Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употребастраница7/55
Дата09.03.2017
Размер5.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   55

Списък
2 към т. 29 от приложението Канцерогенни вещества категория 2
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.)

Вещество, група вещества

Индекс №

ЕC №

CAS №

Забе-

лежка

1

2

3

4

5

1-метил-3-нитро-1-нитрозогуанидин

612-083-00-6

200-730-1

70-25-71,2-дибромо-3-хлоропропан

602-021-00-6

202-479-3

96-12-81,2-диметилхидразин

007-013-00-0540-73-81,3-бутадиен, бута-1,3-диен (син. дивинил)

601-013-00-X

203-450-8

106-99-01,3-дихлоро-2-пропанол

602-064-00-0

202-491-9

96-23-11,3-пропансултон

016-032-00-3

214-317-9

1120-71-43-пропанолид; 1,3-пропиолактон

606-031-00-1

200-340-1

57-57-81,4-дихлоробут-2-ен

602-073-00-X

212-121-8

764-41-02-нитронефтлен

609-038-00-8

209-474-5

581-89-52-нитропропан

609-002-00-1

201-209-1

79-46-92,2'-дихлор-4,4'-метилендианилин;

612-078-00-9

202-918-9

101-14-44,4'-метилен бис(2-хлороанилин)

2,2'-(нитрозоимино)бисетанол

612-090-00-4

214-237-4

1116-54-73,3'-дихлоробензидин;

612-068-00-4

202-109-0

91-94-13,3'-дихлоробифенил-4,4'-илендиамин

3,3'-диметоксибензидин, о-дианизидин

612-036-00-X

204-355-4

119-90-43,3'-диметилбензидин; о-толидин

612-041-00-7

204-358-0

119-93-74- аминоазобензен

611-008-00-4

200-453-6

60-09-34-амино-3-флуорофенол

604-028-00-X

402-230-0

399-95-14-метил-m-фенилендиамин

612-099-00-3

202-453-1

95-80-74-нитробифенил

609-039-00-3

202-204-7

92-93-34,4'-метиленди-о-толуидин

612-085-00-7

212-658-8

838-88-04,4'-диаминодифенилметан; 4,4'-метилендианилин

612-051-00-1

202-974-4

101-77-95-нитроаценафтен

609-037-00-2

210-025-0

602-87-94-о-толилазо-о-толуидин; 4-амино-2',3-

611-006-00-3

202-591-2

97-56-3диметилазобензен; естествен гранат GBC

основа; ААТ(о-аминоазотолуен)

Динатриев-5[(4'-((2,6-хидрокси-3-((2-

611-005-00-8

240-221-1

16071-86-6хидрокси-5-сулфофенил) азо) фенил) азо)

(1,1'-бифенил)-4-ил)азо]салицилато(4-)

купрат(2-); CI директно кафяво 95

Кадмиев оксид

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0Eкстракти (нефтени), тежки нефтенсъдържащи

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6дестилатни разтворители

Eкстракти (нефтени), тежки парафинсъдържащи

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7дестилатни разтворители

Eкстракти (нефтени), леки, нефтенсъдържащи

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6дестилирани разтворители

Екстракти (нефтени), леки парафинсъдържащи

649-003-00-4

265-104-2

64742-05-8дестилирани разтворители

Екстракти (нефтени), газьолни разтворители,

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7получени чрез вакуум дестилация

Въглеводороди С26-55, богати на ароматни

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8N,N-диметилхидразин

007-012-00-5

200-316-0

57-14-7Акриламид

616-003-00-0

201-173-7

79-06-1Акрилонитрил

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1a,a,a-трихлоротолуен; бензотрихлорид

602-038-00-9

202-364-5

98-07-7Бензо[а]антрацен

601-033-00-9

200-280-6

56-55-3Бензо[а]пирен; бензо[d,e,f]хризен

601-032-00-3

200-028-5

50-32-8Бензо[b]флуорантен; бензо[e]ацефенантрилен

601-034-00-4

205-911-9

205-99-2Бензо[j]флуорантен

601-035-00-X

205-910-3

205-82-3Бензо[k]флуорантен

601-036-00-5

205-916-6

207-08-9Берилий

004-001-00-7

231-150-7

7440-41-7Съединения на берилия с изключение на

004-002-00-2-алуминиeво-берилиевите силикати

Кадмиев хлорид

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2Кадмиев сулфат

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4Калциев хромат

024-008-00-9

237-366-8

13765-19-0Каптафол (ISO); 1,2,3,6-тетрахидро-N-

613-046-00-7

219-363-3

2425-06-1(1,1,2,2-тетрахлороетилтио)фталимид

Карбад окс (INN); метил-3-(хиноксалин-2-

613-050-00-9

229-879-0

6804-07-5илметилен)карбазат-1,4-диоксид; 2-(метоксикар-

бонил-хидразонометил)хиноксалин 1,4 диоксид

Хром III хромат; хромов хромат

024-010-00-X

246-356-2

24613-89-6Дибенз[а,h]антрацен

601-041-00-2

200-181-8

53-70-3Диетилсулфат

016-027-00-6

200-589-6

64-67-5Диметилсулфат

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1Диметилкарбамоил хлорид

006-041-00-0

201-208-6

79-44-7N-нитрозодиметиламин; диметилнитрозамин

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9Диметилсулфамоилхлорид

016-033-00-9

236-412-4

13360-57-11-хлоро-2,3-епоксипропан; епихлорхидрин

603-026-00-6

203-439-8

106-89-81,2-дихлороетан; етилен дихлорид

602-012-00-7

203-458-1

107-06-2Етиленов оксид; оксиран

603-023-00-X

200-849-9

75-21-8Етиленимин; азиридин

613-001-00-1

205-793-9

151-56-4Хексахлоробензен

602-065-00-6

204-273-9

118-74-1Хексаметилфосфорен триамид;

015-106-00-2

211-653-8

680-31-9Хексаметилфосфорамид

Хидразин

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2Хидразобензен; 1,2-дифенилхидразин

007-021-00-4

204-563-5

122-66-7Метилакрилоамидометоксиацетат

607-190-00-X

401-890-7

77402-03-0(съдържащ і 0,1% акриламид)

Метил-ONN-азоксиметилацетат; метил

611-004-00-2

209-765-7

592-62-1Азоксиметилацетат

Нитрофен (ISO); 2,4-дихлорофенил 4-нитрофенил етер

609-040-00-9

217-406-0

1836-75-5Нитрозодипропиламин

612-098-00-8

210-698-0

621-64-72-метоксианилин; о-анизидин

612-035-00-4

201-963-1(o)

90-04-0Калиев бромат

035-003-00-6

231-829-8

7758-01-2Пропиленов оксид; 1,2-епоксипропан; метилоксиран

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9о-толуидин

612-091-00-X

202-429-0

95-53-42-метилазиридин; пропиленимин

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8Соли на 2,2'-дихлоро-4,4'-метилендианилин;

612-079-00-4-соли на 4,4'-метиленбис(2-хлороанилин)

Соли на 3,3'-дихлоробензидин; соли на

612-069-00-X-3,3'-дихлоробифенил-4,4'-илендиамин

Соли на 3,3'-диметоксибензидин;

612-037-00-5-соли на о-дианизидин

Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   55


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница