Наредба за организация на движението на територията на община Пазарджикстраница8/8
Дата20.07.2018
Размер433.63 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Раздел IV.1 Режим на безплатно паркиране на ППС със специален режим на движение и ППС на ОП "Социален патронаж" и специализиран обществен транспорт, обслужващ хора с трайни увреждания 


Чл. 99. ППС със специален режим на движение, с надпис "Полиция" и автомобили на служби "Пожарна безопасност и защита на населението" и "Бърза помощ" имат право да паркират безплатно в зоните за почасово платено паркиране за времето, необходимо при и по повод изпълнение на служебните функции на управляващите ги лица. 

Чл. 100. ППС на ОП "Социален патронаж" и специализиран обществен транспорт, обслужващ хора с трайни увреждания, и ППС, използвани за предоставяни от Община Пазарджик социални услуги, при извършване на дейности, възложени от Община Пазарджик по обслужване на социално слаби или хора с трайни увреждания, могат да бъдат паркирани безплатно в зоните за почасово платено паркиране за времето на обслужване. 

Чл. 101. Специализираният обществен транспорт, възложен от Община Пазарджик и ППС, използвани за предоставяни от Община Пазарджик социални услуги, обслужващи хора с трайни увреждания, се обозначават със стикер с надпис "Специализиран транспорт, обслужващ хора с трайни увреждания", който се издава от БМ "Паркинги и охрана " след представяне на удостоверение за изпълнението на посочената дейност с конкретното ППС, издадено от дирекция "Социални дейности" на Община Пазарджик. 

Глава пета

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Раздел I Общи положения 


Чл. 102. Контролът по изпълнение на тази наредба се осъществява от:

1. Кмета на Община Пазарджик и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица.

2. Лица, определени и упълномощени с решение на Общински съвет Пазарджик.

3. Директора на ОДМВР и/или определени от него с писмена заповед длъжностни лица. Чл. 103. Общинските администрации са длъжни да оказват съдействие на контролиращите

органи по отношение проверките за наличието на гаражи и паркоместа, собственост на

лицата. 

Чл. 104. За установените нарушения на тази наредба, физическите лица се наказват с глоба или имуществена санкция в размер от 50 до 500 /петстотин/ лева, ако за констатираното нарушение не е предвидено друго наказание. Когато нарушение на тази наредба е извършено при или по повод осъществяване дейността на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер до 500 /петстотин/ лева, но не по-малко от 100 /сто/ лева.  При повторност глобата е в размер от 100 до 1000 лв. а имуществената санкция от 200 до 1500 лв

Чл. 105. За маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази наредба, установени при извършването им, органите по чл. 114 налагат на място глоба или имуществена санкция с фиш в размер от 20/двадесет/ до 50 /петдесет/ лева. 

Чл. 106. Ако лицето оспори нарушението и размера на наложената глоба или имуществена санкция или откаже да подпише фиша по чл. 124, се съставя акт по реда на чл.125 от настоящата наредба. 

Чл. 107. Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов подчинен да извърши нарушение по тази наредба се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение. 

Чл. 108. Собственикът или този, който управлява предоставено пътно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил пътното превозно средство. 

Чл. 109. Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от длъжностните лица, определени от органите по чл. 102.

(1) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Пазарджик или от упълномощено от него лице

(2) За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. Раздел II Санкции при неправилно паркиране 

Чл. 110. При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението, на извършителят може да бъде наложена глоба с фиш в размер от 20 / двадесет / до 50 /петдесет/ лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: за самоличността на упълномощеният от Община Пазарджик служител, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби, размера на глобата, срока и сметката или мястото за доброволното и изплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати наложената глоба. На нарушителя, се дава екземпляр от фиша. 

Чл. 111. На лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената му глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати наложената му глоба, се съставя акт. 

Чл.112. При отсъствие на нарушител при неправилно паркиране на МПС на място на нарушението се съставя фиш в 3 екземпляра по следния ред:

1. Фишът съдържа следните данни: самоличността на служителя, наложил глобата; мястото и времето на нарушението; моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото за доброволното й заплащане.

2. Първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в службата за контрол.

3. Ако фишът не бъде платен доброволно в 7-дневен срок от връчването му се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка да се яви в съответната служба за контрол в едноседмичен срок от получаването й, за да мубъде издаден АУАН по реда на ЗАНН или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението.

      1. При неявяване в определения срок или при непосочване писмено на лицето, на което е предоставено управлението на моторното превозно средство, на собственика или на управителя на юридическото лице – собственик на моторното превозно средство, се издава АУАН в негово отсъствие по реда на ЗАНН.


Чл. 113. За спиране, престой, паркиране и/или преминаване на ППС през паркове, градини и зелени площи на извършителите се налагат глоби или имуществени санкции в размер от 100/сто/ до 500 /петстотин/ лева. При повторност глобата или имуществената санция е от 200 /двеста / до 1000 /хиляда / лв.

Чл. 114. За неправомерно паркиране на ППС в нарушение на изискванията на настоящата наредба върху специално обозначено място, определено за паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба или имуществена санкция в размер от 100 /сто/ до 200/двеста/ лева. При повторност глобата или имуществената санкция е от 200 / двеста / до 500 / петстотин / лв.

Чл. 115. На нарушителите на забраната по чл. 43, чл.44 , чл.45 се налага глоба или имуществена санкция в размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева.  При повторност глобата или имуществената санкция е от 100 / сто / до 500 / петстотин / лева.

Чл. 116. На нарушетелито на правилата по чл. 42 се налага глоба или имуществена санкция в размер от 50 /петдесет/ до 100 /сто/ лева. При повторност глобата или имуществената санкция е от 100 / сто / до 200 / двеста / лева

Раздел III Други санкции  


Чл. 117. За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за преференциално паркиране, се прилагат разпоредбите на чл. 102 от настоящата наредба. 

Чл. 118. За неправомерно използване на издадена по съответния ред карта за преференциално паркиране на извършителя се налага глоба в размер от 100 /сто/ до 200 /двеста / лева. При повторност глобата е от 200 /двеста / до 300 / триста / лева

Чл. 119. За използване на неиздадена по съответния ред карта за преференциално паркиране на извършителя се налага глоба в размер от 300 /триста/ до 500 /петстотин/ лева, като картата се изземва от инспектора установил нарушението. В този случай се уведомява и районното полицейско управление. 

Чл. 120. За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен знак, указателна табела или друго регламентирано поставено по съответния ред съоръжение за вертикална пътна сигнализация, на извършителите се налагат глоби или имуществени санкции в размер от 200 /двеста/ до 500 /петстотин / лева.  При повторност глобата или имуществената санкция е от 500 8петстотин / до 1000 / хиляда / лева.

Чл. 121. За частично или цялостно заличаване на хоризонтална пътна маркировка, на извършителите се налагат глоби или имуществена санкция в размер от 50 /петдесет/ до 300 /триста/ лева. При повторност глобата или имуществената санкция е от 100 / сто / до 500 / петстотин / лева. 

Чл. 122. За частично или цялостно повреждане или демонтаж на монтирано по съответния ред антипаркинг съоръжение, на извършителите се налагат глоби или имуществени санкции в размер от 50 / петдесет / до 200 / двеста / лева . При повторност глобата или имуществената санкция е от 100 /сто/ до 300 /триста/ лева. 

Чл. 123. На нарушителите на забраната по чл. 23 и чл. 25 се прилага задържане на превозното средство за отговорно пазене, до установяване на собствеността.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 


§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "ППС, превозващи хора с увреждания" са ППС, които към момента при и по време на паркирането обслужват персонално лицето, отговарящо на критериите съгласно чл.86 и са обозначени според изискванията на тази наредба с валидна карта, издадена на името на обслужваното лице.2. "Преференциално паркиране" е:

а) Безплатно за време до 3 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в зоните за почасово платено паркиране на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено и лично обслужват хора с увреждания.

б) Безплатното за време до 3 часа паркиране на специално определените и сигнализирани за тази цел места в паркингите общинска собственост на територията на Община Пазарджик на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на паркирането пряко, непосредствено и лично обслужват хора с увреждания.

в) Безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, превозващо лица с увреждания, до сградата по настоящ адрес на правоимащите.

3. "Служебен абонамент" е режим на платено паркиране върху определени от Община Пазарджик и съгласувани със сектор пътна полиция при ОДМВР, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост на територията на Община Пазарджик, на ППС на физически или юридически лица, на основание сключени от същите лица договори за временно и възмездно ползване на съответните паркинг-места с БМ „Паркинги и охрана“.

4. Неправомерно е паркиране на специално обозначено място за ППС, превозващи хора с увреждане при:

а) паркиране без карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания.

б) паркиране с невалидна карта за преференциално паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания.

в) паркиране на място за ППС, превозващи хора с увреждания в отсъствие на правоимащото лице.

г) паркиране на място за ППС, превозващо хора с увреждания без талон, съгласно чл. 49, ал. 11 от настоящата Наредба.

5."Дете" по смисъла на настоящата наредба е лицето, отговарящо на условията на чл. 2 от Закон за закрила на детето. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. В срок от три години от влизане в сила на Наредбата всички светофарни уредби на територията на Община Пазарджик следва да бъдат оборудвани с подходящи светлинни тела, отговарящи на последните технологични изисквания. 

§ 2. В едногодишен срок от влизане в сила на наредбата, кметовете на населени места да извършат проверка и да премахнат всички поставени в нарушение на действащите норми напречни неравности и предпазни ограждения (верижен и тръбно-решетъчен парапет, антипаркингови елементи или бетонови саксии). 

§ 3. (1) Всички схеми за разполагане на рекламно - информационни елементи на територията на Община Пазарджик, попадащи в обхвата на пътя и обслужващия го сервитут, преди одобряването им , се съгласуват задължително с Дирекция "архитектура" и със сектор пътна полиция при ОДМВР за съответствие със ЗДвП, действащото законодателство и тази наредба.

(2) Всички схеми за разполагане на преместваеми съоръжения върху имоти - публична общинска собственост на територията на Община Пазарджик, преди одобряването им, се съгласуват задължително с Дирекция Дирекция "Строителство ,транспорт и околна среда" и с сектор пътна полиция при ОДМВР .

  § 4. (1) Кметът на Община Пазарджик изготвя и издава предвидените в настоящата наредба нарочни заповеди в двумесечен срок от приемането на настоящата наредба.

(2) Общински съвет Пазарджик приема всички необходими за по-ефективното прилагане на настоящата наредба свои допълнителни решения в тримесечен срок от влизането в сила на същата.

(3) До издаването на заповедите по ал. 1 и приемането на решенията по ал. 2, заварените процедури, режими, такси и др. запазват действието си. 

§ 5. Всеки притежател на валидно издадена карта за преференции при паркиране е длъжен в двумесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба да подаде заявление чрез Община Пазарджик до ОМ „Паркинги и охрана „ за подновяване на валидността на картата, при наличието на съответствие с изискванията на тази наредба. § 6. Всички издадени карти и/или разрешителни за преференции при паркиране по отменената наредба следва да бъдат подменени в три месечен срок. Регламентирано издадените до приемането на настоящата наредба карти за преференции при паркиране запазват валидността си до подмяната им с нови по реда и в сроковете по настоящата наредба.  

§ 7. Всички заварени производства се довършват по досегашния ред. 

§ 8. Издадените от кмета на Община Пазарджик заповеди за безплатно и денонощно паркиране на ППС, превозващо хора с увреждания, върху специално определено и сигнализирано за тази цел място до сградата по настоящ адрес на правоимащите запазват валидността си до края на едногодишния срок от датата на издаването им.  

§ 9. В тримесечен срок от изтичане срока по §11 да се извършат проверки и премахвания на поставените в нарушение на Наредбата и актуалните схеми знаци и стикери за сигнализиране на места за безплатно и денонощно паркиране на ППС, обслужващи лица с увреждания.  

 § 10. Всички карти за преференциално паркиране, издадени към датата на приемане на настоящата наредба, на лица, непопадащи в обхвата на същата губят валидността си. § 11. Указания във връзка с приложението на наредбата се дават от кмета на Община Пазарджик. 

§ 12. Тази наредба се приема на основание чл. 22 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 23 във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за пътищата и отменя НАРЕДБА за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик Приета с Решение № 41/06.04.2000г., Протокол № 7 , на Общински съвет Пазарджик. 

Приложения:

Приложение № 1 – Съдържание на регистъра за регистриране на превозни средства с животинска тяга в Община Пазарджик
Приложение № 2 – Талон за регистрация на превозно средство с животинска тяга
Приложение № 3 – Ред за издаване на пропуски по чл.26 (5)
Приложение № 4 - Съдържание на талоните за паркиране в зоните за почасово платено паркиране
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница