Наредба за изменение и допълнение на Наредба №53 от 07. 2004 г за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищатастраница2/4
Дата25.07.2016
Размер0.62 Mb.
1   2   3   4

Чл. 65в. (1) Оценката на сигурността на пристанището се извършва в съответствие с изискванията на Директива 2005/65/ЕО и на тази наредба.


(2) Оценката на сигурността за пристанище се изготвя от Изпълнителна агенция „Морска администрация” съвместно с експерти от Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност” или от призната организация по сигурността.

(3) Когато оценката се изготвя от призната организация по сигурността, тя се одобрява от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

Чл. 65г. (1) За всяко морско пристанище по чл. 1, ал. 2, т. 4 и 5 се определят границите на пристанището за целите на Директива 2005/65/ЕО, като съответно се вземе предвид информацията, получена при оценката на сигурността на пристанището.

(2) Границите на пристанището по ал. 1 се означават и представят в подходящ графичен вид.

(3) Когато границите на дадено пристанищно съоръжение по смисъла на § 1, т. 14 от Допълнителната разпоредба изцяло съвпадат с границите на пристанище по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителната разпоредба, се прилага Регламент (ЕО) № 725/2004.

Чл. 65д. (1) Оценката на сигурността на пристанището съдържа:

1. определяне и оценка на значимите елементи на пристанищната инфраструктура и други активи, които трябва да бъдат защитени;

2. определяне на възможните рискове и заплахи за пристанищната инфраструктура и други активи, както и вероятността от възникването им с оглед на установяване и степенуване на мерките за сигурност;

3. определяне, избор и класиране по приоритет на мерки за противодействие и на промени в процедурите, както и тяхното ниво на ефективност с цел намаляване на уязвимостта;

4. определяне на уязвимите места в инфраструктурата и в дейността на пристанището, като се отчита и човешкият фактор;

5. определяне и оценка на пристанищни съоръжения, които не попадат в обсега на Директива 2005/65/ЕО, но са от значение за сигурността на цялото пристанище;

6. определяне и оценка на зони и съоръжения, които не са пристанищни съоръжения, но са от значение за сигурността на цялото пристанище.

(2) Оценката по ал. 1 определя:

1. всички зони на пристанището, в които трябва да се постигне сигурност, като по този начин се определят границите на тази част от пристанищната територия, спрямо която се прилагат разпоредбите на тази наредба;

2. мерките за сигурност, в това число и тези, които са необходими, с оглед функционалните връзки и взаимодействие между отделните пристанищни съоръжения на пристанището;

3. пристанищният персонал, който следва да бъде подложен на проверка за произход или на проучване за достъп във връзка с работата му в зони с висок риск;

4. отделни зони на пристанището или специфични негови части и пристанищните съоръжения в съответствие с вероятността от възникване на инциденти, свързани със сигурността; определянето на границите и оценката на всяка зона се извършва не само по директен профил като потенциална цел, но и с оглед на ролята й на преходна зона, когато потенциална цел е съседна зона;

5. измененията на риска;

6. специфичните характеристики на всяка зона – местоположение, достъп, електроснабдяване, комуникационна система, собственост и ползватели, както и други характеристики, за които се счита, че са свързани със сигурността;

7. потенциалните сценарии за заплаха на пристанището, специфични негови части и пристанищните съоръжения; пряка цел на идентифицирана заплаха може да бъде пристанището, специфични негови части или пристанищни съоръжения като цяло, както и специфични елементи на неговата инфраструктура, а също и товари, багаж, хора или транспортно оборудване;

8. специфичните преки и непреки последици от сценария за заплаха, независимо дали те се проявяват в една или няколко зони; специално внимание следва да се обръща на риска от човешки жертви;

9. възможността от възникване на ефект на натрупване при инциденти по сигурността;

10. уязвимите (критичните) места във всяка зона;

11. всички организационни въпроси, свързани с общата сигурност на пристанището, в това число ролята и взаимодействието на всички централни и териториални органи, чиито правомощия са свързани с постигането на сигурността на пристанищата, както и съществуващите правила и процедури;

12. уязвимите места в организацията, нормативната уредба или процедурите за постигане на сигурността на пристанището, специфични негови части или пристанищните съоръжения;

13. мерките, процедурите и действията, насочени към намаляване на уязвимостта на критичните места във всяка зона; специално внимание следва да се отделя на необходимостта от контрол на достъпа или от въвеждане на ограничения за цялото пристанище или пристанищните съоръжения, или за специфични части от него, в това число идентификация на пътниците, пристанищния персонал или други работници, посетителите и корабните екипажи, контрол на товарите и багажа, въвеждане на изисквания за наблюдение на определени зони или дейности, както и на средствата за осъществяване на този контрол; мерките, процедурите и действията трябва да съответстват на отбелязания риск и могат да бъдат различни за различните зони на пристанището или пристанищните съоръжения;

14. способите за засилване на мерките, процедурите и действията в случай на повишаване на нивото на сигурност;

15. специфичните изисквания за действие при основни проблеми на сигурността, като товари, багажи, гориво, принадлежности или лица, пакети с неизвестно съдържание и познати опасности (например бомби); тези изисквания трябва да съдържат и анализ на условията, при които е препоръчително възникналият проблем да бъде разрешен на място, както и тези, при които той трябва да бъде разрешен след транспортиране на опасния предмет или лице в сигурна зона;

16. мерките, процедурите и действията, насочени към ограничаване и намаляване на последиците;

17. начина на разпределение на задачите, позволяващ адекватното и правилно прилагане на определените мерки, процедури и действия;

18. при необходимост – връзките и взаимодействието с други планове за сигурност и други въведени мерки за сигурност, както и с други планове за действие (например авариен план за действие при разлив на нефт, план за организиране на непрекъсната работа в пристанището, план при произшествия с ядрени материали и други);

19. изискванията за комуникация, необходими за изпълнението на мерките и процедурите;

20. мерките за защита от разкриване на информация, свързана със сигурността;

21. изискванията по принципа „необходимост да се знае” за всички органи и организации, които пряко участват в постигането на сигурността на пристанището или пристанищните съоръжения, както и в случай на необходимост - за всички останали.

(3) Когато съответният компетентен орган счете това за необходимо, при извършването на оценката по ал. 1 се отчитат и видът, предназначението и влиянието на съседните зони върху сигурността на пристанището и пристанищните съоръжения, които са обхванати от плана на пристанището, в съответствие с Глава XI-2 на конвенция SOLAS и ISPS Code.

Чл. 65е. Оценката на сигурността на пристанището се одобрява от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”

Чл. 65и. (1) Оценката на сигурността на пристанището се изготвя в пет екземпляра, всеки от които на хартиен и електронен носител, като единият екземпляр се съхранява в Изпълнителна агенция „Морска администрация”, вторият – при органа по сигурността на пристанището, третият – в съответната областна дирекция „Полиция” на МВР, четвъртият – в съответното териториално управление на Главна дирекция „Гранична полиция” и петият – в Държавна агенция „Национална сигурност”.

(2) По едно копие от оценката се изпраща от Изпълнителна агенция „Морска администрация” на:

1. териториалната дирекция „Морска администрация”, в чийто отговорен район е разположено пристанището – предмет на плана;

2. офицера по сигурността за пристанището, в чийто отговорен район е разположено пристанището – предмет на плана.

Чл. 65к. (1) Оценките на сигурността на пристанищата и плановете за сигурност на пристанищата се преразглеждат от съответния съвет за сигурност на пристанището:

1. поне веднъж на пет години;

2. при настъпили сериозни промени на рисковете;

3. при значителни промени, свързани с пристанищната инфраструктура.

(2) При промяна на статута на пристанището се изисква изготвяне на нова оценка и актуализиран или нов план за сигурност от компетентните органи.”

§ 62. Създава се Раздел IVб с чл. 65л – 65с:

„Раздел IVб

План за сигурност на пристанище

Чл. 65л. Планът за сигурност на пристанище се изготвя в съответствие с изискванията на тази наредба.

Чл. 65м. (1) Планът за сигурност на пристанището се разработва и поддържа въз основа на оценката за сигурност, като се отчита взаимодействието кораб – пристанище, и установява правомощията на органите и задълженията на организациите и лицата във връзка с постигане сигурността на пристанището.

(2) Планът за сигурност за всяко пристанище се изготвя от Изпълнителна агенция „Морска администрация” съвместно с експерти от Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност” или от призната организация по сигурността.

(3) Когато планът се изготвя от призната организация по сигурността, той се одобрява от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” при спазване на следния ред и условия:

1. Признатата организация представя изготвеният проект на план на Изпълнителна агенция „Морска администрация” за проверка за съответствието му с нормативната уредба в срок, указан в договора по чл. 91, ал. 1;

2. Изпълнителна агенция „Морска администрация” извършва проверката за съответствие и при констатирани несъответствия ги изпраща в писмен вид на призната организация по сигурността за тяхното отстраняване;

3. В едномесечен срок от получаването на несъответствията по т. 2 призната организация по сигурността ги отстранява, след което представя коригирания проект на план на Изпълнителна агенция „Морска администрация” за одобряване;

4. Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” одобрява представения проект на план, при условие, че са отразени всички несъответствия с нормативната база или го връща за коригиране до окончателното им отстраняване.

Чл. 65н. (1) Планът за сигурност на пристанището установява за всяко от нивата на сигурност:

1. процедурите, които трябва да се следват;

2. мерките, които трябва да се въведат;

3. действията, които трябва да бъдат предприети.

(2) Планът за сигурност на пристанището обхваща следните аспекти:

1. определя зоните на пристанището, в които трябва да се постигне сигурност; в плана могат да бъдат предвидени различни мерки, процедури или действия за различните зони в зависимост от констатациите в оценката на сигурността на пристанището и като се отчитат връзките между тези зони;

2. осигурява координация между мерките за сигурност за зони с различни характеристики по отношение на сигурността;

3. осигурява при необходимост различни мерки за различните зони от пристанището с оглед на различните нива на сигурност и информацията от разузнаването;

4. определя организационната структура, която да осигури повишаване на сигурността на пристанището.

(3) Въз основа на аспектите в ал. 2, планът за сигурност на пристанището най-малко разглежда и определя задачите и процедурите в следните области:

1. изисквания за достъпа, за някои зони изискванията влизат в сила само, когато нивата на сигурност надвишат минималните прагове, всички изисквания и прагове изчерпателно се включват в плана за сигурност на пристанището;

2. изисквания за контрол на самоличност, багаж и товари, като се вземе предвид, че:

а) изискванията могат да се прилагат или да не се прилагат в подзоните; изискванията могат да се прилагат или да не прилагат изцяло в различните подзони; лицата, които влизат или се намират в дадена подзона, могат да подлежат на контрол; планът за сигурност на пристанището трябва да отговаря на констатациите от оценката на сигурността на пристанището, която е средството за определяне на изискванията за сигурността за всяка подзона и всяко ниво на сигурност;

б) когато за целите на сигурността по пристанището са създадени нарочни идентификационни карти, трябва да се установят ясни процедури за издаването, контрола по използването и връщането на тези документи, при тези процедури се отчитат специфичните особености на определени групи ползватели по пристанищата, разрешаващи прилагането на нарочни мерки с цел ограничаване на отрицателния ефект от изискванията за контрол на достъпа; тези групи като минимум включват моряците, длъжностните лица от упълномощените органи, лица, които редовно работят по пристанището или редовно го посещават, лица, които живеят на пристанището и лица, които работят на пристанището или го посещават в определени случаи;

3. взаимодействието с органите за контрол на товарите, багажа и пътниците, при необходимост планът трябва да предвижда свързване на информационните системи и системите за контрол на сигурността на тези органи, включително и системите за контрол на сигурността преди пристигане, ако има такива;

4. процедурите и мерките за третиране на подозрителни товари, багаж, бункер, принадлежности или лица, включително определяне на зоните за сигурност, както и други въпроси, свързани със сигурността, както и нарушения на сигурността на пристанището;

5. наблюдение за спазване на изискванията за подзоните или дейностите в подзоните, необходимостта от технически решения, както и самите решения се определят в зависимост от оценката на сигурността на пристанището;

6. сигнализация; за зоните с достъп и/или контролни изисквания се осигурява сигнализация; при изискванията за контрол и достъп се отчитат всички закони и практики; наблюдението на дейностите се указва по съответния начин, ако това се изисква от българското законодателство;

7. комуникации и разрешителни за получаване на информация, свързана със сигурността; цялата информация, свързана със сигурността, се предава в съответствие със стандартите за разрешителни за получаване на информация, свързана със сигурността, включени в плана; като се отчита чувствителността на част от информацията, нейното разпространяване се основава на необходимостта от познаването й, като при необходимост се включват процедури за предаване на информация на обществото; стандартите за разрешителни за получаване на информация, свързана със сигурността, представляват част от плана и са насочени към защита от разкриване на чувствителната за сигурността информация;

8. докладване на инциденти по сигурността; с цел осигуряване на бързи ответни действия в плана за сигурност по пристанището се посочват ясно изискванията за докладване за всички инциденти по сигурността на офицера по сигурността на пристанището и/или на органа за сигурност на пристанището;

9. интеграция с други превантивни планове или дейности; планът по-специално регламентира интеграцията с други превантивни и контролни дейности, които се извършват в пристанището;

10. интеграция с други планове за действия и/или включване на специфични ответни мерки, процедури и действия; в плана подробно се описват взаимодействието и координацията с други планове за действия и планове за спешни мерки; когато е необходимо се решават конфликти и се отстраняват недостатъци;

11. изисквания за провеждането на обучения, тренировки и учения по сигурността на пристанището;

12. оперативна организация за сигурност на пристанището и работни процедури; в плана за сигурност на пристанището подробно се посочва организацията за сигурност на пристанището, разделението на задачите и работните процедури; в него се описва координацията с офицерите по сигурността на пристанищните съоръжения и офицерите по сигурността на корабите, ако това е необходимо; в плана се регламентират задачите на съвета за сигурност на пристанището, ако такъв съществува;

13. процедури за адаптиране и обновяване на плана за сигурност на пристанището.

(4) Задачите и процедурите по ал. 3 се описват и номерират в съдържанието на плана в същата последователност, за да има проследимост.

Чл. 65о. (1) Планът за сигурност на пристанището може да се комбинира или да бъде част от други планове за действия и планове за спешни мерки на пристанището.

(2) Планът за сигурността на пристанището се одобрява от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

Чл. 65п. Планът за сигурността на пристанището се изготвя в пет екземпляра, всеки от които на хартиен и електронен носител, защитени срещу неупълномощено изтриване, унищожаване или изменение, като единият екземпляр се съхранява от служителя по сигурността на информацията към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и служи за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска администрация, вторият – от органа по сигурността на пристанището, третият – в съответната областна дирекция „Полиция” на МВР, четвъртият – в съответното териториално управление на Главна дирекция „Гранична полиция” и петият – в Държавна агенция „Национална сигурност”.

Чл. 65р. По едно копие от плана за сигурност на пристанището се изпраща от Изпълнителна агенция „Морска администрация” на:

1. съответната териториална дирекция „Морска администрация”, в чийто отговорен район е разположено пристанището – предмет на плана, за ползване при осъществяване на контрола по изпълнението на плана;

2. офицера по сигурността на пристанището, в чийто отговорен район е разположено пристанището – предмет на плана, за ползване и изпълнение.

Чл. 65с. (1) Изпълнителна агенция „Морска администрация” следи за изпълнението на мерките и процедурите за сигурност, определени в плана.

(2) Сигурността на пристанището, на корабите в него и защитата им от неупълномощен достъп се осигурява от пристанищните оператори съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи съобразно мерките и процедурите за сигурност, определени в плана.

(3) Кораби, които са без екипаж, задължително трябва да бъдат заключени и оборудването за качване – отстранено.”§ 63. Създава се Раздел IVв с чл. 65т – 65ф:

„Раздел IVв

Орган по сигурността на пристанище
Чл. 65т. Органът по сигурността на пристанището, определен по реда на чл. 1ж, е отговорен за наличието, изпълнението и поддържането на план за сигурност на пристанището.

Чл. 65у. Органът по сигурността на пристанището е длъжен да:

1. определи офицер по сигурността на пристанището.

2. обезпечи материално и финансово изпълнението на плана;

3. създаде съвет по сигурността на пристанището;

4. предоставя на Изпълнителна агенция „Морска администрация” всички материали, свързани със сигурността на пристанището.

Чл. 65ф. (1) Към всеки орган за сигурност на пристанището се създава съвет по сигурността на пристанището като постоянно действащ помощен орган за съгласуване, сътрудничество и координация между ведомствата, юридическите и физическите лица, които имат отношение към постигане сигурността на съответното пристанище.

(2) Съветът по сигурността на пристанището се състои от:

1. органа по сигурността на пристанището - председател;

2. офицера по сигурността на пристанището – заместник-председател;

3. представител на съответното териториално поделение на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура;

4. представител на съответната териториална дирекция „Морска администрация”;

5. представител на съответната областна дирекция „Полиция” на МВР;

6. представител на съответното гранично полицейско управление;

7. представител на съответната териториална дирекция на ГДПБЗН на МВР;

8. офицерите по сигурността на пристанищните съоръжения, обхванати от плана за сигурност на съответното пристанище.

(3) По преценка на органа по сигурността на пристанището в работата на съвета по сигурността на пристанището могат да бъдат привлечени представители на съответната териториална дирекция на Агенция „Митници” и на Военноморските сили на Република България, както и други експерти в областта на сигурността на пристанищата.

(4) Съветът по сигурността на пристанището: 1. проучва и анализира актуалните заплахи за сигурността на пристанището и тенденциите в тази област, с оглед внасяне на промени в плана за сигурност на пристанището;

 2. прави предложения за промяна на нивото на сигурност на пристанището;

 3. прави предложения за въвеждане на допълнителни временни мерки за сигурност без повишаване на нивото на сигурност;

 4. прави предложения за въвеждане на други мерки, дейности или процедури, които имат пряко или косвено отношение към сигурността на пристанището.

(5) Съветът по сигурността на пристанището се свиква на редовни заседания не по-рядко от веднъж на три месеца и на извънредни заседания – по искане на всеки от членовете на съвета или на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” при проява на конкретен риск или заплаха за сигурността на пристанището или при възникване на условия за такъв риск или заплаха.

(6) За всяко заседание на съвета по сигурността на пристанището се води протокол, който се подписва от председателя, офицера по сигурността на пристанището и водещия протокола.

(7) На първото си заседание съветът по сигурността на пристанището приема правилник за своята работа, в който се уреждат периодичността и реда за свикване и провеждане на заседанията, начините за връзка и взаимодействие на членовете на съвета при проява на конкретен риск или заплаха, както и всички други въпроси, свързани с осъществяване на посочените в ал. 4 функции.”

§ 64. Създава се Раздел IVг с чл. 65х:

„Раздел IVг

Офицер по сигурността на пристанище

Чл. 65х. (1) За всяко пристанище органът по сигурността на пристанището определя със заповед офицер по сигурността на пристанището.

(2) Допуска се един офицер по сигурността да отговаря за повече от едно пристанище, ако това не създава пречки за ефективното изпълнение на неговите задължения.

(3) Офицерът по сигурността на пристанището е лице, отговорно за прилагането, предлагане на промени в и поддържането на плана за сигурност на пристанището и е лице за контакт по въпросите, свързани със сигурността на пристанището.

(4) Офицерите по сигурността на пристанищните съоръжения, обхванати с плана за сигурност на съответното пристанище, оказват съдействие на офицера по сигурността на пристанището по въпросите, свързани с прилагане на плана за сигурност на пристанището.

(5) Офицерът по сигурността на пристанището: 1. провежда първоначален преглед на сигурността на пристанището.

 2. съдейства при разработването на плана за сигурност на пристанището и отговаря за поддържането му;

 3. прилага плана за сигурност на пристанището и провежда тренировки във връзка с неговото изпълнение;

 4. извършва редовни проверки по сигурността на пристанището с цел гарантиране постоянното прилагане на мерките за сигурност и ги документира, като в случай на необходимост докладва на компетентния орган по чл. 1г, ал. 5;

 5. предлага внасянето на промени в плана за сигурност на пристанището с цел отстраняване на недостатъци или обновяването му;

 6. осигурява обучение на лицата, отговорни за сигурността на пристанището;

 7. докладва пред директора на териториалната дирекция „Морска администрация” и съхранява протоколи за събития, които заплашват сигурността на пристанището;

 8. координира прилагането на плана за сигурност на пристанището с офицерите по сигурността на пристанищните съоръжения, обхванати с плана за сигурност на съответното пристанище;

 9. координира действията по изпълнение на плана за сигурност на пристанището със структурите на Министерство на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност”;

 10. координира прилагането на плана за сигурност на пристанището с офицера по сигурността на компанията и офицера по сигурността на кораба;

 11. при всяко посещение в пристанището на кораб, попадащ в приложното поле на тази наредба, извършва оценка на риска на база подадената от капитана на кораба или определено от него лице предварителна информация по сигурността; в случай на необходимост от мерки за контрол на кораба, докладва на компетентния орган по чл. 1г, ал. 5.”

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница