Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употребастраница6/55
Дата09.03.2017
Размер5.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

Специфични изисквания за етикетиране на продуктите по т. 6 от приложението
1. Всички продукти, съдържащи азбест, или тяхната опаковка трябва да носят етикет, определен, както следва:

(а) етикетът, посочен на фигура 1, трябва да е с височина (Н) поне 5 см и ширина 2,5 см;

(б) етикетът се състои от две части:

- горната част (h1 = 40 % H) включва буквата "а" в бяло на черен фон;

- долната част (h2 = 60% H) включва стандартен текст в бяло и/или черно на червен фон, който да е ясно четлив;

(в) ако продуктът съдържа крокидолит, думите "съдържа азбест", използвани в стандартния текст, се заменят със "съдържа крокидолит/син азбест";

(г) ако етикетът е директно отпечатан върху продукта, достатъчно е надписът да бъде в един цвят, контрастиращ с цвета на фона.

2. Етикетът, посочен на фигура 1, се поставя в съответствие със следните правила:

а) на всяка от най-малките доставени единици;

б) ако продуктът има азбестосъдържащи съставки, достатъчно е само тези съставки да носят етикет; етикетът може да не се поставя, ако размерът на опаковката е малък или опаковката е неподходяща и това води до невъзможност етикетът да бъде поставен на компонента.

3. Етикетиране на опаковани продукти, съдържащи азбест:

3.1. Следната информация трябва да се отбележи ясно, четливо и незаличимо на етикета на опаковката на опакованите продукти, съдържащи азбест:

а) символът и съответните надписи за опасност в съответствие с това приложение;

б) трябва да бъдат приложени инструкции за безопасност в съответствие с изискванията на това приложение, доколкото те се отнасят до съответния продукт.

Когато допълнителна информация за безопасност се отбелязва на опаковката, това не трябва да засяга или да противоречи на изискванията, посочени в букви "а" и "б".

3.2. Етикетирането в съответствие с 3.1 се постига чрез:

- етикет, плътно залепен към опаковката, или

- прикрепен към опаковката етикет, или

- директно отпечатване върху опаковката.

3.3. Продуктите, съдържащи азбест, опаковани само в нестегнат полимерен амбалаж, се считат за опаковани продукти и се етикетират в съответствие с т. 3.2. Ако продуктите са разопаковани и пуснати на пазара неопаковани, за всяка от най-малките доставени единици се изпълняват изискванията за етикетиране съгласно т. 3.1.

4. Етикетиране на неопаковани продукти, съдържащи азбест.

За неопаковани продукти, съдържащи азбест, етикетирането в съответствие с т. 3.1 се постига чрез:

- етикет, плътно залепен към продукта, съдържащ азбест;

- прикрепен към продукта етикет;

- директно отпечатване върху продукта.

Ако горното изискване не може да се изпълни, например при малък размер на продукта, неподходящи свойства на продукта или технически затруднения, продуктът се разпространява, придружен с етикет, съгласно изискванията на т. 3.1.

5. За осигуряване на безопасност и хигиена при работа с продуктите, които в процеса на употреба могат да се обработват допълнително, етикетът, прикрепен към продукта, трябва да се придружава от подходящи за съответния продукт инструкции за безопасност, които да съдържат следното:

- да се работи по възможност на открито или в добре проветрявано място;

- за предпочитане е да се използват ръчни инструменти или нискооборотни инструменти, снабдени по възможност с подходящи устройства за улавяне на праха; ако се използват високоскоростни инструменти, те винаги трябва да са снабдени с такова устройство;

- по възможност да се прилага овлажняване преди рязане или пробиване;

- прахообразните отпадъци да се овлажняват и поставят в подходящи затворени съдове и да се обезвреждат безопасно.

6. Етикетът на всеки продукт, предназначен за домашна употреба, непридружен с инструкция по т. 5, и за който е възможно при употреба да започне да отделя азбестови влакна във въздуха, трябва да съдържа следната инструкция за безопасност: "Замени при износване".Списък 1 към т. 29 от приложението
Канцерогенни вещества категория 1
(Доп. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.)

Вещество, група вещества

Индекс №

ЕC №

CAS №

Забележка

1

2

3

4

5

2-нафтиламин; b-нафтиламин

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8Aзбест

650-013-00-6132207-33-1

132207-32-0

2172-73-5

77536-66-4

77536-68-6

77536-67-5Aрсенова киселина и нейните соли

033-005-00-1нямаБензен

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2Бензидин; 4,4'-диаминобифенил;

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5бифенил-4,4'-илен диамин

Бис(хлорметил) етер

603-046-00-5

208-832-8

542-88-1Бифенил-4-иламин; ксениламин; 4-аминобифенил

612-072-00-6

202-177-1

92-67-1Винилхлорид; хлороетилен

602-023-00-7

200-831-0

75-01-4Диарсенов пентоксид; арсенов (V) оксид

033-004-00-6

215-116-9

1303-28-2Диарсенов триоксид; арсенов (III) оксид

033-003-00-0

215-481-4

1327-53-3Диникелов триоксид

028-005-00-3

215-217-8

1314-06-3Ерионит

650-012-00-012510-42-8Никелов диоксид

028-004-00-8

234-823-3

12035-36-8Никелов монооксид

028-003-00-2

215-215-7

1313-99-1Никелов субсулфид (син. триникелов дисулфид)

028-007-00-4

234-829-6

12035-72-2Никелов сулфид

028-006-00-9

240-841-2

16812-54-7Оловен хидроген арсенат

082-011-00-0

232-064-2

7784-40-9Соли на 2-нафтиламин

612-071-00-0-Соли на бензидин

612-070-00-5-Соли на бифенил-4-иламин; соли на ксениламин;

612-073-00-1-соли на 4-аминобифенил

Хлормоетил метилетер; хлордиметилетер

603-075-00-3

203-480-1

107-30-2Хромов триоксид (син. хромов анхидрид)

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0Цинкови хромати, включително

024-007-003-цинково-калиев хромат

Катран, каменовъглен катран (вторичен продукт

648-081-00-7

232-361-7

8007-45-2при газификацията на въглища; почти твърдо

вещество; комплексна комбинация от ароматни

въглеводороди, фенолсъдържащи компоненти,

азотни основи и тиофен)

Kатрани, каменовъглени, високотемпературни

648-082-00-2

266-024-0

65996-89-6въглени катрани (продукт от кондензацията,

получен от охлаждането при стайна темпера-

тура на газифицирани при повече от 700°С

въглища; черна вискозна течност, по-плътна

от водата, състояща се преди всичко от ком-

плексна смес на ароматни въглеводороди с

кондензирани пръстени; възможно е да съдържа

малки количества фенолсъдържащи съединения и

ароматни азотни основи)

Kатрани, от камени въглища, нискотемпературни

648-083-00-8

266-025-6

65996-90-9каменовъглени смоли (кондензационен продукт,

получен при охлаждането на стайна температура

на газифицирани при по-малко от 700°С въглища;

черна вискозна течност, по-плътна от водата,

състояща се преди всичко от комплексна смес

на ароматни въглеводороди с кондензирани

пръстени; фенолсъдържащи съединения, ароматни

азотни основи и техните алкилни деривати)

Катрани, от кафяви въглища (дестилирани масла,

648-145-00-4

309-885-0

101316-83-0

J

получени от кафявовъглен катран; състои се

преди всичко от алифатни, нафтосъдържащи и

ароматни въглеводороди с от един до три пръстена,

техните алкилни деривати, хетероароматни

съединения и феноли с един и два пръстена и с

точка на кипене в областта от 150 ё 360°С)

Нискотемпературни катрани от кафяви въглища

648-146-00-X

309-886-6

101316-84-1(катрани, получени при нискотемпературно

коксуване и нискотемпературна газификация

на кафяви въглища; състоят се преди всичко

от алифатни нафтосъдържащи и циклични ароматни

въглеводороди, хетероароматни въглеводороди

и циклични феноли)

Кокс (каменовъглен катран), нискотемпературни

648-157-00-X140203-12-9катранени смоли

Кокс (каменовъглен катран), смесен с

648-158-00-5140203-13-0нискотемпературни катранени смоли

Kокс (каменовъглен катран), високотемпературен,

648-159-00-0140413-61-2нискотемпературни катранени смоли

Леки парафиносъдържащи нефтени дестилати;

649-050-00-0

265-051-5

64741-50-0нерафинирани или леко рафинирани

(комплексна комбинация от въглеводороди,

получена чрез вакуумна дестилация на

остатъци от дестилация на суров нефт;

състои се от въглеводороди с дължина

на въглеродната верига от С15 до С30,

като се получава готов продукт с виско-

зитет по-малко от 19сSt при 40°С; съдържа

относително голяма част наситени алифатни

въглеводороди, възникващи обикновено в

тази област на дестилация на суров нефт)

Тежки парафиносъдържащи нефтени дестилати

649-051-00-6

265-052-0

46741-51-1(комплексна комбинация от въглеводороди,

получена чрез вакуумна дестилация на оста-

тъци от дестилация на суров нефт; състои се

от въглеводороди с дължина на въглеродната

верига от С20 до С50, като се получава

готов продукт с вискозитет по-малко от 90сSt

при 40°С; съдържа относително голяма част

наситени алифатни въглеводороди)

Леки парафиносъдържащи нефтени дестилати

649-052-00-1

265-053-6

64741-52-2(комплексна комбинация от въглеводороди,

получена чрез вакуумна дестилация на остатъци

от дестилация на суров нефт; състои се от

въглеводороди с дължина на въглеродната

верига от С15 до С30, като се получава

готов продукт с вискозитет по-малко от

19сSt при 40°С; съдържа сравнително малко

нормални парафини)

Тежки нафтосъдържащи нефтени дестилати

649-053-00-7

265-054-1

64741-53-3(комплексна комбинация от въглеводороди,

получена чрез вакуумна дестилация на остатъци

от дестилация на суров нефт; състои се от

въглеводороди с дължина на въглеродната

верига от С20 до С50, като се получава

готов продукт с вискозитет по-малко от

19сSt при 40°С; съдържа сравнително малко

нормални парафини)

Тежки нафтосъдържащи нефтени дестилати, обра-

649-054-00-2

265-117-3

64742-18-3ботени с киселини (комплексна комбинация

от въглеводороди, получена като рафинат

вследствие използване на методи за обработка

със сярна киселина; състои се от въглево-

дороди с дължина на въглеродната верига

от С20 до С50, като се получава готов

продукт с вискозитет не по-малък от 19сSt

при 40°С; съдържа относително малко

нормални парафини)

Леки нафтосъдържащи нефтени дестилати, обра-

649-055-00-8

265-118-9

74742-19-4ботени с киселини (комплексна комбинация

от въглеводороди, получена като рафинат

вследствие използване на методи за обработка

със сярна киселина; състои се от въглево-

дороди с дължина на въглеродната верига от

С15 до С30, като се получава готов продукт

с вискозитет, по-малък от 19сSt при 40°С;

съдържа относително малко нормални парафини)

Тежки парафиносъдържащи нефтени дестилати,

649-056-00-3

265-119-4

64742-20-7обработени с киселини (комплексна комбинация

от въглеводороди, получена като рафинат

вследствие използване на методи за обработка

със сярна киселина; състои се преди всичко

от наситени въглеводороди с дължина на въгле-

родната верига най-вече в областта С20 до С50,

като се получава готов продукт с вискозитет не

по-малък от 19сSt при 40°С)

Леки парафиносъдържащи нефтени дестилати, об-

649-057-00-9

265-121-5

64742-21-8работени с киселини (комплексна комбинация

от въглеводороди, получена като рафинат

вследствие използване на методи за обработка

със сярна киселина; състои се преди всичко

от наситени въглеводороди с дължина на

въглеродната верига най-вече в областта

С15 до С30, като се получава готов продукт

с вискозитет не по-малък от 19сSt при 40°С)

Тежки парафиносъдържащи нефтени дестилати,

649-058-00-4

265-127-8

64742-27-4химично неутрализирани (комплексна комбинация

от въглеводороди, получена вследствие използване

на метод за отстраняване на киселите вещества;

състои се преди всичко от въглеводороди с дължина

на въглеродната верига най-вече в областта С20 до

С50, като се получава готов продукт с вискозитет

не по-малък от 19сSt при 40°С; съдържа сравнително

голямо количество алифатни въглеводороди)

Леки и тежки парафиносъдържащи нефтени дес-

649-059-00-X

265-128-3

64742-28-5тилати, химично неутрализирани (комплексна

комбинация от въглеводороди, получена вследствие

използване на метод за отстраняване на киселите

вещества; състои се преди всичко от въглево-

дороди с дължина на въглеродната верига най-

вече в областта С15 до С30, като се получава

готов продукт с вискозитет не по-малък от

19сSt при 40°С)

Тежки нафтосъдържащи нефтени дестилати, хи-

649-060-00-5

265-135-1

64742-34-3мично неутрализирани (комплексна комбинация

от въглеводороди, получена вследствие изпол-

зване на метод за отстраняване на киселите

вещества; състои се преди всичко от въгле-

водороди с дължина на въглеродната верига

най-вече в областта С20 до С50, като се по-

лучава готов продукт с вискозитет не по-малък

от 19сSt при 40°С; съдържа сравнително малко

нормални парафини)

Леки нафтосъдържащи нефтени дестилати, химич-

649-061-00-0

265-136-7

64742-35-4но неутрализирани (комплексна комбинация от

въглеводороди, получена вследствие използване

на метод за отстраняване на киселите вещества;

състои се преди всичко от въглеводороди с дъл-

жина на въглеродната верига най-вече в област-

та С15 до С30, като се получава готов продукт

с вискозитет не по-малък от 19сSt при 40°С;

съдържа сравнително малко нормални парафини)

Бутан (съдържащ >= 0,1 %

601-004-01-8

203-448-7 (1)

106-97-8 (1)

C, S

Бутадиен - 203-450-8) - (1)Вж. приложение № 1 към Наред-

Изобутан (съдържащ >= 0,1 %бата за реда и начина за класифи-

Бутадиен - 203-450-8) - (2)200-857-2 (2)

75-28-5 (2)

циране, опаковане и етикетиране

на съществуващи и нови химични

вещества и препарати

1,3-Бутадиен; бута-1,3-диен

601-013-00-Х

203-450-8

106-99-0

D

Вж. приложение № 1 към Наред-

бата за реда и начина за класифи-

циране, опаковане и етикетиране

на съществуващи и нови химични

вещества и препарати

Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница