Наредба за организация на движението на територията на община Пазарджикстраница3/8
Дата20.07.2018
Размер433.63 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Раздел V Движение на велосипедисти  


Чл. 22. (1) Велосипедисти могат да се движат по уличните платна, а по тротоари и в пешеходни зони - само при наличие на велосипедни алеи или ленти, означени по съответния начин.

(2) Управляваните от деца до 10 годишна възраст велосипеди могат да се движат по тротоари и в пешеходни зони като е забранено движението на същите по уличните платна.

(3) Велосипедистите следва да спазват изискванията на Закона за движение по пътищата. 


Раздел VI Движение на ППС с животинска тяга 


Чл. 23. ППС с животинска тяга се допускат за движение по улиците, отворени за обществено ползване на територията на Община Пазарджик, след като бъдат регистрирани. 

Чл. 24. (1) ППС с животинска тяга се регистрират в Община Пазарджик по местоживеене на собственика.

  1. Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа на писмена молба, подадена от собственика до кмета на населеното място.

  2. Кметът на община Пазарджик в едноседмичен срок разглежда подадената молба и при наличието на всички необходими изисквания, вписва в специален регистър, (приложение № 1), ППС с животинска тяга и собственика. За извършената регистрация се издава регистрационен талон по образец (приложение № 2). 

Чл. 25. ППС с животинска тяга трябва да са оборудвани съгласно изискванията на ЗДП, както и с престилки за животинските отпадъци. 

Раздел VII Ограничения на движението на ППС 


Чл. 26. (1) Забранява се:

1. Влизането на товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона от 07.00 до 21.00 часа в зона "Център".

2. Влизането на товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 2,5 тона от 07.00 до 21.00 часа в пешоходна зона

3.Влизането на автобуси с над 22 пътнически места от 07.00 до 21.00 часа в зона "Център".

4.Движение, престой и паркиране на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, детски и спортни площадки, територията на детски ясли, детски градини и училища.

5.Влизането на ППС с животинска тяга в зона "Център " и по следните улици на гр.Пазарджик: бул. “Г. Бенковски“,бул. „Ал. Стамболийски” ,бул. „Кочо Чистеменски „ ,бул. „ България „ , бул. „ Цар Освободител „ , бул. „Родопи „ , бул. „ Хр. Касапвелиев „ , бул. „ Д-р Н. Ламбрев „ ,ул. „ Болнична „ , ,ул. „Хан Крум „ , бул. Стефан Стамболов .

(2) Забраните, посочени в предходната алинея, не се отнасят за:

1. автомобилите със "специален режим на движение", а именно Спешна медицинска помощ, Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението", Национална служба "Полиция", Народно събрание, Национална служба за охрана, Министерството на държавната политика при бедствия и аварии, Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерството на правосъдието, обозначените автомобили на служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" към министъра на отбраната и други служби на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи. Забраните по ал. 1 не важат за изброените ППС единствено в случай, че се ползват при доказана служебна необходимост и подават едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал.

2.специализираните автомобили на дружествата-концесионери за поддържане на чистотата, използвани при изпълнение на задачите им по договорите с Община Пазарджик, както и специализираните автомобили (по одобрен списък от кмета на Общината), за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на Община Пазарджик.

3. специализираните автомобили на експлоатационните дружества - собственици или ползватели на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на улицата, използвани при отстраняване на аварии;

4. автомобилите на ОП "Социален патронаж" - при изпълнение на служебните им задължения;

5. автомобилите на дружествата, изпълнители на работи по: поддържане на улиците и контактно-кабелната мрежа на градския транспорт, поставяне и поддръжка на вертикалната и хоризонтална сигнализация, светофарните уредби и уличното осветление, поддръжка на зелената система;

6. автомобилите на охранителните фирми, обслужващи обекти със сигнално-охранителни системи.

3) Изключение от забраните по ал. 1 се допуска срещу пропуск за товарни автомобили и, строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона и автобуси с над 22 места по ал. 1, т. 1 ,2 и 3.(4) Забраната по ал. 1, т. 3 не се отнася за автобуси за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт.

(5) Редът и условията за издаване на пропуски по ал. 3 са посочени в приложение № 3

(6) Дирекция "Строителство, транспорт и околна среда" създава и поддържа в актуално състояние регистри за всички издадени пропуски. 

Глава трета
ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 

Раздел I Обществен превоз на пътници по редовни линии на градския транспорт 


Чл. 27. Движението на масов градски транспорт (МГТ) се организира в съответствие със ЗАП (Закон за автомобилните превози) и ГПОД. 

Чл. 28. (1) Спирането на пътни превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт за качване и слизане на пътници е разрешено само на сигнализираните за тази цел спирки.

(2) Когато спирките са оформени със специално уширение на пътното платно, водачът превозното средство за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт е длъжен да спира в това уширение, а когато такова няма, да спира възможно най-близо до границата на платното за движение. Чл. 29. Определя се обхватът на спирките за масов градски транспорт (МГТ) обозначени съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата (ЗДП) и разпоредбите за сигнализация на пътищата с пътни знаци, когато тя не е със специално уширение в следните размери:

дължина на спирка на масов градски транспорт;

- автобусна и тролейбусна спирка 50 метра след знак № 23 ,24;

- ако има такава до края на пътна маркировка М 14;
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница