Наредба за гробищни паркове и погребално-обредната дейност наДата30.11.2018
Размер106.16 Kb.О Б Щ И Н А П И Р Д О П, О Б Л А С Т С О Ф И Я

НАРЕДБА

ЗА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП


Януари 2014 г.

ПИРДОП
О Б Щ И Н А П И Р Д О П, О Б Л А С Т С О Ф И Я

ПРОЕКТ!

НАРЕДБА

ЗА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП


РАЗДЕЛ І.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Наредба № 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) погребването и пренасянето на покойници .

Чл. 2. Настоящата наредба урежда управлението, и вътрешния ред в гробищните паркове на територията на община Пирдоп, както реда и условията за погребения и полагане на урни, ползването и благоустрояването на гробните и урнови места и свързаните с тази дейност услуги.

Чл. 3. (1) Гробищните паркове са обществени терени със специално предназначение. Те са публична общинска собственост по силата на чл. 140, във връзка с чл. 17, ал. 2 и 4 от Конституцията на Република България и на чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост.

(2) На територията на община Пирдоп действат:

1.Стар гробищен парк-Пирдоп

2.Нов гробищен парк- Пирдоп

3.Гробищен парк – с.ДушанциЧл. 4. Създаването на нови и разширение на съществуващите понастоящем гробищни паркове, както и тяхното закриване, става с решение на Общински съвет –Пирдоп, в съответствие с нормативната уредба на Република България, касаеща тази дейност.

Чл. 5. (1) Паркоустройственият гробищен план се приема от Общинския експертен съвет по устройство на територията и се одобрява от Кмета на общината, след решение на Общински съвет-Пирдоп.(чл.3 от Наредба № 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници ).

(2) С плана от предходната алинея се определят главните и второстепенни алеи на гробищните паркове и гробните места (чл.10 от Наредба № 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници ).

Чл.6 . (1) Гробищните паркове, общите части на гробищата на територията на Общината, както и намиращите се в тях сгради и съоръжения общинска собственост, се управляват, опазват и поддържат пряко от Кмета на общината, общинско предприятие или чрез специализирана фирма, определена след провеждане на конкурс, за всеки гробищен парк поотделно.

(2) Когато дейността се извършва от специализирана фирма договорът може да бъде за срок до 10 години.

(3) Контролът върху дейността и спазването на нормативните изисквания се извършва от специализираните органи на Общинска администрация-.Пирдоп и кметство Душанци.

(4) Кметът на Общината делегира правомощията си по организацията и поддръжката на гробищните паркове и свързаните с тях дейности на територията на община Пирдоп, на определен за целта служител от Общинската администрация.

Чл.7. Строителните и ремонтни работи на сградите и съоръженията в гробищните паркове (гробищата) се съгласуват предварително със специализираните органи на Общинската администрация и се извършват при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи тази дейност.

РАЗДЕЛ ІІ.

ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ
Чл.8. (1) Гробните места обхващат: Обикновенни гробове и фамилни гробни места (гробници), състоящи се от два и повече единични гроба.

(2) Обикновенните гробове са обособени части от парка или гробището съгласно изискванията на Наредба №2 на Министерство на здравеопазването.

(3) Предоставянето на нови гробни места става съгласно паркоустройствения план с разрешение на Кмета на общината , съответно Кмета на кметството или упълномощени от тях длъжностни лица.

Чл.9. (1) С полагане на покойник в гроб, за наследниците му по закон или завещание се поражда безвъзмездно право на гробоползване за срок от 8 години.

(2) Правото на гробоползване е срочно освен в случаите на възмездно придобиване на ползването за вечни времена.

Чл.10. (1) Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

(2) Безвъзмездното преотстъпване на това право ползвателите могат да извършат с писмено заявление до Кмета на общината с нотариална заверка на подписите на заявителите. Заявлението се прилага към съответната партида и се отбелязва в гробищния регистър.Чл.11. Правото на ползване на обикновен гроб и на фамилна гробница обхваща:

1.Извършване на последващи погребения в него (нея) по реда и условията на тази Наредба.

2.Поставяне на временни или на трайни надгробни знаци: паметник, рамка, фотокерамични портрети с лика и изписване на името на покойника с датите на раждането и смъртта му.

3.Засаждане на декоративни цветя и треви.

4.Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

Чл.12. Полагане на друг покойник в обикновен гроб не се разрешава преди изтичането на 8 (осем) години от предишно погребение.

Чл.13. (1) Таксата за придобиване на правото на ползване при погребение на първи покойник е 5 (пет) лв. за 8 (осем) години, а след това може да бъде продължено за нови 15 години или за вечни времена, като правоимащите лица заплатят определената такса от Наредба за местните такси и цени на услугите на град Пирдоп, преди изтичане на срока.

(2) Възмездното право на гробоползване може да се придобие от гробоползватели с редовно поддържани, благоустроени с трайни паметници гробни места, след, заплащане на определените от ЗМДТ и от Наредбата за местните такси и цени на услугите на община Пирдоп, такси.

Чл.14. (1) Ако покойникът или неговите наследници по закон притежават право на гробоползване и в гробното място може да се извърши погребението при условията на чл.12, ново гробно място не се предоставя.

(2) Предварително запазване на гробни места не се допуска .

Чл.15. За неуредените в предходните членове случаи се прилагат разпоредбите на Закона за наследството.

Чл. 16. (1) Ежегодно до 30 септември на текущата година, организацията поддържаща съответното гробище извършва преглед на състоянието на гробните места и представя писмена информация на гробните места, които са запустели до длъжностното лице водещо гробищния регистър.

(2) Когато правото на гробоползване не е продължено по реда на чл.13, гробното място се предоставя за нови погребения с писмено разпореждане от длъжностните лица по чл.8, ал.3. Останките от погребения се изваждат и заравят в общ гроб, освен ако близките на покойника пожелаят те да бъдат кремирани.

РАЗДЕЛ ІІІ.

ПОГРЕБЕНИЯ
Чл.17. (1 ) В гробищата на град Пирдоп и село Душанци се погребват покойници с постоянен или настоящ адрес приживе в съответните населени места на общината. Погребение на други лица може да се допусне , ако погребването по тяхното местожителство е невъзможно или крайно затруднено.

(2) Предходната алинея не се отнася за случаите, когато е възникнало правото за гробоползване по смисъла на настоящата наредба.

Чл.18. Погребенията се извършват не по- рано от 24 часа и не по- късно от 48 часа от настъпването на смъртта.

Чл.19. (1) Близките на починалото лице или съответното болнично заведение, в което е настъпила смъртта са длъжни веднага след констатирането й да уведомят съответното длъжностно лице по гражданско състояние, като представят съобщението за настъпилата смърт и документа за самоличност на покойника за съставянето на смъртен акт.

(2) Извършването на погребение на починалото лице става след представянето на препис- извлечение от акт за смърт или на документ, удостоверяващ настъпването на смърт.Чл.20 (1) В случаите на съмнение за насилствена смърт, лекарят констатирал наличието й незабавно уведомява органите на МВР и прокуратурата. Съставянето на Акта за смърт и погребението се разрешава след извършването на предписаните от съответните органи действия. В този случай органите назначили съдебна експертиза издават документ удостоверяващ причината за забавянето.

(2) Ако смъртта е настъпила поради удавяне, отравяне, обесване, трудова или транспортна злополука и други произшествия, установяването на смъртта трябва да стане от съдебно медицински експерт или от друг лекар, който е участвал в огледа на трупа, извършен от органите на предврителното съдебно- наказателно производство на местопроизшествието.

Чл.21.(1) Безплатните погребални услуги се предоставят на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни настанени в заведения за социални услуги или регистрирани в службите за социално слабиq в рамките на определените разходи за съответната година от Общински съвет град Пирдоп.

(2) Безплатните услуги включват:

1. издаване на смъртен акт;

2.превоз на покойник;

3.изкопаване и зариване на гробно място;

4.осигуряване на ковчег

5. отпечатване на 5 бр. некролози(3) Услугите по ал.2 се заплащат от Fбщината срещу издадена фактура. Редът за издаване и осребряване на фактурите се определя от Кмета на община Пирдоп.

РАЗДЕЛ ІV.

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (ФИРМИ), ИЗВЪРШВАЩИ ТРАУРНИ И КАМЕНОДЕЛСКИ УСЛУГИ
Чл.22.(1) Физически и юридически лица (фирми), извършващи траурни и каменоделски услуги на територията на община Пирдоп и желаещи да работят на територията на общинските гробищни паркове, следва писмено да уведомят за същото Общината , за да се обяви конкурс.

(2) В уведомлението се посочва :

1. Предмет на дейност;

2.Фирма, седалище и телефон на търговеца или адрес и телефон на физическото лице;

3. Име на лицето, представляващо търговеца;

4. Списък на „агентите”, които ще работят непосредствено със служителите на общинската администрация, с приложени ксерокопие на личната карта и договор за трудово или гражданско правоотношение.

5. Списък на каменоделците, които ще извършват благоустройство на гробните места с трайни надгробни знаци и символи.(3) Към уведомлението, задължително се прилагат копия от следните документи :

1.Удостоверение за вписване от Агенцията по вписвания, в което изрично да е записано в предмета на дейност “Извършване на траурни или каменоделски услуги”;

2.Удостоверение за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК.

3. Удостоверение, че лицето не е в ликвидация.

4. Специализиран транспорт отговарящ на изискванията на чл.21 от Наредба № 2 за здравните изисквания към гробищните паркове и погребването и пренасянето на покойници.

5. Разрешителни от РЗИ и КАТ – за притежаваните транспортни средства, съобразени с извършваната дейност.

6. Документ за собственост или договор за наем на имота, ползван за офис или работилница. 7.Удостоверение за въвеждане в експлоатация на имота..

8. Опис на предлаганите от фирмата услуги.Чл.23.(1.) В 14 (четиринадесет) дневен срок от постъпване на документите по чл.22,ал.2 и ал.3 уведомлението се вписва в информационен масив „Стационарни търговски обекти” от длъжностно лице упълномощено Кмета на община Пирдоп.Вписването е основание внасяне на предложение в Общински съвет-Пирдоп за откриване на конкурсна процедура.

(2)При промяна на обстоятелствата по чл.22, ал. 2 и ал. 3, агенцията (фирмата) е длъжна в 14 (четиринадесет) дневен срок от настъпването им да информира Кмета на община Пирдоп.
РАЗДЕЛ V.

ОБЩЕСТВЕН РЕД И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
Чл.24. В гробищните паркове се забранява:

1.посещението на деца под 12-годишна възраст, ако не са съпроводени от пълнолетни лица;

2.въвеждането на кучета, домашни и други животни;

3.извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги , с изключение на дейностите свързани с траурните услуги.

4.ремонтно - строителна дейност без писмено разрешение на специализираните органи на Общинската администрация;

5.Приготвяне на циментови,бетонови и варови разтвори по алеите и пътищата, без разрешение на Общината и уведомление до организацията отговаряща за дейността в гробищния парк;

6.отсичане на дървета без разрешение;

Чл.25. Не се разрешава извън определените за целта места;

1.изхвърляне на хранителни и други отпадъци и увехнали цветя;

2.паленето на огън и изгарянето на отпадъци;

3.разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения и др. подобни;

4.засаждането на високостеблени декоративни и плодни дървета в парцелите и на гробните места;

Чл.26. (1) Ползвателите на гробните места са длъжни да поставят трайни надгробни знаци, да ги благоустрояват и да ги поддържат в добър вид.

(2)Счупени и неподдържани временни гробни знаци се отстраняват от гробните места.

(3)Лицата, които са извършвали строителни и ремонтни работи и дейности са длъжни да възстановят за своя сметка засегнатите терени, да изчистят и извозят материалите и изхвърлят отпадъците на определените за целта места.

Чл.27. Гробните места, за които не са плащани такси по чл.13 и/или са напълно запустели, остават на разпореждане на Кмета на община Пирдоп и с.Душанци, се предоставят за други погребения, след изтичане на срока по чл.12.

Чл.28. (1) Ежегодно, до 30 май и до 30 септември се извършва основно почистване на гробищата на територията на община Пирдоп.

(2) Общинската администрация оказва необходимото съдействие за своевременно почистване на гробищните паркове.
РАЗДЕЛ VІ.

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл.29. (1) Ръководителят на организацията , отговаряща за поддържането на съответното гробище, е длъжен да упражнява ежедневен контрол върху спазването на Наредбата , действащите нормативни актове и решенията на Общински съвет –Пирдоп.

(2) При констатиране на нередности и нарушения лицето от предходната алинея е длъжно да предприеме всички необходими действия за незабавното им отстраняване.

Чл.30. (1)Актовете, установяващи отделни нарушения, се съставят от длъжностни лица, определени от Кмета на община Пирдоп или Кмета на кметство Душанци. Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощено от него лице от Общинската администрация.

(2) За образуването на административно- наказателни производства за нарушения на тази Наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

(3) За неспазване на разпоредбите на Наредбата се налагат глоби от 50 до 500 лева.
РАЗДЕЛ VІІ.

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.Придобитите преди приемането на настоящата Наредба права на грабоползване се запазват.

§ 2.Настоящата Наредба отменя Наредбата за гробищните паркове на територията на община Пирдоп от 2000год.

§ 3. Наредбата е приета от Общински съвет – Пирдоп с Решение №…., Протокол №…. от………

на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и влиза в сила в едномесечен срок от приемането й.- -


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница