур, фактура. |

| | Основни изразни средства и мате-|

| | риали в моделирането. |

| | Етапи при изграждането на ма- |

| | кета. |

| | Техники и технологии за модели- |

| | ране и макетиране. |

| | Изграждане на пластични компо- |

| | зиции. |

| | Основни изразни средства в рису-|

| | ването. |

| | Светлина и сянка. |

| | Перспективно изображение. |

| | Рисуване на геометрични тела, |

| | композиции от геометрични тела, |

| | природни обекти, промишлени из- |

| | делия. |

| | Принципи и способи на изграждане|

| | на рисунка, етюд. |

| | Светлина и цвят - видове цве- |

| | тове. |

| | Смесване на цветовете. |

| | Калориметрия. |

| | Техника на боите и технология на|

| | оцветяване. |

| | Цветни решения. |

| | Въздействие на цветовете върху |

| | човека. |

| | Използване на цветовете в про- |

| | мишлените изделия. |

| | Същност на ергономията. |

| | Антропометрия и антропометрични |

| | характеристики. |

| | Анализатори. |

| | Системи за получаване на инфор- |

| | мация. |

| | Органи и пултове за управление -|

| | ръчни, крачни и комбинирани. |

| | Индикаторни устройства. |

| | Ергономични изисквания и органи-|

| | зация на работното място. |

| | Работни зони - зони на досегае- |

| | мост, максимална, минимална и |

| | др. |

| | Етапи на дизайнерското проекти- |

| | ране. |

| | Дизайнерски анализ на изделието.|

| | Количествена оценка на изде- |

| | лието. |

| | Предпроектен анализ и изслед- |

| | ване. |

| | Разработване на варианти. |

| | Избор на вариант. |

| | Макет на избрания вариант. |

| | Шрифтове - видове и начин на из-|

| | граждане. |

| | Приложна графика. |

| | Техника на книгопечат. |

| | Реклама и дизайн на опаковка. |

| | Фирмен стил. |

| | Фирмена марка. |

| | Мултимедийни продукти. |

+----------------------------------+---------------------------------+

| 3. Познава основните материали и | Видове макетни картони, текстил-|

| технологии за изпълнение на висо-| ни материали, дървесина, метали,|

| коточен или демонстрационен макет| неметали, композитни материали, |

| на промишленото изделие. | формоизграждане според качества-|

| | та и вида на материала. |

+----------------------------------+---------------------------------+

| 4. Познава, определя и прилага | Свойства и качества на материа- |

| технологиите за ръчна и машинна | лите - дърво, текстил, пластма- |

| обработка на материалите, изпол- | са, метал, смесени материали. |

| звани при макетиране на промишле-| Методи, техники и технологии за |

| ни изделия. | обработване на материалите, нови|

| | перспективни технологии. |

+----------------------------------+---------------------------------+


5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите от системата за професионално образование и обучение е в съответствие с изискванията на Наредба No 3 от 2003 г. за системата на оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.

Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.

Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.

5.1. Оценяване на входа

Входящото образователно равнище за обучаван без професионална квалификация за придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за завършено основно образование.

Входящото равнище при повишаване на квалификацията и придобиване на нова квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.

5.2. Оценяване на междинно ниво

5.2.1. За оценяване по теория:

Слаб 2 - Обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;

Среден 3 - Обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни процеси, явления, зависимости;

Добър 4 - Обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и др., умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;

Много добър 5 - Обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;

Отличен 6 - Обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, прави анализи, оценки и сравнява процеси, явления, технологии по предварително зададени технологии.

5.2.2. За оценяване по практика:

Слаб 2 - Обучаваният не умее да прилага усвоени знания при изпълнение на практическо задание и не спазва правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;

Среден 3 - Обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;

Добър 4 - Обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в познати условия, спазвайки правилата за безопасен труд, по предварително дадени указания;

Много добър 5 - Обучаваният умее да съставя план за работа; подбира методи за изпълнение на поставена практическа задача в нови условия, спазвайки правилата за безопасен труд;

Отличен 6 - Обучаваният умее да съставя план за работа; да разпредели работата между членовете на екипа, с който работи; да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за безопасен труд, както и да оцени качеството за работата си.

5.2.3. При оценяване на учебен предмет (модул) е необходимо предварително да се разработи система за оценяване, която включва:

- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;

- определяне на минималния брой точки, при които обучаваният се счита за издържал и които гарантират, че е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението;

- определяне на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система;

- описание на критериите за оценяване на всяка задача в теста (изпитването);

- определяне тежестта на всяка задача при оформяне на окончателната оценка;

- въвеждане на коефициент за тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по предмета (модула).

Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различни методи за проверка и контрол, взети със съответната тежест.

5.2.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др. Тези инструменти трябва да се апробират и да отговарят на ДОИ за системата на оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Машинен техник" - трета степен на професионална квалификация.

5.3. Оценяване на изхода

Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията. Провеждат се по национални изпитни програми в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.

5.3.1. Изпит по теория на професията

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.


Таблица 4
+----------------------------+--------------------------------+------+

| Критерии | Показатели |Тежест|

| | | (%) |

+----------------------------+--------------------------------+------+

| 1. Знания и умения за общо-| Разпознава и разчита техническа| 80 |

| то устройство, принцип на | документация - чертежи, схеми, | |

| работа, техническо обслуж- | инструкции и др. | |

| ване и настройка на машини-| Описва функционалните характе- | |

| те, принадлежностите, сис- | ристики и параметри на основни-| |

| темите, механизмите и уре- | те машини, апарати и съоръ- | |

| дите в съответното произ- | жения. | |

| водство. | Решава конкретна приложно-твор-| |

| Познава и прилага техноло- | ческа задача. | |

| гията за изработване на де-| Описва технологичния ред на | |

| тайли, сглобяване, демон- | дейностите по изпълнението на | |

| таж, дефектация, ремонт и | конкретно задание. | |

| настройка на машините и съ-| Анализира изходни данни и опре-| |

| оръженията. | деля последователността на опи-| |

| | сание на технологичен процес. | |

| | Знае етапите за работа, предва-| |

| | рителна подготовка, необходима | |

| | за работа, познава показателите| |

| | за точност на изделията, анали-| |

| | зира грешките и взема мерки за | |

| | отстраняването им. | |

| | Знае методите и средствата за | |

| | контрол на размери и работа с | |

| | измервателни инструменти. | |

+----------------------------+--------------------------------+------+

| 2. Основни теоретични зна- | Описва и анализира действия, | 10 |

| ния в областта на икономи- | свързани с организацията на | |

| ката и трудовоправните за- | труда, управление на малка фир-| |

| кони. | ма и работа в екип. | |

| | Представя общите принципи на | |

| | трудовото законодателство. | |

| | Открива основните рискове, съ- | |

| | пътстващи дейността, и познава | |

| | и правилно описва мерките за | |

| | тяхното намаляване. | |

+----------------------------+--------------------------------+------+

| 3. Теоретични знания за | Знае правилата за безопасна ра-| 10 |

| безопасно упражняване на | бота и опазване на околната | |

| професията. | среда на работното място. | |

| | Описва начините за оказване на | |

| | първа помощ на пострадал. | |

+----------------------------+--------------------------------+------+

| | Общо | 100 |

+----------------------------+--------------------------------+------+


5.3.2. Изпит по практика на професията

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.
Таблица 5
+----------------------------+--------------------------------+------+

| Критерии | Показатели |Тежест|

| | | (%) |

+----------------------------+--------------------------------+------+

| 1. Проверка и оценяване на | Правилно подбира работни и из- | 80 |

| професионалните компетенции| мервателни инструменти и при- | |

| в следните тематични об- | способления, механизирани ин- | |

| ласти: | струменти, машини и съоръжения | |

| - правилен избор на работни| за изработване, сглобяване, ре-| |

| и измервателни инструменти,| монт и контрол: | |

| приспособления, механизира-| - спазва технологичната после- | |

| ни инструменти, машини и | дователност при настройване и | |

| съоръжения, използване при | работа с машините, апаратите, | |

| изработване на детайли, | съоръженията и качество на ре- | |

| сглобяване, ремонт и кон- | монта и поддръжката, тестване; | |

| трол; | - определя съответствието на | |

| - познава и прилага техно- | изделието със зададените изис- | |

| логията за демонтаж, дефек-| квания в конструкторската доку-| |

| тация, изработване, сглобя-| ментация. | |

| ване, настройка и ремонт на| | |

| машините и съоръженията при| | |

| реализиране на конкретна | | |

| задача. | | |

+----------------------------+--------------------------------+------+

| 2. Нормативни изисквания за| Подготвя документация, инстру- | 10 |

| организация на работното | менти, апаратура и материали. | |

| място. | Почиства и подрежда работното | |

| | място. | |

+----------------------------+--------------------------------+------+

| 3. Здравословно и безопасно| Прилага знанията и уменията за | 10 |

| упражняване на професията. | безопасна работа на работното | |

| | място и при клиента. | |

| | Показва умение за адекватно ре-| |

| | агиране в критични ситуации в | |

| | рамките на компетенциите си. | |

| | Показва умение за оказване на | |

| | първа помощ на пострадал при | |

| | авария. | |

| | Познава и прилага мерките за | |

| | намаляване на рискове, съпът- | |

| | стващи дейността. | |

+----------------------------+--------------------------------+------+

| | Общо | 100 |

+----------------------------+--------------------------------+------+


5.4. Удостоверяване на професионалното образование и обучение

Завършено професионално обучение с придобита степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, могат да получат удостоверение за професионално обучение.

Съдържанието на документите се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета и ДОИ за придобиване на квалификация по професии.


6. Изисквания към материалната база
Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.

Нормативните изисквания към учебния сервиз и лаборатория са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в тях, видовете технологични процеси, ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебните работилници, сервизи и лаборатории или базови предприятия (фирми) при предварително сключени договори.

6.1. Учебен кабинет

Консумативи: принтерна хартия, касети с тонер за принтер и плотер, шрайбпроектор, дискети, консумативи за мултимедийни презентации, химикали, смазочно-охлаждащи течности, суровини, материали и заготовки.

Документация: техническа документация (чертежи, технологични карти, схеми) книги, справочници, компютърни и специализирани списания, актуална информация от Интернет; инструкции за безопасна работа.


Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница