Наредба no 14 от 12 декември 2006 г. За придобиване на квалификация по професия "машинен техник"страница2/16
Дата22.07.2016
Размер2.3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

| | часовници, уре-| оси; | нейни и ъглови| циплина; |

| | ди за измерване| Инструменти за| размери и ка- | отговорност; |

| | на грапавост и | контрол; | чество и вза- | комуникатив- |

| | др.; | Контролна кар-| имно разполо- | ност; |

| | Контролна карта| та (серти- | жение на по- | работа в екип;|

| | (сертификат); | фикат). | върхнини и | координация на|

| | Норми за техни-| | оси); | движения и |

| | ческа годност. | | Анализ, оценка| дейности. |

| | | | на резултатите| |

| | | | и вземане на | |

| | | | решения за | |

| | | | годността на | |

| | | | детайлите и | |

| | | | сглобените | |

| | | | единици; | |

| | | | Визуален кон- | |

| | | | трол на зава- | |

| | | | ръчните ше- | |

| | | | вове. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 7. Управление | Нормативни до- | Организация и | Организация на| Прецизност; |

| на малка фир- | кументи (за от-| ръководство на| труда; разпре-| логическо мис-|

| ма, ръковод- | читане разхода | работата в | деление на | лене; |

| ство и органи-| на труд за из- | екип в малка | дейностите; | технически |

| зация на рабо-| работване на | фирма, произ- | определяне на | усет; |

| тен екип | изделие, за | водствен учас-| техническата | съобразител- |

| | определяне тех-| тък и др.; | себестойност | ност; |

| | нологичната се-| Техническо | на изделията; | трудова дис- |

| | бестойност, | нормиране; | разпределение | циплина; |

| | стандарти, Ко- | Попълване на | на дейностите | отговорност; |

| | декс на труда и| планови, сче- | на членовете | комуникатив- |

| | Закон за здра- | товодни и оце-| на екипа съ- | ност; |

| | вословни и без-| нъчни доку- | образно квали-| работа в екип;|

| | опасни условия | менти; | фикацията им и| сръчност; |

| | на труд); | Бизнес плани- | реда на техно-| координация. |

| | Планови и оце- | ране; | логичния | |

| | нъчни доку- | Маркетинг и | процес; | |

| | менти; | реклама. | Управление на | |

| | Документи за | | малка фирма | |

| | разкриване и | | (разработване | |

| | управление на | | бизнес план, | |

| | малка фирма. | | оферти, на до-| |

| | | | говори, счето-| |

| | | | водство). | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 2. Специалност 5210101 "Специално машиностроене" |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 1. Разчита и | Чертежи на де- | Съдържание и | Разчитане на | Прецизност; |

| ползва кон- | тайли, сглобени| ползване на: | конструкторска| логическо мис-|

| структорска и | единици и чер- | Технологична | и технологична| лене; |

| технологична | теж на общия | документация: | документация; | технически |

| документация | вид; | - маршрутна | Използване на | усет; |

| на изделие с | Технологична | карта; | справочна ли- | съобразител- |

| неголяма слож-| документация: | - операционна | тература; | ност; |

| ност | технологична | карта; | Работа със | трудова дис- |

| | карта; | - технологична| стандарти. | циплина; |

| | Справочници за:| карта; | | отговорност; |

| | материали, ма- | Справочници за| | комуникатив- |

| | шини, инстру- | изобразяване | | ност; |

| | менти; | на детайли и | | работа в екип;|

| | Стандарти; | сглобени еди- | | координация на|

| | Компютър с пе- | ници; | | движения и |

| | риферни устрой-| Означаване, | | дейности. |

| | ства; | свойства и | | |

| | Приложни про- | приложение на | | |

| | грамни продукти| материалите в | | |

| | с възможности | специалното | | |

| | за изработване | машиностроене | | |

| | на конструктор-| и уредо- | | |

| | ска и техноло- | строене. | | |

| | гична докумен- | | | |

| | тация. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 2. Участва в | Машинни детай- | Съдържание на | Използване на | Прецизност; |

| разработването| ли, чертежи на | техническа до-| справочна ли- | логическо мис-|

| на конструк- | детайли, черте-| кументация; | тература; | лене; |

| торска и тех- | жи на сглобени | Изобразяване | стандарти; | технически |

| нологична до- | единици и чер- | на детайли и | използване на | усет; |

| кументация на | тежи на общия | сглобени еди- | компютър (със-| съобразител- |

| изделие с не- | вид; | ници: | тавяне на | ност; |

| голяма слож- | Технологични | изгледи, раз- | текст, изра- | трудова дис- |

| ност | карти; | рези, сечения,| ботване на | циплина; |

| | Справочници за:| оразмеряване, | чертежи, схе- | отговорност; |

| | материали, ма- | качество, точ-| ми, таблици); | комуникатив- |

| | шини, инстру- | ност и покри- | Работа с при- | ност; |

| | менти и режими | тия на повърх-| ложни програм-| работа в екип.|

| | на рязане и за-| нини; | ни продукти за| |

| | варяване; | Означаване, | изработване на| |

| | Компютър с пе- | свойства и | чертежи на де-| |

| | риферни устрой-| приложение на | тайли и сгло- | |

| | ства; | материалите в | бени единици, | |

| | Приложни про- | специалното | технологични | |

| | грамни продукти| производство; | карти. | |

| | с възможности | Взривни веще- | | |

| | за изработване | ства - видове,| | |

| | на конструктор-| приложение; | | |

| | ска и техноло- | Стандарти, ме-| | |

| | гична докумен- | тоди и процеси| | |

| | тация; | за обработване| | |

| | Чертожни ин- | на металите; | | |

| | струменти; | Технологични | | |

| | Компютър с пе- | карти (съдър- | | |

| | риферни устрой-| жание и прило-| | |

| | ства. | жение), режими| | |

| | | на работа, ба-| | |

| | | зиране, режими| | |

| | | на заваряване;| | |

| | | Машини, ин- | | |

| | | струменти и | | |

| | | екипировка | | |

| | | (предназначе- | | |

| | | ние и прило- | | |

| | | жение); | | |

| | | Основни изис- | | |

| | | квания на За- | | |

| | | кона за здра- | | |

| | | вословни и | | |

| | | безопасни | | |

| | | условия на | | |

| | | труд. | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 3. Организира-| Заготовки, ин- | Обзавеждане на| Създаване на | Прецизност; |

| не на работно-| струменти; ма- | работното | рационална ор-| логическо мис-|

| то място, под-| шини, приспо- | място; | ганизация на | лене; |

| готовка на ма-| собления; тех- | Правила за ор-| работното | технически |

| шини, инстру- | ническа доку- | ганизация на | място; | усет; |

| менти; приспо-| ментация; | трудова дей- | Използване на | съобразител- |

| собления; под-| инструкции за | ност; | лични и колек-| ност; |

| готовка на за-| здравословни и | Ергономични | тивни предпаз-| трудова дис- |

| готовки; | безопасни усло-| изисквания за | ни средства | циплина; |

| използване на | вия на труд, | организация на| (защитни пре- | отговорност; |

| специално ра- | лични и колек- | работното | гради и екра- | комуникатив- |

| ботно облекло | тивни предпазни| място; | ни, аспира- | ност; |

| | средства. | Правила за | ционни систе- | работа в екип.|

| | | здравословни и| ми), съоръже- | |

| | | безопасни | ния за проти- | |

| | | условия на | вопожарна за- | |

| | | труд. | щита; | |

| | | | Организация на| |

| | | | работното мя- | |

| | | | сто (избиране | |

| | | | на инструмен- | |

| | | | ти, почистване| |

| | | | на работното | |

| | | | място). | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 4. Изпълнение | Основни машини:| Общо устрой- | Правилно и ка-| Трудова и тех-|

| на дейности по| стругови, про- | ство, принцип | чествено из- | нологична дис-|

| сглобяване, | бивни, фрезови,| на работа и | пълнение на | циплина; |

| разглобяване и| шлифовъчни, | техническо об-| дейностите по | отговорност; |

| поддържане на | резбообработва-| служване на | поддържане на | логическо мис-|

| машините и съ-| щи, отрезни, | машините, при-| машините и съ-| лене; |

| оръженията в | агрегатни, спе-| надлежностите,| оръженията в | съобразител- |

| изправност. | циализирани и | системите и | специалното | ност; |

| Изработване на| специални маши-| механизмите в | машиностроене,| сръчност; |

| детайли, възли| ни, машини с | специалното | вкл. заваръчни| координация; |

| и изделия за | ЦПУ; | машиностроене;| машини и пра- | технически |

| стрелково | Принадлежности | Правила за | вилен избор на| усет; |

| жие. | към металореже-| осигуряване на| добавъчни ма- | комуникатив- |

| | щи машини: | здравословни и| териали; при- | ност; |

| | патронници, | безопасни | хващане и за- | умения за ра- |

| | планшайби, лю- | условия на | варяване ъглов| бота в екип. |

| | нети, конусни | труд; | шев на лист | |

| | линеали, дели- | Основни опас- | към лист на | |

| | телни апарати, | ности, съпът- | неотговорни | |

| | дорници, бързо-| стващи дей- | съоръжения | |

| | сменни затягащи| ността, и мер-| (възли, еле- | |

| | приспособления;| ки за защита; | менти) в раз- | |

| | Системи за: | Избиране на | лични про- | |

| | управление, | режими на ря- | странствени | |

| | смазване, | зане и извърш-| положения; | |

| | охлаждане, кон-| ване на техни-| Изработване на| |

| | трол; | ческо нормира-| детайли и из- | |

| | Механизми за: | не на времето | делия за | |

| | реверсиране на | за изработ- | стрелково | |

| | движенията, | ване; | оръжие; | |

| | преобразуване | Устройства и | Сглобяване и | |

| | на движенията, | работа на за- | разглобяване | |

| | нарязване на | варъчните апа-| на изделията | |

| | резби, съедини-| рати, видове | от специалното| |

| | тели, спирачки,| заваръчни ше- | производство. | |

| | лири, специална| вове, режими | | |

| | техника; | на заваряване;| | |

| | Режещи инстру- | Стрелково оръ-| | |

| | менти за меха- | жие - видове и| | |

| | нично обработ- | системи; | | |

| | ване; | Боеприпаси и | | |

| | Машини и съоръ-| гранати. | | |

| | жения за зава- | | | |

| | ряване, основни| | | |

| | машини и съоръ-| | | |

| | жения за ръчно | | | |

| | електродъгово | | | |

| | заваряване | | | |

| | (РЕДЗ, МИГ/МАГ,| | | |

| | ВИГ и др.); за-| | | |

| | готовки, елек- | | | |

| | троди, заваръч-| | | |

| | на тел и др. и | | | |

| | помощни сред- | | | |

| | ства (за изчук-| | | |

| | ване на шлака и| | | |

| | др.); | | | |

| | Основни изис- | | | |

| | квания на Зако-| | | |

| | на за здраво- | | | |

| | словни и без- | | | |

| | опасни условия | | | |

| | на труд и Зако-| | | |

| | на за техничес-| | | |

| | ките изисквания| | | |

| | към продуктите.| | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 5. Техническо | Основни машини:| Общо устрой- | Спазване на | Трудова и тех-|

| обслужване на | Стругови, про- | ство, принципи| технологична | нологична дис-|

| машините, ди- | бивни, фрезови,| на работа и | дисциплина при| циплина; |

| агностика, | шлифовъчни, | техническо об-| изпълнение на | отговорност; |

| сглобяване, | отрезни; | служване на | технологичен | логическо мис-|

| разглобяване и| Инструменти и | машините, при-| процес за из- | лене; |

| ремонт. | приспособления | надлежностите,| работване на | съобразител- |

| | за сглобяване и| системите и | детайли, сгло-| ност; |

| | разглобяване: | механизмите за| бяване и ре- | сръчност; |

| | комплект шло- | обработка на | монт на мета- | координация; |

| | серски инстру- | металите. | лообработващи | технически |

| | менти, специал-| Предназначе- | машини и съ- | усет; |

| | ни приспособле-| ние, видове, | оръжения в | комуникатив- |

| | ния, механизи- | устройства и | специалното | ност; |

| | рани, ръчни ин-| принцип на ра-| машиностроене.| умения за ра- |

| | струменти и | бота с инстру-| Подготовка за | бота в екип. |

| | др.; | менти за сгло-| ремонт; раз- | |

| | Инструменти за | бяване, ремонт| глобяване, | |

| | измерване и | и измервателна| промиване и | |

| | контрол на из- | техника; | обезмасляване,| |

| | вършените дей- | Технологичен | окачествяване | |

| | ности: шублер, | процес за ре- | на детайлите, | |

| | микрометър, ъг-| монт на мета- | сглобяване на | |

| | ломер, измерва-| лообработващи | възли, регули-| |

| | телен часовник,| машини. | ране на меха- | |

| | калибри, плос- | | низми, изпит- | |

| | копаралелни | | ване на маши- | |

| | гранични мерки | | ните; | |

| | и др.; | | Правила за | |

| | Инструкции за | | осигуряване на| |

| | здравословни и | | здравословни и| |

| | безопасни усло-| | безопасни | |

| | вия на труд. | | условия на | |

| | | | труд; | |

| | | | Основни опас- | |

| | | | ности, съпът- | |

| | | | стващи дей- | |

| | | | ността, и мер-| |

| | | | ки за защита. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 6. Контрол на | Уреди, инстру- | Качество и | Работа с ин- | Трудова и тех-|

| качеството на | менти и приспо-| точност на по-| струменти за | нологична дис-|

| произвежданото| собления за | върхнини, точ-| контрол; | циплина; |

| изделие и на | контрол; | ност на разме-| Работа с изме-| отговорност; |

| техническото | Инструменти за | ри, точност на| рителни уреди | логическо мис-|

| обслужване на | измерване, кон-| форма и взаим-| и съоръжения | лене; |

| машините. | трол и изпитва-| но разположе- | за контрол (на| съобразител- |

| | не качеството | ние на повърх-| линейни и ъг- | ност; |

| | на материалите | нини, инстру- | лови размери и| сръчност; |

| | и извършваните | менти за кон- | качество и | координация; |

| | дейности: шуб- | трол, контрол-| взаимно разпо-| технически |

| | лер, ъгломер, | на карта (сер-| ложение на по-| усет; |

| | микрометрична | тификат). | върхнини и | комуникатив- |

| | скоба, измерва-| | оси); | ност; |

| | телен часовник,| | Визуален кон- | умения за ра- |

| | калибри, плос- | | трол на зава- | бота в екип. |

| | копаралелни | | ръчните ше- | |

| | гранични мерки,| | вове; | |

| | уреди за измер-| | Анализ, оценка| |

| | ване на грапа- | | и вземане на | |

| | вост, микроско-| | решения съ- | |

| | пи, контролни | | образно полу- | |

| | автомати. | | чените резул- | |

| | | | тати. | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 7. Управление | Нормативни до- | Организация и | Организация и | Трудова и тех-|

| на малка фир- | кументи (за от-| ръководство на| разпределение | нологична дис-|

| ма, ръковод- | читане разхода | работа в екип | на различните | циплина; |

| ство и органи-| на труд за из- | в производ- | дейности между| отговорност; |

| зация на рабо-| работване на | ствен участък,| членовете на | логическо мис-|

| тен екип | изделие, за | малка фирма и | екипа; | лене; |

| | определяне тех-| други; | Управление на | съобразител- |

| | нологичната се-| Техническо | малка фирма | ност; |

| | бестойност, | нормиране; | (разработване | сръчност; |

| | стандарти, Ко- | Видове, съдър-| на бизнес | координация; |

| | декс на труда и| жание, прило- | план, оферти, | технически |

| | Закон за здра- | жение на пла- | договори, сче-| усет; |

| | вословни и без-| нови, счето- | товодство). | комуникатив- |

| | опасни условия | водни и оце- | Попълване на | ност; |

| | на труд); | нъчни доку- | планови, сче- | умения за ра- |

| | Планови и оце- | менти; | товодни и оце-| бота в екип. |

| | нъчни доку- | Икономика и | нъчни доку- | |

| | менти; | организация на| менти. | |

| | Документи за | малка фирма; | | |

| | разкриване и | Бизнес плани- | | |

| | управление на | ране; | | |

| | малка фирма. | Маркетинг и | | |

| | | реклама. | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 3. Специалност 5210103 "Машини и съоръжения в металургията" |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 1. Разчита и | Чертежи на де- | Съдържание и | Разчитане на | Прецизност; |

| ползва кон- | тайли, сглобени| ползване на: | конструкторска| логическо мис-|

| структорска и | единици и чер- | технологична | и технологична| лене; |

| технологична | теж на общия | документация -| документация; | технически |

| документация | вид; | маршрутна кар-| използване на | усет; |

| на изделие с | Технологична | та, операцион-| справочна ли- | съобразител- |

| неголяма слож-| документация: | на карта, тех-| тература; | ност; |

| ност | - технологична | нологична | стандарти. | трудова дис- |

| | карта; | карта; | | циплина; |

| | Справочници за:| справочници за| | отговорност; |

| | материали, ма- | изобразяване | | комуникатив- |

| | шини, инстру- | на детайли и | | ност; |

| | менти; | сглобени еди- | | работа в екип.|

| | Стандарти; | ници; | | |

| | Компютър с пе- | Означаване, | | |

| | риферни устрой-| свойства и | | |

| | ства; | приложение на | | |

| | Приложни про- | материалите в | | |

| | грамни продукти| машинострое- | | |

| | с възможности | нето; | | |

| | за изработване | Технологични | | |

| | на конструктор-| карти. | | |

| | ска и техноло- | | | |

| | гична докумен- | | | |

| | тация. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 2. Участва в | Чертежи на де- | Съдържание на | Използване на | Прецизност; |

| разработването| тайли, сглобени| техническа до-| справочна ли- | логическо мис-|

| на конструк- | единици и об- | кументация; | тература и | лене; |

| торска и тех- | щия вид; | Изобразяване | стандарти; | технически |

| нологична до- | Маршрутна кар- | на детайли и | изработване на| усет; |

| кументация на | та, операционна| сглобени еди- | чертежи на де-| съобразител- |

| изделие с не- | карта, техноло-| ници: | тайли и сгло- | ност; |

| голяма слож- | гична карта; | изгледи, раз- | бени единици; | трудова дис- |

| ност | Справочници за:| рези, сечения,| изработване на| циплина; |

| | материали, ма- | оразмеряване, | технологични | отговорност; |

| | шини, инстру- | качество, точ-| карти; | комуникатив- |

| | менти и заваря-| ност и покри- | работа с при- | ност; |

| | ване; | тия на повърх-| ложни програм-| работа в екип.|

| | Приложни про- | нини; | ни продукти за| |

| | грамни продук- | Разчитане, | изработване на| |

| | ти, чертожни | свойства и | чертежи на де-| |

| | инструменти, | приложение на | тайли и сгло- | |

| | компютър с пе- | материалите в | бени единици и| |

| | риферни устрой-| машинострое- | технологични | |

| | ства; | нето; | карти. | |

| | Машинни детай- | Стандарти, ме-| | |

| | ли, чертежи на | тоди и процеси| | |

| | детайли, черте-| за обработване| | |

| | жи на сглобени | на металите, | | |

| | единици и чер- | режими на ра- | | |

| | тежи на общия | бота, базира- | | |

| | вид; | не, режими на | | |

| | Маршрутна кар- | заваряване; | | |

| | та, операционна| Машини, ин- | | |

| | карта, техноло-| струменти и | | |

| | гична карта; | екипировка | | |

| | Справочници за:| (предназначе- | | |

| | материали, ма- | ние и прило- | | |

| | шини, инстру- | жение); | | |

| | менти и режими | Технологични | | |

| | на рязане; | карти (съдър- | | |

| | Компютър с пе- | жание и прило-| | |

| | риферни устрой-| жение); | | |

| | ства; | Основни изис- | | |

| | Приложни про- | квания на За- | | |

| | грамни продукти| кона за здра- | | |

| | с възможности | вословни и | | |

| | за изработване | безопасни | | |

| | на конструктор-| условия на | | |

| | ска и техноло- | труд. | | |

| | гична докумен- | | | |

| | тация. | | | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 3. Организация| Заготовки; | Обзавеждане на| Създаване на | Прецизност; |

| на работното | инструменти; | работно място;| рационална ор-| технически |

| място: | машини; | правила за ор-| ганизация на | усет; |

| - подготовка | приспособления;| ганизация на | работното | съобразител- |

| на машини, ин-| техническа до- | трудова дей- | място; | ност; |

| струменти, | кументация; | ност; | използване на | трудова и тех-|

| приспособ- | инструкции за | ергономични | лични и колек-| нологична дис-|

| ления; | здравословни и | изисквания за | тивни предпаз-| циплина; |

| - подготовка | безопасни усло-| организация на| ни средства | отговорност; |

| на заготовки; | вия на труд; | работното | (защитни пре- | комуникатив- |

| - подготовка | лични и колек- | място; | гради и екра- | ност; |

| на специално | тивни предпазни| правила за | ни, аспира- | работа в екип;|

| работно об- | средства. | здравословни и| ционни сис- | координация. |

| лекло | | безопасни | теми; | |

| | | условия на | съоръжения за | |

| | | труд. | противопожарна| |

| | | | защита). | |

+---------------+----------------+---------------+---------------+---------------+

| 4. Изработване| Основни машини:| Устройство, | Правилно и ка-| Прецизност; |

| на машинни де-| Стругови, про- | принцип на ра-| чествено из- | логическо мис-|

| тайли (рота- | бивни, фрезови,| бота и обслуж-| пълнение на | лене; |

| ционно-симе- | стъргателни, | ване на маши- | дейностите по | технически |

| трични и приз-| шлифовъчни; | ните и съоръ- | изработване на| усет; |

| матични, с не-| Инструменти: | женията в ме- | детайлите; | съобразител- |

| голяма слож- | стругарски но- | талургията; | Разчитане на | ност; |

| ност). | жове, свредла, | Устройства и | техническата | трудова и тех-|

| Осъществяване | фрези, абразив-| работа на за- | документация; | нологична дис-|

| на текущ кон- | ни инструменти;| варъчните апа-| Избор на ин- | циплина; |

| трол | Инструменти за | рати, видове | струменти и | отговорност; |

| | контрол: | заваръчни ше- | приспособ- | сръчност; |

| | шублери, микро-| вове, режими | ления; | координация; |

| | метри, калибри | на заваряване;| Работа и на- | комуникатив- |

| | и шаблони; | Инструменти за| стройка на ма-| ност; |

| | Приспособления | работа и кон- | шините, вкл. | работа в екип.|


Каталог: dokumenti
dokumenti -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dokumenti -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dokumenti -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dokumenti -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dokumenti -> Птг”д-р н. Василиади”-габрово заповед
dokumenti -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница