Наредба за организация на движението на територията на община Пазарджик


Раздел II.3 Режим на локално паркиране на ППС на живущите в зоните за почасово платено паркиранестраница6/8
Дата20.07.2018
Размер233.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Раздел II.3 Режим на локално паркиране на ППС на живущите в зоните за почасово платено паркиране  


Чл. 66. На улици, булеварди и площади - общинска собственост, с въведен режим на почасово платено паркиране, кметът на Община Пазарджик със заповед въвежда режим на локално паркиране на ППС, чийто ползуватели са от домакинството (по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ДОПК) на собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот и същите са заплатили данък върху превозното средство , дължим към Община Пазарджик за притежаваното от тях ППС .

Чл. 67. Правото по чл. 66 се предоставя на физически лица, които управляват ППС по силата на право на собственост, или на правно основание, различно от правото на собственост, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на обособения жилищен имот, който използват за жилищни нужди. Това право не се предоставя на лица притежаващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулеранея поземлен имот, на който е постоянният им адрес, или е било променено предназначението на такива помещения.

Чл. 68. Лицата по чл. 66 и чл. 67 имат право да паркират ППС само в границите на конкретна улица от зоната за почасово платено паркиране, в която попада адресът на обособения жилищен имот. Границите на конкретните улици за локално платено паркиране, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, са възможно най близко до имота на правоимащите

Чл. 69. Правото на локално платено паркиране се установява с пропуск, поставен на предното стъкло на превозното средство. Пропуските за локално платено паркиране на ППС на живущите в зоните за почасово платено паркиране съдържат следната задължителна информация:

а/ герба на Община Пазарджик;

б/ пореден номер;

в/ холограмен знак;

г/ надпис „ Пропуск „ "наименование на улицата за която се отнася ". 

д./ регистрационен номер на автомобила за който се отнася

Чл. 70. Пропуска се издава за срок от един или дванадесет месеца, след установяване на правото на лицето по чл. 67 . Пропуска се поставя на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила по начин, незатрудняващ осъществяването на контрол. Пропуск непоставен по посочения начин е невалиден. 

Чл. 71. Правата по раздел II .3 на глава IV. от настоящата Наредба се прилагат за всички автомобили на обособен жилищен имот. Чл. 72. Редът и условията за издаване на пропуск са както следва:

1. Лицата, желаещи да ползват услугата локално паркиране, подават заявление по образец до "БМ Паркинги и охрана", в което декларират обстоятелствата, установяващи правото по чл. 66 и чл. 67 и периода на ползване, съгласно чл. 70 от Наредбата.

2. За установяване на обстоятелствата по чл. 67, при подаване на заявлението лицата представят за справка следните документи в оригинал:

а) документ за постоянен или настоящ адрес.

б) документ за собственост на ППС;

в) документ, доказващ валидното правно основание за ползване на ППС в случай, че не са собственици;3. Пропуските се издават в срок до 15 работни дни, след представяне на необходимите документи и при спазване на изискванията по т.1 и т.2.

4. В случай на констатирани несъответствия в представените документи, на заявителя се предоставя четиринадесетдневен срок за отстраняването им. Неотстраняването в този срок е основание за прекратяване на процедурата по издаване на пропуск.

5. Пропуск за един месец се издава при декларирано искане от заявителя.

6. Пропуск за един месец се издава еднократно и при наличието на следните обстоятелства:

а) заявителят е в процедура по издаване на официален документ, удостоверяващ постоянен

адрес, идентичен с имота в който живее.

б) заявителят е собственик на ППС по силата на договор за покупко-продажба и е в процедура по пререгистрация на същото;

в) оставащият срок на действие на договора за наем на ППС е по-малък от два месеца, считано от датата на подаване на заявлението;

7. Пропуска може да бъде заменен с нов, със същия срок на валидност, когато са налице обстоятелства, налагащи смяна ППС с друго, като първоначално издаденият пропуск се анулира служебно.

8. При промяна на постоянен адрес с адрес, отговарящ на условията на чл. 66 и чл. 67, лицето, ползващо услугата локално паркиране, подава ново заявление.

9. След изтичане на срока на валидност на издадения пропуск за един или дванадесет месеца лицата, желаещи да продължат ползването на услугата подават отново заявление.

10. При промяна на обстоятелствата, декларирани в заявлението, лицата, ползващи услугата, са длъжни в 14-дневен срок да уведомят писмено "БМ Паркинги и охрана" за настъпилите промени.

11. На лицата декларирали неверни обстоятелства по чл. 66 и чл. 67 и/или представили към заявлението документи с невярно съдържание, не се предоставя пропуск за локално паркиране, като се информират компетентните органи.

12. В случаите на последващо установени декларирани неверни обстоятелства по чл. 66 и чл. 67 и/или представени към заявлението документи с невярно съдържание, недекларирани промени в обстоятелствата и изискванията по т. 2. и т 3., пропуска се анулира. Чл. 73. Пропуски по чл. 66 се издават, активират, анулират и контролират от БМ "Паркинги и охрана" по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Община Пазарджик 

Чл. 74. Пропуска по раздел ІІ-3 не предоставя права за паркиране извън определената улица за локално паркиране, за която е определен и в която попада адресът на обособения жилищен имот, в който ползвателите на услугата "локално паркиране" живеят. 

Каталог: new -> naredbi
new -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
new -> І. Заградете верния отговор за задачи от 1 до 10
naredbi -> Първа общи положения
naredbi -> Първа общи положения
naredbi -> За обществения ред в Община Пазарджик Раздел І общи положения
naredbi -> Община Пазарджик м юли 2014 г. Глава първа общи положения
naredbi -> Община Пазарджик м декември 2012 г. Глава първа общи положения
naredbi -> Общински съвет пазарджик наредба за рекламната дейност
naredbi -> Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на община пазарджик


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница