Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употребастраница5/55
Дата09.03.2017
Размер5.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
професионална употреба".42. Хексахлоретан (67-72-1)

Забранява се употребата му за производ-

ство или обработка на цветни метали.42а.

Алкани, С10 - С13,

Забранява се пускането им на пазара за

хлоро (късоверижни

употреба като вещества, състави на други

хлорирани парафини)

вещества или препарати в концентрации

КВХП

по-високи от 1 %:- за обработка на метали;- за втечняване на мазнини при обработ-ката на кожи.

(В сила от 15.01.2005 г.)

43.

Азобагрила

1. Забранява се употребата на азобагрила,

До 1 януари 2005 г. забраните не се прила-Вещества, посочени във:

които в резултат на редуктивно отделяне на

гат за текстилни изделия, произведени от- Списък 7

една или повече азогрупи могат да освободят

рециклирани влакна, ако източник на ами-"Ароматни амини"

в крайните продукти или боядисани части от

ните са остатъци от предишно боядисва-- Списък 8

тях един или повече от изброените в Списък 7

не на същите тъкани и ако амини,"Бои (Багрила)"

ароматни амини в концентрации над 30 ppm,

изброени в Списък 7, се отделят в- Списък 9

определени по методите от Списък 9.

концентрации под 70 ppm."Методи за изпитване"

Забранява се употребата им в текстилни икожени изделия, които могат да влязат вдиректен или продължителен контакт счовешката кожа или устна кухина.Забранява се употребата им във:- облекла, постелки и спално бельо, хавлиеникърпи, изкуствена коса, перуки, шапки, сал-фетки и други санитарни материали, спалничували;- обувки, ръкавици, каишки за часовници,ръчни чанти, портмонета/портфейли, куфар-чета, тапицерия за мебели, аксесоари, носе-ни около врата;- текстилни или кожени играчки илииграчки с текстилни или кожени дрехи;- прежда и тъкани, предназначени заползване от масовия потребител.2. Забранява се пускането на пазара илиупотребата на азобагрилата (като веществаили съставки на препарати), посочени вСписък 8, за боядисване на текстилни иликожени изделия, когато концентрациитеим са по-високи от 0,1 масови %.44.

Производни (деривати) на пентабромодифениловия

1. Забранява се пускането на пазара или употребата им

До 31 март 2006 г. забраните, определени в т. 1 и 2, не сеетер C12H5Br5O

като вещества или съставки на вещества или препарати в

прилагат при авиационните аварийни системи за евакуация.

концентрации, по-високи от 0,1 масови %.2. Забранява се пускането на пазара на предмети, ако те илибавновъзпламеняващи се части от тях съдържат веществотов концентрации, по-високи от 0,1 масови %.45.

Производни (деривати)

1. Забранява се пускането на пазара или

на октабромодифени-

употребата им като вещества или съставки

ловия етер

на вещества или препарати в концентрации

C12H2Br8O

по-високи от 0,1 масови %.2. Забранява се пускането на пазара на про-дукти, ако те или забавящи възпламеняванеточасти от тях съдържат веществото в кон-центрации по-високи от 0,1 масови %.

(В сила от 15.01.2005 г.)

46.

Нонилфенол

Забранява се пускането на пазара или упот-

Забраната по т. 1 не се отнася за:C6H4(OH)C 9H19

ребата им като вещества или съставки на

- контролирани затворени системи за сухоНонилфенол

препарати в концентрации, равни или по-ви-

почистване, при които почистващатаетилоксилат

соки от 0,1 масови %, за следните цели:

течност се рециклира или изгаря;(C2H4O)nC15H24O

1. Почистване на обществени сгради и промишлени инсталации;

- почистващи системи със специални

2. Битово почистване;

функции, при които почистващата течност

3. Обработка на текстилни изделия и кожа;

се рециклира или изгаря.

4. Емулгиране при дезинфекционни разтвори

Забраната по т. 3 не се отнася за:

в селското стопанство, използвани при доене;

- обработка без изхвърляне в отпадъчните води;

5. Обработка на метали;

- системи със специални функции, при

6. Производство на хартия и пулп (шлам);

които използваната вода се подлага на

7. Козметични продукти;

предварителна обработка за пълно

8. Други продукти за лична грижа;

отстраняване на органичната фракция

9. Коформуланти в пестициди и биоциди.

преди биологичното третиране на от-падните води (отстраняване на мазнини от овча кожа).Забраната по т. 5 не се отнася за употребав контролирани затворени системи, прикоито почистващата течност се рециклира или изгаря.Забраната по т. 8 не се отнася за спермициди.Забраната по т. 9 не се отнася за вече издадени разрешенияза продукти за растителна защита или биоцидни препарати,съдържащи нонилфенол етоксилат като ко-формулант,преди влизането в сила на тази забрана. Издаденитеразрешения важат до изтичане на валидността им.(В сила от 15.01.2005 г.)

47.

Цимент и смеси,

1. Забранява се пускането на пазара и упот-

Забраните по т. 1 и 2 не се отнасят досъдържащи цимент

ребата на цимент и смеси, съдържащи ци-

пускането на пазара и употребата на

мент, ако съдържанието на разтворим хром

цимент и смеси, съдържащи цимент, в

(VI) след хидратиране е по-високо от

контролирани, затворени и напълно

0,0002 % от общото сухо тегло на цимента.

автоматизирани процеси, при които

2. Върху опаковката на цимента и смесите,

циментът и смесите, съдържащи цимент,

съдържащи цимент, трябва да е поставена

се обработват изцяло от машини и при

четлива и незаличима информация за

които няма възможност за контакт

датата на опаковане, условията и периода

с кожата.

на съхранение, при които се запазват актив-ността на редуциращия агент и съдържание-то на хром (VI) под граничната концентра-ция, посочена по-горе.Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница