Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употребастраница4/55
Дата09.03.2017
Размер5.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

1 и 2.

(В сила от 15.01.2005 г.)

29.

Вещества, класифици-

Не могат да се употребяват в състава на

Това ограничение не се прилага за:рани като канцерогенни,

вещества и препарати, предназначени за

- лекарствени продукти иликатегория 1 и/или ети-

продажба на масовия потребител, в индиви-

ветеринарномедицински продукти;кетирани поне като

дуални концентрации, равни или по-високи от:

- козметични продукти;токсични (Т) с рискови

- концентрацията, определена в приложение

- горива;фрази R 45 "Може да

№ 1 към Наредбата за класифициране,

- минерални масла, предназначени запричини рак" или R 49

опаковане и етикетиране на опасни вещества

употреба като горива в подвижни или"Може да причини рак

и препарати, или

стационарни горивни инсталации;при вдишване" и

- концентрацията, определена в приложение

- горива, продавани в затворенипосочени във:

№ 12 към същата наредба, при липса на ог-

системи (напр. втечнен газ в бутилки);- Списък 1

раничения в концентрациите, посочени в

- бои за художници."Канцерогенни вещест-

приложение № 1 към същата наредба.

ва, категория 1"

На опаковката на тези вещества и препарати

- Списък 2

задължително, четливо и незаличимо се

"Канцерогенни вещест-

изписва текстът:

ва, категория 2"

"Само за професионална употреба."

(В сила от 15.01.2005 г.)

30.

Вещества, класифици-

Не могат да се употребяват в състава на ве-

Тази разпоредба не се прилага за:рани като мутагенни,

щества и препарати, предназначени за про-

- лекарствени продукти или ветеринарно-категория 1 или 2 и

дажба на масовия потребител, в индивидуал-

медицински продукти;етикетирани с рискова

ни концентрации, равни или по-високи от:

- козметични продукти;фраза R 46 "Може да

- концентрацията, определена в приложение

- горива;причини наследствено

№ 1 към Наредбата за класифициране,

- минерални масла, предназначени загенетично увреждане"

опаковане и етикетиране на опасни вещества

употреба като горива в подвижни илии посочени във:

и препарати, или

стационарни горивни инсталации;- Списък 3

- концентрацията, определена в приложение

- горива, продавани в затворени системи"Мутагенни вещества,

№ 12 към същата наредба, при липса на ог-

(напр. втечнен газ в бутилки);категория 1"

раничения в концентрациите, посочени в

- бои за художници.- Списък 4

приложение № 1 към същата наредба.

"Мутагенни вещества,

На опаковката на тези вещества и препарати

категория 2"

задължително, четливо и незаличимо сеизписва текстът:"Само за професионална употреба."

(В сила от 15.01.2005 г.)

31.

Вещества, класифици-

Не могат да се употребяват в състава на ве-

Тази разпоредба не се прилага за:рани като токсични за

щества и препарати, предназначени за про-

- лекарствени продукти или ветеринарно-репродукцията, катего-

дажба на масовия потребител, в индивидуал-

медицински продукти;рия 1 или 2, етикетира-

ни концентрации, равни или по-високи от:

- козметични продукти;ни с рискова фраза R 60

- концентрацията, определена в приложение

- горива;"Може да причини сте-

№ 1 към Наредбата за класифициране,

- минерални масла, предназначени зарилитет" и/или R 61

опаковане и етикетиране на опасни вещества

употреба като горива в подвижни или"Може да причини ув-

и препарати, или

стационарни горивни инсталации;реждане на неродено

- концентрацията, определена в приложение

- горива, продавани в затворени системидете" и посочени във:

№ 12 към същата наредба, при липса на ог-

(напр. втечнен газ в бутилки);- Списък 5

раничения в концентрациите, посочени в

- бои за художници."Токсични за репро-

приложение № 1 към същата наредба.

дукцията, категория 1"

На опаковката на тези вещества и препарати

- Списък 6

задължително, четливо и незаличимо се

"Токсични за репро-

изписва текстът:

дукцията, категория 2"

"Само за професионална употреба."32. Вещества и препарати, съдър-

1. Забранява се употребата на тези ве-

1. Разрешава се използването на тези

жащи едно или повече от след-

щества и препарати за обработка на

вещества и препарати за обработка

ните вещества:

дървен материал. Забранява се пуска-

на дърво в промишлени инсталации,

а) Креозот (8001-58-9)

нето на пазара на дървен материал,

при условие че те:

б) Креозот масло (61789-28-4)

обработен по този начин.

(а) съдържат бензо-а-пирен в кон-

в) Дестилати (каменовъглена смола)

Забранява се употребата на обработен

центрация, по-малка от 0,005%, или

нафталинови масла (84650-04-4)

дървен материал съгласно

(б) водноекстрахирани феноли в кон-

г) Креозот масло, аценафтенова

изключения 1 и 2:

центрация, по-малка от 3%.

фракция (90640-84-9)

o в сгради за декоративни и други цели,

Тези вещества и препарати могат да

д) Дестилати, висши (камено-

независимо от предназначението им

се пускат на пазара само в опаков-

въглена смола)(65996-91-0)

(битови, обществени)

ки с вместимост, равна или по-голя-

е) Антрациново масло (90640-80-5)

o в играчки

ма от 20 литра, и не могат да се

ж) Катранени киселини, въглищни,

o в спортни площадки

продават на масовия потребител.

нерафинирани (65996-85-2)

o в паркове, градини, открити места за

Опаковките им задължително се

з) Креозот, дървен (021-39-4)

обществен отдих и други, при които

маркират със следния четлив и не-

и) Нискотемпературно алкално

има риск от контакт с кожата

изличаващ се текст: "За употреба

катранено масло (122384-78-5)

o в постройки и оборудване за градини

само в промишлени инсталации".и паркове

2. Обработеният в съответствие сo при производството и обработката на

изключението по т. 1 дървен мате-контейнери за развъдни цели и всякаква

риал, който се пласира на пазара запреработка или производство на опаков-

първи път, може да се използваки или други материали, които могат

само за професионална и промиш-да влязат в контакт или да замърсят из-

лена употреба - напр. за жп линии,ходни, междинни или готови продукти,

в електрически трансмисии и впредназначени за консумация от хора

телекомуникациите, за огради, ви/или животни

пристанища и водни пътища.o други материали, които могат да

3. Забраната не се отнася за вечезамърсят изброените по-горе продукти.

обработен дървен материал, пуснатна пазара за втора употреба.33. Хлороформ (67-66-3)

Забранява се употребата им в концен-

Тази забрана не се отнася за:трации, равни или по-големи от 0,1%,

o лекарствени продукти или ветери-

34. Тетрахлор метан (56-23-5)

във вещества и препарати, пускани на

нарномедицински продуктипазара за масовия потребител или за

o козметични продукти.

35. 1,1,2-трихлоретан (79-00-5)

употреба с друга цел, като почистване

При концентрации, равни или по-на повърхности или почистване на

големи от 0,1%, опаковките на

36. 1,1,2,2-тетрахлоретан (79-34-5)

платове.

тези вещества и съдържащите ги

препарати задължително се марки-

37. 1,1,1,2-тетрахлоретан (630-20-6)рат със следния четлив и незаличим

текст: "Само за професионална

38. Пентахлоретан (76-01-7)употреба".

39. 1,1-дихлоретилен (75-35-4)

40. 1,1,1-трихлоретан (71-55-6)

41. Вещества, посочени в приложение № 1 към

Забранява се пускането им на пазараНаредбата за реда и начина на класифициране,

за масова употреба като вещества илиопаковане и етикетиране на химични вещества

препарати в аерозолна опаковка,и препарати, приета с Постановление № 316 на

предназначена за развлекателни иМинистерския съвет от 2002 г., класифицирани като

декоративни цели, за:запалими или изключително запалими и етикетирани като

o метален блясък, предназначентакива, или вещества, невключени в приложение № 1 към

за декорациянаредбата, но отговарящи на критериите за запалимост

o изкуствен сняг и скрежсъгласно приложение № 2 към наредбата, и временно

o възглавнички за издаване накласифицирани и етикетирани като изключително запалими,

неприлични шумовелесно запалими или запалими.

o карнавални ленти

o имитация на екскременти

o свирки за празненства

o декоративни снежинки и пяна

o изкуствени паяжини

o бомбички с неприятна миризма

o други.

Опаковките на тези вещества и препара-

ти задължително се маркират със след-

ния четлив и неизличим текст: "Само за


Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница