Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загорастраница1/3
Дата14.01.2019
Размер381.27 Kb.
  1   2   3


НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора

Глава първаОбщи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят размерите на данъците по Закона за местните данъци и такси на територията на община Нова Загора при условията, по реда и в границите, определени с този закон.

Чл.2. (1) На територията на общината се събират следните местни данъци:

1. данък върху недвижимите имоти;

2. данък върху наследствата;

3. данък върху даренията;

4. данък при възмездно придобиване на имущество;

5. данък върху превозните средства;

6. патентен данък;

7. други местни данъци, определени със закон.

(2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година;

(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

Чл. 3. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.

Чл. 4. (1) Данъчните декларации по този закон се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в “Държавен вестник”.

(2)(нова Реш. № 1364/27.01.2015 г.) Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Глава втора 

Размери на местните данъци


Раздел I
Данък върху недвижимите имоти
Чл. 5. (1) /Изм. Реш. № 33/22.12.2015/ Годишният размер на данъка върху недвижимите имоти е:

1. за жилищни имоти – 3,8 на хиляда върху данъчната оценка;

2. за нежилищни имоти- 3 на хиляда върху данъчната оценка.

Чл. 6. (1) Освобождават се от данък:

1. общините за имотите - публична общинска собственост;

2. държавата за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. читалищата;

4. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

5. /Изм. 2009/ Сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

6. сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

7. (пром. Решение № 1016/20.12.2013 г.) Храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени - собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени - собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната.;

8. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

9. сградите - паметници на културата, когато не се използват със стопанска цел;

10. музеите, галериите, библиотеките;

11. имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

12. стопанските сгради на земеделските производители, използвани за селскостопанска дейност;

13. временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

14. недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

15. (пром. Решение № 1016/20.12.2013 г.) сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. И получили сертификати с клас на енергопотребление "В", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "С", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на издаване на

сертификата;

б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на издаване на

сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

16. (пром. Решение № 1016/20.12.2013 г.) сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "С", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на издаване на

сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата. (2) Освобождаването по ал. 1, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им дейност и след представяне на документи, удостоверяващи съответното обстоятелство.

(3) Алинеи 1 и 2 се прилагат съответно и за части от имоти.

(4) (нова Решение № 1016/20.12.2013 г.) Освобождаването от данък по чл. 6, ал. 1, т. 15 и 16 се прилага за общ срок за съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.

Чл. 7. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът не се дължи.

(3) (нова пром. Решение № 1016/20.12.2013 г.) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.


Раздел II 
Данък върху наследствата

Чл.8. (1) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

(2) Размерът на данъка се определя поотделно за всеки наследник или заветник е както следва:

1. за братя и сестри и техните деца – 0,7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. за лица извън посочените в ал.1 и ал.2,т. 1 – 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Чл.9. (1) Освобождават се от данък:

1. имуществото на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии и природни бедствия;

2. /Изм. 2009/ имуществото, завещано на държавата и общините;

2а. /Нова 2009 г./ имуществото, завещано на Българския червен кръст, законно регистрираните вероизповедания в страната, читалищата и другите юридически лица, които не са търговци, с изключение на организациите с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в частна полза;

3. обикновената покъщнина;

4. дребният земеделски инвентар;

5. библиотеките и музикалните инструменти;

6. предметите на изкуството, автор на които е наследодателя, някой от наследниците или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена - до четвърта степен;

7. неполучените пенсии на наследодателя;

8. имуществата в чужбина на български граждани, за които е платен данък върху наследството в съответната държава.

(2) Освобождаването по ал.1, т.3, 4 и 5 е при условие, че имуществото се наследява от роднини по права линия, съпруг, братя и сестри, след представяне на удостоверение за наследници.

(3) /Нова 2009 г./ Алинея 1, т. 2а се прилага и когато имуществото се наследява от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в този случай е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.Раздел III
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин


Чл. 10. (1) /изм. 2009/ При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от ЗМДТ данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер:

1. 0,5 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

2. 3,5 на сто - при дарение между лица извън посочените в точка 1.

(2) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

(3) (Пром. Реш.№ 33/22.12.2015 г.) При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност, а именно:

- в размер 2,5 на сто при придобиване на недвижимо имущество;

- в размер 2,5 на сто при придобиване на движимо имущество.

(4) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

(5) /Нова 2009 г./ Алинея 3 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.

Чл. 11. (1) Освобождават се от данък:

1. придобитите имущества от:

а) държавата и общините;

б) /нова 2009 г./ образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца;

в) Българският Червен кръст;

г) национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;

д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници;

е) /Нова 2009 г./ лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения;

ж) (нова Решение № 1016/20.12.2013 г.) законно регистрираните вероизповедания в страната за имотите по чл. 6, ал. 1, т. 7 от настоящата Наредба.

2. /Нова 2009 г./ даренията за лечение на граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;

3. даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. обичайните подаръци;

6. имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. даренията в полза на народните читалища;

8. придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. чуждите държави за придобиване на недвижими имоти - при условията на взаимност;

11. безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

(2) /Изм. 2009/ Освобождаването е след представяне на документи, удостоверяващи съответното обстоятелство.

(3) /Нова 2009/ Чл. 44, ал. 2 от ЗМДТ не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(4) /Нова 2009 г./ Алинея 1, т. 1, букви "б", "в", "г" и "е", т. 4 и 7 се прилагат и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.

(5) (Нова 2009 г.) Освобождаването по ал. 1, т. 2 е при условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване.
Раздел IV 
Данък върху превозните средства


Чл. 12. /пром. Реш. № 33/22.12.2015 г./(1) За леки автомобили размерът на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 37 kW включително – 0,50 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,80 лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW – 1,80 лв. за 1 kW.

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава със следните коефициенти:


Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент
 

Над 14 години 

1

Над 5 до 14 години включително 

1,5

До 5 години включително 

2,8

(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в размер, както следва:

1. товарно ремарке – 7,50 лв.;

2. къмпинг ремарке – 15 лв.

(3) Данъкът за мотопеди е в размер на 15 лв., а за мотоциклети - в размер, както следва:

1. до 125 куб. см включително - 18 лв.;

2. над 125 до 250 куб. см включително – 37,50 лв.;

3. над 250 до 350 куб. см включително – 52 лв.;

4. над 350 до 490 куб. см включително - 75 лв.;

5. над 490 до 750 куб. см включително - 112,50 лв.;

6. над 750 куб. см - 150 лв.

(4) Данъкът за триколка е както следва:

1. до 400 кг включително – 6 лв.;

2. над 400 кг - 9 лв.

(5) Данъкът за автобуси в зависимост от броя на местата за сядане е както следва:

1. до 22 места, включително мястото на водача - 75 лв.;

2. над 22 места, включително мястото на водача – 150 лв.

(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер на 15 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача е както следва:


Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси


-

18

12 лв.

42 лв.

 

 


18


20


42 лв.

96 лв.

 

 


20


22


96 лв.

220,50 лв.

 

 


22


25


285 лв.

513 лв.

 

 


25


26


513 лв.

900 лв.

 

 


26


28


513 лв.

900 лв.

 

 


28


29


496,50 лв.

598,50 лв.29


31


598,50 лв.

982,50 лв.31

33

982,50 лв.

1363,50 лв.33

38

1363,50 лв.

2071,50 лв.38

-

1510,50 лв.

2053,50 лв.

Б) с три и повече оси

36

38

960 лв.

1332 лв.
38

40

1332 лв.

1842 лв.
40

-

1842 лв.

2725 лв.

 

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер на 75 лв.

(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер на 150 лв.

(10) Данъкът за трактори е в размер, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително – 7,50 лв.;

2. над 18 kW до 37 kW включително – 10,50 лв.;

3. над 37 kW – 15 лв.

(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер на 37,50 лв.

(12) Данъкът за шейни и превозни средства от категорията L 7 е по Закона за движение по пътищата е в размер на 75 лв.

(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона в зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването е както следва:Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

45 лв.

91,50 лв.
13

14

91,50 лв.

252 лв.
14

15

252 лв.

355,50 лв.
15

-

355,50 лв.

804 лв.

Б) с три оси

15

17

91,50 лв.

159 лв.
17

19

159 лв.

325,50 лв.
19

21

325,50 лв.

423 лв.
21

23

423 лв.

651 лв.
23

-

651 лв.

1012,50 лв.

В) с четири оси

23

25

423 лв.

429 лв.
25

27

429 лв.

669 лв.
27

29

669 лв.

1062 лв.
29

-

1062 лв.

1575 лв.

Чл.13. / пром. Реш. № 33/22.12.2015 г./ Определя се данък, както следва:

1. За корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер на 1,50 лв. за всеки започнат бруто тон;

2. За корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер на 1,50 лв. за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона, включително и в размер на 0,15 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;

3. За джетовете - в размер на 150 лв. за брой;

4. За ветроходните и моторните яхти - в размер на 30 лв. за всеки започнат бруто тон;

5. За скутерите - в размер на 4,05 лв. за киловат;

6. За влекачите и тласкачите - в размер на 0,21 лв. за киловат;

7. За речните несамоходни плавателни съдове - в размер на 0,75 лв. за тон максимална товароподемност.
Чл. 14. /Пром. Реш. № 33/ 22.12.2015 г./ Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети - 30 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;

2. за параплан – 18 лв.;

3. за делтаплан – 18 лв.;

4. за мотоделтаплан – 30 лв.;

5. за свободен балон - 45 лв.;

6. за планер – 45 лв.

Чл. 15. (1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. /изм. 2009/ лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.

(2) Освобождаването е след представяне на документи, удостоверяващи съответното обстоятелство.

(3) (пром. Решение № 1364/27.01.2015 г. г.) Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди.

Чл. 16. (1) (пром. Решение № 1016/20.12.2013 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", данъкът за съответната година се заплаща с 30 на сто намаление от определеният по чл. 12 от настоящата Наредба данък.

(2) (пром. Решение № 1016/20.12.2013 г.) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "EEV" - с 50 на сто намаление, от определения данък по чл. 12, ал. 5, 6, 7 и 13 от настоящата Наредба.

(3) (пром. Решение № 1016/20.12.2013 г.) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 12, ал. 5 от настоящата Наредба, при условие че не се използват за други цели.

(4) (нова пром. Решение № 1016/20.12.2013 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения данък по чл. 12, ал. 1 и 3 от настоящата Наредба.

(5) (нова пром. Решение № 1016/20.12.2013 г.) Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница