Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулаториДата18.12.2017
Размер196.91 Kb.

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ


НАРЕДБА за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори
Приета с ПМС № 134 от 17.07.2000 г., обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2000 г., в сила от 1.01.2001 г.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията за производството, пускането на пазара и съхраняването на батерии и акумулатори, съдържащи опасни вещества, и за контролираното обезвреждане и преработване на негодни за употреба батерии и акумулатори.

(2) Целта на наредбата е да определи необходимите мерки и изисквания за предотвратяване или ограничаване във възможно най-висока степен на отрицателните въздействия върху околната среда и на произтичащата от тях заплаха за здравето на хората, като въведе съответните изисквания към пусканите на пазара батерии и акумулатори относно:

1. съдържанието на опасни вещества в батериите и акумулаторите;

2. маркировката;

3. разделното събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори;

4. екологосъобразното преработване и обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори.

Чл. 2. Управлението на дейностите по обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори се организира въз основа на следните принципи:

1. недопускане на непосредствен риск за околната среда и здравето на хората;

2. рационално използване на наличните суровинни ресурси;

3. отговорност на производителите и вносителите за пусканите от тях батерии и акумулатори на пазара;

4. участие на обществеността чрез изготвянето на общински програми за управление на отпадъците.

Чл. 3. (В сила от 1.01.2002 г.) (1) Забраняват се производството, вносът и пускането на пазара на алкални батерии с манганов диоксид, съдържащи повече от 0,0005 % тегловни живак, включително в случаите, когато тези батерии са вградени в уреди.

(2) Забраната по ал. 1 не се отнася до алкални галванични елементи тип "копче" със съдържание на живак не по-високо от 2 % тегловни и до батериите, състоящи се от такива елементи.

Чл. 4. (В сила от 1.01.2003 г.) (1) Забраняват се производството, вносът и пускането на пазара на потребителски уреди, съдържащи батерии, посочени в приложение № 1:

1. когато батериите, съдържащи се в тези потребителски уреди, са вградени по такъв начин, че не могат да бъдат отстранени от потребителя, и

2. ако инструкцията за експлоатация на уреда не посочва как потребителят трябва да отстрани батерията.

(2) Забраната по ал. 1 не се прилага за категориите уреди, посочени в приложение № 2.

Чл. 5. Забраняват се производството, вносът и пускането на пазара на батерии и акумулатори, съдържащи живак, кадмий или олово в количества, превишаващи стойностите, посочени в приложение № 1, както и на оборудване, съдържащо такива батерии или акумулатори, ако маркировката на тези батерии, акумулатори и оборудване не отговаря на изискванията на наредбата.
Глава втора

МАРКИРОВКА НА БАТЕРИИТЕ И АКУМУЛАТОРИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
Чл. 6. (1) Производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори са задължени да маркират пусканите от тях батерии и акумулатори на пазара и уредите, в които те са вградени, в съответствие с изискванията на наредбата.

(2) Маркировката включва обозначения за:

1. разделно събиране;

2. съдържание на тежки метали;

3. рециклиране - където е подходящо.

Чл. 7. (1) Символите, указващи разделното събиране, представляват изобразяване на един зачертан контейнер.

(2) Символите, указващи разделното събиране, са посочени в приложение № 3.

(3) Използването на един от двата символа, посочени в приложение № 3, се счита за еквивалентно.

(4) Решението за избор на символ, който да бъде използван за батериите и акумулаторите в обхвата на приложение № 1, трябва да бъде взето от лицето, отговорно за маркирането по чл. 11.

(5) Символът трябва да покрива 3 на сто от площта на най-голямата страна на батерията или акумулатора, но не повече от 5 х 5 см. За цилиндричните батерии и акумулатори символът трябва да покрива 3 на сто от повърхността на батерията или акумулатора и трябва да има максимален размер 5 х 5 см.

(6) В случай че размерът на батерията или акумулаторът е такъв, че символът трябва да бъде по-малък от 0,5 х 0,5 см, батерията или акумулаторът не е необходимо да бъдат маркирани, но символ с размери 1 х 1 см трябва да бъде отпечатан на опаковката.

Чл. 8. Символът, обозначаващ съдържанието на тежки метали, трябва да съдържа химическия знак за разглеждания метал Hg, Cd или Pb в зависимост от типа на дадената батерия или акумулатор, както е описано в приложение № 1.

Чл. 9. Символът по чл. 8 трябва да бъде отпечатан под символа по чл. 7 и трябва да покрива площ най-малко една четвърт от символа по ал. 5 на същия член.

Чл. 10. Символите по чл. 7 и 8 трябва да бъдат отпечатани видимо, четливо и химически устойчиво.

Чл. 11. Маркировката по чл. 7 и 8 може да бъде поставена само и единствено от производителя на батерията или акумулатора или от негов упълномощен представител за територията на Република България.

Глава трета

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪБИРАНЕТО, ПРЕРАБОТВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
Чл. 12. (В сила от 1.01.2002 г.) (1) Производителите и/или вносителите на батерии и акумулатори са задължени да осигурят пусканите на пазара от тях батерии и акумулатори да бъдат разделно събирани и където това е технически и икономически възможно - преработвани.

(2) Изпълнението на задълженията по ал. 1 се извършва чрез прилагане на една или повече от следните мерки:

1. въвеждане на депозитни системи;

2. договори със специализирани фирми за събиране, преработване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори;

3. търговски отстъпки;

4. договори с търговците на дребно;

5. кампании с обществеността и др.

(3) При избора на мерките по ал. 2 се отчита и изискването системата за събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори да е с национален обхват.

(4) Производителите и вносителите уведомяват писмено Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за начина, по който възнамеряват да постигнат изпълнението на задълженията по ал. 1 и 2, като представят и следната информация:

1. мерки за ограничаване на съдържанието на опасни вещества в пусканите от тях батерии и акумулатори на пазара;

2. методи за организиране на събирането, съхраняването, обработването и оползотворяването на събраните батерии с оглед на тяхната повторна употреба, включително методите за сортиране на батериите за преработване;

3. източници за финансиране на предлаганите мерки;

4. мерки, които са били или ще бъдат взети в случай на временно прекъсване или намаляване на степента на събирането или последващото обезвреждане;

5. мерки, които са били или ще бъдат взети за осигуряване на събирането и последващото преработване, в случай че производителят или вносителят прекрати дейността си;

6. действия, които ще бъдат предприети от производителя или вносителя, за информиране и насърчаване на потребителите да отделят батериите и да ги предават на обозначените за целта места.

Чл. 13. Ежегодно МОСВ публикува списък на производителите и вносителите на батерии и акумулатори, изпълнили изискванията на чл. 12.

Чл. 14. (1) Дейностите по събирането, съхраняването, преработването и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и акумулатори се извършват от лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (ЗОВВООС).

(2) При извършване на дейностите, посочени в ал. 1, се спазват и изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр. 29 от 1999 г.).

(3) Лицата, извършващи дейностите по ал. 1, водят отчетни книги и изготвят и представят в регионалните инспекции по околната среда и водите годишни отчети за опасни отпадъци съгласно изискванията на Наредба № 10 от 1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и информацията за управление на дейностите по отпадъците (ДВ, бр. 151 от 1998 г.).

Чл. 15. (1) Негодните за употреба батерии и акумулатори се събират разделно.

(2) Забранява се поставянето на негодни за употреба батерии и акумулатори в съдовете за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.

Чл. 16. При предаване, превозване и приемане на негодни за употреба батерии и акумулатори лицата, извършващи дейностите по чл. 14, попълват отчетни карти за "Предаване, превозване и приемане на опасни отпадъци" съгласно изискванията на Наредба № 10 от 1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и информацията за управление на дейностите по отпадъците.

Чл. 17. (1) Обезвреждане на разделно събрани негодни за употреба батерии и акумулатори или на части от тях се допуска единствено в случай, че не съществува техническа възможност за преработване в страната към момента на тяхното събиране.

(2) Отпадъците от негодни за употреба батерии и акумулатори могат да бъдат депонирани единствено на депа за опасни отпадъци, отговарящи на изискванията на Наредба № 13 от 1998 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци (ДВ, бр. 152 от 1998 г.).

(3) В случаите по ал. 2 отпадъците се депонират разделно по вид в специализирани съдове и/или се подлагат на предварителна обработка за ограничаване разтворимостта на съдържащите се в батериите и акумулаторите опасни вещества в условията на депото (например циментация или капсулиране).

(4) Съдовете по ал. 3 трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да бъдат корозионно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях;

2. да бъдат устойчиви на външни въздействия в условията на депото.

Чл. 18. (1) Събирането, транспортирането и съхраняването на негодни за употреба батерии се извършват в специализирани съдове за събиране, отговарящи на следните изисквания:

1. да бъдат корозионно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях;

2. да осигуряват вентилация на въздух;

3. да бъдат маркирани с надпис "Негодни за употреба батерии" и с един от символите съгласно приложение № 3.

(2) Не се допуска поставяне на съдове за събиране и съхранение на негодни за употреба батерии на открито.

Чл. 19. (1) Местата за поставяне на съдовете за събиране на негодни за употреба батерии се определят от общинските съвети.

(2) При определяне на броя на местата за поставяне на съдовете се спазват следните изисквания:

1. най-малко едно място за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии на 1000 жители;

2. участие на обществеността и заинтересуваните фирми и организации.

Чл. 20. (1) Местата по чл. 19, ал. 1 задължително включват местата за продажба на батерии.

(2) Лицата, предлагащи батерии за продажба на дребно, задължително предвиждат места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии.

(3) Лицата по ал. 2 са длъжни да осигурят достъп до съдовете за събиране, разположени на тяхна територия.

Чл. 21. Право да поставят съдове за събиране на негодни за употреба батерии на местата по чл. 19 имат лицата, притежаващи разрешение за събиране по чл. 37, ал. 1 ЗОВВООС.

Чл. 22. (1) Негодните за употреба батерии се сортират и съхраняват разделно по вид и състав и по начин, който не затруднява тяхното последващо преработване.

(2) Не се допуска съхранение на несортирани батерии за период, по-дълъг от 30 дни от датата на постъпване в пунктовете за събиране и съхранение.

Чл. 23. Лицата, предлагащи акумулатори за продажба на дребно, задължително прилагат към гаранционната карта списък на лицата, притежаващи разрешение за събиране на негодни за употреба акумулатори по чл. 37, ал. 1 ЗОВВООС.

Чл. 24. (1) Негодни за употреба акумулатори се събират:

1. в стационарни събирателни пунктове;

2. в подвижни събирателни пунктове - непосредствено от местата на тяхното възникване чрез оборудвани за целта превозни средства.

(2) Стационарните събирателни пунктове се проектират, оборудват и експлоатират съгласно ал. 1, т. 1 и 2 от изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за временно съхраняване на отпадъци по приложение № 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

(3) Подвижните събирателни пунктове се оборудват и експлоатират по начин, осигуряващ прилагане на изискванията на глава трета "Транспортиране на производствени и опасни отпадъци" от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

(4) Пунктовете по ал. 1 се маркират с допълнителни табели "Събирателен пункт за негодни за употреба акумулатори" с размери не по-малки от 0,8 х 1 м.

(5) Забранява се съхраняване на негодни за употреба акумулатори в подвижни събирателни пунктове за период, превишаващ 24 часа.

(6) Забранява се съхраняването на негодни за употреба акумулатори в открити складове.

Чл. 25. (1) Забранява се неконтролираното освобождаване и/или изхвърляне на негодни за употреба акумулатори, както и неконтролираното освобождаване, изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба акумулатори.

(2) Забранява се събирането на негодни за употреба акумулатори без електролит освен в случаите, когато същите са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, обстоятелства.

(3) Наличието на негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните пунктове, превишаващо 5 на сто от общото количество събрани акумулатори, както и отказът от страна на лицата, събиращи негодни за употреба акумулатори, да приемат акумулатори с електролит е основание за отнемане на разрешението по чл. 37, ал. 1 ЗОВВООС.

(4) Изискването по ал. 3 не се отнася за случаите, когато акумулаторите са постъпили в събирателните пунктове от внос, което се доказва с разрешението за въвеждане съгласно чл. 51 ЗОВВООС.

Чл. 26. (1) (В сила от 1.01.2003 г.) Забраняват се депонирането, изгарянето и/или обезвреждането по какъвто и да е друг начин освен по начините, предвидени в наредбата, на оловно-кисели акумулатори, на части от тях или техни съставки (електролит и др.).
(2) (В сила от 1.01.2003 г.) В изпълнение на изискването по ал. 1 лицата, събиращи негодни за употреба акумулатори, са задължени да осигурят акумулаторите да бъдат преработени или предадени за преработване.

(3) Прилаганите технологии за преработване на оловно-кисели акумулатори трябва да гарантират степен на извличане на оловото не по-ниска от 95 на сто.


Глава четвърта

ПРОДУКТОВИ ТАКСИ
Чл. 27. (1) За пускане на пазара в Република България на батерии и акумулатори се заплащат такси съгласно тарифата по приложение № 4.

(2) Таксите се заплащат:

1. от производителите на батерии и акумулатори на територията на Република България, когато те се пускат на пазара в страната;

2. от вносителите на батерии и акумулатори:

а) по митническа тарифна позиция 8506, с изключение на тарифен № 8506 90 00 0;

б) по митническа тарифна позиция 8507, с изключение на тарифен № 8507 90.

Чл. 28. (1) Производителите на батерии и акумулатори начисляват таксата към датата на издаване на фактурата или към датата, на която е трябвало да се издаде.

(2) Производителите на батерии и акумулатори внасят таксите, които са начислили или е следвало да начислят през предходния месец, по сметката на Националния фонд за опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите до 28-о число на всеки месец.

(3) Вносителите на батерии и акумулатори внасят таксата по сметката на Националния фонд за опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите едновременно със заплащането на митните сборове.

(4) В документа за внасяне на таксата се вписва основанието за внасянето.

Чл. 29. (1) Не се начислява такса при износ на батерии и акумулатори от прекия им производител.

(2) Лице, което не е производител на батерии и акумулатори и изнася такива с вече платена такса, има право на възстановяване на платената такса въз основа на документи, удостоверяващи съответния износ пред Националния фонд за опазване на околната среда.

(3) Лицето по ал. 2 удостоверява извършения износ със следните документи:

1. фактура за закупената стока по цени с включена такса, в която таксата е посочена отделно;

2. експортна фактура;

3. митническа декларация за износ;

4. молба-декларация по образец съгласно приложение № 5.

(4) Националният фонд за опазване на околната среда след установяване на основателността на искането възстановява сумата по сметка на лицето по ал. 2 в 20-дневен срок от последната дата на подаването на документи по ал. 3.

Чл. 30. Ежегодно МОСВ съгласувано с производителите на акумулатори определя средно базово тегло за различните типове оловно-кисели акумулатори, произвеждани в страната. Производителите на оловно-кисели акумулатори използват средното базово тегло при определяне на размера на таксата за брой акумулатори.

Чл. 31. Средствата от таксите по чл. 27, които не са предмет на възстановяване по чл. 29, ал. 2, могат да се изразходват за инвестиционни и експлоатационни разходи за насърчаване на разделното събиране, преработване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори по реда на Наредбата за набиране, разходване и контрол на средствата по фондовете за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 75 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 72 и 106 от 1996 г., бр. 42 и 54 от 1997 г., бр. 5 и 81 от 1999 г. и бр. 48 от 2000 г.).


Глава пета

ПЛАНИРАНЕ И ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 32. (В сила от 1.01.2002 г.) (1) Общинските съвети съобразяват програмите по чл. 28 ЗОВВООС с изискванията на наредбата.

(2) Не по-късно от 6 месеца след влизането в сила на наредбата кметовете на общини представят в регионалните инспекции по околната среда и водите решението по чл. 19, ал. 1.

Чл. 33. (В сила от 1.01.2002 г.) Производителите и вносителите на батерии и акумулатори ежегодно до 31 март представят в МОСВ информация за предходната календарна година, включваща:

1. отчет в свободен текст за изпълнението на мерките по чл. 12;

2. справка по образец съгласно приложение № 6.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Батерия или акумулатор" е източник на електрическа енергия, генерирана чрез директно преобразуване на химическа енергия, и състоящ се от една или повече първични (непрезаредими) батерии или вторични (презаредими) клетки.

2. "Акумулатор" е електрохимична система, способна да превръща получена отвън електрическа енергия в химична, да я съхранява и да я отдава чрез обратното й превръщане в електрическа.

3. "Негодна за употреба батерия или акумулатор" е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана повторно и е предназначена за преработване или обезвреждане.

4. "Обезвреждане" е всяка от операциите по приложение № 1.A към чл. 4 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приложима за негодни за употреба батерии и акумулатори.

5. "Преработване" е всяка от операциите по приложение № 2.Б към чл. 4 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приложима за негодни за употреба батерии и акумулатори.

6. "Събиране" е събирането, сортирането и/или групирането на негодни за употреба батерии и акумулатори.

Не се счита за събиране поставянето на съдове за събиране на негодни за употреба батерии от лицата, предлагащи батерии за продажба на дребно, в случаите, когато съдовете се обслужват от второ лице, притежаващо разрешение по чл. 37 ЗОВВООС.

7. "Депозитна система" е система, при която купувачът при покупката на батерии или акумулатори заплаща на продавача определена сума, която му се възстановява при връщане на негодната за употреба батерия или акумулатор.

8. "Потребителски уреди" са уредите, предназначени за употреба в домакинствата, съдържащи една или повече батерии.

9. "Производство" е производство на батерии и акумулатори с цел пускане на пазара в Република България.

10. "Съхраняване на батерии и акумулатори" е всеки начин на складиране в търговски складове с цел пускане на пазара в Република България.

11. "Такса" е плащане, направено по сметка на Националния фонд за опазване на околната среда.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 23, ал. 1 и § 11а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2001 г.

§ 4. Разпоредбите на чл. 3, 12, 32 и 33 влизат в сила от 1 януари 2002 г.

§ 5. Разпоредбите на чл. 4 и чл. 26, ал. 1 и 2 влизат в сила от 1 януари 2003 г.

§ 6. Министърът на околната среда и водите дава указания по прилагането на наредбата.
Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

Категории батерии и акумулатори, съдържащи опасни вещества

1. Батерии и акумулатори, съдържащи повече от 0,0005 % тегловни живак, пускани на пазара от 1 януари 1999 г.

2. Батерии и акумулатори, пускани на пазара след 18 септември 1992 г.,съдържащи:

- повече от 25 мг живак на клетка, с изключение на алкални мангановибатерии;

- повече от 0,025 % тегловни кадмий;

- повече от 4 % тегловни олово.

3. Алкални манганови батерии, съдържащи повече от 0,025 % тегловниживак, пускани на пазара след 18 септември 1992 г.
Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2

Списък на категориите уреди, изключени от обхвата на чл. 4, ал. 1
1. Уреди, чиито батерии са запоени, заварени или закрепени неподвижно по друг начин с цел осигуряване на необходимото непрекъснато електрическо захранване в промишлеността и за запазване на паметта и функционалните данни при оборудването в информационните технологии и в бизнеса, където употребата на батериите и акумулаторите, посочени в приложение № 1, е необходима.

2. Указаните батерии в научното и професионалното оборудване ибатериите и акумулаторите, поставени в медицинските уреди, предназначени за поддържане на жизнените функции в сърдечните апарати, където непрекъснатата работа е от особена важност и батериите и акумулаторите могат да бъдат подменяни единствено от квалифициран персонал.

3. Портативните уреди, където смяната на батериите и акумулаторите отнеквалифициран персонал представлява опасност за сигурността на потребителя или може да повлияе върху експлоатационните качества на уреда, и професионалното оборудване, предназначено за работа във високочувствителни среди, например в присъствието на летливи вещества.

Тези уреди, чиито батерии и акумулатори не могат да бъдат свободноотстранени от потребителя, трябва да бъдат придружени с инструкции, информиращи потребителя, че съдържат батерии и акумулатори, представляващи потенциален риск за околната среда, и указващи начина, по който могат да бъдат отстранени безопасно.Приложение № 3 към чл. 7

Маркировка за разделно събиране на негодни за употреба

батерии и акумулатори
фигура фигура

Приложение № 4 към чл. 27

Тарифа за таксите за батерии и акумулатори

1. Размерът на таксата за батерии и акумулатори се определя по формулата: P = Т x Е, където: Р е размерът на дължимата такса; Т - количеството батерии или акумулатори в килограми; E - единичният размер на таксата в лв./кг.

2. Единичният размер на таксата (Е) се определя в зависимост от вида на батериите и акумулаторите, както следва:


Митнически тарифен №

Вид на батериите и акумулаторите

Единичен размер на таксата (Е), лв./кг

8506

8506 10


850630

8506 40


8506 50

8506 60


8506 80

Електрически батерии, съдържащи един или няколко галванични елемента, в т.ч.:

С манганов диоксид

С живачен диоксид

Със сребърен диоксид

С литий

Въздушно-цинковиДруги

0,8

0,8


0,8

0,8


0,8

0,8


8507

8507 10

8507 20
8507 30

8507 40


8507 80

Електрически акумулатори, включително техните сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма, в т.ч.:

Оловни – от видове, използвани за задействане на бутални двигатели

Други оловни акумулатори

Никелово-кадмиеви

Никелово-железни

Други акумулатори


0,1

0,1
0,8

0,8


0,8


Приложение № 5 към чл. 29, ал. 3, т. 4ДО

НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД ЗА

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА

СРЕДА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА

ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ

за възстановяване на внесена такса за батерии

и акумулатори
А. Наименование и адрес на лицето

Данъчен номер:№ по ред

Наименование по вид и митнически тарифен номер, съгласно Приложение № 4

Количество (кг), таксата предмет на възстановяване

Единичен размер на таксата (лв.)

Сума (лв.)
ВСИЧКО:
Долуподписаният. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , декларирам, че представлявам лицето, посочено в клетка А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:. . . . . . . Длъжност:. . . . . . . . . . . .

Подпис и печат:. . . . . . . . .


Попълва се от НФООС:
Забележка: Формулярът се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове.


Приложение № 6 към чл. 33, т. 2

ФИРМА/ОРГАНИЗАЦИЯ:

БУЛСТАТ:

Разрешение по ЗОВВООС:Адрес:

Телефон:


Факс:

Справка

за батерии и акумулатори

отчетен период 1 януари - 31 декември . . . . г.Вид на батериите и акумулаторите

Количества батерии и акумулатори

ТаксаТърговска марка

Вид (съгласно приложение № 4)

Митнически тарифен номер (съгласно приложение №4)

Единично тегло на брой

Произведени

Внесени

Изнесени

Разделно събрани и преработени и/или обезвредени

Количество, за което е платена такса

Единичен размер на таксата

Внесена сума

кг

Бр.

Кг

Бр.

Кг

Кг

Кг

Кг

Лв./кг

Лв.

І.

ІІ.

ІІІ.

ІV.

V.VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

ХІІІ

ХІV

1.
2.
3.
4.Дата:. . . . . . . Ръководител:(подпис и печат)

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница