Наредба за организация на движението на територията на община Пазарджикстраница1/8
Дата20.07.2018
Размер433.63 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

НАРЕДБА за организация на движението на територията на община Пазарджик 
Глава I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Чл. 1. Тази наредба урежда правилата, ограниченията и забраните, свързани с организацията на движението на пътни превозни средства (ППС) на територията на Община Пазарджик

Чл. 2. На територията на Община Пазарджик се определят следните зони:

1.зона “Център” - централна градска част, с граници булеварди и улици: “Княгиня Мария Луиза”, “Болнична”, “Ст. Караджа”, “Кочо Честименски”, “Цар Освободител”

2.зона “А” - включва останалата част от територията на града.

3.Синя зона с режим на платено почасово паркиране

4.Пешоходна зона
Чл. 3. (1) Временни забрани за обществено ползване на улици, булеварди, площади, пътища или участъци от тях от ППС се въвеждат със заповед на кмета на общината в следните случаи:

1. за извършване на планирани ремонти - за срок до 6 (шест) месеца.

2. природни бедствия и аварии, както и при неблагоприятни климатични условия, водещи до възникване на опасност за сигурността на движението - за срок до 3 (три) месеца.

3. организиране на търговия на открито - за срок до 24 часа, веднъж седмично, на точно определени места и с точно определени срок и граници.

4. провеждане на масови спортни и културни мероприятия - за срок до 3 (три) дни.

5. провеждане на държавни, политически или обществени мероприятия - за срок до 3 (три) дни.

6. за снимане на филми и реклами - за срок до 24 часа.

(2) Лицата, организатори на мероприятията по т. 3, т. 4 и т. 6, подават молба до кмета на община Пазарджик не по-късно от 20 дни преди провеждане на мероприятието.

(3) Организаторите на проявите по ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 6 заплащат за предоставената им услуга да ползват временно публична общинска собственост. Цената й е съобразно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Пазарджик приета от Общински съвет Пазарджик.


  1. Всички места за паркиране, попадащи в обхвата на забраните по ал. 1, се закриват за срока на забраната.

  2. Забраните по ал. 1 и ал. 2 се сигнализират по съответния ред.

Глава втора

ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА  

Раздел I Организиране на движението  


Чл. 4. (1) За организация на движението на територията на Община Пазарджик се изготвя Генерален план за организация на движението (ГПОД). Той обхваща всички комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на ППС, маршрутите на превозните средства по редовните и допълнителните линии за обществен превоз на пътници, пешеходното и велосипедното движение и паркирането. Срокът на действие на този план е 5 години.

(2) Във връзка с възникнала необходимост се допуска изработването на План за организация на движението (ПОД) за част от територията на общината Необходимостта от този план се доказва от компетентните звена на общинската администрация. Той съдържа всички елементи, изискващи се за ГПОД, но специфични за частта, за която се изработва. Този план няма ограничение на срока за действие.

(3) При изработването на ГПОД и ПОД трябва да бъдат спазени изискванията на нормативната уредба, за организиране на движението по пътищата.

(4) Кметът на Община Пазарджик възлага изработването на ГПОД и на ПОД за части от територията на Общината на специализирано звено на общинската администрация.

(5) Проектът за ГПОД се разглежда, обсъжда и приема в Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на Община Пазарджик. Съгласуваният проект се представя за разглеждане и одобрение от Общински съвет Пазарджик.


  1. Проектите за ПОД за части от територията на Община Пазарджик се разглеждат, обсъждат и приемат от ОЕСУТ на Община Пазарджик.

  2. Приетите проекти се одобряват от кмета на Община Пазарджик.

  3. Актуално копие от ГПОД и ПОД се съхранява в Дирекция "Строителство, транспорт и околна среда" при Община Пазарджик

  4. Наложило се изготвяне и прилагане на временна организация на движението / ВОД / се извършва по разпоредбите на съществуващите разпоредби за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

  Раздел II Скорости на движение 
Чл. 5. Разрешената максимална скорост за движение по улиците в населените места на територията на Община Пазарджик е до 50 км/ч, което се сигнализира с пътни знаци Д 11 "Начало на населено място" и Д 12 "Край на населеното място". 

Раздел III Организиране и регулиране на движението по улиците 


Чл. 6. (1) За организиране и регулиране на движението по улиците се използват самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци, светофарни уредби и други средства за регулиране и сигнализиране.

(2) Всички проекти за организация и регулиране на движението, както и промените в тях, се изработват в съответствие с нормативните актове, ГПОД и ПОД за части от територията на Община Пазарджик и се съгласуват с Дирекция "Строителство, транспорт и околна среда" на община Пазарджик и сектор пътна полиция при ОДМВР .

(3) Дирекция "Строителство, транспорт и околна среда" на община Пазарджик създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за съществуващите на територията на Община Пазарджик пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби. Всички промени се отразяват в регистъра в едномесечен срок от настъпването им. 

Чл. 7. (1) Поставянето на пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби става по проекти за организация на движението, изработени съгласно действащите нормативни актове.

(2) Право да поставят пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби имат лицата, на чието име са съгласувани проектите. Чл. 8. Смяната на светлинните сигнали за всички светофарни уредби на територията на Община Пазарджик се извършва автоматично.

Чл. 9. Всички нови светофарни уредби трябва да са оборудвани с подходящи светлинни тела, отговарящи на последните технологични изисквания. 

Чл. 10. (1) Лицето, поддържащо светофарните уредби, е длъжно да се отзовава и предприема действия по отстраняване на констатирани повреди , от момента на подаване на сигнала от неговия дежурен диспечерски пункт или от дежурния в Община Пазарджик както следва:

1. за светофарни уредби от зона "Център" - до 45 (четиридесет и пет) минути от подаване на сигнала;

2. за светофарни уредби от зона "А" - до 60 (шестдесет) минути от подаване на сигнала;

(2) Всички сигнали за повреди се записват във входящ дневник. Записите се съхраняват най-малко три години и се предоставят на заинтересованите лица при поискване.

(3) Контролът по ал. 1, т. 1 до т. 2 се осъществява от сектор пътна полиция при ОДМВР

 Чл. 11. (1) В зависимост от интензивността на движение или станалите пътно транспортни произшествия на регулирано със светофарни уредби кръстовище, се определят следните режими на работа:

1. денонощен;

2. на жълто мигане от 24.00 до 06.00 часа.

(2) Конкретните режими на работа се определят от кмета на Община Пазарджик с решение на комисията по безопасност на движението.

  Чл. 12. На пешеходни пътеки с интензивен пешеходен поток и интензивно движение на ППС по предложение на комисията по безопасност на движението се монтират хоризонтално разположени три броя светофарни секции ф 300 мм на конзоли, изобразяващи светла бягаща човешка фигура на тъмен фон.

 

Чл. 13. Всички предложения и молби по този раздел се отправят до кмета на Община Пазарджик. Те се разглеждат и решават в едномесечен срок.


  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница