Наредба за оценка на поземлени имоти в горски териториистраница1/3
Дата21.01.2018
Размер0.67 Mb.
  1   2   3
НАРЕДБА за оценка на поземлени имоти в горски територии

Обн. - ДВ, бр. 63 от 16.08.2011 г., в сила от 16.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм. и доп., бр. 34 от 03.05.2016 г.Приета с ПМС № 236 от 03.08.2011 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на:

1. цени при сделки с поземлени имоти в горски територии - държавна и общинска собственост;

2. цени на отделно стоящи дървета в горски територии и извън тях;

3. цени за учредяване право на строеж върху поземлени имоти в горски територии - държавна и общинска собственост;

4. цени за учредяване право на ползване и сервитути върху поземлените имоти в горски територии;

5. цени за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии;

6. цени на поземлени имоти в горски територии, за които нормативен акт или държавен орган изисква оценка и в закон не са определени други условия и ред за изготвяне на оценката;

7. стойности на обезщетения при отчуждаване на поземлени имоти в горски територии;

8. стойности на щети, нанесени върху поземлени имоти в горски територии;

9. застрахователна и ипотечна стойност на поземлени имоти в горски територии.

10. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) начални цени за провеждане на търгове за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии - държавна собственост;

11. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) цени за уедряване на поземлени имоти в горски територии.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) Поземлен имот в горска територия е имот, отразен в кадастралната карта или в картата на възстановената собственост като горска територия по смисъла на чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за горите (ЗГ).

Чл. 3. Цената на поземления имот в горска територия е неговата парична стойност към точно определена дата в зависимост от:

1. пазарната конюнктура;

2. стойността на земята и насаждението;

3. специалните полезни функции на гората;

4. местонахождението на имота.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) (1) Цените и стойностите по чл. 1 се определят чрез оценка, посочена в доклад, при условията и по реда на наредбата.

(2) Оценката се изготвя от правоспособен независим оценител на поземлени имоти в горски територии, регистриран по Закона за независимите оценители (ЗНО).

(3) При изготвянето на оценката се използват методи на оценяване, които са международно признати, допустими или предвидени от българското законодателство и възприети като стандарти за бизнес оценяване.

(4) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Оценките се изготвят по реда, определен в глава втора и в глава трета. Оценителят посочва в доклада като крайна цена по-високата от стойностите, определени по реда на глава втора и глава трета.

(5) Оценката е валидна 12 месеца от датата, посочена в оценителския доклад.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) (1) Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) създава база данни от информацията за извършените възмездни разпоредителни сделки с поземлени имоти в горски територии по населени места.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.).

Глава втора

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ПО МЕТОДА НА СРАВНИМИТЕ ПРОДАЖБИ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.)

Чл. 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Пазарна цена на поземлен имот в горска територия е паричният израз на осреднените цени от сделки с поземлени имоти в горски територии от различни видове възмездни разпоредителни сделки, сключени в рамките на 24 месеца преди датата на възлагане на оценката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имота.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Оценителят определя пазарна цена за поземления имот в горска територия като среднопретеглена от цените на пазарни аналози по метода на сравнимите продажби.

(3) Пазарен аналог е сделка с имот, подобен на оценявания, който се намира в землището на същото населено място.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Оценителят използва информацията за вписаните сделки на пазарни аналози, сключени през последните 24 месеца преди датата на възлагане на оценката, като не допуска случаен подбор.

(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Когато оценителят не може да определи цена по ал. 2 поради липса на информация, могат да се използват пазарните цени за поземлените имоти в горски или земеделски територии за населеното място, в което попада имотът.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Оценителят може да определи цена извън реда по ал. 2 - 5 по други методи, описани в доклада за оценка, при спазване на изискванията на чл. 4, ал. 3. В доклада за оценка оценителят описва избрания метод и декларира спазването на изискванията на чл. 4, ал. 3.

(7) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) При определяне на цена на поземлени имоти в горски територии по реда на ал. 2 - 6 оценителят посочва отделно цена на насаждението и цена на земята, както и обща пазарна цена на имота.

Глава трета

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНА ЦЕНА ЗА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.)

Раздел I

Оценка на земята по аналитичен метод (метод на доходната стойност с пазарен множител)

(Загл. доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.)

Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) (1) Цената на земята според средните стойности на земята по типове месторастения се определя съгласно приложение № 1.

(2) Цената на земята на незалесените площи в имота, за които не може да се определи тип месторастене, е равна на цената на земята на нелесопригодни площи по приложение № 1.

(3) Цената на земята на застроените площи в имота се определя според типа месторастене на земята, определен в действащия горско-стопански план или програма за съответния подотдел, в който те са разположени. Когато за съответния подотдел не е установено месторастене, се приема това на най-близко разположения до застроената площ подотдел, в който по горскостопански план или програма е определено месторастене.

(4) Курортните местности и курортите от национално и местно значение се определят съгласно приложение № 2.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Към цената по ал. 1 се прибавя добавка съгласно приложение № 3 според местоположението и категорията на населеното място, в което попада имотът. При изготвянето на оценката оценителят има право да прибавя към цената по-висока добавка за местоположение и категория на населеното място от посочената в приложение № 3 след обосновка в доклада за оценка за причините за нейното използване.

(6) Цената, определена по ал. 5, е базисна цена на земята.

Раздел II

Оценка на насаждението чрез метода на приходната стойност

(Загл. доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.)

Чл. 8. (1) Оценката на насаждението може да се изготви чрез преки изчисления или по опростен начин чрез парични таблици.

(2) Оценка на насаждението чрез парични таблици не се допуска при изчисляването на цените и обезщетенията по чл. 24 - 28.

(3) Оценката на насаждението чрез парични таблици се прилага при площ на имота над 50 ха, както и при:

1. оценките по чл. 29 - 30;

2. издаване на актове за държавна собственост;

3. делба;

4. уедряване на имоти.

(4) Възложителят определя по какъв начин да се извърши оценката на насаждението, когато табличният метод е допустим.

Чл. 9. (1) Цената на насаждението е сума от стойностите на елементите гора, от които се състои насаждението.

(2) Елемент „гора" е част от насаждението, максимално еднородна по своите таксационни показатели.

(3) За целите на оценката разновъзрастните насаждения се разделят на три елемента гора: I, II и III клас на дебелина.

(4) Стойността на елемента гора е равна на стойността на просто насаждение със същите параметри и с площ, равна на парциалната площ на елемента.

Чл. 10. (1) Стойност на дървесината на корен в сегашна възраст е стойността на насаждението в деня на оценката, изчислена въз основа на дохода, който може да се получи, ако дървесината от насаждението се добие при средни добивни разходи и се продаде по средна пазарна цена.

(2) Очакваема стойност на насаждението е стойността на насаждението в деня на оценката, изчислена на база бъдещи (очакваеми) доходи от това насаждение в турнусна възраст.

(3) Стойността на насаждение, което е достигнало или надминало турнусна възраст, е равна на стойността на дървесината на корен в сегашна възраст.

(4) Когато насаждението не е достигнало турнусна възраст, се изчислява очакваема стойност и стойност на дървесината на корен в сегашна възраст. За стойност на насаждението се приема по-голямото от тези две числа.

(5) Стойността, определена по ал. 3 и 4, е цена на насаждението.

Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм., бр. 34 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Цената на надлесните и отделно стоящите горски дървета се определя чрез цените по категории дървесина по данни от информационната система на ИАГ или друга информация, която се описва в доклада за оценка, или по парични таблици за единични дървета съгласно приложение № 19.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) Цената на насаждението в нелесопригодните площи, както и на насажденията и плантациите по чл. 88, ал. 5 ЗГ е равна на стойността на дървесината на корен в сегашна възраст.

(3) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) Цената на елемент гора, представляващ клек или нископродуктивни дървесни видове, е равна на стойността на дървесината на корен в сегашна възраст.

Чл. 12. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) (1) (Предишен текст на чл. 12 - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) Стойността на дървесината на корен в сегашна възраст се определя, като от приходите от продажба се приспаднат разходите за сеч, първична обработка и извоз.

(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) Приходите от продажба, разходите за сеч, първична обработка и извоз се определят за всеки дървесен вид.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Приходите от продажба на дървесината се получават, като запасът се сортиментира и обемите по категории дървесина се умножат по съответните им цени по данни от информационната система на ИАГ или друга информация, която се описва в доклада за оценка.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) Турнусът на сеч се определя за всеки дървесен вид според стопанския клас, към който би принадлежал, ако формира самостоятелно насаждение, съгласно приложение № 5.

(2) (Oтм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.).

(3) За стопански клас „Изборен" се приема условен 120-годишен турнус.

(4) В случаите по чл. 9, ал. 3 за елементите гора от I клас на дебелина се приема средна възраст 40 г., за елементите гора от II клас на дебелина - 80 г., и за елементите гора от III клас на дебелина - 120 г.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) (1) Кубирането и сортиментирането на насажденията се извършва с някои от утвърдените от ИАГ програмни продукти или разредни обемни и обемно-сортиментни таблици съгласно приложения № 6 и 7 или таблици за цели насаждения съгласно приложение № 8.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) Класът на сортиментност на всеки дървесен вид в насаждението се определя съгласно приложение № 9. Когато дървесният вид е в първата половина на турнусната възраст, условно се приема I клас за иглолистните, II клас за широколистните високостеблени и III клас за издънковите насаждения.

(3) Използваните методи за кубиране и сортиментиране задължително се посочват в доклада за оценка.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Средните разходи за сеч и първична обработка на дървесината при средна трудност на сечището се определят по дървесни видове и категория дървесина по данни от информационната система на ИАГ или друга информация, която се описва в доклада за оценка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Разходите за сеч и първична обработка на дървесината се коригират с коефициент, който отчита трудността на сечището, съгласно приложение № 11.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Средните разходи за извоз на дървесината при средна трудност на терена се определят по дървесен вид, категория дървесина и извозно разстояние по данни от информационната система на ИАГ или друга информация, която се описва в доклада за оценка.

(2) Разходите за извоз се коригират с коефициент, който отчита трудността на извозния път, съгласно приложение № 13.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) (1) Очакваемата стойност за просто насаждение се изчислява по формулата на Блуме: e = au . f + c. (1 - f),

където е е очакваемата стойност на насаждението;

au - стойността на насаждението в турнусна възраст;

c - разходите за създаване на насаждението;f - факторът на възрастта.

(2) Стойността на насаждението в турнусна възраст се определя аналогично на стойността на дървесината на корен в сегашна възраст въз основа на прогнозни таксационни показатели, изчислени в турнусна възраст.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Разходите за създаване на насаждението при средна трудност на терена се определят според дървесния вид и произхода му по данни от информационната система на ИАГ или друга информация, която се описва в доклада за оценка.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) За отчитане условията на терена разходите по ал. 3 се умножават с коефициент на трудност съгласно приложение № 15.

(5) Стойността на насаждението в турнусна възраст и разходите за създаване се изчисляват по цените, посочени в съответните приложения.

(6) Факторът на възрастта се определя по приложение № 16 според дървесния вид, бонитета и фактора на възрастта в проценти. Факторът на възрастта в проценти се определя като отношение между сегашната и турнусната възраст.

(7) Когато очакваемата стойност по ал. 1 е по-ниска от разходите за създаване на насаждението, се приема, че очакваемата стойност е равна на разходите за създаване на насаждението.

(8) Очакваемата стойност на насажденията във временно обезлесени площи (сечища и пожарища) е равна на разходите за създаване с определените дървесни видове, като произходът на гората се приема за изкуствен.

Чл. 19. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) (1) За изчисляване на очакваемата стойност на насаждението се определят прогнозни параметри към турнусна възраст.

(2) Прогнозната средна височина и прогнозният среден диаметър се определят по приложение № 17 и/или по таблиците за растеж и производителност за цели насаждения в случаите, когато не могат да бъдат определени по приложение № 17.

(3) Прогнозният обем на клоните се определя по турнусна възраст и таблица за процент на клоните от стъбления обем по дървесни видове и възраст.

(4) Прогнозният клас на сортиментност е равен на класа на сортиментност в сегашна възраст.

(5) Прогнозната пълнота на насаждението се определя по приложение № 18 въз основа на сегашната му пълнота и сегашната възраст на основния дървесен вид.

(6) Прогнозната пълнота е равна на сегашната пълнота при:

1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) несклопени насаждения и култури;

2. издънкови насаждения;

3. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.).

4. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.).

5. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) тополови култури.

(7) Заетостта на сечището от препятствия, извозното разстояние и категорията на извозния път не се променят в турнусна възраст.

(8) Прогнозният нормален стъблен запас се изчислява по таблиците за растеж и производителност за цели насаждения. Към стъбления запас се добавя обемът на клоните по ал. 3.

(9) Сортиментирането в турнусна възраст се извършва по сортиментни таблици за цели дървостои чрез:

1. средна височина, среден диаметър и клас на сортиментност в турнусна възраст;

2. среден диаметър и клас на сортиментност в турнусна възраст;

3. програмни продукти, утвърдени от ИАГ.

Чл. 20. Стойността на декоративната горскодървесна растителност, която не може да се изчисли по реда на чл. 9 - 19, се определя по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1991 г.; попр., бр. 84 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2000 г. и бр. 81 от 2003 г.).

Чл. 21. (1) Паричните таблици са таблици в стойностно изражение, чрез които пряко се определя паричната равностойност на отделно дърво или насаждение.

(2) Цената на единичните дървета се определя в зависимост от диаметъра на гръдна височина и височината на оценяваното дърво по парични таблици за единични дървета съгласно приложение № 19.

(3) Цената на насаждението се определя в зависимост от средната възраст на оценяваното насаждение, извозното разстояние и бонитета по парични таблици за цели насаждения.

(4) За насаждения, които са достигнали или надминали турнусна възраст, при оценката се използват парични таблици за стойност на дървесината на корен съгласно приложение № 20.

(5) За насаждения, които не са достигнали турнусна възраст, при оценката се използват парични таблици по приложение № 20 и приложение № 21. За цена на насаждението се приема по-високата стойност.

Раздел III

Базисна цена на поземлените имоти в горски територии

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) (1) Базисната цена на поземлен имот в горска територия е сума от базисната цена на земята и цената на насаждението.

(2) В определени райони на страната се създават зони за особена защита от урбанизация, в които базисната цена по ал. 1 се умножава с коефициент съгласно приложение № 22.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.).

(4) Базисната цена по ал. 1 и 2 се закръглява до цяло число в левове.

Глава четвърта

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ ПРИ СДЕЛКИ С ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Раздел I

Оценки на поземлени имоти в горски територии

Чл. 23. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) Цената при продажба на поземлени имоти в горски територии по реда на чл. 33, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 7 ЗГ, както и по реда на § 123 от преходните и заключителните разпоредби на отменения Закон за горите (ДВ, бр. 19 от 2011 г.) е равна на цената на имота, определена по реда на глави втора и трета, като се взема по-високата стойност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) Цената при уедряване на поземлени имоти в горски територии по реда на чл. 38, ал. 1 и 2 ЗГ е равна на сумата от цената на земята според средните стойности на земята по типове месторастения по чл. 7, ал. 1 и стойността на дървесината на корен в сегашна възраст.

(3) Цените при непарични вноски, издаване на актове за държавна собственост, делба и други случаи, за които нормативен акт изисква оценка на имота, са равни на цената на имота, определена по реда на глави втора и трета, като се взема по-високата стойност.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) (1) При замени на поземлени имоти в горски територии по реда на чл. 35 ал. 3 ЗГ цената за замяна на оценявания имот по чл. 22, ал. 1 е равна на цената на имота, определена по реда на глави втора и трета, като се приема по-високата стойност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) При замени на поземлени имоти в горски територии по реда на чл. 35, ал. 3 ЗГ цената за замяна на оценявания имот, намиращ се в зони за особена защита от урбанизация, е равна на цената на имота, определена по реда на глава трета, като цената на земята по чл. 7, ал. 6 се увеличава с половината от стойността на пазарен множител съгласно приложение № 23.

Чл. 25. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм., бр. 34 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Цената за учредяване право на строеж за срок 10 години върху поземлени имоти в горски територии по чл. 54, ал. 1 ЗГ е равна на сумата от цената на насаждението и 30 на сто от цената на имота. За цена на насаждението и на имота се вземат по-високите стойности от определените по реда на глава втора и глава трета цени. При определянето на цена по реда на глава трета цената на земята по чл. 7, ал. 6 се увеличава със стойността на пазарен множител съгласно приложение № 23.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) Цената на учреденото право на строеж върху поземлени имоти в горски територии за по-кратък или по-дълъг от определения в ал. 1 период се коригира пропорционално на срока.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм., бр. 34 от 2016 г.) Цената за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлени имоти в горски територии по чл. 54, ал. 1 ЗГ е равна на сумата от цената на насаждението и цената на имота, определена по реда на ал. 1, изречение второ и трето.

(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) За изграждане и преустройство на транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения - пътища от републиканската пътна мрежа и съоръжения към тях, в случаите по ал. 3 не се прилага пазарен множител съгласно приложение № 23.

Чл. 26. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм., бр. 34 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм., бр. 34 от 2016 г.) Цената за учредяване на сервитут за срок 10 години върху поземлени имоти в горски територии по чл. 61, ал. 1 ЗГ и обезщетението за учредения сервитут по чл. 64, ал. 4 ЗГ е равна на сумата от цената на насаждението и 20 на сто от цената на имота. За цена на насаждението и на имота се вземат по-високите стойности от определените по реда на глава втора и глава трета цени. При определянето на цена по реда на глава трета цената на земята по чл. 7, ал. 6 се увеличава със стойността на пазарен множител съгласно приложение № 23.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм., бр. 34 от 2016 г.) Цената за учредяване на сервитут за срок 10 години върху поземлени имоти в горски територии по чл. 61, ал. 2 ЗГ е равна на сумата от цената на насаждението и 10 на сто от цената на имота, определена по реда на ал. 1, изречение второ и трето.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм., бр. 34 от 2016 г.) Цената за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии по чл. 61, ал. 1 и 2 и обезщетението за безсрочен сервитут по чл. 64, ал. 1 ЗГ е равна на сумата от цената на насаждението и цената на имота, определена по реда на ал. 1, изречение второ и трето.

(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) За изграждане и преустройство на транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения - пътища от републиканската пътна мрежа и съоръжения към тях, в случаите по ал. 2 и 3 не се прилага пазарен множител съгласно приложение № 23.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.; изм., бр. 34 от 2016 г.) Цената за учредяване право на ползване за срок 10 години върху поземлени имоти в горски територии по чл. 69, ал. 1, т. 1 ЗГ е равна на сумата от цената на насаждението и 20 на сто от цената на имота, определена по реда на ал. 1, изречение второ и трето.

(6) (Предишна ал. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) Цената за право на ползване и сервитути върху поземлени имоти в горски територии за по-кратък или по-дълъг срок от определения в ал. 1, ал. 2 и 4 се изчислява, като се коригира пропорционално на срока.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Цената при промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии по чл. 73, ал. 1, т. 1, 2, 6 и 7 ЗГ е равна на сумата от цената на насаждението и 30 на сто от цената на имота. За цена на насаждението и на имота се вземат по-високите стойности от определените по реда на глава втора и глава трета цени. При определянето на цена по реда на глава трета цената на земята по чл. 7, ал. 6 се увеличава със стойността на пазарен множител съгласно приложение № 23.

(2) При промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии - държавна и общинска собственост, към цените по ал. 1 се прибавя стойността на дървесината на корен в сегашна възраст за оценяваното насаждение.

(3) Цената при промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии по чл. 73, ал. 1, т. 3 и 4 ЗГ е равна на сумата от цената на насаждението и 70 на сто от цената на имота, определена по реда на ал. 1, изречение второ и трето.

Чл. 28. Стойността на обезщетението при отчуждаване на поземлени имоти в горски територии е равна на цената на имота, определена по реда на глави втора и трета, като се взема по-високата стойност.

Чл. 29. (1) Застрахователната стойност на поземлени имоти в горски територии е равна на цената на насаждението.

(2) Цената на насаждението се определя по парични таблици за стойност на дървесината на корен за цели насаждения съгласно приложение № 20, ако възложителят не разпореди друго.

Чл. 30. (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Ипотечната стойност на поземлени имоти в горски територии се определя като сума от базисната цена на земята, определена по реда на чл. 7, ал. 6, и цената на насаждението или е равна на цената на имота, определена по реда на глава втора, в случай че тази цена е по-висока от определената по реда на глава трета.

(2) Цената на насаждението се определя по реда на чл. 21, ал. 4 и 5, ако възложителят не разпореди друго.

Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г., доп., бр. 34 от 2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) Началните цени за провеждане на търгове за отдаване под наем по чл. 41, ал. 1 и чл. 43а от ЗГ, както и минималните цени за отдаване под наем без провеждане на търг по чл. 43, ал. 3 ЗГ на поземлени имоти в горските територии - държавна собственост, се определят, както следва:

1. за търговски обекти - цената за една година е равна на базисната цена на земята по чл. 7, ал. 6;

2. за нетърговски цели - цената за една година е равна на 10 на сто от цената на земята, определена по реда на чл. 7, ал. 1, 2 или 3;

3. за скиписти и други спортни цели - цената за една година е равна на 40 на сто от цената на земята, определена по реда на чл. 7, ал. 1, 2 или 3.

4. (нова - ДВ, бр. 34 от 2016 г.) в случаите по чл. 43а ЗГ - цената за една година е равна на 5 на сто от цената на земята, определена по реда на чл. 7, ал. 1, 2 или 3.

(2) За срок, различен от определения в ал. 1, цената се изчислява, като се коригира пропорционално на срока.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) Цените, определени по реда на раздел I, се закръгляват до цяло число в левове.

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница