Наредба за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летищастраница1/10
Дата14.09.2017
Размер0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


НАРЕДБА ЗА АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ЛЕТИЩА
Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Тази наредба определя отговорностите и задълженията, основните изисквания за аварийно-спасителното, противопожарното и медицинското осигуряване на полетите в района на гражданските летища и реда за извършване на аварийно-спасителни работи, независимо от собствеността и ползването на летището.

(2) Предмет на аварийно-спасителното осигуряване в летищата са:

1. аварийните ситуации с въздухоплавателни средства (ВС), възникващи при:

а) авиационно произшествие на летището и в неговия район;

б) авиационен инцидент в полет;

в) авиационен инцидент на земята;

г) актове на незаконна намеса.

2. аварийните ситуации, нямащи отношение към ВС, като:

а) пожар в района на летището;

б) актове на незаконна намеса;

в) природни бедствия и крупни производствени аварии.

3. произшествията, изискващи медицинска помощ.

(3) Класификацията на авиационните инциденти е дадена в Приложение № 1.

Чл. 2. С тази наредба се определят мероприятията в случай на аварийна ситуация на територията на гражданското летище и околностите му в радиус 5 км от контролната точка на летището, наричани по-нататък „район на летището”.

(2) Наредбата се прилага за летища със съвместно ползване, летателни площадки и вертолетни площадки.Чл. 3. (1) Наредбата се отнася до лицата, службите, органите и организациите за аварийно-спасително осигуряване на територията на гражданските летища за обществено ползване, както следва:

1. летищна администрация (съответно летищните администрации на летищата със съвместно ползване);

2. концесионер;

2. орган за обслужване на въздушното движение, отговарящ за въздушното пространство в района на летището, по-нататък наричан накратко "орган за обслужване на въздушното движение" (орган за ОВД);

3. служба „.Противопожарна и аварийна безопасност” (ПАБ) на летището;

4. аварийно-спасителна службана летището;

5. полицейска служба, разположена на летището (ако има такава);

6. служба „Авиационна сигурност” на летището (ако има такива);

7. здравна служба на летището.

(2) Собственикът на летище, което не е за обществено ползване, изпълнява изискванията на тази наредба, осигурявайки по подходящ начин функциите на лицата и службите, участващи в аварийно-спасителните и дейности.Чл. 4. (1) Аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища обхваща противопожарното и медицинското осигуряване и включва дейности за:

1. незабавно и ефективно:

а) спасяване на пътниците и екипажите на ВС, търпящи и претърпели авиационно произшествие или инцидент в района на ;

б) гасене на пожари на ВС и други обекти в района на летището;

в) спасяване на хора при други аварийни ситуации в летището (актове на незаконна намеса в дейността на гражданското въздухоплаване, крупни производствени аварии и природни бедствия);

2. отстраняване от работната площ на летището на ВС, което не може да се движи самостоятелно;

3. отстраняване на последствията от аварийна ситуация на летището и в неговия район.

(2) Организацията и подготовката на аварийно-спасителното осигуряване в района на летището включва:

1. организиране на служба ПАБ на летището;

2. организиране на аварийно-спасителната служба на летището;

3. осигуряване на необходимите количества и номенклатури, изправна аварийно-спасителна техника, оборудване и гасителни средства;

4. разпределение на задълженията и планиране на действията на лицата, службите и органите, участващи в аварийно-спасителните мероприятия;

5. планиране на мероприятията в случай на аварийна ситуация;

6. обучение и провеждане на периодични тренировки за аварийно-спасителни действия.

7. организиране на здравна служба на летището.

(3) Непосредственото осъществяване на аварийно-спасителните работи включва действия на:

1. органа за обслужване на въздушното движение;

2. служба ПАБ на летището и/или на съответните териториални поделения за ПАБ;

3. летищната аварийно-спасителна служба;

4. екипажа на ВС, търпящо бедствие;

5. летищната администрация;

6. полицията и служба „Авиационна сигурност”;

7. здравната служба на летището, центровете за спешна медицинска помощ и болници;

8. областната дирекция на Гражданска защита;

9. авиационните оператори.

 

Г л а в а в т о р а


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ, УЧАСТВАЩИ В АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

Чл. 5. Основните органи, участващи или взаимодействащи при аварийно-спасителните действия в района на летище, са:

1. органът за обслужване на въздушното движение;

2. летищната аварийно-спасителна служба;

3. служба ПАБ на летището и/или териториалните служби за ПАБ;

4. полицията и/или служба „Авиационна сигурност”;

5. летищната администрация;

6. здравната служба на летището;

7. центровете за спешна медицинска помощ и болници;

8. авиационните оператори;

9. собствениците на летище, което не е за обществено ползване;

10. взаимодействащите по плана транспортни фирми (сухопътен, воден и въздушен транспорт);

11. съответната областна дирекция на Гражданска защита;

12. взаимодействащите по плана войскови единици от въоръжените сили;

13. взаимодействащите по плана административни структури на Изпълнителна агенция „Морска администрация”;

14. средствата за масово осведомяване.

Чл. 6. (1) Летищната администрация отговаря за осигуряването и ефективното ръководство на аварийно-спасителните действия при авиационно произшествие и/или инцидент на територията на летището.

(2) Летищната администрация отговаря и за осигуряване на аварийно-спасителните действия при авиационно произшествие и/или инцидент в радиус 5 км от контролната точка на летището, като аварийно-спасителните операции се ръководят от орган, определен в съответствие с предварително съгласуван план между летищната администрация и общинското ръководство на прилетищните райони, териториалните структурни звена по противопожарна и аварийна безопасност, полицията, жандармерията и органите на Гражданска защита и други свързани органи и организации.

(3) Летищната администрация:

1. разработва план за мероприятията в случай на аварийна ситуация в района на летището и го съгласува с взаимодействащите органи и организации;

2. осигурява:

а) необходимата противопожарна и аварийно-спасителна техника, оборудване, гасителни средства, лекарствени продукти и медицинско оборудване и изделия;

б) техническата експлоатация и поддръжката на техниката и оборудването по буква "а";

в) необходимия професионален и непрофесионален персонал за изпълнение на оперативните действия по аварийно-спасителното осигуряване;

г) обучението и поддържането на квалификацията на професионалния и непрофесионален персонал, за изпълнение на оперативните действия при аварийно-спасителното осигуряване;

д) разпределението на задълженията на участниците в аварийно-спасителните служби;

е) използването по предназначение на оборудването, предоставяно от взаимодействащите служби и организации;

ж) оптималното използване на летищните аварийно-спасителни и противопожарни служби;

3. информира взаимодействащите лица, органи, служби и организации за техните задължения и отговорности, определени в плана за мероприятията в аварийна обстановка, а също така и за задълженията на останалите участници;

4. осигурява организацията на оповестяването във връзка с очаквано или настъпило авиационно произшествие или инцидент.

(4) Летищната администрация определя свой представител за връзка с обществеността , който разпространява официалната информация, имаща отношение към аварийната ситуация. (5) На летища със съвместно базиране отговорностите и задълженията на летищната администрация се изпълняват съгласувано с базираните на летището военни власти.

Чл. 7. (1) Летищната администрация определя лице (лица), които ръководят аварийно-спасителните действия.

(2) Задълженията и отговорностите на представителя на летищната администрация, който отговаря за аварийно-спасителните операции, се определят в чл.13.Чл. 8. (1) На летищата за обществено ползване летищната администрация определя свой представител - диспечер по транспорта, отговорен за осигуряването и използването на транспортни средства при провеждане на аварийно-спасителните действия.

(2) Диспечерът по транспорта определя реда за използване на наличните в летището транспортни средства и при необходимост осигурява получаване на допълнителни транспортни средства за използване съгласно плана за мероприятията.

(3) При тренировки и аварийно-спасителни действия диспечерът по транспорта носи светлозелена каска и жилетка, върху гърдите и гърба на която със светлоотразяваща боя е нанесен надпис "Диспечер по транспорта".

Чл. 9. (1) Ръководителят на летището отговаря за:

1. общото състояние и ефективността на аварийно-спасителното осигуряване;

2. изпълнението на плана провеждане на аварийно-спасителните работи;

3. осигуряването на външна помощ и координиране на взаимодействието между участниците в аварийно-спасителното осигуряване;

4. застраховането, подготовката и поддържането на квалификацията на професионалния и непрофесионалния аварийно-спасителен персонал.

(2) Ръководителят на летището със заповед възлага задълженията по аварийно-спасителното осигуряване на полетите на съответните служби и лица, които ръководи. Задълженията на службите и лицата, които не са под негово ръководство се определят с плана за съмвестна дейност.

(3) Ръководителите на летища със съвместно ползване разпределят съгласувано задълженията си по тази наредба, следвайки правилото, че отговорен за аварийно-спасителното осигуряване на полети е ръководителят на летищната администрация.

 Чл. 10. (1) Служба ПАБ на летището:

1. извършва аварийно-спасителните работи на летището, в това число:

а) незабавно и ефективно спасява пътниците и екипажите на ВС, търпящи бедствие;

б) гаси пожари на ВС и другите обекти на територията на летището в радиус от 5 км от контролната точка на летището;

2. спасява хора при други аварийни ситуации на територията на летището (актове на незаконна намеса в дейността на гражданската авиация, крупни производствени аварии и природни бедствия);

3. извършва профилактични действия за намаляване на опасността от възникване на пожари на територията на летището.

(2) служба ПАБ на летището извършва обучение за поддържане на квалификацията и специалната подготовка на професионалния и непрофесионален аварийно-спасителен персонал

(3) служба ПАБ на летището отговаря за експлоатацията на противопожарната аварийно-спасителна техника и оборудване.

(4) служба ПАБ на летището е административноподчинена на летищната администрация.

(5) служба ПАБ на летището организира взаимодействието с териториалните поделения за ПАБ.

Чл. 11. (1) Ръководителят на противопожарната служба на летището отговаря за:

1. дейността на служба ПАБ на летището.

2. осигуряването на необходимата противопожарна и аварийно-спасителна техника, оборудване, гасителни средства и спазването на противопожарните изисквания, посредством летищната администрация;

3. подбора и обучението на професионалния и непрофесионален аварийно-спасителен персонал на служба ПАБ на летището.

(2) При тренировки и аварийно-спасителни по-нагоре ; чл.8 са само първите и тр. ли да се изписват и двете дейности ръководителят на служба ПАБ на летището носи червена каска и червена жилетка, на гърдите и гърба на която със светлоотразяваща боя е нанесен надпис "Началник на ПАБ".

Чл. 12. (1) Летищната аварийно-спасителната служба:

1. осигурява извършването на по аварийно-спасителните действия, като незабавно и ефективно спасява пътниците и екипажите на ВС, търпящи бедствие;

2. спасява хора при други аварийни ситуации на територията на летището (актове на незаконна намеса в дейността на гражданската авиация, крупни производствени аварии и природни бедствия);

3. уведомява съгласно плана органите, службите, организациите и лицата, имащи отношение към провеждането на аварийно-спасителни мероприятия;

4. локализира, неутрализира и отстранява въздействието от вредни и опасни вещества;

5. предприема необходимите действия за отстраняване от летателното поле на ВС, което не може да се движи самостоятелно; 6. предприема необходимите действия за възстановяване на нормалната работа на летището,

7. прави всичко възможно за съхраняване на веществените доказателства, необходими за разследване на произшествието със съдействието на служба „Авиационна сигурност”и полицията;

8. извършва профилактични действия за намаляване на опасността от възникване на крупни производствени аварии на територията на летището и в района.

(2) Летищната аварийно-спасителната служба поддържа постоянна готовност на аварийно-спасителния персонал.

(3) Летищната аварийно-спасителната служба отговаря за експлоатация на аварийно-спасителна техника и оборудване.Чл. 13. (1) Ръководителят на летищната аварийно-спасителна служба отговаря за:

1. изпълнението на оперативни задачи, свързани с аварийно-спасителната защита на летището;

2. осигуряването посредством летищната администрация на необходимата аварийно-спасителна техника и оборудване;

3. подбора и специалното обучение на професионалния персонал и за подготовката на непрофесионалиян аварийно-спасителен персонал;

4. подготовката и съгласуването на плановете за действие на аварийно-спасителната служба при различни типове аварийни ситуации и за плановете за съвместни действия с взаимодействащите служби и органи.

(2) Ръководителят на летищната аварийно-спасителна служба при тренировъчни и аварийно-спасителни действия носи оранжева каска и жилетка, на гърдите и гърба на която със светлоотразяваща боя е нанесен надпис "Администрация на летището".

 Чл. 14. (1) Полицейската служба на територията на летището в аварийна ситуация отговаря за:

1. прекратяване на достъпа до зоната на аварията на всички лица с изключение на участващите в аварийно-спасителните действия;

2. осигуряване на безпрепятствено преминаване и достъп до местопроизшествието на участващите в аварийно-спасителните действия персонал и транспортни средства и при необходимост осигурява обиколен път за други транспортни средства и лица;

3. въвеждане на ред във и около охраняваната зона;

4. вземане на мерки за опазване на мястото на произшествието в първоначалния му вид за целите на разследването, доколкото това не пречи на провежданите аварийно-спасителниработи;

5. оказване на помощ на участващите в аварийно-спасителнитедействия;

6. осигурява режима на достъп до местопроизшествието

(2) Началникът на полицейската служба на летището и началникът на служба „Авиационна сигурност”та за сигурност и защита, носят синя каска и жилетка, на гърдите и гърба на която със светлоотразяваща боя е нанесен надпис "Началник на полицията", съответно "Сигурност и защита".Чл. 15. Органът за ОВД в аварийна ситуация отговаря за:

1. уведомяване на служба ПАБ на летището, включително чрез “паник-бутон”, и уведомяване съгласно плана за аварийно-спасителното осигуряване на летището,

2. закриване на пистата за излитане и кацане (ПИК), засегната от авиационното произшествие;

3. ограничаване на движението на транспортни средства по ПИКс цел запазване на доказателствата, свързани с разследването на авиационното произшествие;

4. незабавно да предаде съобщение "NOTAM" за закриване на ПИК.

Чл. 16. (1) здравната служба на летището в аварийна ситуация отговаря за:

1. уведомяване по плана на центровете за спешна медицинска помощ и болниците;

2. разпределяне на пострадалите по спешност и оказва първа медицинска помощ на нуждаещите се;

3.. своевременно диагностициране и стабилизиране на състоянието на тежко ранените;

4. осигурява превозването на нуждаещите се до съответните болници.

(2) Здравната служба на летището взема участие в евакуацията на пътниците от претърпялото бедствие ВС и следи за създаване на необходимите санитарно-хигиенни условия в пункта за евакуация.

(3) За осигуряване на необходимата ефективност на действията, здравната служба на летището:

1. осигурява чрез летищната администрация доставката на необходимото оборудване, материали и медикаменти, необходими за оказване на спешна медицинска помощ;

2. следи за годността на съхраняваните лекарствени средства, медицинско оборудване и материали и взема мерки за привеждането им в годно за употреба състояние;

3. Съвместно с летищата администрацията осигурява обучение на професионалния и непрофесионален спасителен персонал за оказване на спешна медицинска помощ.

(4) За ръководството на действията на здравната служба в района на аварийна ситуация, летищната администрация определя координатор по медицинските въпроси. При тренировъчни или аварийно-спасителни действия медицинският координатор носи бяла каска и жилетка, на гърдите и гърба на която със светлоотразяваща боя е нанесен надпис "Здравна служба".

Чл. 17. Центровете за спешна медицинска помощ и болниците по плана, в случай на аварийна обстановка в летището изпращат незабавно на местопроизшествието предварително съгласуваните медицински екипи.

Чл. 18. (1) Авиационният оператор на претърпялото бедствие ВС е длъжен да предостави на ръководителите на службите, участващи в аварийно-спасителните действия, информация за броя на пътниците и екипажа, количеството гориво, наличието на опасни товари на борда, както и всякаква друга информация, необходима за провежданите аварийно-спасителни работи.

(2) Авиационният оператор на ВС отговаря за превозването на пътниците и багажа от претърпялото бедствие ВС до крайните пунктове на тяхното пътуване.

(3) Авиационният оператор на ВС определя свой представител при провеждане на аварийно-спасителни действия и при отстраняване от летателното поле на ВС, което не може да се движи самостоятелно.

Чл. 19. Всеки служител от професионалния и непрофесионален аварийно-спасителен персонал е длъжен да:

1. знае и да спазва задълженията си във връзка с аварийно-спасителното осигуряване;

2. бъде готов във всеки момент на дежурството си да пристъпи към аварийно-спасителни действия съгласно плана и подготовката си;

3. познава и работи с аварийно-спасителната техника и оборудване;

4. може да окаже спешна медицинска помощ на пострадали;

5. спазва изискванията и правилата по охрана на труда, включително в условията на аварийно-спасителни действия;

6. поддържа в експлоатационна годност поверените му средства за извършване на аварийно-спасителни операции;

7. участва в обучението и тренировките, като поддържа в необходимата форма и повишава готовността и уменията си за действия при аварийни ситуации;

8. изучава и изпълнява задълженията си, съгласно плановете за аварийно-спасителни операции и да усъвършенства професионалната си подготовка. 

Чл. 20. (1) На летищата със съвместно ползване се изготвя план за действие при аварийни ситуации, в който се разпределят и отговорностите.

(2) Когато в плана на мероприятията за аварийно-спасителни действия са включени съгласувани действия с близко разположени военни подразделения, то със съвместните планове между летищната администрация и взаимодействащите военни подразделения и териториалните дирекциина Гражданска защита се регламентират разпределението на отговорностите, задълженията, функциите по управлението, комуникациите и координацията в аварийни ситуации.ред.

(3) Летищата, разположени в близост до големи водни басейни, осигуряват взаимодействие със съответните административни структури на Изпълнителна агенция „Морска администрация”;
 


Г л а в а т р е т а

осигуряване на аварийно-спасителната дейност

Раздел I

Общи положения


Чл. 21. (1) Осигуряване на аварийно-спасителната дейност в гражданските летища, , означава осигуряване на собствени или наети:

1. противопожарна и друга аварийно-спасителна техника, отговаряща на изискванията по количество и номенклатура;

2. технически и помощни средства, включително лекарствени продукти, медицински средства и оборудване за провеждане на аварийно-спасителни и противопожарни мероприятия в летищата, в т.ч. и за обучение и тренировки;

3. професионален и непрофесионален аварийно-спасителен персонал, участващ в аварийно-спасителната дейност.

(2) Аварийно-спасителното осигуряване по ал. 1 се разполага така че, да достигне до всяка точка от ПИК и работната площ на летището до три минути. от кой начален момент и аварийно-спасителните действия да се извършват ефективно.

Чл. 22. (1) На всяко летище се осигурява:

1. аварийно-спасително и противопожарно оборудване, съответстващо на категорията на летището, определено в приложение № 2;

2. обучен и подготвен професионален и непрофесионален персонал за изпълнение на аварийно-спасителни операции в района на летището;

3. необходимото медицинско оборудване и лекарствени средства за оказване на първа помощ на пострадалите, съгласно приложение № 11.

(2) Осигуряванетопо ал. 1 се отнася за периода от време, през който летището функционира с обявената степен на аварийно-спасителна защита.

Чл. 23. При категоризирането на гражданските летища не се взема предвид инцидентното им ползване за провеждане на пътнически полети.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница