Наредба за изменение и допълнение на Наредба №53 от 07. 2004 г за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищатастраница3/4
Дата25.07.2016
Размер0.62 Mb.
1   2   3   4
§ 65. В Глава пета наименованието на Раздел V на Глава пета се изменя така:

„Раздел V

Обучение, тренировки и учения по сигурността на пристанището и пристанищното съоръжение”.

§ 66. Член 66 се изменя така:

„Чл. 66. Офицерът по сигурността на пристанището/пристанищното съоръжение и лицата, отговорни за сигурността на пристанището/пристанищното съоръжение, преминават обучение по утвърдени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” програми и притежават познания в областите, посочени в Приложение № 3.”§ 67. Член 67 се изменя така:

„Чл. 67. Органът по сигурността на всяко пристанищно съоръжение организира и провежда обучение, упражнения и тренировки в областта на сигурността на пристанищното съоръжение съгласно изискванията на Глава XI-2 на конвенция SOLAS и ISPS Code. В упражненията и тренировките могат да участват и представители на органа по сигурността на пристанището, в чийто район е разположено съответното пристанищно съоръжение.”§ 68. В чл. 68, ал. 1 се изменя така:

„(1) Изпълнителна агенция „Морска администрация” провежда учения на лицата, отговорни за сигурността на пристанищата и пристанищните съоръжения, чрез които се проверява и постига взаимодействие между лицата, отговорни за сигурността им, лицата, отговорни за сигурността на корабопритежателите и службите по сигурността, както и наличието на материални и технически средства за осигуряване сигурността на пристанищата и пристанищните съоръжения. Ученията се провеждат най-малко веднъж през всяка календарна година, като между две обучения не може да е изтекъл период от време, по-дълъг от 18 месеца.”§ 69. Създава се чл. 68а:

„Чл. 68а. (1) Внасяне на изменение и/или допълнение в действащ план за сигурност на пристанищно съоръжение или пристанище се извършва въз основа на заявление на органа по сигурността на пристанище/пристанищно съоръжение до директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация”. В заявлението и в приложение към него се посочва:

1. основанието за внасяне на изменението и/или допълнението;

2. предложение за датата за влизане в сила на изменението и/или допълнението;

3. същност на изменението и/или допълнението;

4. страниците в 5 екземпляра, които се предлага да бъдат изменени или добавени в действащия план.

(2) Директорът на съответната териториална дирекция „Морска администрация” определя комисия за извършване на проверка, която да установи дали предлаганото изменение и/или допълнение не противоречи на оценката на сигурността. Комисията приключва проверката си с протокол, в който определя необходимостта от извършване на нова оценка на сигурността или предлага одобряване или отказ да се одобрят предлаганите изменения и/или допълнения. Към изготвения протокол комисията прилага попълнен формуляр по Приложение № 4а в 5 екземпляра.

(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” утвърждава или връща за допълнително проучване протокола на комисията с приложените към него заявление, попълнен формуляр по Приложение № 4а и приложените към него страници с информация. Когато протоколът на комисията предлага извършване на нова оценка на сигурността, се назначава комисия, която да актуализира оценката за сигурност на пристанището/пристанищното съоръжение.

(4) Утвърдените чрез формуляр – Приложение № 4а, изменения и/или допълнения и страниците, съдържащи тези изменения и/или допълнения, се предават от Изпълнителна агенция „Морска администрация” на съответния орган по сигурността на пристанището, в чийто район попада пристанищното съоръжение, чийто план за сигурност се променя. Органът по сигурността на съответното пристанище разпраща до всички притежатели на оригинали и копия на плана за сигурност на това пристанищно съоръжение утвърдените изменения за прилагането им като неразделна част от този план.”

§ 70. В чл. 84а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„Министърът на транспорта, информационнните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за съответствие на пристанището, с което се потвърждава, че пристанищното съоръжение е проверено, отговаря на изискванията на глава ХI-2 от SOLAS и на тази наредба и функционира в съответствие с одобрения план за сигурност.”

2. В ал. 3:

а) в т. 1 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”;

б) в т. 2 думата „пристанището” се заменя с „пристанищното съоръжение”.§ 71. Член 84б се изменя така:

„Чл. 84б. (1) Удостоверението за съответствие на пристанището се издава, когато е извършен първоначален преглед на пристанищното съоръжение, при който е установено, че:

1. е извършена оценка на сигурността на пристанищното съоръжение;

2. пристанищното съоръжение отговаря на изискванията на глава ХI-2 от SOLAS и на тази наредба;

3. е налице план за сигурност, изготвен и одобрен съгласно изискванията на наредбата;

4. пристанищното съоръжение функционира съгласно одобрения план за сигурност.

(2) Прегледът по ал. 1 се извършва от Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице извършва заверки на удостоверението по ал. 1 за потвърждаване на неговата валидност след проверка, извършена не по-късно от петата година от издаването му.

(4) Проверката по ал. 3 се извършва от Изпълнителна агенция „Морска администрация” и с нея се проверява наличието на обстоятелствата по ал. 1.

(5) Изпълнителна агенция „Морска администрация” води регистър на издадените удостоверения за съответствие.”§ 72. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите „или Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация могат да упълномощават” се заменят с „може да упълномощава”;

б) в т. 2 след думата „пристанищата” се добавя „или пристанищните съоръжения”;

в) в т. 4 след думата „пристанището” се добавя „или пристанищното съоръжение”.

2. В ал. 2

а) в основния текст думата „Пристанищна” се заменя с „Морска”;

б) в т. 3 след думата „пристанище” се добавя „или пристанищно съоръжение”.

3. В ал. 3 навсякъде след думата „пристанище” се добавя „или пристанищно съоръжение”.

4. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Призната организация по сигурността, която е извършвала дейността по ал. 2 или е извършила оценка на сигурността на пристанище или пристанищно съоръжение, не може да изработва план за сигурност за същото пристанище или пристанищно съоръжение.”

5. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Упълномощаването, свързано с дейностите по сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения се осъществява от Изпълнителна агенция „Морска администрация”.”

§ 73. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:


 1. В основния текст думите „или Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” се заличават.

 2. В т. 2 след думата „пристанището” се добавя „или пристанищното съоръжение” и след думата „пристанищата” се добавя „или пристанищните съоръжения”.

 3. В т. 3 след думата „пристанището” се добавя „или пристанищното съоръжение” и след думите „кораб/пристанище” се добавя „или кораб/пристанищно съоръжение”.

§ 74. В чл. 87 думите „или Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” се заличават.

§ 75. В чл. 88, ал. 1 думите „или Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” се заличават.

§ 76. В чл. 89 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1 думите „или на Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” се заличават.

 2. В ал. 2 думите „или на Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” се заличават.

§ 77. В чл. 90 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1 думите „съответно на Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация”,” се заличават.

 2. В ал. 2 думите „или Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” се заличават.

§ 78. В чл. 91, ал. 1 думите „или Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” се заличават.

§ 79. В чл. 92 се правят следните изменения:

 1. В т 2 навсякъде думите „или Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” се заличават.

 2. В т. 3 думите „Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” се заличават.

§ 80. В чл. 95, ал. 1 думите „или Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация извършват” се заменят с „извършва”.

§ 81. В чл. 96 думите „и Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация извършват осъществяват” се заменят с „осъществява”.

§ 82. В чл. 98 думите „и Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация писмено уведомяват” се заменя с „писмено уведомява”.

§ 83. В чл. 100 след думата „пристанище” се добавя „или пристанищно съоръжение”.

§ 84. В чл. 101 след думата „пристанище” се добавя „или пристанищно съоръжение”.

§ 85. В чл. 102 след думата „пристанище” се добавя „или пристанищно съоръжение” и след думата „пристанището” се добавя „или пристанищното съоръжение”.

§ 86. В чл. 104 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация”, съответно на” се заличават.

2. В ал. 2 думите „Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация”, съответно от изпълнителния директор на” се заличават.

§ 87. В § 1 от Допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:


 1. Точка 2 се изменя така:

„2. „План за сигурност на пристанищното съоражение” е планът, изготвен за да гарантира прилагането на мерките, разработени с цел да се опазват пристанищните съоръжения и корабите, лицата, товара, единиците, транспортиращи товарите и трюмовете на кораба в рамките на пристанищните съоръжения от възникването на риск, свързан с безопасността.”.

 1. Точка 5 се изменя така:

„5. „Офицер по сигурността на пристанищното съоръжение” е лице, отговорно за прилагането, промяната и поддържането на плана за сигурността на пристанищното съоръжение и за връзка с офицера по сигурността на кораба и с офицера по сигурността на компанията.”

 1. Създават се т. 14 - 16:

14. „Пристанищно съоръжение” е място на море, където се осъществява взаимодействието кораб/пристанище и то включва, според случая, зоните като котвените стоянки, рейдовете и прилежащите им зони откъм морето, подходни канали и др. Пристанищно съоръжение е и всяко пристанище на море по смисъла на чл. 92, ал. 1 и чл. 93 от ЗМПВВППРБ, всеки пристанищен терминал на море по смисъла на § 2, т. 16 от Допълнителните разпоредби от ЗМПВВППРБ, както и всеки обект по на чл. 111а от ЗМПВВППРБ на море.

15. „Пристанище” означава всяка определена зона от земя и вода на море, в която са разположени едно или повече пристанищни съоръжения, с граници определени с Оценката на сигурността на пристанището, изготвена в съответствие с изискванията на Раздел IVа от Глава пета, включващо инфраструктура и оборудване, проектирани за улесняване на морските транспортни търговски операции.

16. „Глава XI-2 на конвенция SOLAS и ISPS Code” означава Глава XI-2 „Специални мерки за засилване на морската безопасност” на конвенция SOLAS и Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code) от нея.”

§ 88. Приложение № 1 се изменя така:
Приложение № 1

към чл. 8, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТDECLARATION OF SECURITY


Наименование на кораба:

Name of ship

Пристанище на регистрация:

Port of registry

IMO номер:

IMO Number

Наименование на пристанищното съоръжение:

Name of port facility

Тази Декларация за сигурност е валидна от ... ... до ... .., за следните дейности

This Declaration of Security is valid from ... until ... for the following activities:

(да се посочат дейностите и свързаните с тях детайли /

list the activities with relevant details)

при следните нива на сигурност

under the following security levels

Ниво(-а) на сигурност за кораба:

Security level(s) for the ship

Ниво(-а) на сигурност за пристанищното съоръжение /:

Security level(s) for the port facility

Пристанищното съоръжение и корабът се договарят за следните мерки за сигурност и отговорности, с цел гарантиране на съответствие с изискванията на тази наредба

The port facility and the ship agree to the following security measures and responsibilities to ensure compliance with the requirements of part A of the International Code for Security of Ships and Port Facilities.Добавянето на инициалите
на SSO или PFSO под тези
колони показва, че действието
ще бъде извършвано в съответствие
с подходящ предварително
одобрен план от
The affixing of the initials
of the SSO or PFSO under these
columns indicates that the
activity will be done, in
accordance with the relevant
approved plan, by

Дейност

Пристанището: Кораба:

Activity

The port facility: The ship:

Осигуряване на извършването
на всички задължения по
сигурността
Ensuring the performance
of all security duties
Мониторинг на забранените
за достъп зони с цел
предоставяне достъп до тях
само на оторизирания персонал
Monitoring restricted areas
to ensure that only authorized
personnel have access
Контрол на достъпа до
пристанищното съоръжение
Controlling access to
the port facility
Контрол на достъпа до
кораба
Controlling access to
the ship
Мониторинг на пристанищното съоръжение,
включително котвените стоянки
и зоните около кораба
Monitoring of the port facility,
including berthing areas and
areas surrounding the ship
Мониторинг на кораба,
включително котвените
стоянки и зоните около кораба
Monitoring of the ship,
including berthing areas
and areas surrounding the ship
Обработка на товари
Handling of cargo
Доставка на корабните припаси
Delivery of ship stores
Обработка на багаж
без придружител
Handling unaccompanied
baggage
Контрол върху качването на
пътници и техни вещи
Controlling the embarkation
of persons and their effects
Гарантиране на наличието на
комуникация по въпросите за
сигурността между кораба и
пристанищното съоръжение
Ensuring that security
communication is readily
available between the ship
and the port facility
Подписите върху това споразумение удостоверяват, че мерките за сигурност и договореностите за кораба и пристанищното съоръжение са в съответствие с изискванията на глава XI-2 от Международната конвенция за опазване на човешкия живот на море (SOLAS) и тази наредба, които ще се прилагат в съответствие с разпоредбите, определени в одобрения план или в споразумението към тази декларация.

The signatories to this agreement certify that security measures and arrangements for both the port facility and the ship during the specified activities meet the provisions of chapter ХI-2 and part A of the Code that will be implemented in accordance with the provisions already stipulated in their approved plan or the specific arrangements agreed to and set out in the attached annex.

Дата: .................. Място: ..............

Dated at ......... on the
Подписано за и от името на

Signed for on behalf of

Пристанището:

Кораба:

The port facility:

The ship:

(Подпис на офицера по

(Подпис на капитана или

сигурността на

офицера по сигурността

пристанищното съоръжение)

на кораба)

(Signature of the port facility

(Signature of master or port

officer)

facility officer)

Име и длъжност на лицето, подписало документа

Name and title of person who signed

Име:

Име:

Name:

Name:

Длъжност:

Длъжност:

Title:

Title:

Информация за контакти

Contact details

(да се попълни съобразно нуждите)

(to be completed as appropriate)

(телефонен номер или радиоканал или използвани честоти)

(indicate the phone numbers or the radio channels

or frequencies to be used)

За пристанищното съоръжение :

За кораба:

For the port facility:

For the ship:

Пристанището

Капитан

Port facility

Master

Офицер по сигурността

Офицер по сигурността

на пристанищното съоръжение

на кораба

Port facility security officer

Ship security officer
Компания
Company
Офицер по сигурността
на Компанията
Company security officer


1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница