Наредба за гробищни паркове и погребално-обредната дейност наДата18.12.2018
Размер234.39 Kb.О Б Щ И Н А П И Р Д О П, О Б Л А С Т С О Ф И Я

НАРЕДБА

ЗА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП


Януари 2014 г.

ПИРДОП
О Б Щ И Н А П И Р Д О П, О Б Л А С Т С О Ф И Я

НАРЕДБА

ЗА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП


РАЗДЕЛ І.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба № 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) погребването и пренасянето на покойници (наричана по-долу Наредба №2) .

Чл. 2. (1) Настоящата Наредба урежда управлението, стопанисването и вътрешния ред в гробищните паркове и обредни зали на територията на община Пирдоп, както реда и условията за погребения и полагане на урни, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази дейност услуги

(2) Гробищните паркове и обредните зали функционират и се управляват в съответствие със законовата уредба в страната и решенията на Общинския съвет.

Чл. 3. (1) Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са публична общинска собственост по силата на чл. 140, във връзка с чл. 17, ал. 2 и 4 от Конституцията на Република България и на чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост.

(2) На територията на община Пирдоп действат:

 1. Стар гробищен парк-Пирдоп

 2. Нов гробищен парк- Пирдоп

 3. Гробищен парк – с.Душанци

Чл. 4. (1) Създаването на нови, разширяване или закриване на съществуващите понастоящем гробищни паркове, става с решение на Общински съвет –Пирдоп, в съответствие с нормативната уредба на Република България, касаеща тази дейност.

(2) Устройственото планиране, инвестиционното проектиране, разрешаването на строителството и въвеждането в експлоатация на гробищните паркове се извършва в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, приложимите разпоредби на нормативните актове по прилагането му и специалните норми на Наредба

№ 2.


(3) Гробищните паркове се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Чл. 5. (1) Паркоустройственият гробищен план се приема от Общинския експертен съвет по устройство на територията и се одобрява от Кмета на общината, след решение на Общински съвет-Пирдоп (чл.3 от Наредба № 2).

(2) С плана от предходната алинея се определят главните и второстепенни алеи на гробищните паркове и гробните места (чл. 10 от Наредба № 2).

(3) След преустановяване на погребенията в гробищния парк, теренът му може да се използва като мемориален парк с урнополагане въз основа на действащ нов подробен устройствен план.

Чл. 6. По желание на религиозни общности могат да се обособят самостоятелни парцели, при спазване изискванията на устройствения гробищен план, след решение на Общинския съвет.

Чл. 7. (1) Теренът, определен за гробище, трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. да не е с наклон към страната на урбанизираните територии, към водоизточници, използвани за питейно-битови нужди, плажове и места за къпане;

 2. да не крие опасност за свличане или срутване;

 3. да не се наводява при проливни дъждове или топене на снегове;

 4. подпочвените води да са на дълбочина най-малко 0.5 метра под изкопното ниво на гробищните места;

(2) Изискванията по ал. 1, т. 1-4 не се прилагат в случай, че проектът за изграждане на гробище предвижда дренажна система с минимална дълбочина 2.2 метра.

Чл. 8. На територията на гробището се разполагат:

 1. парцели и гробищни места за погребване;

 2. места за изграждане на гробници;

 3. места за изграждане на урнови стени;

 4. места за изграждане на костници;

 5. места за разпръсване на урнова пепел;

 6. вътрешни главни и второстепенни алеи;

 7. площи за озеленяване около оградата и край алеите с висока дървесна растителност, храсти и цветни насаждения;

 8. сгради и места за други дейности, необходими за функциониране на гробището;

 9. тоалетни за посетителите;

 10. места за паркиране на моторни превозни средства;

Чл. 9. (1) Гробищните паркове се ограждат с ограда.

(2) В гробищните паркове се осигурява течаща вода за питейно-битови цели, отговаряща на изискванията за качество на водата.

(3) Отпадъчните води се включват в канализационната мрежа на населеното място. Когато няма изградена канализационна система, отпадъчните води се изпускат във водоплътни изгребни ями, оразмерени съгласно нормите на проектирана на канализационни системи.

(4) За събиране на венци, цветя и други отпадъци се осигуряват подходящи съдове и се организира транспортирането им за последващо третиране.

РАЗДЕЛ II

УПРАВЛЕНИЕ
Чл.10 . (1) Гробищните паркове, общите части на гробищата на територията на Общината, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения общинска собственост, се управляват, опазват и поддържат oт:

 1. Кмета на общината, чрез специално назначен или определен за целта служител от общинската администрация;

 2. общинско предприятие;

 3. юридическо лице, определено след провеждане на конкурс, за всеки гробищен парк поотделно.

(2) Когато дейността се извършва от юридическо лице, договорът може да бъде за срок до 10 години.

(3) Контролът върху дейността и спазването на нормативните изисквания се извършва от специализираните органи на Общинска администрация- Пирдоп и кметство Душанци.

Чл. 11. (1) Лицето по чл. 10, ал. 1. т.1 осъществява дейности по:

 1. определя гробищния парк, в който ще се извърши траурния обред, погребение или урнополагане, деня и часа на тези действия, осигурява гробно място за покойника и зала за провеждане на обреда, издава Разрешение за погребение /по образец/, като при уреждане на всяко погребение най-близкия родственик дава информация за съставяне на личен регистрационен картон, необходим за обратна връзка с наследниците. При липса на наследници се предоставя служебна справка от ОбА или от съответното кметство по последно местоживеене на покойника.

 2. ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право на гробоползване и в гробното място може да се извърши погребението при условията на чл. 31, администрацията не осигурява ново гробно място.

 3. събира и отчита таксите за гробни места по ЗМДТ и цени на услуги, съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пирдоп.

 4. води регистъра на покойниците по гробищните паркове, парцели, гробни места, урнови гробове, като за всяко гробно място е събрана информация за:
  -идентификатор на гробното място;

-имената на починалия в гробното място;

-вида на гробното място-единично или двойно;

-дата на смърт;

-имена на грижовника-лицето за контакт;

-вид на учредено право на ползване-срочно или вечно право и дати на придобиване и изтичане на правото.

Изходни дани за регистрирането се вземат от регистъра на издадените смъртни актове, воден чрез централизирано поддържаната система Локална База Данни (ЛБД). 1. Упражнява контрол на парцелите, обособени за различните религиозни и етнически групи.

(2) Лицето по чл. 10, ал. 1. т.2 или 3 осъществява дейности по:

  1. Обезпечава условия за нормален погребален процес и осъществява контрол по спазване на нормативната уредба.

  2. грижи се за реда и поддържането на подходите и алеите на гробищния парк.

  3. определя и следи за режима за влизане на моторни превозни средства в парковете.

  4. отговаря за подготовка на мястото за гробополагане /урнополагане/, изкопаване и оформяне на гробното място, полагане на ковчега и зариване на гроба.

  5. изравяне на кости, съгласно нормативните изисквания.


Чл.12. Строителните и ремонтни работи на сградите и съоръженията в гробищните паркове (гробищата) се съгласуват предварително със специализираните органи на Общинската администрация и се извършват при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи тази дейност.

Чл. 13. Община Пирдоп, в рамките на своя бюджет, определя средства за изграждане на нови, разширяване на съществуващи, благоустрояване, стопанисване на гробищните терени, сгради и съоръжения, общо озеленяване и изграждане на алейна мрежа, водопроводи, общо осветление, транспортни комуникации и други.

Чл. 14. (1) Общински съвет- Пирдоп, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправления и местната администрация, определя таксите за ползване на гробни места.

(2) Видовете услуги по ''Тъжни ритуали'', предоставяни от Община Пирдоп са:

1. Издаване на смъртен акт;

2. Изкопаване и заравняване на гробно място:

2.1 За ново гробно място;

2.2. За старо гробно място-доплащане за обработка на тленни останки;

2.3. За урнов гроб;

3. Преместване и полагане на тленни останки в друг наследствен гроб;

4. Ползване на обредна зала.(3) Таксите за ползване на гробни места и цените на предоставяните услуги се утвърждават от Общинския съвет.

Чл. 15. Общинският съвет - Пирдоп, ежегодно с приемането на бюджета, определя социалните категории граждани, имащи право, както и размера на безвъзмездната помощ при погребения.
РАЗДЕЛ ІIІ.

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ
Чл.16. Погребването на покойниците се извършва в: отделни гробни места, урнови гробове, урнови стени /ниши/ за поставяне на ковчези и подземни или надземни гробници при спазване на изискванията на Наредба № 2.

Чл. 17. (1) Отделните гробни места са обособени части от гробищния парк или гробището, съгласно изискванията на Наредба № 2, предназначени за полагане на ковчег на покойник, включително на два ковчега при фамилните гробни места, които се разполагат един до друг или в подземни стоманобетонни или полимерни камери един над друг.

(2) Предоставянето на нови гробни места става съгласно паркоустройствения план с разрешение на Кмета на общината, съответно Кмета на кметството или упълномощени от тях длъжностни лица.

Чл. 18. (1) Всяко гробно място за възрастен трябва да има минимални размери, както следва:

 1. дължина-2 метра;

 2. широчина-1 метър, за фамилно гробно място-най-малко 1,5 метра;

 3. дълбочина-1,5 метра;

(2) При погребване на трупове на деца дълбочината на гроба трябва да е най-малко 1,2 метра;

(3) Разстоянието между гробовете не трябва да бъде по-малко от 1 метър по дългите им страни и 0,5 метра по късите им страни.

(4) При извършване на погребването над гробното място се създава земен насип, висок около 0,5 метра. Този насип впоследствие може да се оформи с рамка и паметна плоча.

(5) Гробните места могат да се оформят с паметни плочи, декорации и други елементи, без да се излиза извън установените за гробното място размери.

Чл. 19. (1) Стоманобетонни и полимерни камери са специално изградени съоръжения за едно или две погребвания, с възможност за поставяне на разделителна плоча, осигуряваща хоризонтално разделяне на камерата, които се монтират след извършване на изкоп с дълбочина не по-малко от 2,2 метра и полагане на дренажен пласт под тях. Минималният слой пръст от дъното на горната камера не може да бъде по-малко от 1,25 метра.

(2) Камерите трябва да имат следните минимални размери:

1. дължина-2,2 метра;

2. широчина-1 метър;

3. обща дълбочина-1,5 метра;(3) Погребването на покойник в стоманенобетонна или полимерна камера се извършва в херметически затворен метален ковчег с филтрираща система.

(4) При погребване на втори покойник в стоманенобетонната или полимерната камера не се прилага срокът по чл. 27, ал. 1, а погребалната ниша след поставяне на ковчега се затваря плътно.

Чл. 20. (1) Урновите гробове се разполагат на обособени места от гробищния парк или гробището.

(2) Урновите гробове са с размери 0,7 м на 1 м, предназначени за полагане на една или повече урни с пепел от кремирани покойници.

(3) Урнополагането може да се извършва в обикновени или фамилни гробни места на близки на покойника.

(4) Полагането на урни в гробно място трябва да става на 0,7 - 0,8 м дълбочина така, че урната да бъде покрита най-малко с 0,3 метра пръст.

Чл. 21. Урновите стени /ниши/ са обособени части от специално изградени стени в гробищния парк за полагане на урни с пепел от кремирани покойници.

Чл. 22. (1) Изграждането на надземна урнова стена /ниша/, надземна стена /ниша/ за поставяне на ковчези, стоманобетонна камера, гробница или костница в случаите, когато представляват строеж по смисъла на ЗУТ, се допуска въз основа на разрешение за строеж, издадено при условията и по реда на ЗУТ.

(2) При надземни погребвания /в надземни стени /ниши/ за поставяне на ковчези или в надземни гробници/ покойниците се поставят в запоени метални ковчези с филтрираща система, а погребалната ниша, след поставяне на ковчега, се затваря плътно.

Чл. 23. (1) Не се допуска погребване в общи гробове, освен в изключителни случаи със съгласието на директора на съответната Регионална здравна инспекция при спазване на следните изисквания:

разстоянието между отделните ковчези да бъде най-малко 0,5 м;

при погребване в два реда горният ред трябва да бъде отделен от долния с 0,5 м пръст;

ковчезите от горния ред трябва да се разполагат в шахматен ред спрямо долния;дълбочината на общите гробове при погребване в два реда трябва да бъде най-малко 2,5 м и на най-малко 0,5 м от нивото на подпочвените води.

(2) Погребването на покойници извън гробището се допуска в случай на особени заслуги на лицето за развитието на съответното населено място или държавата, с разрешение на Кмета на общината или упълномощено от него лице, съгласувано с директора на съответната Регионална здравна инспекция.

Чл. 24. При извършване на погребвания на лица от вероизповедания, различни от традиционното за Република България източноправославно вероизповедание, се вземат под внимание битът и традициите на съответната религиозна общност, регистрирана съгласно българското законодателство.

Чл. 25. (1) С полагането на покойник или урна с праха му в гроб или урнова ниша за наследниците му по закон или завещание се поражда правото на гробоползване.

(2) Правото на ползване е срочно, освен в случаите на възмездно придобиване на ползване за вечни времена.

(3) Гробното място се ползва безплатно за срок от 8 години.

(4) Ползвател, добил безсрочно право на гробоползване в гробищен парк, в който не се разрешава погребение /респективно урнополагане/, добива същото право в друг, посочен от него, гробищен парк.

Чл. 26. (1) Възмездено преотстъпване на право на гробоползване не се допуска.

(2) Безвъзмездно преотстъпване на това право ползвателите могат да извършват само с писмено заявление до Кмета на общината с нотариална заверка на подписите на заявителите. Заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в гробищния регистър.

Чл. 27. (1) Правото на ползване на гроб, след първите 8 години, може да бъде продължено за срок до 15 години или за вечни времена, ако правоимащите заплатят определената от Общинския съвет такса.

(2) Правото на гробоползване може да се продължава периодически на всеки 15 години, ако правоимащите заплатят съответните такси, преди изтичането на срока.

(3) Кметът на общината може да разреши възмездното продължаване на ползването на гроб и след изтичане на срока ако се увери, че просрочването на плащането се дължи на уважителни причини и гробното място е поддържано и благоустроено с траен знак.
Чл. 28. (1) При последващи погребения в едно гробно място, правото на ползване може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В този случай се продължава правото за ползване на гроба и за наследниците на първия погребан.

(2) Когато първото погребано лице няма наследници и правото за ползване на гроба е продължено, наследниците на следващия или следващите покойници, по реда на извършените погребения в същото гробно място, придобиват самостоятелно право на ползване, след като декларират писмено пред Кмета на общината, че първият погребан няма наследници.

Чл. 29. За неуредените в предходните членове случаи се прилагат разпоредбите на Закона за наследството.

Чл. 30. Когато правото на ползване не е било продължено по реда на предходните членове и след писмено предизвестие на наследниците, гробното място се предоставя за нови погребения с писмено предписание на Кмета на общината. Останките на погребания се изваждат и поставят в обща гробница.

Чл. 31. (1) Правото на ползване на обикновен и урнов гроб и на фамилна гробница обхваща:

извършване на последващи погребения в него при реда и условията на тази Наредба;

поставяне на временни или трайни надгробни знаци: паметник, ограда, фото портрети с лика и изписване на името на покойника с датите на раждането и смъртта му;

засаждане на цветя и други декоративни растения;

извършване на траурни и възпоменателни обреди;

(2) Правото на ползване на урнова ниша обхваща:

1. извършване на урнополагане по реда и при условията на тази Наредба;

2. поставяне на табела с името на покойника, датите на раждане и смърт, както и фото портрета му;

3. монтиране на ваза край нишата за поставяне на цветя;

4. извършване на траурни и възпоменателни обреди;

(3) Индивидуално благоустрояване на отделни гробове и фамилни гробници от ползвателите им или от инициативни граждански комитети и организации се допуска само след предварително съгласуване с Кмета на общината и Главния архитект.

Чл. 32. Полагането на друг покойник в обикновен гроб не се допуска преди изтичането на 8 годишния санитарен срок от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане.
чл. 33. В зависимост от особеностите на почвата и подпочвените води, Кметът на общината, съгласувано с Директора на съответната Регионална Здравна инспекция, може да определя и по-висока граница за погребване в стар гроб, ако определеният в чл. 30 срок за пълно разлагане на органичната материя е недостатъчен.

РАЗДЕЛ ІІІ.

ПОГРЕБЕНИЯ
Чл.34. (1 ) В гробищата на град Пирдоп и село Душанци се погребват покойници с постоянен или настоящ адрес приживе в съответните населени места на общината. Погребение на други лица може да се допусне, ако погребването по тяхното местожителство е невъзможно или крайно затруднено.

(2) Предходната алинея не се отнася за случаите, когато е възникнало правото за гробоползване по смисъла на настоящата наредба.

(3) Покойниците-чужди граждани се погребват в гробищния парк на съответното населено място, в което са починали, освен в случаите, когато близките на покойника са потърсили тялото.

Чл.35. Покойниците, принадлежали приживе към някоя религиозна общност се погребват по реда на тази Наредба. Религиозните погребални ритуали са допустими, доколкото не противоречат на тази Наредба.

Чл. 36. (1) Погребенията се извършват не по- рано от 24 часа след установяване на смъртта по реда на Наредба № 14 от 2004 година за медицинските критерии и реда на установяване на смърт и получаване на препис-извлечение от акта за смърт и не по- късно от 48 часа от настъпването на смъртта.

(2) Погребване след 48 часа от настъпване на смъртта се разрешава при условие, че се вземат мерки за запазване и съхранение в специализирана хладилна камера или консервация на трупа съгласно изискванията на БДС EN 15017:2006 „Погребални услуги”.Чл.37. (1) Близките на починалото лице или съответното болнично заведение, в което е настъпила смъртта са длъжни веднага след констатирането й да уведомят съответното длъжностно лице по гражданско състояние, като представят съобщението за настъпилата смърт и документа за самоличност на покойника за съставянето на смъртен акт.

(2) Извършването на погребение на починалото лице става след представянето на препис- извлечение от акт за смърт или на документ, удостоверяващ настъпването на смърт.Чл.38 (1) В случаите на съмнение за насилствена смърт, лекарят констатирал наличието й незабавно уведомява органите на МВР и прокуратурата. Съставянето на Акта за смърт и погребението се разрешава след извършването на предписаните от съответните органи действия. В този случай органите, назначили съдебна експертиза издават документ, удостоверяващ причината за забавянето.

(2) Ако смъртта е настъпила поради удавяне, отравяне, обесване, трудова или транспортна злополука и други произшествия, установяването на смъртта трябва да стане от съдебно медицински експерт или от друг лекар, който е участвал в огледа на трупа, извършен от органите на предврителното съдебно- наказателно производство на местопроизшествието.

Чл. 39. (1) Пренасянето и превозването на покойници се извършва със специализиран транспорт, предназначен само за тази цел.

(2) Кабината на водача на транспортното средство се отделя от товарния сектор чрез плътна преграда.

Чл. 40. (1) Покойниците, починали от заболяванията: холера, чума, петнист тиф, антракс, туберколоза (с бацилоотделяне), кримска хеморагична треска с бъбречен синдром и полиомиелит или от установено ново, непознато опасно заразно заболяване, се поставят в плътно затварящи се полиетиленови чували, поставени в плътно затворени ковчези, облицовани отвътре с ламарина, дъното на които се посипва с хлорсъдържащ биоцид, разрешен за употреба от Министъра на здравеопазването.

(2) В случаите по ал. 1 ковчезите задължително остават затворени при пренасянето на покойниците до гробището, както и по време и след провеждане на траурния ритуал.

Чл. 41. Пренасянето на покойници от едно населено място до друго населено място в страната се извършва, като тялото се поставя в:

 1. транспортен плик за покойници;

 2. плътен дървен ковчег, облицоват отвътре с ламарина или

 3. плътно затворен транспортен контейнер;

Чл. 42. (1) Изравянето на трупове или останките им за последващо използване на същото гробно място се разрешава най-малко след 8 години от последното погребване и се извършва през деня.

(2) Главният държавен здравен инспектор може да определи срок, по-кратък от този по ал. 1, за отделни гробищни паркове или обособени парцели от тях въз основа на данни за климата, нивото на подпочвените води, механичния състав, относителната влажност, рН и степента на замърсяване на почвата с екзогенни химични замърсители.

(3) За намаляване на срока по ал. 1 за отделни гробищни паркове или обособени части от тях Кметът на общината/Кметът на с. Душанци подава заявление до Главния държавен здравен инспектор, към което прилага здравно-хигиенна експертиза, обуславяща исканото намаление на срока, изготвена от експерт в областта на оценка на въздействието върху околната среда.

(4) При необходимост, Главният държавен здравен инспектор може да изисква от лицето, управляващо гробищния парк допълнителна информация за обстоятелствата по ал. 2.

(5) Изваждане на тленни останки за последващо използване на надземна ниша за поставяне на ковчег, стоманобетонна или полимерна камера и подземна или надземна гробница се извършва през деня и се разрешава най-малко след изтичане на 20 години от последното погребване.

(6) Лицето, управляващо гробищния парк, носи отговорност за спазването на условията и сроковете по ал. 1, 2 и 5.

Чл. 43. (1) Изравянето на трупове на починали или на останките им преди изтичане на 8 години от погребването или преди изтичане на срока по чл. 27, ал. 2 се допуска само по нареждане на съда или прокурора по реда и условията на Наказателно-процесуалния кодекс и след писмено уведомяване на съответната Регионална здравна инспекция.

(2) Лицата /гробарите/, които изравят трупове на починали лица и останките им, работят с лични предпазни средства, определени по реда на Наредба № 3 от 2001 година за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използването на лични предпазни средства на работното място. След приключване на работата, гробарите измиват ръцете си и ги дезинфекцират с биоцид, разрешен от Министъра на здравеопазването.

(3) Гробовете, от които са извадени тленни останки, при засипването им се дезинфекцират с подходящи хлорсъдържащи биоциди, разрешени от Министъра на здравеопазването.

Чл. 44. Погребението в общи гробове е забранено.

Чл. 45. Предварително запазване на индивидуални гробове е забранено.

Чл. 46. (1) Безплатните погребални услуги се предоставят на български граждани,по чл.34(1), които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни настанени в заведения за социални услуги или регистрирани в службите за социално слаби в рамките на определените разходи за съответната година от Общински съвет град Пирдоп.

(2) Безплатните услуги включват:

 1. издаване на смъртен акт;

 2. превоз на покойник;

 3. изкопаване и зариване на гробно място;

 4. осигуряване на ковчег

 5. отпечатване на 5 бр. некролози

(3) Услугите по ал.2 се заплащат от Общината срещу издадена фактура. Редът за издаване и осребряване на фактурите се определя от Кмета на община Пирдоп.Условията по ал.2 се възлагат чрез конкурс освен ако изпълнителя е общинско дружество.
РАЗДЕЛ ІV.

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (ФИРМИ), ИЗВЪРШВАЩИ ТРАУРНИ И КАМЕНОДЕЛСКИ УСЛУГИ
Чл.47. (1) Физически и юридически лица (фирми), извършващи траурни и каменоделски услуги на територията на община Пирдоп и желаещи да работят на територията на общинските гробищни паркове, следва писмено да уведомят за същото Общината.

(2) В уведомлението се посочва :

 1. предмет на дейност;

 2. наименование на фирма, ЕИК, седалище и телефон на търговеца или ЕГН, адрес и телефон на физическото лице;

 3. име на лицето, представляващо търговеца;

 4. списък на „агентите”, които ще работят непосредствено със служителите на общинската администрация, с приложени ксерокопие на личната карта и договор за трудово или гражданско правоотношение.

 5. списък на каменоделците /придружен с декларации за съгласие от същите/, които ще извършват благоустройство на гробните места с трайни надгробни знаци и символи.

(3) Към уведомлението, задължително се прилагат копия от следните документи :

 1. документ за собственост или договор за наем на специализиран транспорт отговарящ на изискванията на чл.21 от Наредба № 2.

 2. разрешителни от РЗИ и КАТ – за притежаваните транспортни средства, съобразени с извършваната дейност.

 3. документ за собственост или договор за наем на имота, ползван за офис или работилница.

 4. удостоверение за въвеждане в експлоатация на офиса.

 5. опис на предлаганите от фирмата услуги.

(4) Лице, което има задължения към община Пирдоп и лице, което е страна по административни процедури, съдебни или изпълнителни производства с община Пирдоп, както и свързаните с тях лица, нямат право да извършват траурни и каменоделски услуги на територията на община Пирдоп.

Чл. 48. Извън случаите по ал. 4 на предходния член, Община Пирдоп осигурява равни условия на всички търговски субекти, които имат за предмет на дейност организиране на погребални услуги, за осъществяване на дейността им.

Чл. 49. (1) В 14 (четиринадесет) дневен срок от постъпване на документите по чл.47,ал.2 и ал.3 уведомлението се вписва в информационен масив „Стационарни търговски обекти” от длъжностно лице упълномощено Кмета на община Пирдоп.

(2) При промяна на обстоятелствата по чл.47, ал. 2 и ал. 3, агенцията (фирмата) е длъжна в 14 (четиринадесет) дневен срок от настъпването им да информира Кмета на община Пирдоп.
РАЗДЕЛ V.

ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ
Чл. 50. (1) Религиозните ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на съответната религия. Те могат да ползват обредните зали, ако не противоречи на техните правила.

(2) Гражданските ритуали се провеждат в обредните зали или на открито, при изявено желание на близките, от длъжностни лица, упълномощени от Кмета на общината.

(3) Традиционни и обичайни обреди могат да се правят на гроба от близките на починалия, ако те не пречат на съседни гробове.

(4) Обреди действия и ритуали, противоречащи на добрите нрави и благоприличие са недопустими.

РАЗДЕЛ VI.

ОБЩЕСТВЕН РЕД И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
Чл. 51. В гробищните паркове се забранява:

1. посещението на деца под 12-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица;

2. въвеждането на кучета, домашни и други животни с изключение на кучета-водачи на хора с увреждания, снабдени с отличителна екипировка и знаци;

3. извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги, с изключение на дейностите свързани с траурните услуги.

4. ремонтно-строителна дейност без писмено разрешение на специализираните органи на Общинската администрация;

5. приготвяне на циментови, бетонови и варови разтвори по алеите и пътищата, без разрешение на Общината и уведомление до организацията, отговаряща за дейността в гробищния парк;

6. отсичане на дървета без разрешение;

Чл. 52. Не се разрешава, извън определените за целта места;

1. изхвърляне на хранителни и други отпадъци и увехнали цветя;

2. паленето на огън и изгарянето на отпадъци;

3. разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и др. подобни;4. засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в парцелите и на гробните места;

Чл. 53. (1) Ползвателите на гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци, да ги благоустрояват и да ги поддържат в добър вид.

(2) Счупени и неподдържани временни гробни знаци се отстраняват от гробните места.

(3) Лицата, които са извършвали строителни и ремонтни работи и дейности са длъжни да възстановят за своя сметка засегнатите терени, да изчистят и извозят материалите и изхвърлят отпадъците на определените за целта места.

Чл. 54. С разрешение на Кмета на общината или на упълномощено от него лице, може да се допусне влизането на превозни средства за превозване на строителни материали, паметници, огради и при други особени случаи.

Чл. 55. Гробните места, за които не са плащани такси по чл.14 и/или са напълно запустели, остават на разпореждане на Кмета на община Пирдоп и с.Душанци, се предоставят за други погребения, след изтичане на срока по чл.32.

Чл. 56. (1) Ежегодно, до 30 май и до 30 септември се извършва основно почистване на гробищата на територията на община Пирдоп.

(2) Общинската администрация оказва необходимото съдействие за своевременно почистване на гробищните паркове.
РАЗДЕЛ VІ.

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.57. (1) Ръководителят на организацията, отговаряща за поддържането на съответното гробище, е длъжен да упражнява ежедневен контрол върху спазването на Наредбата, действащите нормативни актове и решенията на Общински съвет –Пирдоп.

(2) При констатиране на нередности и нарушения, лицето от предходната алинея е длъжно да предприеме всички необходими действия за незабавното им отстраняване.

Чл.58. (1) Актовете, установяващи отделни нарушения, се съставят от длъжностни лица, определени от Кмета на община Пирдоп или Кмета на кметство Душанци. Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощено от него лице от Общинската администрация.

(2) За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 59. (1) Наказва се с глоба от 100 лева физическо лице, което наруши забраните по чл. 51, т.2 и т. 4, и чл.52.

(2) При повторно нарушение по предходната алинея глобата е 200 лева.

(3) Физическо лице, извършващо по занятие траурни и/или каменоделски услуги на територията на траурните паркове в Община Пирдоп, което не изпълни задължението си за регистрация по чл.47 се наказва с глоба в размер на 200 лева.

(4) При повторно нарушение по предходната алинея глобата е в размер на 400 лева.                                                                                                           

Чл. 60. (1) Наказва се с глоба в размер на 200 лева, физическо лице, което не спазва забраната по чл. 51, т.5 и т.6

(2) При повторно нарушение по ал.1 се налага глоба в размер на 400 лева.

Чл. 61. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер на 500 лева, едноличен търговец или юридическо лице, което наруши забраните по чл. 51, т.4, т.5 и т. 6, и чл.52.

(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е от 1000 лева;

Чл. 62 . (1) Наказва се с имуществена санкция в размер на 1000 лева, едноличен търговец или юридическо лице, което извършва траурни и/или каменоделски услуги на територията на траурните паркове без да е регистрирано по реда на чл. 47.

(2) Наказва се с имуществена санкция в размер на 1000 лева, едноличен търговец или юридическо лице, което извърши погребална услуга на територията на траурните паркове без издадено разрешение за погребение от лицето по Чл.11 (1) т.1. или на различно място от посоченото в разрешителното.

(3) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е от 2000 лева;

Чл. 63. (1) Наказва се с имуществена санкция в размер на 5000 лева, едноличен търговец или юридическо лице, което извърши погребална услуга на територията на траурните паркове в нарушение на Чл.40

(2) При повторно нарушение по ал. 1 се отнема разрешителното по реда на Чл.47;

РАЗДЕЛ VІІ.

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.Придобитите преди приемането на настоящата Наредба права на грабоползване се запазват.

§ 2.Погребални услуги съгласно Наредбата, на територията на Община Пирдоп, са:

1. осигуряване на ковчег и надгробни знаци /кръст или пирамида/;

2. осигуряване на съхранение на покойник в хладилна камера и осигуряване на преносима хладилна камера за съхранение на покойника в дома му;

3. транспортиране на покойника до обредния дом или църквата и гроба;

4. извършване на граждански ритуал;

5. изработване на скръбни вести и възпоменания (некролози);

6. изкопаване и засипване на гроб;

7. урнополагане;

8. осигуряване на траурни атрибути и принадлежности, свързани с извършване на погребение или друг траурен ритуал;

9. почистване на гробно място;10. други услуги, предлагани от извършителя на услугата.
§ 3.Настоящата Наредба отменя Наредбата за гробищните паркове на територията на община Пирдоп от 2000 год.

§ 4. Наредбата е приета от Общински съвет – Пирдоп с Решение №8 Протокол №1 29.01.2015 от на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и влиза в сила в едномесечен срок от приемането й.

- -


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница