Наредба за изменение и допълнение на Наредба №53 от 07. 2004 г за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищатастраница4/4
Дата25.07.2016
Размер0.62 Mb.
1   2   3   4
§ 89. Приложение № 3 се изменя така:

Приложение № 3

към чл. 66
I. Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение трябва да притежава знания и да бъде обучаван в някои или всички от следните направления съобразно нуждите:

1. управление на охраната;

2. приложими международни конвенции, кодекси и препоръки;

3. приложимото национално законодателство;

4. отговорности и функции на други организации по сигурността;

5. методология за оценка на сигурността на

6. методи за проучване и инспекция на сигурността на корабите и пристанищните съоръжения;

7. работа и състояние на корабите и пристанищното съоръжение

8. мерки за сигурността на корабите и пристанищните съоръжения

9. готовност за извънредни ситуации и готовност за непредвидени случаи;

10. техники за обучение на охраната, включително мерки и процедури за сигурност;

11. боравене с информация по сигурността и комуникациите;

12. познаване на заплахите за сигурността и особеностите;

13. разпознаване и откриване на оръжие, опасни вещества и устройства;

14. разпознаване, без проява на дискриминация, на характеристиките и моделите за поведение на лица, които могат да представляват заплаха за сигурността;

15. техники, използвани за заобикаляне на мерките по сигурността;

16. устройства и системи за сигурност и оперативните им възможности;

17. методи за извършване на проверки, инспекции, контрол и наблюдение;

18. методи за физическо претърсване и ненатрапчива проверка;

19. обучение и тренировки, свързани с охраната, включително такива, провеждани с кораби;

20. оценка на обучението и тренировките, свързани с охраната.

II. Лицата, отговорни за сигурността на пристанищното съоръжение, трябва да притежават знания и да бъдат обучавани в някои или всички от следните направления:

1. познаване на заплахите за сигурността и особеностите;

2. разпознаване и откриване на оръжие, опасни вещества и устройства;

3. познаване на характеристиките и моделите за поведение на лица, които могат да представляват заплаха за сигурността;

4. техники, използвани за заобикаляне на мерките за сигурност;

5. техники за управление и контрол на групи от хора;

6. свързани със сигурността комуникации;

7. работа с устройства и системи за сигурност;

8. изпитвания, проверка и поддръжка на оборудването и системите за сигурност;

9. техники за проверка, контрол и мониторинг; и

10. методи за физическо претърсване на хора, лични вещи, багаж, товари и корабни стоки.

III. Всички останали служители на пристанищните съоръжения трябва да притежават знания и да бъдат запознати със съответните правила на плана за сигурност на пристанищното съоръжение в някои или всички от следните направления в зависимост от дейността им:

1. значението и изискванията на различните нива на сигурност;

2. разпознаване и откриване на оръжие, опасни вещества и устройства;

3. познаване на характеристиките и моделите за поведение на лица, които могат да представляват заплаха за сигурността; и

4. техники, използвани за заобикаляне на мерките за сигурност.

§ 90. Приложение № 6 се изменя така:

Приложение № 6 към чл. 84а, ал. 2


УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРИСТАНИЩЕ
STATEMENT OF COMPLIANCE OF A PORT FACILITY(Официален печат)
(Държава)

(Official seal)
(State)Министърът на транспорта, информационните технолгии и съобщенията
на Република България
The Minister of transport, information techology end communications of the
Republic of Bulgaria
Наименование на пристанищното съоръжение……………………………………………………………
Name of the Port Facility
………………………………………………………........
Адрес на пристанищното съоръжение

……………………………………………………………


Address of the Port Facility
…………………………………………………………….ИЗДАВА НАСТОЯЩЕТО, ЗА ДА УДОСТОВЕРИ, че съответствието на пристанищното съоръжение с изискванията на глава ХI-2 от SOLAS и Наредба № 53 от 2.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата е проверено и че пристанищното съоръжение функционира в съответствие с одобрения си план за сигурност. Този план е одобрен за обработка на следните видове кораби (подчертава се, което е необходимо):


THIS IS CERTIFY that the compliance of this

port facility with the privisions of

Chapter XI-2 of SOLAS and Regulation № 53/2.07.2004 on ship and port facility security has been verified and that this port facility operates in accordance with the approved Port Facility Security Plan. This plan has been approved for operations of the following types of ships(underline as appopriate):Пътнически кораби
Passenger Ship
Пътнически високоскоростни кораби
Passenger high speed craft
Товарни високоскоростни кораби
Cargo higt speed craft
Бълкери
Bulk carrier
Танкер газовоз
Gas carrier
Танкер
Oil tanker
Химикаловоз
Chemical tanker
Подвижно крайбрежно сондажно съоръжение
Mobile offshore Drilling Units
Товарни кораби, различно от посочените
Cargo ships other than those reffered above
Документът е валиден до

…………………………………………………………


и се заверява след проверки, както следва по-долу.
This Statement of Compliance is valid until

………………………………………………………,


subject to verifications, as indicated in a separate copy.
Издадено в: ... ... ... ... ... ... ... .
Issued at: ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Дата на издаване: ... ... ... ... ..

(подпис)
Date of issue: ... ... ... ... ... ... ...

(signature)

ЗАВЕРКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ

EDORSEMENT FOR VERIFICATIONS


Правителството на <... име на държавата... > ус-танови, че валидността на това удостоверение за съответствие подлежи на < проверки по чл. 84б,

ал. 3 от наредбата>.The Government of <... insert name of the State... > has established that the validity of this Statement

of Compliance is subject to

to Art. 84b, para. 3 of this Regulation>.

Издава се в уверение на това, че по време на проверката, извършена в съответствие с чл. 84б, ал. 3 от наредбата, беше установено, че пристаното съоръжение отоваря на изискванията на глава ХI-2 от SOLAS и на наредбата.

THIS IS TO CERTIFY that, during a verification carried out in accordance with Art. 84b, para. 3 of the Regulation, the port facility was found to comply with the relevant provisions ot Chapter ХI-2 of SOLAS and of this Regulation.
1-ва ПРОВЕРКА

Подпис: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

(Подпис на оторизираното лице)

Място:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Дата:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1st VERIFICATION

Signed:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(Signature of authorized official)

Place:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Date:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

2-ра ПРОВЕРКАПодпис:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(Подпис на оторизираното лице)

Място:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Дата:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2nd VERIFICATION

Signed:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

(Signature of authorized official)

Place:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Date:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..


Цветан Цветанов

заместник-министър председател и министър на вътрешните работи

Симеон Дянков

заместник-министър председател и министър на финансите

Ивайло Московски

министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Константин Казаков

председател на Държавна агенция „Национална сигурност”
Съгласувано с:

Камен Кичев

заместник-министър на транспорта,

информационните технологии съобщенията

Красимира Стоянова

директор на дирекция „Правна” в МТИТСк.д.п. Сергей Църнаклийски

изпълнителен директор на ИА „Морска администрация”к.д.п. Петър Петров

директор на дирекция Инспекционна дейност в ИА „МА”


Изготвил:
Александър Цонев Любомир Костов

началник на отдел „Пристанища” в ИА „МА” мл. експерт в дирекция „ИД” в ИА”МА”

1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница