Наредба за организация на движението на територията на община Пазарджикстраница2/8
Дата20.07.2018
Размер433.63 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Раздел IV Осигуряване на движението по улиците


  

Чл. 14. (1) При възникване на авария на подземни мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура в обхвата на улица, експлоатационното дружество - собственик или ползвател на съоръженията, е длъжно, преди започване на работа по отстраняване на аварията, да вземе всички необходими мерки за обезопасяване движението на ППС и на пешеходците, съгласно нормативните изисквания, както и незабавно да уведоми дежурния на Община Пазарджик, сектор пътна полиция при ОДМВР и средствата за масово осведомяване.

(2) В случай, че аварията не може да бъде отстранена в рамките на 48 часа, дружеството по ал. 1 писмено уведомява Дирекция "Строителство, транспорт и околна среда" и представя проект за ВОД и график за работа съгласно изискванията и разпоредбите на МРРБ

(3) Когато аварията е по улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градски транспорт, дружеството по ал. 1 уведомява писмено и оперативния дежурен на община Пазарджик.

(4) След приключване на работите по отстраняване на аварията по ал. 1, експлоатационното дружество е длъжно за своя сметка в тридневен срок да възстанови и почисти улиците и засегнатите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта. Чл. 15. (1) За извършване на строително-монтажни работи (СМР) по прилежащите към улиците имоти, с проекта за ВОД може да се предвиди заемането на част от тротоара. В този случай в проекта задължително се предвижда осигуряване на пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, с ширина най-малко 2 (два) метра.

(2) По изключение, доказано с работния проект за организация и изпълнение на СМР, за целите по ал. 1, може да се заеме целия тротоар или до половината от пътното платно на улицата. В проекта за ВОД задължително се предвижда осигуряването на пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, с ширина най-малко 2 (два) метра.

(3) В проектите за ВОД по предходните алинеи задължително се посочва размера на заеманата площ от пътното платно и/или тротоара, както и срока на извършване на работите.

Чл. 16. В случаите по чл. 15 лицата, извършващи СМР, сключват договор с кмета на Община Пазарджик или упълномощено от него лице, в който се определят размера на заеманата площ, публична общинска собственост; срока и цената на правото за ползване; задълженията за качественото почистване и възстановяване в експлоатационно състояние на пътното платно и/или тротоара; засегнатите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта. Цената се определя съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Община Пазарджик.Чл. 17. (1) За намаляване на скоростта на МПС по пътните платна се допуска използването на напречни неравности, като основните видове и размери са по изискванията на разпоредбите за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване скоростта на движение и изискванията към тях.

(2) Неравностите по ал. 1 се разполагат само по обслужващи и по изключение по събирателни улици, по които не се извършва движение на ППС за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт, когато е налице поне едно от следните условия:

1. при пешеходни пътеки, при които е значимо пресичането на деца или лица със зрителни, слухови или двигателни затруднения;

2. по улици, преминаващи покрай входове на училища, детски ясли, детски градини, спортни и детски площадки, здравни заведения;

3. по улици, с концентрация на пътно-транспортни произшествия, при които е доказано, след съответен анализ, че причините за тях са несъобразената скорост на ППС. 

 Чл. 18. (1) За предотвратяване на неправилното пресичане на улиците от пешеходците, за ограничаване на достъпа на ППС до пешеходните пространства и за обезопасяване и насочване на пешеходното движение, върху тротоарите или разделителните ивици на улиците могат да се поставят предпазни ограждения (верижен или тръбно-решетъчен парапет), антипаркингови елементи или бетонови саксии като основните видове и размери са съгласно действащите разпоредби на МРРБ.

(2) Върху тротоари пред имоти, в които влизат и излизат ППС, се допуска поставянето на подвижни антипаркингови елементи, осигуряващи свободния достъп до имотите с ППС. 

Чл. 19. (1) Община Пазарджик поставя напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС, предпазни ограждения (верижен и тръбно-решетъчен парапет, антипаркингови елементи или бетонови саксии) по списък на улиците, утвърден от кмета на общината. Списъкът е ежегоден и съобразен с осигуреното финансиране на дейността в бюджета. Предложението се изготвя от комисия, назначена от кмета на Община Пазарджик, в която участват представители на общината и сектор пътна полиция при ОДМВР .

(2) За изработването, доставката и поставянето на съоръженията по ал. 1, както и за тяхната поддръжка се сключва договор с физическо или юридическо лице, при спазване на действащото законодателство. 

Чл. 20. Дирекция "Строителство, транспорт и околна среда" на Община Пазарджик създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за законно поставените напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС по улиците и на предпазни ограждения. Всички промени се отразяват в регистъра в едноседмичен срок от настъпването им.  

Чл. 21. Забранява се:

1. умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, пътна маркировка, предпазни ограждения, светофарни уредби, съоръженията на уличното осветление и контактната мрежа, настилки на улиците, напречни неравности, съоръжения по спирките;

2. поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея в нарушение на установения за това ред;

3. използването на мигащи светлини и/или символи и буквени шрифтове, използвани за пътни знаци или пътна сигнализация в реклами, рекламни съоръжения, плакати и агитационни материали, разположени или поставени по улици, ППС, сгради и съоръжения;

4. маркирането на реклами върху платното за движение и върху законно поставените пътни знаци;

5. поставянето на контейнери и кофи за битови отпадъци и на всякакви други предмети (в т. ч. столове, маси, щайги, стълбчета, табели) върху платната за движение;

6. затварянето за движение на улици с бариери или други съоръжения;

7. извършването на търговска дейност върху платната за движение и в зелените площи между тях;

8. разполагането на преместваеми съоръжения, в т. ч. маси и столове пред търговски обекти, върху тротоарите, ако не е осигурена ширина за свободно преминаване на пешеходците най-малко 2,00 м върху тротоара ;

9. поставянето на преместваеми елементи и/или обекти в обхвата на спирките на ППС по редовните линии на градския транспорт, с изключение на определените по реда на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Община Пазарджик, а за крайните спирки - и павилион за обслужване на персонала на дружеството-превозвач. 


1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница