Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община ТутраканДата20.07.2018
Размер216.47 Kb.

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Тутракан

Раздел I. Общи положения


Чл. 1. (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Тутракан.

(2) Настоящата наредба урежда реда за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Тутракан чрез:

1. Улавяне и обработка на безстопанствените кучета.

2. Контрол върху регистрацията на домашните кучета, тяхното придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане.

(3) Настоящата наредба регламентира взаимоотношенията между институциите, неправителствените организации за защита на животните, собствениците на животни – домашни любимци и останалите жители на община Тутракан.

(4) Наредбата се прилага по отношение на:

1. Всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на община Тутракан.

2. Собствениците, наемателите и ползвателите на жилищни сгради.

3. Управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на сгради и прилежащите терени.

4. Собствениците, водачите и стопаните на домашни кучета.

5. Собствениците на имоти, които са обитавани и/или позволяват безпрепятствено преминаване на безстопанствени животни през техните имоти.

6. Служителите на Община Тутракан, отговорни за общинския приют за безстопанствени животни.

7. Практикуващите ветеринарни лекари на територията на община Тутракан.

Раздел II. Придобиване, регистрация, отглеждане, развъждане и размножаване на кучета – домашни любимци

Чл. 2. Собствеността върху куче се удостоверява посредством:

1. Надлежно издаден и попълнен ветеринарномедицински паспорт с нанесена идентификация на кучето.

2. Договор за покупко-продажба или за дарение от търговски обект, развъдник, декларация за одомашняване от приют, и други обекти, регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, или от други физически и юридически лица, в това число или по наследство. Този документ важи само до момента, в който кучето навърши възрастта, изискваща се по Закона за ветеринарномедицинската дейност за издаване на ветеринарномедицински паспорт.

Чл. З. Продажбата или дарението на куче на лица, ненавършили 18 годишна възраст, се извършва единствено с нотариално заверена декларация за съгласие от родител или настойник.

Регистрация на кучета – домашни любимци

Чл. 4. Регистрация на кучета – домашни любимци:

(1) Задължения на собствениците на домашни кучета по тяхната регистрация:

1. Собствениците на кучета – домашни любимци, навършили 6 - седмична възраст, задължително ги представят на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец и извършване на ветеринарномедицински манипулации – ваксинация, обезпаразитяване и ваксинация.

2. За кучета – домашни любимци, на които е издадена легитимна здравна книжка в минал период, същата остава валидна и собственикът не е задължен да я замени с ветеринарномедицински паспорт. При деклариране на кучето – домашен любимец, съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5 от настоящата наредба, собственикът вписва в декларацията идентификационен код от шест цифри, удостоверяващ здравната книжка като регистрационен документ.

3. При навършване на 6 - седмична възраст или в 7 - дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът задължително го регистрира при ветеринарен лекар. При ветеринарната регистрация на кучето – домашен любимец ветеринарният лекар поставя инжектируем транспондер /чип - идентификация/.

4. При кучета – домашни любимци над тази 6 – седмична възраст, на които не им е бил поставен чип, собствениците им поставят такъв при ветеринарен лекар.

5. Всеки собственик на куче – домашен любимец в срок до 7 (седем) работни дни след издаване на ветеринарномедицинския паспорт на кучето, подава декларация за притежаване на куче по образец в Община Тутракан или в кметството / кметското наместничество по местоживеене.

6. Въз основа на подадената декларация от собственика и представен ветеринарномедицински паспорт на кучето, данните се въвеждат в административната електронна база данни (картотека/регистър) на домашните кучета Община Тутракан и се заплаща такса за притежаване на куче. Съществуването на таксата е регламентирано в Закона за местните данъци и такси, а размерът й се определя с решение на Общински съвет – Тутракан.

7. От заплащане на такса за притежаване на куче се освобождават собствениците на:

(а) кучета на инвалиди – удостоверено от собственика с представяне на действащо решение от ТЕЛК или НЕЛК;

(б) служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

(в) кучета, използвани за опитни цели;

(г) кучета, използвани от Българския червен кръст;

(д) кастрирани кучета – удостоверено чрез вписване на манипулацията от ветеринарен лекар във ветеринарномедицинския паспорт на кучето;

(е) ловни кучета – удостоверено от собственика с представяне на копие от заверен за текущата година ловен билет, както и копие от регистрационния талон на кучето в ловно-рибарското дружество;

(ж) кучета с поставен микрочип само за първата година от неговото регистриране. Не се дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа.

8. Обстоятелствата по предходната т. 7 от настоящата наредба се удостоверяват със съответните надлежни документи.

9. Текстът по предходната т. 7, буква „а” и буква „е” от наредбата се прилага при регистрация на не повече от два броя кучета на името на един собственик. При регистрация на трето и повече домашни кучета на името на един собственик на куче от категориите по букви „а” и „е”, същият заплаща такса за притежаване на куче за всяко следващо животно.

10. Подаването на декларация за притежаване на домашно куче в Община Тутракан или в кметството / кметското наместничество по местоживеене е задължително, независимо дали за животното следва да се заплаща такса или същото е от категориите, освободени от заплащане на такса.

11. Всеки собственик на домашно куче, регистрирано/декларирано в Община Тутракан или съответно в кметството / кметското наместничество по местоживеене през предходни години, е длъжен в срок до 31-ви март на календарната година да заплати такса за притежаване на куче за настоящата година в Община Тутракан или в кметството / кметското наместничество по местоживеене.

12. При установяване, че собственикът на куче не го е декларирал в съответния срок по реда на настоящия чл. 4, ал. 1, т. 5 от тази наредба и/или има неплатени такси за притежаване на куче за предходни години, същият се санкционира по реда на тази наредба.

13. Собствениците на кучета, освободени от заплащане на такса за притежаване на куче, са длъжни също да регистрират кучетата си, при неспазване на което им се налагат административни наказания по реда на Раздел VІ от тази наредба.

14. За куче, което е регистрирано/декларирано в едно населено място, а се налага преместването му на друг адрес в същото населено място или на адрес в друго населено място от община Тутракан:

а) Собственикът декларира в общината / кметството / кметското наместничество по новия адрес притежаването на кучето, представя издадения вече документ и бива картотекиран по новия адрес. В случай, че вече е заплатена годишна такса за притежаване на кучето по стария му адрес, обстоятелството се отразява в забележка в електронния регистър и на собственика се издава нов документ за регистрация на кучето и платена такса.

б) Общинският служител, вписал забележката по предходната подточка а) от настоящата наредба, и извършил новото картотекиране/регистрация, по служебен ред уведомява общинската администрация / кметството или кметското наместничество, извършили първоначалната регистрация на кучето, за да се закрие и архивира старата му регистрация.

15. Собственик на куче, който декларира неверни данни и обстоятелства, и/или данни, водещи до намаляване или освобождаване от заплащане на такса за притежаване на куче, се наказва с административно наказание.

16. При промяна на собствеността, при смърт или изгубване на кучето, при промяна на адреса и/или населеното място, в което ще се отглежда животното, собственикът е длъжен в срок до 10 дни от настъпване на събитието да уведоми писмено Община Тутракан или съответното кметство / кметско наместничество по местоживеене, извършили картотекирането/регистрацията, с цел неактуалната регистрация да бъде закрита и архивирана.

(2) Задължения на общинската администрация, ветеринарните лекари и управителите на обекти, в които се отглеждат дългосрочно, кастрират, временно настаняват или продават кучета:

1. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на община Тутракан, идентифицират домашните кучета при тяхната ветеринарна регистрация чрез издаване на ветеринарномедицински паспорт и поставяне на микрочип. Стойността на съответната манипулация се заплаща от собственика на животното.

2. Практикуващите ветеринарни лекари, регистрирани на територията на община Тутракан, съгласно чл. 174, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност ежемесечно изпращат в ОДБХ – Силистра – Тутракан и в Община Тутракан данните за предходния месец от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче за извършени манипулации и вписани във Ветеринарната информационна система.

3. Собствениците на зоомагазини, в които се продават кучета, в срок до 5 дни от продажбата на куче, писмено предоставят на Община Тутракан данни за собственика (имена, адрес, телефон за връзка) и данни от паспорта на кучето (дата на издаване, имена на ветеринарния лекар, издал паспорта, дата на поставяне и номер на микрочип при наличие на такъв).

4. Упълномощени представители на Община Тутракан извършват административната регистрация на домашните кучета. Същите, при установяване нарушения по чл. 4, ал. 1, т. 12 от настоящата наредба, имат право да санкционират нарушителя. Обстоятелството по санкционирането се отразява в регистъра.

5. Представителите на Община Тутракан и на ОДБХ – Силистра – Тутракан, самостоятелно или съвместно извършват проверки за установяване на нарушения по реда на чл. 4, ал. 2, точки 1, 2 и 3 от настоящата наредба и налагат административни наказания на нарушителите, определени по наредбата.Отглеждане на кучета – домашни любимци

Чл. 5. Собствениците на домашни кучета са длъжни:

(1) Да се грижат за животните и да не ги изоставят.

(2) Да предприемат всички мерки за предотвратяване бягството на животните.

(3) Да се погрижат за издаването на ветеринарномедицински паспорт на животното и редовното му обезпаразитяване и ваксиниране, както и да идентифицират своите животни посредством инжектируем транспондер /чип/.

(4) Да не допускат животното само да напуска мястото на отглеждане, да навлиза в чужда собственост или на обществени места.

(5) Да осигурят стерилизацията/кастрацията на своето животно, освен ако не желаят техните животни да запазят репродуктивните си способности.

Чл. 6. В случай, че собственикът на кучето – домашен любимец по обективни причини не може да го отглежда, той е длъжен да му осигури настаняване по надлежния ред в приют, спасителен център или да го предостави на нов собственик, който да го отглежда в съответствие с физиологичните и поведенческите му особености.

Чл. 7. Реда за отглеждането на кучета и котки – домашни любимци в жилища в режим на етажна собственост, в това число мазета, приземни етажи, тавански и други помещения, както и прилежащи площи, се определя с вътрешен правилник за етажната собственост.

Чл. 8. При отглеждане на кучета и котки – домашни любимци в жилищни сгради, се осигурява площ, съгласно изискванията на Закона за защита на животните.

Чл. 9. (1) Собственикът на имот, върху който се отглеждат едно или повече кучета (домашни или безстопанствени), е длъжен да осигури освен индивидуалното настаняване на всяко животно, съгласно чл. 34 от Закона за защита на животните, но и ограда с достатъчна плътност и височина, осигуряваща безопасността на преминаващите други животни и хора.

(2) Ползването на несобствен имот, върху който да се настаняват и отглеждат кучета (домашни или безстопанствени), се удостоверява с нотариално заверен договор, в който се упоменава целта на ползване на имота, броя животни, които ще се настанят, статута на животните (домашни и/или безстопанствени), поемане на отговорността (ангажимента за осигуряване на ограда) по предходната ал. 1 от настоящия чл. 9 на тази наредба. При липса на нотариално заверен договор, и неизпълнение на изискванията по предходната ал. 1, спрямо собственика на имота се налага административно наказание по реда на тази наредба.

(3) За всяко животно, отглеждано по реда на предходните алинеи е необходимо да има:

1. За домашно куче: редовно издаден ветеринарномедицински паспорт за всяко куче с отразено името на собственика на кучето; документ от Община Тутракан за административна регистрация на всяко куче и платена годишна такса за притежаване на куче; регистрация по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за развъдник и документ за платена такса в Община Тутракан по чл. 35, ал. 5 от Закона за защита на животните.

2. За безстопанствено куче: цялата необходима документация, която се изисква за приютите за безстопанствени животни.

Размножаване на кучета – домашни любимци

Чл. 10. Размножаване на кучета – домашни любимци.

(1) Собствениците на кучета – домашни любимци, които ги отглеждат с цел развъждане, се регистрират на основание чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и освен годишната такса за притежаване на куче за всяко куче, заплащат в касата на Община Тутракан или съответно в кметството / кметското наместничество по местонахождението на животновъдния обект и годишна такса, съгласно чл. 35, ал. 5 от Закона за защита на животните, в размер, определен в наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тутракан.

(2) Таксата по предходната ал. 1 не се заплаща от развъдници и членове на киноложки клубове, членове на Български и международни организации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета, удостоверено със съответните документи за регистрация по Закона за ветеринарномедицинската дейност.Раздел III

Присъствие и разхождане на куче – домашен любимец на обществени места

Чл. 11. (1) На обществени места собственикът, водачът или стопанинът на куче – домашен любимец е длъжен:

1. Да предотврати всяка проява на необоснована агресия на кучето – домашен любимец и да не допуска ситуации, застрашаващи живота или здравето на хора и животни.

2. Да не оставя кучето – домашен любимец без надзор и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му.

3. Да не допуска контакт на заразно болно и опасно куче – домашен любимец с други животни и хора.

4. Да не използва кучето – домашен любимец за комерсиални цели – просия, фотография, игри на късмета, хазарт и бой с други животни.

5. Да събира и изхвърля в съдове за отпадъци екскрементите на кучето – домашен любимец.

6. Да носи със себе си следните регистрационни документи на кучето – домашен любимец:

а) Ветеринарномедицински паспорт или копие от него;

б) Документ за административна регистрация и платена такса за притежаване на куче за текущата или предходната година, или копие от него.

(2) Собственикът, водачът или стопанинът на кучето – домашен любимец е длъжен да предоставя документите му пред ветеринарните и/или общински власти при поискване.

Чл.12. (1) Забранява се присъствието и разхождането на кучета – домашни любимци:

1. На територията на детски градини, ясли и училища.

2. На територията на здравни заведения.

3. На територията на обособени детски и спортни площадки.

4. На територията на общинските паркове и градини, както и на други места в общината, които не са регламентирани за разхождане на кучета - домашни любимци със заповед от кмета на Община Тутракан или със заповед от кмета / кметския наместник на съответното кметство или кметско наместничество.

5. На места, обозначени от Община Тутракан с табели, забраняващи присъствието и разхождането на кучета – домашни любимци.

(2) Преминаването на кучета – домашни любимци, водени от своя собственик, водач или стопанин през общинските паркове и градини, както и през други места в общината, които не са регламентирани за разхождане на кучета - домашни любимци със заповед от кмета на Община Тутракат или със заповед от кмета / кметския наместник на съответното кметство или кметско наместничество от общината, е допустимо само при строго спазване изискванията на чл. 13, ал. 1 от настоящата наредба.

(3) Задължават се кметът на Община Тутракан и кметовете, както и кметските наместници на кметства, съответно кметски наместничества в община Тутракан, да организират изграждането на обособени (оградени и оборудвани) места за свободно разхождане на домашни кучета на територията на общината.

(4) Задължават се кметът на Община Тутракан и кметовете, както и кметските наместници на кметства, съответно кметски наместничества в община Тутракан, да обявят на видно място в административните сгради по населени места, както и да публикуват в интернет - страницата на Община Тутракан, списък на местата, определени за свободно разхождане на домашни кучета на територията на съответното кметство или кметско наместничество. При необходимост списъците трябва да бъдат своевременно актуализирани.

Чл. 13. (1) Собственикът, водачът или стопанинът на куче – домашен любимец е длъжен да разхожда кучето си с нашийник и неразтеглив повод, а кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанка), германски дог, немска овчарка, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски териер, мастиф, американски булдог, както и едри кучета с агресивен характер – с неразтеглив повод до 1,5 м. и с намордник.

(2) От намордник са освободени кучета – водачи на незрящи хора.

(3) Поводът и намордникът не са задължителни на обособените места за свободно разхождане на кучета – домашни любимци, определени със заповед от кмета на Община Тутракан или със заповед от кмета / кметския наместник на съответното кметство или кметско наместничество от общината.

(4) При пътуване със средствата на масовия градски транспорт собственикът, водачът или стопанинът на кучето – домашен любимец е длъжен да го води на къс неразтеглив повод и с намордник, или в транспортен кафез. От намордник при пътуване в градския транспорт са освободени кучета – домашни любимци по предходната ал. 2 на чл. 13 от настоящата наредба. Имат право на пътуване само животни, регистрирани съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от наредбата, за които в момента на пътуването могат да бъдат показани редовни документи (ветеринарномедицински паспорт и документ за платена годишна такса за притежаване на куче).

Чл. 14. (1) Родители, попечители или други лица, които полагат грижи за деца под 14 години, не трябва да оставят детето без надзор при разхождане на куче – домашен любимец над 10 кг. на обществени места.

(2) Когато лицата по предходната алинея не могат да упражнят необходимия надзор, са длъжни да осигурят придружител, пълнолетно /дееспособно/ лице в случаи на разхождане на куче - домашен любимец над 10 кг. на обществени места.Раздел ІV

Изисквания към оторизираните структури за улавяне и обработка на безстопанствени животни и към управителите на приюти за настаняване на безстопанствени кучета и котки

Чл. 15. Безстопанствените и скитащите кучета и котки (родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях място, тези които се намират извън границите на дома на своя собственик или гледач и не са под контрола на собственик или гледач, и не притежават надлежна идентификация) подлежат на залавяне от служителите на общинския приют за безстопанствени животни, външна специализирана структура/организация, упълномощена от кмета на Община Тутракан, и на последващи ветеринарномедицински манипулации и действия, предвидени в националното законодателство и местните нормативни уредби.

Чл. 16. (1) Куче – домашен любимец, заловено от служителите на общинския приют за безстопанствени животни, се връща на собственика му след представяне на ветеринарномедицинския паспорт на животното, документ за платена такса за притежание на куче за текущата календарна година, и след налагане на административно наказание по реда на тази наредба.

(2) При повторно залавяне на домашно куче, което вече е било освобождавано по реда на предходната ал. 1 от настоящия чл. 16 на тази наредба, кучето се кастрира, а на собственика се налага административно наказание по реда на наредбата.

1. Собственикът получава животното след представяне на ветеринарномедицинския паспорт на кучето и документ за платена такса за притежаване на куче за текущата календарна година.

2. В случай, че собственикът откаже да получи животното си обратно, кастрираното куче се маркира по надлежния ред, настанява се в приют или се връща на мястото на залавянето му, като се вписва в регистъра за безстопанствени кучета.

Чл. 17. (1) Собствениците на умрели домашни кучета:

1. Уведомяват писмено Община Тутракан или съответното кметство или кметско наместничество по местонахождение на кучето за вписване на обстоятелството в регистъра за домашни кучета на Община Тутракан.

2. Загробват животните само на определените от Община Тутракан места при условията и реда, установени от Общински съвет – Тутракан.

3. Нарушителите по предходната т. 2 на чл. 17, ал. 1 от настоящата наредба, се наказват с глоба и се задължават за своя сметка да преместят трупа на животното на определените от Община Тутракан места.

(2) Собствениците на умрели домашни котки са длъжни да спазват реда по чл. 17, ал. 1, т. 2 от настоящата наредба.

Чл. 18. (1) Сигнали за трупове на кучета и котки, намерени на улични платна, в междублокови пространства и други открити обществени места, се подават в Община Тутракан или в съответните кметства или кметски наместничества по местоживеене. Не се приемат анонимни сигнали.

(2) Служителите от общинския приют за безстопанствени животни до 24 часа след приемане на сигналите по предходната ал. 1, прибират труповете на животните за последваща преработка.

(3) В случаите на прибрани трупове на кучета и/или котки от служителите на общинския приют за безстопанствени животни, животните се идентифицират за собственост, като безстопанствените се предават за последваща преработка, а при установяване на собственик /наличие на татуировка, микрочип или др./, се предприема необходимото за издирване на собственика. Установеният собственик се санкционира с глоба по реда на тази наредба и се задължава да загроби животното си по реда на чл. 17, ал. 1, т. 2 от настоящата наредба.

Чл. 19. Ръководителите на оторизираните структури за улавяне и обработка на безстопанствени кучета и котки, и управителите на приюти за животни на територията на община Тутракан по чл. 44, ал. 1 от Закона за защита на животните, до 10-то число на календарния месец изпращат на кмета на Община Тутракан данните от регистъра по чл. 47, ал. 7 от Закона за защита на животните, отнасящи се за предходния месец.

Чл. 20. (1) Организациите и лицата по чл. 49 от Закона за защита на животните, поели надзора и грижите за безстопанствени кучета, върнати по местата на залавянето им, са длъжни да заверяват ежегодно паспорта на кучето в ОДБХ - Силистра – Тутракан за извършените обезпаразитявания и ваксинации. Данните от паспортите на кучетата се вписват в регистъра за безстопанствените животни.

(2) Забранява се храненето на безстопанствени кучета и котки с изключение на случаите, в които хранещият е зоодоброволец със сертификат от кмета на Община Тутракан за полагане на грижи за безстопанствените кучета и котки, или е подписал декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните.

Раздел V

Мерки при агресивно поведение от страна на куче – безстопанствено или домашен любимец

Чл. 21. (1) При подаден писмен сигнал в Община Тутракан за случай на нападение срещу човек или друго животно от куче – безстопанствено или домашен любимец с известен собственик и/или адрес на отглеждане, се прилагат разпоредбите на чл. 114, ал. 3 от Наредба № 41/10.12.2008 г. на Министерството на земеделието и храните и се извършва проверка на място от представители на Община Тутракан, които процедират съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните и настоящата наредба.

(2) При нанесени от кучето (безстопанствено или домашен любимец) телесни повреди, представителите на Община Тутракан изготвят протокол. При необходимост се изискват медицинско свидетелство и свидетелски показания.

1. При ухапване на физическо лице или животно компаньон, от страна на домашно куче от порода, посочена в чл. 13, ал. 1 от настоящата наредба, както и от друго едро домашно агресивно куче с известен собственик, собственикът на кучето се глобява. При застрашаване живота на пострадалото лице или животно, констатирано със съответния медицински документ, кучето се отнема принудително от собственика и се подлага на евтаназия в общинския приют за безстопанствени животни съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

2. При ухапване на физическо лице или животно компаньон, от страна на домашно куче с неизвестен собственик и/или адрес на отглеждане, общинската администрация се обръща за съдействие по установяването на адреса и самоличността на собственика към ОДБХ – Силистра - Тутракан и РУ „Полиция” - Тутракан. След установяване на адреса и самоличността на собственика се процедира по реда на предходната т. 1 от настоящата наредба.

3. При ухапване на физическо лице или животно компаньон от страна на безстопанствено куче, служители на общинския приют за безстопанствени животни залавят кучето и то бива настанено в изолатора на приюта, където се извършва анализ на поведението на кучето и се съставя протокол с констатации за агресивно поведение от страна на безстопанственото куче или липса на такова. След това се процедира съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.Раздел VI

Административно – наказателни разпоредби

Чл. 22. (1) Контролни органи по смисъла на тази наредба са кметът на Община Тутракан и упълномощените от него длъжностни лица.

(2) Неправителствени организации съдействат на органите по ал. 1 на чл. 22 от настоящата наредба при осъществяване на контролните им правомощия.

Чл. 23. (1) Контролните органи по чл. 22, ал. 1 от настоящата наредба извършват проверки по постъпили писмени заявления, молби, жалби и сигнали за нарушения на наредбата, подадени от държавни органи, физически и юридически лица, като анонимни сигнали не се проверяват.

(2) Контролните органи:

1. Установяват самоличността на собственика на животното – домашен любимец, със съдействието на Дирекция “Информационно обслужване и общински услуги” при Община Тутракан, РУ „Полиция” - Тутракан и ОДБХ – Силистра - Тутракан.

2. Имат право да извършват проверка след осигурен достъп от страна на собственика в недвижими имоти, в които се отглеждат животни или се предполага, че се отглеждат или третират животни - домашни любимци. В случаите на отказ от страна на собственика на имота, проверката се извършва на основание съдебно решение и със съдействието на РУ „Полиция” - Тутракан.

(3) При констатиране на нарушения по тази наредба контролните органи:

1. Съставят констативни протоколи и дават предписания със срокове и отговорници за отстраняването им.

2. Налагат глоба срещу фиш. При отказ от страна на нарушителя да заплати глобата, му се съставя акт по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

3. Съставят актове за установяване на административни нарушения.

(4) Въз основа на съставените актове за установени административни нарушения се издават наказателни постановления от кмета на Община Тутракан или упълномощени от него длъжностни лица.

Чл. 24. (1) За констатирани нарушения по чл. 4, ал. 1, т. 12 от настоящата наредба, нарушителят заплаща в касата на Община Тутракан или в касата на съответното кметство или кметско наместничество от община Тутракан по една пълна такса (в размер на актуална стойност на таксата към момента на установяване на нарушението) за всяка пропусната година и глоба в размер на 30 лв..

(2) За констатирани нарушения по чл. 4, ал. 1, т. 13 от настоящата наредба, нарушителите заплащат глоба в размер на петдесет процента от стойността на годишната такса за текущата година.

(3) За констатирани нарушения по чл. 4, ал. 2, т. 1 от настоящата наредба, нарушителите заплащат глоба в размер на 150 лева.

(4) В случаи на нарушения по чл. 4, ал. 1, с изключение на чл. 4, ал. 1, т. 12 и т. 13 от настоящата наредба, на собственика на кучето се налага глоба с фиш в размер до 50 лв.. При повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 150 лв..

(5) За констатирани нарушения на чл. 10, ал. 1 от настоящата наредба, на нарушителя се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 250 до 900 лв..

(6) На собственици на кучета – домашни любимци, нарушили разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 4 от настоящата наредба, се налага глоба в размер от 150 до 350 лв., за което се издава наказателно постановление.

(7) За констатирани нарушения по чл. 11, ал. 1, т. 5 и т. 6 от настоящата наредба, на нарушителите се налага глоба с фиш до 50 лв., а при повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 150 лв..

(8) За констатирани нарушения по чл. 13, ал. 1 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба с фиш до 50 лв., а при повторно нарушение в рамките на текущата година се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер до 300 лв..

(9) В случай, че стопанинът допусне нежелано размножаване и не осигури кастрация на животното – домашен любимец, съгласно чл. 5, ал. 5 от настоящата наредба, му се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 100 до 250 лв., а при повторно нарушение от 300 до 500 лв..

(10) За констатирани нарушения по чл. 16, ал. 1 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба в размер на 100 лв..

(11) За констатирани нарушения по чл. 16, ал. 2 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба в размер на 200 лв..

(12) За констатирани нарушения по чл. 18, ал. 3 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба в размер на 200 лв..

(13) За констатирани нарушения по чл. 21, ал. 2, т. 1 от настоящата наредба на нарушителите се налага глоба, която за физическите лица е до 2500 лв., а когато кучето е собственост на юридическо лице и/или грижите и отглеждането му се извършват от юридическо лице, на собственика се налага санкция в размер до 15000 лв..

(14) Наказанията по предходните алинеи се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.

(15) За констатирани нарушения по настоящата наредба, различни от описаните в предходните алинеи, на нарушителите се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление за налагане на глоба в размер от 100 до 200 лв., а при повторно нарушение от 200 до 400 лв..

(16) За явно маловажни случаи, установени при извършването им, овластените по чл. 22, ал. 1 от настоящата наредба длъжностни лица налагат глоба от 10 лв. срещу издаване на квитанция.

(17) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 25. Глобите, събрани по реда на тази наредба, и приходите от събраните такси за притежаване на куче, постъпват в общинския бюджет и се използват целево за: изграждане и поддържане на специализирани обособени площадки за разхождане на домашни кучета; поставяне на указателни табели (забранителни, разрешителни) за разхождане на домашни кучета; за доставка и монтаж на специализирани кошчета за кучешки екскременти; за общински кампании по кастрации, обезпаразитяване, чипиране и пр.; за други дейности и мероприятия, включени в плана за действие към програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Тутракан.Раздел VII

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „животно – домашен любимец“ е всяко куче или котка, което се отглежда в домакинството или от интерес към животното с нестопанска цел;

2. „идентификация на животно“ е еднозначното му характеризиране по данните от неговия микрочип, съответстващи на паспортните и регистрационните данни;

3. „безстопанствени кучета и котки” са тези животни, родени като такива, загубени или изоставени от своите собственици, които не обитават дом, ферма или специално определено за тях място, тези които се намират извън границите на дома на своя собственик или гледач и не са под контрола на собственик или гледач;

4. „кастрация“ – отстраняване на яйчниците или матката и яйчниците на женските животни и тестисите на мъжките животни;

5. „агресивни кучета“ са кучета, които проявяват спонтанна неадекватна реакция, насочена срещу хора или животни, която в зависимост от силата и нейното естество би могла да доведе до нараняване или причиняване на смърт; като кучето „не е агресивно“, ако е нападнало или хапало при самозащита, защита на стопанина или неговата собственост /респективно човека, под чийто контрол се намира в момента/;

6. „търговия с животни – домашни любимци“ са всички сделки, извършвани системно със стопанска цел, включващи прехвърляне правото на собственост върху тези животни;

7. „приют за животни“ е общински или частен обект, който разполага с подходящи условия, за да осигури на безстопанствени животни ветеринарномедицинско обслужване, грижи, подслон и намиране на нов собственик. 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Изпълнението на тази наредба се възлага на кмета на Община Тутракан и на упълномощените от него лица. 

 


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница