Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употребастраница1/43
Дата19.11.2017
Размер3.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43

НАРЕДБА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2004 Г.)


В сила от 01.01.2003 г.
Обн. ДВ. бр.69 от 17 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.62 от 16 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.97 от 2 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.5 от 18 Януари 2007г., попр. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) С наредбата се определят опасните химични вещества и препарати, чиято търговия и употреба са забранени или ограничени с цел опазване здравето на човека и околната среда.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) Списъкът на опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения, както и забраните и ограниченията при тяхната търговия и употреба са определени в приложението.Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) Наредбата не се прилага за опасните химични вещества и препарати:

1. транзитно превозвани през територията на Република България и подлежащи на митнически контрол, които не се обработват или преработват на територията на страната;

2. предназначени за аналитични изследвания, за научноизследователска и развойна дейност.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) Опасните химични вещества и препарати по приложението могат да се употребяват или пускат на пазара при спазване на условията, определени в приложението, колона 3 "Изключения".Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) Лицата, които пускат на пазара опасни химични вещества и препарати, определени в приложението, в 14-дневен срок от пускането им изпращат в Министерството на околната среда и водите информация за:

1. името/наименованието, седалището и кода си по БУЛСТАТ;

2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) опасните химични вещества и препарати, които пускат на пазара при условията на чл. 3.

(2) В 5-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 Министерството на околната среда и водите писмено уведомява Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика за постъпилата информация по ал. 1.


Допълнителни разпоредби


§ 1. За определяне на никел в продукти по т. 28 от приложението се прилагат методите по БДС EN 12472, БДС EN 1810 и БДС EN 1811.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) По смисъла на наредбата "продукт за детска грижа" е всеки продукт, предназначен да подобри съня, почивката, хигиената, храненето на децата или сученето при кърмачетата.


Заключителни разпоредби


§ 2. Препаратите и продуктите, за които са определени ограничения и които са пуснати на пазара преди влизането в сила на наредбата, остават на пазара до изчерпване на количествата.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 23 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2003 г. Забраните и ограниченията по т. 2, 3, 15, 21, 23, 25, 26, 27, 29 - 41 от приложението влизат в сила от 1 януари 2004 г.

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 7 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ И ПРОДУКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2004 Г.)

§ 2. Навсякъде в наредбата думите "опасни химични вещества, препарати и продукти" се заменят с "опасни химични вещества и препарати".

§ 3. Навсякъде в приложението към чл. 1, ал. 2 думата "тегловни" се заменя с "масови", а думите "ветеринарномедицински препарати" - с "ветеринарномедицински продукти".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 7 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ И ПРОДУКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ, БР. 69 ОТ 2002 Г.)


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 18.10.2004 Г.)

§ 5. Препаратите и продуктите, за които са определени ограничения или забрани за употреба и които са пуснати на пазара преди влизане в сила на разпоредбите на § 4, т. 3 - 11 и 19, остават на пазара до изчерпване на количествата.

§ 6. Постановлението влиза в сила 3 месеца след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 4, т. 3, 4, 5, 7, 10, 11 и 19, които влизат в сила от 15 януари 2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 24 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 03.03.2006 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила 3 месеца след обнародването му в "Държавен вестник".


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2007 Г., ПОПР. - ДВ, БР. 9 ОТ 2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 3. Постановлението въвежда разпоредбите на директиви 2005/84/EO, 2005/59/EO, 2005/69/EO и 2005/90/ЕО и влиза в сила, както следва:

1. (попр. - ДВ, бр. 9 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) разпоредбите на § 1 и § 2, т. 2 - от 16 януари 2007 г.;

2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) разпоредбата на § 2, т. 1 - 48 и 49 - от 15 юни 2007 г., а т. 50 - от 1 януари 2010 г.;

3. (отм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г.) разпоредбата на § 2, т. 3 - 9 - от 24 август 2007 г.Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница